Gemeenteraad van Yper Provinciale Wegwijzer Autobusdie nsten Vèfslag der zitting van 13 Februari 1933 KONT TE VERSCHIJNEN van West-Vlaanderen, voor 1933 4 -i Telkenmale onze gemeenteraad aanzocht w.prd,t een advies uit te brengen over eene of atjdere vraag tot uitbating eener autobuslijn, iigptatigen wij dat er soms eene lange bespre augg gevoerd wordt nopens het al of niet •qgtaan van eene verzekering tegen ongeval «leg meermalen wordt er een wensch uit gedrukt dat de uithater zou moeten verplicht warden een verzekeringscontract af te sluiten. Wij vernemen dat van den beginne af de Bestendige Deputatie altijd een speciale ver dichting opgelegd heeft aan de uitbaters van eépen toegelaten autobusdienst voor wat de vq^zekering tegen ongevallen betreft En rjjerdaad het artikel i3 van het lastenbotk, dat de uitbaters moeten aanvaarden en uitvoeren, «u\j)t als volgt <c De ondernemer is gehouden zijn burger lijke verantwoordelijkheid, voortspruitende •uitzijn openbare onderneming, te dekken tegenover derden, de peisonen vervoerd in openbaren dienst inbegrepen, doör het aan gaan, van den aanvang zijner onderneming af, van een contract voor een onbeperkt bedrag per slachtoffer, met eene verzeke- ringsmaatschappij, welke minsteng over een gestort kapitaal van fr. 5 000.000 beschikt. (Vervolg) 3. Carnaval Verordening. M. Van der Ghote. Ik heb de eer de vol geilde verordening aan uwe goedkeuring te onderwerpen. De heer Burgemeester geeft hieiop lezing dejer verordening, die luidt a's volgt <t De Gemeenteraad in zitting van i3° Fe- Lrjari 1933, gezien het Gemeentereglement yaq 19 Oogst 1876, herzien door de beraad &i%gingen van den Gemeenteraad van 18 Ja- ni0ri 19^3 en 8 Maart 1924 heeft besloten d^t, ter gelegenheid van Carnaval, de verklee- dipgen en vermommingen in de straten en openbare plaatsen toegelaten zijn op de vol «ende dagen, Van 20 ure (uitzondering ge riïakt voor dezen die deel nemen aan den Carnavalstoet van 26 Feb uari) tot r ure, «en Zondag 26, Dinsdag 28 Februari en Zondag 26 Maart 1933. Het dragen van het --nfsker is volstrekt verboden. De overtreders zullen vervolgd en gestraft worden met de vqprziene politiestraffen. De politie-com -TiiSsaris is gelast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit M. Van der Ghote. Dit is de gewone verordening die ieder jaar door den raad bekrachtigd werd. Ik stel voor hierover te stemmen. Al de tegenwoordige raadsleden stemmen ja. M. Van der Ghote. Deze verordening is u«S met algemeene stemmen goedgekeurd. 4. Mededeclingen 1) SI. Van der Ghote. Ik heb het genoe gen aan uen raad kenbaar te maken dat het schepencollege, in zijne vergadering van Dins dag laatst, den toestand van het Werkloozen- - (ïtlds ernstig heelt onderzocht. Wij hebben dep heer Gouverneur duidelijk gemaakt dat yu qns met de kwestie druk bezighielden en *<>^ben hem gevraagd ons nog eenigen tijd te aten totdat de genomen maatregelen den gewenschten uitslag opleveren. Op ons aan dringen heeft het Crisisfonds er ook in toege stemd nog de noodige gelden te verschieten. Van dezen kant is de zaak geregeld en gezien de kwestie der provinciale toelagen ook tijdelijk uit de voeten is, hebben wij dus voor 4-et oogenblik niets te vreezen. 2) M. Van der Ghote. Ik moet u ook nog «rSt afsterven melden van Mevrouw de Dou- niyère van Ridder Gustave de Stuers, die «der Zaterdag laatstleden begraven werd en wier echtgenoot over lange jaren in zijn testa m^nt verschillige btlangrijke giften voor de s©d heeft geschreven. Ridder Gustave de Stuers begiftigde de Burgerlijke Godshuizen nfet een som van 14 6oo fr., gaf aan de Kerk fabriek van St- Maartens 3o.ooo fr. betaalbaar drie jaar ma het overlijden zijner weduwe, ?an de stad Yper voor het onderhoud der f-ïallen de som van 100.000 fr. betaalbaar •jaar bi het overlijden zijner weduwe, aan -.Ct stedelijk pompierskorps 10 ood fr. be- aalbaar na 3" 'jaar, en aan de stad Yper -:ooo fr. voor het onderhoud van zijn graf- •<sJdar. Ik denk dat wij, ter gelegenheid van •at afsterven van Mevrouw de Stuers, wel zullen doen met aan de erfgenamen onze rouwbetuigingen over te maken. 3) M Van der Ghote.Het schepencollege heeft den 4 Febiuari ook nog een brief ont vangen van den heer Professor Daels, van Gent, die, als Voorzitter van het Congres van Sociale Geneeskunde, aan de stad vraagt of zij niet bereid is den beroemden chirurg Yperman te huldigen door het oplichten te zijner eer van een standbeeld en door het ontvangen der vreemde afgevaardigden die dit jaar aan het internationaal congres van geneeskunde zullen deelnemen. Deze ont vangst zou kunnen gepaard gaan met het inhuldigen van het standbeeld van Yperman Daarvoor zou de stad Yper, volgens Professor Daels, een toelage van minstens 5o 000 fr moeten s'emmen. Hij dringt aan om dringend de beslissing van den gemeenteraad daarover te kennen, ten einde onmiddellijk een comiteit te kunnen aanstellen en een oproep over heel de wereld te doen. VI. Bonnet. Welk is het oordeel van het schepencollege, als 't u belieft M. Van der Ghote. Het schepencollege is van gedacht dat, zoo de Staat er in wilde toestemmen het standbeeld van Yperman, dat hier voor den oorlog in de Halle bestond, in natura "te herstfllen, dit standbeeld dan ter beschikking van «lit comiteit zou kunnen gestel 1 worden. Doch het is voor de stad Yper in de huidige omstandigheden riet mo gelijk daarvoor een som van 5o.ooo fr. te geven M. Missiaen. Ik vind dat deze vraag zoo rap niet van de hand mag gewezen worden. Yperman is een wereldberoemdh id. en het bezoek der afgevaardigden van een interna tionaal congres is ook niet te onderschatten. Dit zou eens nader moeten onderzocht wor den. Het is niet mogelijk met 5o.ooo fr. een standbeeld op te richten en al deze grootsche feestelijkheden op touw te zetten. Volgens mij, zou het schepencollege beter doen den heer Professor Daels eens uit te noodigen, ten einde btter te weten w t hij eiger lijk wil. Dit wereldcongres ware van het grootste belang om Yper nog meer in den vreemde te doen kennen. M. Van der Ghote. Er is geen kwestie van congres, want Professor Daels zegt wel in zijn schrijven daar er geen mogelijkheid bestaat dit congres te Yper te houden M. Missiaen. Ik weet het, dit congres zal te Gert plaats hebben, doch de traan deel nemende afgevaardigden zullen naar Yper komen en te dier gelegenheid zou men iets willen inlichten ter verheerlijking van Yper man. Wij weten echter hui ne inzichten niet en daarom ware h«t beter eens een onder houd met Professor Daels te hebben. M. Seys. Dit congres, zal het dit iaar nog gehouden worden In dit geval is hst niet meer mogeliik dit te doen sampngaan met de inhuldiging van een standbeel 1 Vol gens hetgeen ik ervan k^n, kan dit standbeeld tegen toen niet meer gereed zijn, want dit congres zil waarschijnlijk in den loop van den zomer gehoiHen worden. Uit is niet omdat ik in princiep er tegen ben. Integen deel, en wanneer de Staat erin toestemt het standbeeld van Y per man te herstellen, dan zal er voor de stad altijd middel zijn om een kleine som bij te stemm°n voor de feestelijk heden. M Van der Ghote. Wanneer wii de ver zekering h"bhen dat de Staat ons het stand beeld wil teruggeven, dan ware er middel op de vraag van den heer Professor Daels in te gaan. M. Van der Mersch. Deze brief behelst twee deelen, ten eerste de ontvangst der leden van het congres, en ten tweede, een toelage van 5o.ooo fr. voor het standbeeld. Wat het eerste punt betreft, zijn wij t'akkoord om die heeren op het stadhuis te ontvangen, doch voor het tweede punt is het aan Yper niet mogelijk 5o.ooo fr. te geven voor een stand beeld. Zccc.lc dc hc;r Burgemeester het zegt, bestond dit standbeel i hier vóór den oorlog in den gevel der Halle. Wij hebben van nu reeds groote moeilijkheden om de stadsbe- grooting in evenwicht te brengen. Een som van 5o.ooo fr. is te veel, en ik zou vragen den brief van Professor Daels te verdeelen. M. Missiaen. Ik zou nog niets doen vooraleer nader ingelicht te zijn. Ik geloof niet dat hier een eenvoudige ontvangst op het stadhuis gevraagd wordt, het is iets meer dat misschien wel groote uitgaven zal vergen. In een eersten brief vroeger aan het schepen college gericht werd er daarover reeds ge sproken, doch wij zullen alleen hun juist inzicht kennen wanneer het schepencollege den heer Professor Daels zal uitnooiigen om dit hier eens mondelings uiteen te zetten. M. Bonnet Verleden jaar is hier reeds een eerste schrijven van Protessor Daels over dezelfde zaak toegekomen namens het comi teit, dat toen reeds bestond en door het inter nationaal congres benoemd Werd. L)it comiteit heeft intusschen voorzeker niet geslapen en misschien reeds rechts en links geklopt óm inschrijvingen voor de huldiging van Yperman te ontvangen. Wie zegt ons dat het comiteit reeds de noodige gelden niet heeft voor het standbeeld Ik ben t'akkoord met den heer Missiaen om Professor Daels eens bij het schepencollege te roepen. M. Seys. Hij zou ons ook deze inlichtin- tingen kunnen schrijven. M. Missiaen. Wij weten hoe dit gaat in een schrijven en dit is nooit zoo volledig als een mondeling onderhoud. Wij aanvaarden dat de heer Professor Uaels zich niet gemak kelijk kan verplaatsen, doch hij kan zich doen vervangen door een ander lid van het comiteit. 4) M. Bennet Ik zou de aandacht van den heer schepen van Openbare Wetken wil len vestigen op een baan van de Kalfvaartwijk, die een proletariërskwartier is, nam! lijk op de oude Petrolstraat of de verlenging van de Lindendreef, dit is van de huizen Nr 2 tot Nr 28. Die baan is thans waarlijk onbegaan baar. Ik weet dat men mij zal antwoorden dat dit een Staatsbaan is omdat de wijk ook Staats eigendom is, doch de menschen cie daar wonen zijn ook Staatsburgers en in de eerste plaats nog stadgenooten. Ik vraag een verbetering van die baan die oprecht onge lukkig is om zien zooals ze nu daar ligt. Alle herstellingen zullen echter lot niets baten, zoolang het toegelaten is daarop te rijden en te rotsen als nu, want die grintweg is niet ge schikt voor de zware vrachten die aldaar dagelijks worden weggehaald. Daar moet een verandering komen. M. Delahaye. We ke baan is het die gij hier bedoelt M. Bonnet Het is de verlengde Petrol straat, daar juist voor dien blok van veertien huizen. M. Delahaye. Ik meende eerst dat het over de Lindendreef was dat gij handeldet. Die weg is thans noch stadsbaan noch Staats baan, zij is een privaat eigendom van den Staat waar wij "niet mogen aankomen. Vroe ger reeds hebben wij aan den heer Ontvanger der Registratie en Domeinen gevraagd naar het schepencollege te komen om deze zaak te bespreken, en wij hebben een voorstel gedaan om twee stukken grond te verwisselen, ten ein le daar op dezen weg meester te zijn. Wij zullen voort onderhandelen om den grond dezer straat aan d-: stad te hebben, dan zullen wij daar een verbetering kunnen doen. Het is verboden in zulk weder daar brijkegruis weg te hrlen De personen die dit wenschen te doen, krijgen een toelatingsbewijs wanneer de te halen vrachten niet te groot zijn en als- wanneer de grond heel goed is. Vei leden week werd dit niet gevolgd, doch ik zal aan de politie vragen daarover strenger te willen toezien en een proces verbaal op te maken tegen alle personen die geen toelating van het schepencollege bekomen hebben. M. Bonnet. De bewoners dezer straat zijn toch inwoners van de stad, en het is onge lukkig voor hen dat zij daar op uiemands land wonen. Die toestand kan niet langer blijven duren, en ik vraag dat er zoohaast mogelijk zou uitgezien worden om hen te vei helpen. De openbare zitting wordt hierop te 19 u. i5 opgeheven. De firma L. Monkerhey - an Neste, bouwstoffen, 9, Koeimarkt, Y per, is de alleen verkoopster voor Yper eri omstreken van de ber pemde CER A MOTEGELS van L A LOU- V1FRE, eenig mooi van kleuren en prachti- gen glans. 5o °/0 goedkooper dan de cera- mieke tegels den ECHTEN ETERNIT, wereldver maard om ztjne sterkte, bevattende de ver schillende Eternit producten, zooals golfpla ten, vlakke platen, leien, enz-, alsook de ver schillende geëmailleerde Eternit producten voor lambrizeeringen en decoratieve wandbe- kleedingen. Altijd groote stocks in magazijn, alsook van alle andere Bouwmaterialen. Komt zien en oordeelt 1 Vrije ingang. Te koop ten bureele van Het Ypersche

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1933 | | pagina 4