Russische Biljarts On nous a Mystifiés Amitiés Frangaises 2 Bij de voorstaanders van de verbinding Rousselare-Dixmuide welke wij hier ver leden w«ek opsomden kunnen wij nog het Doornijksche noemen. De Handelskamer dezer stad, die wegens de uitgestrektheid van dit nijverheidscentrum een heele macht daaistelt, is voor de zaak gewon nen. Deze Kamer is zelfs bereid tusschen te komen en aan te dringen opdat spoed zou gezet worden bij de zaak. In het Dixmuidsche wordt doorgewerkt om tot een bevredigend resultaat te gera ken. Wordt heel de werking nog niet openbaar gemaakt, dan kunnen wij toch melden dat er niet op geslapen wordt en dat we eerstdaags meer nieuws daarover zullen mogen vernemen. SOIRÉE DU 8 MARS SOIRÉE DU MAROI 14 MARS Grand Bal Paré, Masqué Travesti 1500 Fr. De verbinding der Leie aan den Yzer en on ze persche vaarten. Maatregelen te renen. Gevraagde inlichtingen over die vergadering -.tjamen ons ongelukkiglijk nog niet toe. Wij zt^llen graag de genomen besluiten hier ken- jaar maken, om onze lezers toe te laten de zark zoo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het yperscke van 11 Februaii heeft intus ichen teeds eerige geschiedkundige bijzon der heden gegeven over de vaart van V per naar Komen. Alzoo werd een eerste voorstel tot verbin- diOg van Yper met de Leie gedaan in 1667. Daarna werden periodisch ontwerpen inge diend, die allen zonder gevolg bleven. tn 864 werd eindelijk met de werken aan gevangen. Het betrof de vaart Yper Komen en aan de scheidingsktuin zou een tunnel van 700 in. lengte gemaakt worden. In tegenwoordigheid der aanhoudende instor ;i>QréH ate de uitvoering der tv erken belemmerden v(rd er besloten op gar.sch delengte van den tupntl een ondeiaaidsche overdtkte gang te cn*ken. Deze overdeke gang bestemd om de gron den droog te leggeniverd gedurende de uitvoe ring vernield onder de ontzaglijke drukking der :>rQ>iden. Het graven van een groote gracht leverde geen diCirzamer uitslagen op De werken werden stopgezet en later door dep Staat hernomen. Een nieuw ontwerp uyam klaar en begreep o. m. het mak-11 van een gewelfde galerij van z5o m lengte ia het ■nepste gedeelte van de vaart aan den door- o<yit van het verdeeiingspand In i8q3 werden de "toet ken onderbroken üoor het tt. Storten van e<n cdeAie van fut gew lf. In 1909 werd het sitlstl van de gracht in open lucht aangevangen. Een ritnwe instor iiffg, deze van de groote brug aan den gitnl vqg van St Elooi, stelde korts vovr den uor- og een einde aan de werken. Tot dusver Het Ypersche. Wij persoonlijk egden den nadruk op wat hier in italiek overgediukt wordt. Wij deden het met opzet o in er de aandacht van den lezer op te trrkken. Aldus werd in den loop der jaren reeds 3 mgal met het werk aangevangen. 3 maal wer den de werken stopgezet om eensluidende eAencn instortingen. Uit staalt in dc h jogsie rnïte wal wij hier vei leden wetk neerpenden. Wat zich hier voordoet is niet al'hai.keltjk van nfinschelijke kennis. De bewijzen zijn er. Tot driemaal toe werden proefnemingen gedaau, mft vertijnd matei iaal natuurlijk en te tere matalwertlen aluus millioenen verzwolgen. Zijn die drie proefnemingen nog niet besl ssend Wie zal het aandurven daar nog millioenen aap te wagen, wanneer niets er op wijst dat iet beoogoe doel zal bereikt worden Het Ypersche eindigt met een oproep tot de nijdige t perlingen, hen wijzende op wat hun- voorouders in 't weik stelden om van Yper iet kruispunt te maken dei ontworpen water verbindingen. Wa-»r echter bewezen werd dat dqpr deze vooiouders een :oit werd begaan, hoeft daarop teruggekomen. De zaak is te erjjstig om ook dat niet in te zien. Verder vraagt bedoeld blad nog dat ieder- eep voortaan z ju medehelpen om ueze tweede vaart hersteld-te zien. Ons dunkens kan hier van herstelling geen spraak zijn, daar die vaart nog nooit bestond. Wjj begrijpen ten andere best dat de Yper iqgen op hun standpunt blijven, doch in dat geval zullen waaischijnlijk heel wat ernst gjr otlangen moeten vcrdeüigd worden. Een strijd schijnt zich in'usschen reeds af te teekenen. Het persche doet een oproep tot al dö betrokken gemeentebesturen en de paile- mjsntarissen van de streek om samen te wer :en om de kwestie in Yper's voordeel te zien oplossen. Het laatste Nieuws van Zondag 12 Februari weet echter in een klein artikel over de Dixmuidsche vergadering te melden dat een afvaardiging zal gestuurd worden bij den "bevoegden minister en dat deze afvaardiging ral gesteund worden door al de volksverte genwoordigers en senators van den westkant dèr provincie. De 2 groepen zullen dus tegen overgestelde belangen te verdedigen hebuen. Waarschijnlijk zal de uitslag afhangen van de houding der parlementsleden uit ons arron dissement. Laat ons dan ook hopen dat zij de zaak grondig zullen onderzoeken en ter harte nemen, om te maken.dat de voor ons zoo groote belangen op hun best verdedigd wor den. Ziedaar wat Het Nieuw Rousselare schreef. Zooals onze lezeis het zien, bekent dit blad hei zelf dat er ginder ie Rousstlare en te Dixmude wordt dooi gewei kt Aan ons dus van 1 iet te rusten totdat wij voldoening bekomen, en daaiom herhalen wij onzen op roep lp 1 li»geit, pent uwe uoüëd Nous avons reproduit, le 29 Oclobre der nier, une lettre de IA. Ie Ministie Renkiu, par laqu lie c lui ci informait 1-s sinisnés, qui oi.t Lm s .ui u'arvent p.>ur ff ciuer leur lemploi, qu'il leur était loisible u'éohanger leurs litres 1925 (valant alors 75.cuntre des obligations de 1'Association Nationale des Indus;riels et des Cotnoiei gsnts (valant alors 92 Nous fai.-ions suivre celte communication d'une triple remarque d'abord cette lacu té r/existait que pour 1-s sinistiés commetgints ou industiiels, or iiès, tiès peu aes sinisnés non encore servis rtntrent dans une de ces Utux catégoru s puis nous d'sioi s que les frais et les chaiges de eet échange {aisaient perdre tout le oénéfice de lt difféieice de valeuret erfin qu'après toutil restaii toujou s une perte de 20 ü/0 iliégaiement imposée au sinistié Mais nous étions loin de nous douter de ce que nous venons u'apprendre aujourd'hui que celte A. N- I C. jeiuse de faire I'échange uont laisait état M. le Ministre En tflet, voici ld lettre adre&sée par cette Association le 12 janvier dernier a al. V négociant a Ghtluveh Monsieur. En iéponse a votre lettre du 3 courant, nous vous ïaisons savoir que nous n'avons jamais échangé des obligations 5 °/0 Dette Fublique 1925 contie dts obligations 6 /0 de none Association paree que cela n'esc pas p;éru dans nos siatuis. Nous n'accepions uniquementn échange que les manuals nomtiiati's délivrés par l'Office de liquidation ot s dommages de de guerre lorsqu'il s'y trouve mentions que ces mandats pcuvent ètre échangés contie nos obligations. Consi lération distirguée. Le Directeur, (s I lisiule. II faut done que le paiement par l'Etat soit er.core en état de mandat nominal!! et en outre que ce mandat sou un mandat de forme spéciale Et voila Nous nous refusons absolument a croire que M. le Ministre Renkin était au courant de tout cela loisqu'il nous a donné sa ié ponse. II aura éié mystifié... avant de nous mystifier a uotre tour. Son successeur, Monsieur Jaspar, ouvrira t-il les yeux Le Comilé des A. F. lappelle qu'aucun invité ne peut être a imis a ses soirees Les personnes qui voudront y assister devront se laire présenter et ètre admises comme membres. CONFÉRENCE par Monsieur Hubert Carton de Wiart, Secrétaire de Légation, suivie de Concert, avec le concours de M. Enry Bergeron, Directeur artistique M1" Suzanne Rachez, Cantatrice Comédienne et M. Paul Desaugiers, Chanteur, Diseur hum srisiique, et Comédien. 1" Partie CONFÉRENCE par Monsieur Hubert Carton de Wiart. A TRAVERS L'ASIE MYSTÉRIEUSE Nombreuses projections fixes. Au sujet de cette conférence nous extrayons du journal Le Soir du 12 février, 1'article ci dessous ft la Sociélé de Géographie de Paris M. Hubert Carton de Wiart, fils du ministre de la Piévoyaace sociale, a donné a la So- ciété de géographie de Paris, une trés intéres santé conlérence, illustrée de magnifiques vues photographiques, sur la traversée de tout le continent asiatique, qu'tl effectua en 1932, de la Mer Jaune a la Mer Rouge, soit 17.000 kilomètres, couverts en quatre mois, avec une voiturette automobile. M. H. Carton de Wiart a fait revivre son voyage a travers le Centie Asie avec une réellfc éloquerce. Tour a tour on traversait avec le voyageur les steppes de Mongolië, les tégions ensoletl- lées du sud chinois, le Yunnan et l'Indochine, le Tonkin et le Cambodge, la mystérteuse foiêt siamoise et la péninsule malaise, la bir- manie et sa jungle, et p«is ce fut la remontée des Indes, uu Gange au Cachemire, le pas sage par la redoutable colline de Khyner qui donne accès en Afghanistan, dacs la légion dts Afridts insoumis M. H. Carton de Wiart fut rt gu par l'émir Nadir Shah et patcourut le sud de l'Indou- Kouch pour traverser er suite le désert du Keloutchistan et déooucher en Perse p»èr de Tahadam, dans le pays se perclent les rivières le Seistan Enfin, apiès la traversée de la Perse et de la Mésopotamte, bagdad et le désert de Syrië, il atteignait les nves du canal de Suez ll terminait au Jaire sa coura geuse et magnifique random,ée, M. Hubett Carton de Wiart est un intré pide explorateur. C'est a juste tilie qu'il a été élu memore d'honneur de la Socié.é de Géographie de He'gique et correspondant de l'Universtté John Hopkins aux Etais Unis. II s'est surtout attaché, au cuurs de celte pérégrination, a étudter l'application des moyens mécaniques, autos et avions, aux liaisons transconunentales. II piépare un nouveau voyage, cette fois en Amérique du Sud. Le jeune conférencier a obtenu a la Société de Géographie de Paris un brillant stccès. 2m: Partie 1) Souvenir de la Nuit de 4 (Victor Hugo) M. Paul Desaugiers. 2) La Femme du Pêcheur (Luigi Bordèse) M"" S. Rachez Desrousseaux. 3) MM. Desaugiers et Bergeron dans leurs Compositions. 4) Consultation de 1 heure a 3 heures. Comédie en 1 acte de De Lorde et Marseele. 3m Partie 1) Les Affaires avant tout (Parrisé) MPaul Desaugiers. 2) Réconciliation (Louis Closset) AP" S. Rachez. 3) M. Enry Bergeron, dans ses Imitations. 4) Tout homme est menteur. Sketch inédit en 1 acte de Daudelin et Bol). Soirée organisée avec le concours du Cercle Comédia de Courtrai. LE CARNAVAL D'ÉTÉ Cunédie dramatique de Albert Acremont, auteur de Ces Dames aux Chapeaux Verts». SAMEDI 25 MAmS Nombreux Concours Tombola Gratuite Bataille de Serpentins. Le Comité. Zich wenden bij A. BONTE, 27, Gustave de Stuersstraat, YPER Tel. 352.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1933 | | pagina 2