BELFORT Inauguration du BEFFROI Inhuldiging van het 15* Jaar, N° 14 - 7 Juli 1934 15e Anuée, N° 14- 7 Juillet Voor de Verbinding Leie - Yzer - Noordzee Weekblad p. -,«v w toot bet Arrondissement Yper ém Y ■■nlfljiifl der Getalstarden. ém Tye ich» Club», o*uh Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Tel. 500 35 ct. het nummer YPER Zondag 29 Juli 1934 YPRES Dimanche 29 Juillet 1934 HET yPERSCHE •t 4 LA REGION - - - D'YPRES -ï- Ortan# de I'Association des Sinistréa» des Clubs Yprois, etc. 9e\e r, Opat l en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 f*. Men ken teMftrfve* te tilt BelgUtht pottkantoren 'laamtoom artikel» geweigerd RidactionAdministration et Publictté 34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement 18 fr. 00 par an Stranger 32 fr. Om pent t'abonrur dan* ton* le* bureaux de potte Beige* 35 ct. le numéro Tél. 500 Le* article* non tlgni* tont re/uti* door HH. MM. den Koning en de Koningin der Belgen. Den Zaterdag 28, 's avonds Plechtige terugkomst van Goliath, Reus der stad. Beiaardconcert. Concert door de Harmonie Ypriana. Fakkeltocht i83o. Den Zondag 29 's Morgens Pontificale Hoogmis. Ontvangst der troepen en van het Militair muziek. Groot Beiaardconcert door M. Jef DE NYN, den vermaarden bestuurder der beiaardschool te Mrchelen. 's Namiddags Aankomst der Vorsten. Plechtige ont vangst op het Stadhuis. Inhuldiging van het Belfort. Groote Historische Stoet. Galaconcert door de Harmonie des Mines de Lens. 's Avonds Beiaardconcert door M. NEES, beiaardier van Mechelen. Groot Nachtfeest. Venitiaansche Gon dels. Balletten. - Vuurwerk. Feërieke zichten. Speciale diensten van TramsTreinen en Autobussen. Talrijke b. waakte parken voor auto's. Groot gemak van toegang. Zooals voorzien, zullen HH MM. de Koning en de Koningin der Belgen ter statie aanko men om i5,3o ure Na de oudstrijders van Yper in oogen- schouw genomen te hebben zullen HH. MM. in de Daumontkoetsen naar het Stadhuis trekken. De Koninklijke stoet zal den volgenden weg wijzer volgen Statieplaats, Stuersstraat, Boterstraat, Neermarkt, Rijsselstraat, Pat- teelstraat, Bukkerstraat, Hondstraat, Groote Markt. Het programma voorziet na de ontvangst ten Stadhuize de plechtigheid van de inhuldi ging,het défilé van den historischen stoet, het bezoek aan het Gedenkmaal der Ypersche gesneuvelden, de St Maartens Cathedraal, de Engelsche School en het Engelsch Gedenk maal der Meenenpoort. HH. MM. zullen te 17,3o ure de stad ver laten. (Medegedeeld). par LL. MM. le Roi et la Reine des Beiges. Le Samedi 28 au soir Rentrée Solennelle de Goliath, Géant de la Ville. Concert de Carillon. Corcert par 1'Harmonie Ypriana. Retraite aux flambeaux i83o. Le Dimanche 29 Matinée Grande Messe Pontificale. Réception des Troupes et de la Musique militaire. Grand Concert de Carillon par M. Jef DENYN, le répnté directeur de l'école de carillon a Malines. Après - Midi Arrivés des Souverains. Réception officielle a 1'Hotel de Ville. Inauguration du Beflroi. Grand Cortège Historique. Concert de Gala par l'Harmonie des Mines de Lens. Le Soir Concert de Carillon par M. NEES, carillon- neur de Malines. Grande Fête de Nuit. Condoles Véni tiennes. Ballets. Feu d'Artifice. Visions Féeriques. Services spéciaux de Tramways, Trains et Autobus. Nombreux pares d'autos gardés. Grande facilité d'acces. Comme prévu, lfurs Majestés le Roi et la Reine des Beiges arriveront en gare vers i5 h. 3o. Aptès avoir passé en revue les anciens com- battants Yprois, Lurs Majestés monteront en voitures Daumont et se rendront a l'Hötel de Ville. Le Cortège royal suivra l'itinéraire sui- vant Place de la Gare, rue de Stuers, rue au Beurre, Marché Bas, rue de Lille, rue des Plats, rue des Boudeurs, rue des Chiens, Grand'Place. Après la réception l'tJötel de Ville, la cérémonie de l'inauguration et le défilé du Cortège historique, le programme piévoit la visite au Monument aux morts Yprois, a la Cathédrale St Martin, a l'école Anglaiseetau Monument Britannique de la Porte de Menin. Leurs Majestés quitteront la ville veis 17 h 3o. Communiqué De Samenwerking van Nieuwpoort en Yper In een onzer laatste nummers gaven wij eenige uittreksels van een reeks interessante bijdragen verschenen in De Wekker onder de hoofding Voor de verbinding Leie-Yzer- Noordzee en waarin de noodzakelijkheid aangetoond werd eener nauwe samen wei king van Nieuwpoort, Dixmude en Yper ,om voor de kwesties, die voor deze steden en gansch de omliggende streek van het allergrootste belang zijn, namelijk het herstel der haven van Nieuwpoort en de verbinding Leie Yzer,. ten spoedigste mogelijk de gewenschte oplos sing te bekomen. Yper heeft nooit opgehouden de belangen van Nieuwpoort ter harte te nemen en wij deukten dan ook, voor de zooveelste maal, den wensch uit dat Nieuwpoort en ook Dix mude de hen uitgestoken hand zouden vatten en dat zij, in plaats van afzijdig of zelfs vijan dig te blijven, onze behulpzaamheid en gene genheid met broedeilijke wederkeerigheid zouden beantwoorden om samen, naar den geest onzer schoone nationale leus Een dracht maakt macht onze gemeenschappe lijke btlangen te verdedigen. En ziehier dat deze wensch, die wij pas over enkele weken nog vernieuwden, zich nu reeds, althans gedeeltelijk, verwezenlijkt. Im mers het stadsbestuur en de Handelskamer van Nieuwpoort komen, bij hun brief van 21 Juni, beroep te doen op de medewerking der Handelskamer van Yper, medewerking die hen op voorhand verzekerd was. Het is dan ook met een innige voldoenirg dat wij van de gevoerde briefwisseling kennis kregeD en wij zijn verheugd ze hier in haar geheel te mogen overdrukken. Onze lezers, die wij zoo dikwijls reeds over de kwestie onderhouden hebben, zullen daarbij zien dat de toestand zich opklaart en dat de vrucht bare strijd, in 1928 door Nieuwpoort en Yper gevoerd, weldra zal kunnen hervat worden. Hopen wij dat ook de stad Dixmude zich niet laDger daar buiten zal willen houden en binnen kort zal inzien dat het in haar belang is onverwijld de rangen van Nieuwpoort en Yper te komen versterken. Deze samenwer king zal aan den algemeenen wensch onzer bevolking beantwoorden en medehelpen om het verwoeste gewest den verloren welstand terug te geven en in een toestand te plaatsen dien het verdient en waarop het, om wille van zijn martelaarschap, ten volle recht heeft. Hieronder laten wij nu den brief van Nieuw; poort met het erbijgevoegd verslag alsmede het antwoord van Yper volgen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1934 | | pagina 1