FOOT BALL C.SY-II-OI.Halluin 14e.ïaar, N° 37 - 16 Dec«mber - 1933 - 14eAnnêe, N° 37 - 16 Décembïe flan onze Rbonnenten De Verbinding Yzer-Leie Weekblad - - bel Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement cT Ypres Chambre de Comm ree d'Industrie Handels- en Nijverheidshamer yper K. B. V. B. C. S. Y. Zondag 17 December 1933 HET yPERSCHE «r V «riwrntgtng der CetiatsUirden. :Ke CJub», cni. LA REGION D'VPRES nrannc de ('Association des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en A*nk> ndtgingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 Ir. 00 per jaar Buitenland 32 tr. Men 4«j* iattHryrtn tn alle etelgtukt ,so**hinie< te Tel. 500 35 ct. het nummer artikel» geweigts* Ridaction, Administration et Pablictté 34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement 18 tr. 00 par an Etranger 32 f*. On seat s'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Lts articles non stgnis sent re/usés Onze abonnenten die bij vergetelheid geen kwijtschrift voor de hernieuwing van hun abonnement werden aangebo den, of het aangeboden werden tijdens hunne afwezigheid, en wenschen voorts HET YPERSCHE regelmatig te ontvan gen, worden verzocht een kwijtschrift AAN TE VRAGEN OP HUN POST KANTOOR of de som van 18 frank te storten op postcheckrekening 46.173 (C. Dumortier, Yper). - YPRES Répondant a une invitation de M. Richard Leclercq, percepteur des téléphones et télé graphes, nous prions, par citte voie, les membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de participer a une visite des nouveaux locaux et des nouvelles installations des services des téléphones et télégraphes. Réunion Hotel du Sultan Mardi 19 Décembre, a 6 htures du soir, afin de faire la visite en groupe. II n'y aura pas d'autres convocations. Gevolg gevende aan eene uitnoodiging vsn den heer Richard Leclercq, ontvanger der telegrafen en telefonen, hebben wij de eer, bij dezen weg, de leden der Handels en Nijverheidskamer te verzoeken deel te nemen aan het bezoek der nieuwe lokalen en der nieuwe instellingen van de telefoon en tele graafdiensten. Vergadering, Hotel du Sultan »t op Dinsdag 19 December, te 6 ure's avonds, ten einde dit bezoek in groep te doen. Er zullen geen andere uitnoodigingen ge zonden worden. Namens het Bestuur De Schrijver, De Voorzitter, Ed. TOUSSAERT. H. VERMEULEN. Ypersch Stadium Om 2 uur namiddag Ingang 3 fr. (Lidkaarten niet geldig). In deze laatste dagen, heeft het vraagstuk der verbinding Yzer Leie nog al goed. bovengezwommen. Er werd veel over gere detwist, veel over geschreven, het ligt op het opperste bankje waar de voorstellen zich be vinden die uitgevoerd of op het punt zijn uit gevoerd te worden. Het is het oogenblik om eens rondom ons Ie zien en na te gaan hoe ver wij in onzen strijd gevorderd ziin. In den Senaat hield de heer Robert GiHon eene goede redevoering over het vraagstuk Yzer Leie in betrekking met het vraagstuk Yper. De heer Minister Sap antwoordde dat alvorens dit werk uit te voeren, zouden eerst de andere kanalen, die in West Vlaanderen bestaan moeten verbeterd wor- den. Erkel na uitvoering van de weiken aata de thans bestaande kanalen zal, indien 's lands financieela toestand het toelaat, het departement de mogelijkheid onderzoe- ken om voldoening te schenken aan Yper Op de scherpe opmerking van den heer Mullie dat het eene schade van den oorlog gold, moest de heer Minister een stap verder gaan De stad Yper zal ik voldoening schenken zoodra ik kan In D- Halle van Zaterdag 11. lezen wij, onderteekend door den heer R Deman, stadssecretaris te Rousselare en volksverte genwoordiger voor Yper, het volgende Om die heeren allemaal van eerstaf ge rust te stellen, zullen we hun ronduit ver- klaren dat Rousselare en vooral het Rousselaarsche stadsbestuur gerust zijn in een vaart van Diksmuide naar Rousselare. Rousselare en alle men- schen in Rousselare met gezond ver- stand weten dat het graven eener vaart van Rousselare naar Diksmuide in deze tijden een droombeeld is, ge zoudt even goed kunnen probeeren de maan te grijpen met uw tanden Al wat Rsusselare vraagt en bekomen heeft, althans reeds ten deele, is de verbe- tering van de bestaande vaart van Rousse- lare raar de Leie De kredieten voor de eerste verbeterings- werken staan op de begrooting, daar zorgde Minister Sap voor, en de onteigeningswet ken zullen eerstdaags beginnen Ten andere dat ligt heel en ai in de lijn van de wenschen die de commissie der waterwegen onzer provincie heeft uitge drukt, wensch die hierin bestaat dat de bestaande vaarten eerst zouden worden verbeterd en we laten opmerken dat de Voorzitter van die provinciale commissie niemand anders is dan de Directeur Gene- raai van het Ministerie van Openbare Wer ken, de heer Ingenieur Maertens Het eenig bestaande kanaal van West- Vlaanderen, waarvan de verbeteringen in dén Senaat besproken werden, is de vaart van Rousselare naar de Leie. En de heer Minister Sap antwoordde dien aangaande aan den heer Baron Gilles dé Pélichy Baron de Pélichy heeft gesproken van de werken tot verbetering van het kanaal van Rousselare naar de Leie. Voor het einde van het loopend jaar zal het eerste gedeelte van die werken aanbesteed worden Dus, nog in ig33 zal de aanbesteding dier werken plaats hebben en toekomende jaar zal de heer Sap, zijne kiezers voldoening gegeven hebbende, de handen vrij hebben om, zooals hij het aan den heer Senator Mullie ant woordde, De stad Yper voldoening te geven Laat ons samenvatten. De verbinding Yzer-Leie is tot een beslis sende oplossing gekomen. Alwie in Rousse lare zonder vooroordeel en met gezond vér stand oordeelt, weet dat deze stad zich in eèn bevoorrechten toestand bevindt die niet kan verbeterd worden en zij zenden de verbinding Rousselare Diksmuide... naar de maan. De verbinding Yzer - Leie langs Yppr- Komen staat op den voorgrond. Zij wordt in het parlement besproken. Morgen krijgt zfj een oplossing. Niet als een onvoorzien geschenk, maar als de vrucht van een strijd die onverpoosd moet worden voortgezet. En wanneer wij den toestand goed inzien, dan klinken ons in de ooren de woorden, tién jaren geleden, op 3 November 1923 coor dén heer advokaat Paul De Graeve van Veurne vóór de Handels- en Nijverheidskamer van Yper uitgesproken door samenwerking moet het Westland tot he; leving gebracht worden En w ij vragen aan onze goede vrienden van Veurne, Nieuvvpooit en Diksmuide al hét bovenstaande goed te overlezen en te over wegen. En wi| vragen hen s^men met ons te willen nuttig werk doen en niet zooals de heer De Man het betitelt de maan willen, grijpen met de tanden. Wij zijn bereid met hen geheel het vraag stuk der Yzerkom te onderzoeken De spij zing der Yzer met het water der Leie langs Komen-Yper, het Sas van Fintele, de Yzer- wegbiug van Caeskerke, en wij zijn bereid daar voor te werken, te strijden. Wij reiken hen de hand der vriendschap, der samenweiking. Weinige weken geleden stonden zij op het punt die hand te grijpen... zij hebben dan geaarzeld... Maar nu dat de oplossing van het vraagstuk zóó klaar is geworden, waarom zou er nu nog

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1933 | | pagina 1