16e .laar. N° 8 - 25 Mei - 1935 16e Annêe, N° 8 - 25 Mai Liefdadigheidsfeesten Inauguration du Pavilion des Textiles et de la Parure Bezoek der handelskamer van Mieuwpoort aan de Vaart Yper - Komen Weekblad het Arrondissement Yper 1Journal hebdoinadaire de I Arrondissement d Ypres Nationaal Hulp Comité Comité National de Secours Exposition de Bruxelles L'Union des Fourreurs est représentée par les firmes suivantes E. Rosseel, Adinkerke H. Mittler, Anvers Van den Broucke frères, a Courtrai Fl. Van de Voorde, Ypres Georges Butin, Josse Heye, D. Kuetgens, P. Liétart, Natan, Rozès &Trassy ct S. Weingarten, k Bruxelles. nuii ÏPERSCHE Cfk LA REGION D'YPRES Orgiina de ('Association des Sinistré*^ des Clubs Yprois. etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Rédaction. Administration et Publicité34. rue au Beurre, Ypres. Abonnement18 fr. 00 par an Etranger32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 50© Les articles non signés sont refuses Het Bestuur van het Nationaal Hulp Comité der Stad Yper heeft de eer de ingezetenen van ~Yper, voor de vrijgevigheid welke zij betoond hebben, alsmede de groepen en personen, die het inzamelen der gelden en pakken hebben verze kerd, uit ter hart te bedanken. Aan allen onzen besten dank. Er blijkt nochtans, uit verworven inlichtingen, dat ingezetenen van Stad niet op de hoogte wa ren van de gedane omhaling en zoodus hunne medewerking en steun aan het Nationaal Hulp Comité niet hebben kunnen verleenen. Het Nationaal Hulp Comité doet aan allen een laatsten oproep opdat zij dit liefdadig werk mild zouden steunen en hunne door de crisis geteister de broeders zouden helpen. De giften in geld en in natura zullen met dank ten stadhuize (Secretariaat) ontvangen worden. Le Comité de la Section locale du Comité Na tional de Secours remercie de tout cceur tous ceux qui ont contribué au succès de la journée collecte organisée le 5 Mai en ville, les généreux donateurs et les organisateurs de cette belle jour née de solidarité. Des renseignements permettent néanmoins d'affirmer que certains de nos concitoyens n'ont pas été touchés par les appels de la presse et se sont trouvés dans l'impossibilité de contribuer a cette belle oeuvre. Le Comité adresse un dernier appel a la popu lation d'Ypres pour qu'elle daigne sans plus de délai soutenir cette belle ceuvre d'assistance de nos frères en détresse. Les dons en nature et en argent peuvent être remis a l'Hötel de Ville (Secrétariat) et y se- ront recus avec reconnaissance. Op initiatief van den Koninklijken Tooneel- kring «De Vlaamsche Ster» te Yper zullen er eenige opvoeringen van een tooneelstük gegeven worden ten bate van liefdadigheidswerken. Deze tooneelkring zal eerst het stuk «De Kui- sche Bruidegom opvoeren den Zaterdag 25 Mei 1935, in de zaal Concordia te Yper, ten voordeele van het Preventorium. De opvoering van De Beurskoorts ten bate van het Nationaal steunkomiteit, ingevolge den oproep van H. M. Koningin Astrid, zal dan later plaats hebben in den stadsschouwburg te Yper. Een warme oproep wordt gericht tot de bevol king, opdat zij De Vlaamsche Stermild zou steunen in het bijbrengen van hulp aan de nood lijdenden. Zondag laatst was het de beurt der Handels kamer van Yper, die vroeger reeds de havenin richtingen van Nieuwpoort bezocht, de leden der Handelskamer dezer stad te ontvangen met het doel hen eens de vaart Yper-Komen, die vóór den oorlog om zeggens bijna gansch voltooid was doch waarvan de werken sedert de instorting der brug van Hollebeke in 1913 niet meer herno men werden, in haar huidigen verwaarloosden, verwilderden en verlaten toestand te toonen. Gevolg gevende aan den oproep van het Be stuur hadden verschillige leden der Handels kamer er aan gehouden, ten teeken van verwel koming, hunne huizen te bevlaggen ter gelegen heid van dit bezoek der Handelskamer van Nieuwpoort. Ook op het stadhuis, waar de be zoekers door de stadsoverheid officieel zouden ontvangen worden, werd de nationale vlag ge- heschen. De Ontvangst ten stadhuize Het was de Heer eerste schepen Lemahieu, omringd van de Heeren Delahaye, schepen, Bie- buyck, Coutelle en V. Seys, gemeenteraadsleden, die, in afwezigheid van den Heer burgemeester, elders weerhouden, de Nieuwpoortsche afvaardi ging, te 3 uur, in de gemeenteraadszaal ontving. Deze afvaardiging, bestaande uit ruim twintig leden, bevatte o. m. de Heeren notaris Deeren, burgemeester van Nieuwpoort en ondervoorzit ter der Handelskamer V. Steyaert, schepen en voorzitter der Handelskamer Vanhecke, stads secretaris J. Mausset, secretaris, G. Deseck, schatbewaarder, Bittremieux, B o r g o n i e, L. D'Haene, H. Braet, aannemer van openbare wer ken, en E. Puylaert, bevrachter, allen bestuurs leden der Handelskamer van Nieuwpoort. ganscher harte welkom. Het is voor mij een groot genoegen en een eer U hier ten stadhuize te mo gen ontvangen, naar aanleiding van uw bezoek aan onze stad. Ik weet waarover het gaat, uw bezoek heeft namelijk voor doel het herstel der vaart Yper-Komen, werk dat evenzeer Nieuw poort als Yper aanbelangt. Immers, om de haven van Nieuwpoort te kunnen uitbreiden, moet zulks geschieden met de medewerking van het Ypersche, want zonder hinterland kan uwe ha ven onmogelijk een grootere uitbreiding nemen. Het volstaat niet alleen langs de Yzer tot aan Rousbrugge of tot Yper te kunnen varen, de schepen moeten eveneens de Leie kunnen berei ken. Dan alleen zal de haven van Nieuwpoort met haar natuurlijk hinterland, het Henegouw- sche en de nijverheidsstreken van Noord-Frank rijk, verbonden zijn en zal zij voor haar een tijd perk van grooteren bloei zien intreden. Ik heb de vaart Yper-Komen, die deze ver binding moet verwezenlijken, niet weten aanleg gen doch wel de werken ervan weten stilvallen. Na het failliet der maatschappij die het graven der vaart ondernomen had en nadat de werken een heelen tijd stil hadden gelegen, heeft de Staat in 1890 de vaart overgenomen en de wer ken voorts gezet. De vaart was eenige jaren later zoo goed als hersteld en de tunnel opgedaan. Ik herinner mij zeer goed door deze tunnel te zijn gegaan, ik was toen 26 jaar oud. Er hadden alsdan grootsche feesten plaats waarop veel volk aanwezig was. Doch nauwelijks twee dagen na dien viel de tunnel met groot gekraak in. Geluk- kiglijk dat er zich niemand op dat oogenblik in bevond. Tengevolge van dezen tegenslag vielen de werken nogmaals voor een twintigtal jaren stil, De groep langs de Vaart Daarbij hadden zich nog gevoegd de Heeren Morlion, burgemeester van Pollinchove Pil, bur gemeester van Stavele advokaat A. Lommez, bestendig afgevaardigdeadvokaat A. Butaye, voorzitter van de Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Pockelé, conducteur van Bruggen en Wegen Arm. Donck-Vermeulen; H. Vermeulen-Meynne, voorzitter, J. Tahon, on dervoorzitter, Ed. Toussaert, secretaris, Ern. Seys, bestuurslid, en een vijf en twintigtal leden der Handelskamer van Yper. Dadelijk na de voorstellingen nam de Heer schepen Lemahieu het woord en drukte zich on geveer uit als volgt Mijne Heeren, In naam der stad Yper wensch ik u allen van doch korts vóór den oorlog was de vaart weerom geheel herstdld. Ongelukkiglijk is alsdan de brug, die den weg leidende van den Verbranden Molen naar St Elooi verbond, ook nog de brug van Hollebeke genoemd alhoewel zij zich op het grondgebied der gemeente Voormezeele bevindt, ingevallen en zijn de oevers der vaart daar op die plaats ingestort. Daarna is de oorlog gekomen, zoodat de werken niet konden hernomen worden. Aanstonds na den oorlog werd er eerst en vooral voor den heropbouw der stad gezorgd en vervolgens voor het herstel der vaart Yper-Yzer. Dit laatste werk heeft evenwel wat lang geduurd. Thans blijft nu nog de vaar i Yper-Komen te her stellen en daarvoor hebben wij reeds verschei dene malen bij de ministers aangedrongen opdat

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1935 | | pagina 1