CARNAVALSTOET College Carnavalesqué m r 13e Jaar, N°47 - 25 Februari - 1933 - 13e Anuée, N° 47 - 25 Février STAD YPER Weekblad bet Arrondissement Yper ■r VwMiUging der Getelstarden. Im Tperache Club*, ens. Journal hebdomadaire de i Arrondissement d Ypres Beheer, Omstel m Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Tel. 500 35 ct. het nummer Ahoariemeat 18 Ir. 00 par an Etranger 32 fr. Op Zondag 26 Februari 1933 om 2 1/2 uur H, O O X n 10.000 Fr. Premiën in geld 8 Faniorss voorde deelnemende Maatschappijen Benevens de welgekende groepen der stad, verzekerde deelname der vermaarde (-rille s van La Louvière en groepen uit Leuven Brugge, Kortrijk, Roeselaere, De Panne, Poperinghe, Wytschaete, Hollebeke, Zillebeke, Meessen en Boesinghe. Vorming van den stoet in de Statiestraat en vertrek om 2 Ys u stipt langs volgende straten René Colaertplaats, Maaischalk Fochlaan, Ca pronstraat, Maloulaan.G de Stuersstraat, Boter straat, Vandenpeereboomplaats, Boesinghestr. Koeimarkt, (ie stilstand), Surmontstraat, Car tonstraat, Kauwekijnstraat, Maai schalk French laan, (2® stilstand), VIeenenstraat, Groote Markt (voorbij het stadhuis), Hondstraat, .Rukkerstraat Grimminckstraat, Rijsselstraat, (3® stilstand) naar de Groote Markt waar de groepen voor het uiteengaan gezamenlijk hunnen dans zullen uit voeren. Gemak van autobussen uit alle rich tingen. pjET Bestuur. VILLE D'YPRES Le Dimanche 26 Février 1933 a 2 1/2 heures 2JT B 10.000 Fr. de Primes en espèces 8 Fanions pour les Sociétés participants Een der vermaarde GILLES van La Louvière En plus des groupes renommés de la ville, la participation est assuiée des magnifiques Gilles de La Louvière et de groupes de Louvain, Bruges, Courtrai, Roulers, La Panne, Pope ringhe, Wytschaete, Hollebeke, Zillebeke, Mes- sinrs et Boesinghe. Formation rue de la Gare et départ par la Pla ce R. Colaert, Bd Maréchal Foch, rue Capron, Bd Malou, rue Gustave de Stuers, rue au Beurre, Place Vandenpeereboom, rue de Boesinghe, Marché au BétaiI, iarrêt), rue Surmont, rue Carton, rue du Corbeau, Bd Maréchal French, (2e arrêt), rue de Menin, Grand Place (devant 1'Hotel de Ville), rus des Chiens, rue des Bou deurs, rue Grimminck, rue de Lille, (3e arrêt), retour a la Grand'Place, oü, avant de se dislö- quer, tous les groupes exécuteront leurs danses d ensemble. Comité. Handels* en Nijverheidshamer j Yperlingen, opent uwe Oogen Zaterdag 4 Maart 1933, Voordracht door den Hr Gustave L. Gérard, Algemeen Bestuurder van het Comité Central Industriel over Het Aanstaande Internationaal Economisch Congres. Gezien de voornaamheid van den bevoeg den redenaar en de belangrijkheid van het behandeld onderwerp, durft het Bestuur ver hopen dat de leden er aan zullen houden zeer talrijk naar deze voordracht te komen luiste ren. CHRMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE Samedi 4 Mars 1933, Conférence par Monsieur Gustave L. Gérard, Directeur Général du Comité Central Industriel sur La Prochaine Conférence Monétaire et Economique Internationale. Vu la qualité et la compétence de l'orateur et vu aussi l'importance et l'actualité du sujet traité, le Comité espère que les membres se feront un devoir d'assister trés nombreux a cette intéressante conférence. Zooals wij het in ons nummer van 4 Fe bruari zegden, ziet onze redactie met genoegen dat de verbinding Leie Yzer in bespreking komt. Hethangt van de Yperlingen af, hethangt van het Stadsbestuur af, het hangt van onze mandatarissen in Senaat en Kamer af, het hangt van de Ypersche Handels en Nijver- heidskamtr af dat Yper op dit punt voldoe ning bekome. Komaan I Wie zet de werking in Yper verloor hare Rijschool, Yper verloor hare Regimentschool, Yper verloor hare EJoefsmedenschool, Yper verloor haar Garnizoen, Yper verloor hare Weldadigheidsschool, hier door een Ypersche fortuin gesticht. De Ypersche streek verloor het Koninklijk Instituut van Meessen, gesticht in de streek en levende met inkomsten onzer streek Yper verloor alles wat hier het Vaderland vertegenwoordigde en bronnen van welstand voor onze bevolking daarstelde. Alleenlijk op het oogpunt van het betalen van lasten entaksen werd Yper met de andere steden van het land op gelijken voet gezet Maar toen lag het Ypersche in puinen en was onze bevolking versmoord in den reusach- tigen strijd der herwording onzer streek. Wij waren toen machteloos. Maar nu kun nen wij spreken en onze machtige stem moet zich laten hooren. De verbinding Yzer-Leie is mogelijk. Men hoeve slechts met moderner ondervinding de zaak aan te vangen. De dien sten van het Ministerie van Openbare Werken weten welk vraagstuk zich hier voordoet. Zij moeten de oplossing doen zoeken. Voor andere vaarten weet men niet welke moeilijkheden men zal ontmoeten. Hier kent men ze. Voor andere vaarten moeten koste lijke onteigeningen gedaan worden. Hier ligt de grond te wachten. Om onze lezers in te lichten o ver de ont wikkeling der bespreking, geven wij hieronder wat van de hand van Ingenieur Aug. D. in Het Nieuw Rousselare van 19 Februari 1L verscheen De Verbinding met de Zee In de Ypersche nijverheidskringen heeft men reeds aangevangen met het inrichten van vergaderingen om de belangen van Yper te verdedigen in de kwestie welke onlangs te berde gebracht werd te Dixmuide en die de verbinding van de Leie met de zee moet ver wezenlijken.* Aldus werd Zaterdag 1.1. door de Handels- en Nijverheidskamer van Yper 'n algemeen* vergadering belegd met volgende dagorde HET YPERSCHE LA REGION D'YPRES de ('Association des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan insthri/ttn in alle Retgistht nosthantorrx A7iViViirH.te «ritselt sewetreri Ridaction, Administration et Publicité 34, rue au BeurreYprei! Ou pent t'abonner dans tons let bureaux de potte Beiges 35 ct. te numéro Tél. 500 l,es articles non signts tent refuses

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1933 | | pagina 1