- HET YPERSCHE- LA RÉOION D'YPRES Zondagrost - Repos dominical Wekelijksch Overzicht 15' Jaargang, Nr 51 23 Maart 1935 15e Annés, N° 51 - 23 Mars 1935 Sljvoeg^el Supplément Nécrologle Madame Émile GAIMANT Monsieur Daniel VAN DOORNE Sterfgeval Remerciments Me Hortence-Prudence DEPUYDT Monsieur Auguste BARTIER Bedankingen Vrouw Marie-Louise PAREIN Jufvrouw Valerie DEHAENE ZIELMISSEN Reeds twee weken naeen hadden wij erop gewezen dat het Ministerie in België, alhoewel het zeer groote moeilijkheden had weten uit den weg te ruimen, niet al te vast op zijn grond vesten stond. En zie, thans, zonder door een der tegenpartijen omgeduwd te worden, zonder door stemming in minderheid gesteld te worden, is het ministerie Theunis ontslaggevendAlhoe wel wij het ministerie niet lang zagen aanblij ven, hadden wij, noch gelijk wie anders, ooit gedacht dat het zoo zou gaan. En iedereen heeft zich afgevraagd hoe is zulks mogelijk. De Heer Theunis in zijne verklaring voor Kamers en Senaat, zelfs vóór de micro, heeft daarover eenige ophelderingen willen geven. Hij heeft de hardnekkige werkzaamheid opgehaald waar mede gestreefd werd naar eene goede oplossing van de menigvuldige vraagstukken die in dezen krisistijd op de dagorde komen, maar heeft het moeten neerleggen, zegt hij, bij gemis aan ver trouwen, bij overmaat van tegenkanting, bij verlamming door politieke inwerking. Dit kan allemaal zeer goed aangenomen worden, maar bewijst eens te meer dat er geen goed werk kan geleverd worden, dat de algemeene toestand op financieel en economisch gbied niet kan gered worden als men aan eiken hoek der straat moet rekening houden met de politieke ditjes en datjes. Er moet dus eene regeering samengesteld worden ofwel met samenwerking der verschil lende partijen waar elk zijne verantwoordelijk heid in draagt en dus niet blootgesteld is aan de beknibbelingen van dezen die niet medewer ken ofwel buiten de partijen om, bestaande uit mannen met grondige kennis van zaken, met durfkracht en met gezond oordeel, die zich door niets laten afschrikken of afleiden van de radi cale middelen die de toestand vergt Dit is dus een van de feiten, die, in onze on middellijke nabijheid 'ophef hebben gemaakt. Maar er is een andere gebeurtenis op de week gekomen, die een internationalen weerklank van bedied gehad heeft en nog heeft. Wij hadden reeds vroeger aangestipt dat Duitschland, na 't verschijnen van het engelsch Witboek alleen om uitstel vroeg voor 't bezoek van den engel- schen minister J. Simon, om beter te kunnen nadenken wat het doen moest. Wij hebben nooit getwijfeld dat de ziekte of ongesteldheid van Hitier een voorwendsel was. En zie, al met eens breekt het los Engeland versterkt zich, zegt het Reich, Frankrijk voert een langeren diensttijd in, Rusland verhoogt zijne macht, en men wil ons komen spreken van overeenkomsten en ver mindering van bewapeningWij stellen weer den verplichten legerdienst in voor Duitschland! De bom brak los en knalde als een donderslag, die niet alleen opschudding verwekte in Europa maar zelfs tot in Amerika. Ja Duitschland brengt weer den verplichten legerdienst in voege. Het verdrag van Versailles, dat het reeds zoo hevig te verduren kreeg, wordt nogmaals van een gewichtig deel zijner voorschriften be roofd. Wat nu gedaan Voor de zooveelste maal staan de oud-bondgenooten voor 't zelfde vraag stuk ofwel oorlog verklaren om het Reich tot naleving van het verdrag te dwingen ofwel... laten doenDitmaal brengt men echter de kwestie vóór den Volkerenbond Maar de heer Simon zal toch naar Berlijn gaan om met Hitier te spreken. Nochtans is er iets veranderd bij vroeger de oneenigheid of liever 't gemis aan samenwerking der vroeger bondgenooten is tot een beteren stand gekomen. Engeland, Frankrijk en Italië zien beter in dan vroeger dat het in hun algemeen belang is, nauwer samen te werken. Vooraleer de engelsche minister afreist naar Duitschland, zullen deze drie mogendheden eene bijeenkomst beleggen, om in gezamenlijk over leg te beslissen wat er te doen valt. Daarenboven zal de heer Laval eene reis ondernemen naar Moskou. En zoo komt men tot de overtuiging dat Duitschland stilaan omgeven wordt door een reeks samenwerkende krachten die, in geval van nood, en indien de overeenkomsten stand blijven houden, de oorlogsgezindheid en een brutalen aanval van 't Reich zouden kunnen verhinde ren. RIK. De Apotheek van La Pharmacie d« Mr VAN W ALLEGHEM Statiestraat o— Rue de la Station is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 24 Maart Dimanche 24 Mars Monsieur Émile Gaimant Monsieur et Madame Alfred Gaimant - Declercq Monsieur Arthur Gaimant et Mademoiseile Marie Van- derghote. sa fiancée Mademoiselle Yolande Gaimant Monsieur Gilbert Gaimar.t Mademoiselle Clémence Bonverne Monsieur et Madame Arthur Gaimant - Leborgne Mademoiseile Maria Dauchot Les families Delpierre, Guillemain, Sansen, ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de née Maria - Josephine - Mélanis BONVERNE leur chère épouse, mère, belle mère, grand'mère, soeur, bellt-sceur, tante et cousine, née a Nandrin, Ie 7 mars 1863, et décédée Ypres, le 19 mars 1935, munie des Sacrements de Notre Mère la Sainte Église. Les amis et connaissances qui, par oubli, n'auraient pas recu de leltre de faire part, sont priés de bien vouloir considérer le présent avis comme en tenant lieu. Ypres, rue de Menin, 10. On nous prle d'annoncer Ie décès de ancien combattant éprux de Dame Marlhe WALIRERT décoré de la Croix Civique de 2' classe 1914-1918, de la Croix de Feu, de la Médaille Commémorative, de la Médaille de la Victolre, né Ypres, le 31 Janvier 1887, et pieusement décédé le 12 Mars 1935, dans sa 49e année, muni des Secours de Notre Mère Ia Sainte Église. Le service funèbre, suivi de l'inhumation, a eu lieu dans la plus stricte intimité Cet avis tient lleu de faire part. Bruxelles, 25, Avenue Clémentine. Monsieur et Madame Henri Blomme-Wyeland et leurs enfants Jean et Jacques Madame Veuve Arthur Wyeland, ses enfants et petits- enfants Madame Veuve Albert Van Egroo, née Wyeland, ses en fants et pctits-enfants Madame Veuve Justin Bouquet, ses enfants et petits- enfants Monsieur Remi Bouquet Madame Vtuve Eugène Angillis, née Bouquet, ses enfants et petits enfants Les families Blomme et Van Loocke de Milllano, ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur père, beau père, grand'père, frère, beau-frère et parent bien aimé Monsieur Gustave-Jules-Charles WYELRND Veuf de Dame Palmyre BOUQUET Juge de paix honoraire, Chevalier de l'Ordre de Leopold, Officier de l'Ordre de Ia Couronne, décoré de la Croix Civique de le classe et de la Médaille Commémorative du Centenaire, né Ypres, le 26 Aoüt 1859, et pieusement décédé Lophem, le 20 Mars 1935. Le service funèbre aura lieu en l'église de Lophem, Ie LUNDI 25 MARS 1935, a 10 h. Réunion a la maison mortuaire, a 9 1/2 h. L'inhumation aura lieu a Ypres, au caveau de la familie, le même jour, a 3 1/2 h Réunion au cimetière. Les amis et connaissances qui. par oubll, n'auraient pas re^u de lettre de faire part, sont priés de bien vouloir considérer le présent avis comme en tenant lieu. Heer en Vrouw Henri Blomme-Wyeland en hunne kinders Jean en Jacques Vrouw Weduwe Arthur Wyeland, hare kinders en klein- kinders Vrouw Weduwe Albert Van Egroo, geboren Wyeland, hare kinders en kleinkinders Vrouw Weduwe Justin Bouquet, hare kinders en klein kinders Heer Remi Bouquet Vrouw Weduwe Eugène Angillis, geboren Bouquet, hare kinders en kleinkinders De familiën Blomme en Vanloocke de Milliano, melden met droefheid het overlijden van hun teergeliefden vader, schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroeder en bloedverwant Heer Gustave-Jules-Charles WYELRMD Weduwnaar van Vrouw Palmyre BOUQUET Eere-Vrederechter, Ridder in de Léopoldsorde, Officier in de Kroonorde, vereerd met het Burgerlijk Kruis van Eerste Klas en metde Her inneringsmedaille van het Eeuwfeest, geboren te Yper, den 26 Oogst 1859, en godvruchtig over leden te Lophem, den 20 Maart 1935. De lijkdienst zal plaats hebben in de kerk van Lophem, op MAANDAG 25 Maart 1935, om 10 uur. Vergadering aan het sterfhuis, om 9 1/2 uur. De teraardbestelling zal plaats hebben op zelfden dag, om 3 1/2 uur 's namiddags, in den familiekelder, op het stedelijk kerkhof te Yper. Vergadering aan het kerkhof. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Monsieur Alexandre Mahieu Monsieur et Madame Cé-ar Mottrie-Mahieu et enfants Monsieur et Madame Godefroid Bartier Mahieu et enfants; La familie Depuydt - Decat La familie Mahieu - Breyne, remercient, par cette voie, les amis et connaissances pour les marques de sympathie leur exprimées lors du décès de leur épouse, mère, grand'mère et parente bien-aimée Madame Veuve Auguste Bartier - Noyelle Les families Bartier et Noyelle remercient, par cette voie, les amis et connaissances pour les mqrq 'es de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de leur époux et parent bien-aimé Heer Emiel Goethals De familiën Goethals en Parein, danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid hen betuigd tijdens bet afsterven van hunne teerbeminde echtgenoote en bloedverwante en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. De familie Dehaene De familie Banckaert, danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen voor de blijken yan genegenheid hen betuigd tijdens het afsterven van en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMTS bii te wonen die zal gelezen worden op Zondag 24 Maart, om 8 ft u., in St Pietersketk. tot zielelafenis van Heer Désiré MONNET echtgenoot van Vrouw Maria Catteeuw en zoontje Albert. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 Maart, om 8 ft u., in St- Maartenskerk, tot zielelafenis van Maria en Madeleine LECLERCQ slachtoffers van den oorlog. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 24 Maart, om 8 ft u in St Jacobskeik, tot zielelafenis van Heer Alfons KERRINCKX gewezen koster. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 Maart, om 10 u., in St- Pieterskerk, tot zielelafenis van Jufvrouw Hélène COULEMBIER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELM'S bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 24 Maart, om nftu., in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Vrouw Clemence DEBRUYNE echtgenoote van Henri Faes. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gelezen worden op Zondag 31 Maart, om 8 ft u., in St- Pieterskerk, tot zielelafenis van Jufvrouw Georgette BLOMME en overleden familie. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op Zondag 31 Maart, om 8 u in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Léontine DETHOOR en zoon Camiel OSSIEUR. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 31 Maart, om iiftu.» in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Edmond CAENEPEEL - DEZUTTER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het Solemneel Jaargetijde bij te wonen dat zal gezongen worden op Maandag 1 April, om io uur, in St-Maarttnskerk, tot zielelafenis van Heer Frangois DENYS.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1935 | | pagina 1