DANCE 16e Jaar N 40 - 4 Januari - 19S6 16e Année, N 40 - 4 Janvier - Weekblad - - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d Ypres A NOS ABONNÉS RÉSIDANT A L'ÉTRANCER Nous prions instamment nos abonnés, qui resident a l'étranger et qui n'au- raient pas encore payé leur abonnement, de bien vouloir nous en faire parvenir Ie montant par mandat postal inter national. WEDERWENSCHEN BRITISH LEGION SALLE MAJESTIC JANUARY 4th 8 P. M. Handels- en Nijverheidskamer van Yper AUX AMI"NÉS JFRANCAISES Mercredi 8 Janvier 1936 CONFÉRENCE «LA REINE ASTRID» La Journée Franco - Beige de l'Aéronautique a Lille HET YPERSCHE ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN Beheer, Opstel en Aankondigingen34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd LA REGION D'YPRES ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Rédaction, Administration et Publicise34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement18 fr. 00 par An Etranger32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numero Tel. 50" Les articles non sienés sont refusés van een te Kortrijk uitgeweken Yperling, trouwe lezer van het Ypersche (O) Volgens ouderwetsche gewoonte hebben de menschen, zooals gij het in uw laatste nummer schreeft, malkander hun wenschen van geluk, voorspoed en meer andere schoone dingen toege stuurd. Het Ypersche is ook aan die gewoonte niet te kort gebleven. Laat toe dat een oud Yper ling, die nog steeds met hart en ziel aan zijn moederstad verkleefd is, die dag in dag uit met het wel en wee van zijn geboorteplekje begaan is, en door oorlogsomstandigheden gedwongen werd elders een bestaan te vinden, laat toe dat ik aan het moedig Yperschemijn wenschen toesture ik ook heb geen redens om niet open hartig te zijn. Ik wensch u volharding op den ingeslagen weg; u wordt een degelijk weekblad met mooie letter en stilaan geillustreerd. Gij zijt de kampioen van Yper s streven naar rechtsherstel, naar voor spoed en welvaartgij zijt de kamper, gedurig op de bres om voor Yper een levensbestaan te veroveren, dat haar door ondankbaarheid, on verschilligheid en baatzucht werd ontnomen gij zijt de stem van het volk, die herhaaldelijk en met klem zich te Brussel laat hooren om daar aan de hooge oomes kenbaar te maken dat te Yper ook Belgen wonen met hart en ziel ver knocht aan den vadergrond, die het meest gele den hebben om 's lands wille en die het langst moeten wachten om een brokje weer te krijgen van hun verdwenen erfgoed gij zijt de vrije tribuun, waar ieder vrije burger en vooral de ijverige en wakkere handelskamer zijn meening mag uiten, en eischen stellen mag voor het wel zijn der stede gij zijt vooral voor ons, uitge wekenen, een echo van het Ypersch leven, een band die ons onverbreekbaar aan de stad blijft hechten. Doe zoo voort, groei aan, strijd voort, dat wensch ik u voor 1936. Doe wel en zie niet om, noch naar belagers, beknibbelaars en bekam- pers wie strijdt voor het recht, strijdt voor een goede zaak, en dat alleen is een spoorslag om te volharden op den ingeslagen weg. Het leitmotief van uw nieuwjaarswensch was een beroep voor meer naastenliefde, meer onderlinge verstand houding, meer samenhoorigheid onder de men schen en de volkeren om elkanders nooden te verstaan. U bracht een dankbare hulde aan onze nooit volprezen Koningin Astrid, het ideaal der naastenliefde. Ik was gisteren ten huize van vrouw Marie Ameye in de Vlasbloemstraat te Kortrijk, bij wie Hare Majesteit zaliger een bezoek gebracht heeft. Haar man was al 3 jaar werkeloos en nu gelukkig- lijk sedert 6 maand werkzaam in een fabriek van lattestoors bij M. Acke, Noordstraat. Er zijn 7 kin deren en een achtste is op komste. Toen ik binnen trad stond een zevenjarig meisje haar fabelken op te zeggen Daar waren drie koningskinderen, in liefd' rond hun moeder geschaard ze waren als englen gelukkig, te vele misschien voor dees aard'. Daar waren drie koningskinderen, ze hebben geen moederken meer, zij is al te vroege vertrokken en komt bij hen nimmer, nooit weer Ach Mijnheer zegde Marie, daar hangt zij, de goede, de heilige koningin en daar stond ze bij dat wiegsken met mijn kleinen op den arm. Mijn man verloor het bewustzijn voor zulk hoog bezoek bij zulke nederige menschen en ik kon niet spreken van aandoening... ik weende... en ik keek mijn oogen uit op dat hemelsch gelaat, op dien gullen engelenlach... en in mijn ooren ruischten de zoetste woorden, die ik ooit gehoord heb... 't Is jammer! 't Is jammer voor haar drie schaapkens... zoo wreed verongelukt!... en zoo goed!... Ze zag de arme menschen toch zoo gaarne Toen ik vertrok klonken mij de woorden na Zij is al te vroege vertrokken en komt bij hen nimmer, nooit weer Ha Dat voorbeeld komende van zoo hooge, dat voorbeeld van onbaatzuchtige, openhartige naas tenliefde Hoeveel leed, hoeveel zielewee kan die verbroedering, die samenhoorigheid niet lenigen en hoe zou het leven onder de menschen en onder de volkeren geen paradijs zijn moest het koude egoïsme voor welbegrepen naastenliefde plaats maken indien de menschen van goeden wille waren HelaasStadgenooten en landgenooten staan tegenover elkaar, soms als onverbiddelijke vij anden gedeeld en gesplitst in politieke groepee ringen. Menschen worden gebroodroofd, vervolgd, gehaat om politieke aangelegenheden daar waar met een ziertje goeden wil vrede zou heerschen Zie rondom U haat en nijd, zelfzucht en eer zucht, afgunst en wrok vieren hoogtijd. De eene benijdt de bete brood aan den anderen geen ge legenheid laat men voorbijgaan om den naaste een voetje te lichten en men knielde met Kerst dag misschien voor het Kribbeken met den Vre- dekoning erin en erboven den engelen zang Vrede op aarde den menschen van goeden wille Menschen van goeden wilen de eene bank na den anderen springt en gaat met de spaarduiten loopen der eenvoudige lieden. Menschen, die zwemmen in overvloed, zien de armoede niet, die rondom hen woekertwaar is de goede wil bij de regeeringshoofden om een einde te stellen aan die schreeuwende misbruiken, die allerwege hoogtij vieren, menschen tot werkeloosheid doe men terwijl anderen bedieningen en steungelden naar beliefte bijeenvoegen, enz. Menschen van goeden wilen de wereld siddert op haar grondvesten. Elk oogenblik en de losbar sting is daar alvernielend, alles wegvagend wat van de beschaving nog, overblijft. Dat de zelfzucht plaats make voor welbegrepen naastenliefde naar 't voorbeeld onzer heilige Vorstin. Dat die naastenliefde ook heersche in onze goede stad Yper. Wij, die van onze moederstad verwijderd leven, zien met leede oogen al die verdeeldheid onder stadgenooten, die toch maar een enkel doel moesten voor oogen hebben, name lijk de glorie en de welvaart van Yper en zulk program is al ruim genoeg om met vereende krachten te werken. Wij vernamen met innige voldoening dat de vaart Yper-Komen aan de dagorde komt te za- men met de herstelling der Hallendat is heel welmaar waarom ligt het Minneplein daar nog doodsch en verlaten Waarom ligt het oud gevang daar nog in puin Die naastenliefde, dat wijs beleid, die welbe grepen samenhoorigheid, dat eendrachtig samen werken, dat onbaatzuchtig ondersteunen van alle levende krachten, bladen of maatschappijen die de heropbeuring der stad met hart en ziel be trachten, dien onderlingen vrede onder stadge nooten, dat is dp vurigste wensch van een oud Ieperling. (O) Het Jaarlijksch Avondmaal, zal plaats hebben op Zaterdag 11 Januari, om 7 uur 's avonds;, in het lokaal Hotel du Sultan Men kan inschrijven tot Woensdag 8 Januari 1936, bij Daniel Van Lede, Boterstraat, 6. par Monsieur GOEMAERE: Les personnes qui désirent se faire membres peuvent se présenter chez M. Janssens, 5, Boule vard Maréchal French, a Ypres. O Répondant a l'aimable invitation de MM. Ch. Crombez, président général, Boittelle, président actif de l'Association Aéronautique du Nord de la France, et de M. Steverlynck, président de l'Aéro-Club de Lille, plusieurs membres de notre Chambre de Commerce et d'Industrie, notamment MM. H. Vermeulen, président, A. Gruwez, L. Van- devoorde, E. Glissoux, Fl. Vandevoorde et P. Donck, ainsi que M. Charles Van Renynghe, avo- cat, se sont rendus dimanche dernier a Lille pour y assister a l'inauguration du Salon de l'Aviation de Tourisme. Les Yprois ont tenu d'autant plus volontiers a assister a cette manifestation de l'aviation légère qu'ils se rappellent encore que nos amis du Nord n'ont point hésité non plus a nous prêter leur concours pour l'organisation de la journée aéro nautique tenue récemment en notre ville, et que les organisateurs du salon de Lille avaient eu la délicate attention de faire de cette journée inau gurale une journée franco-beige. Parmi les autorités présentes se remarquaient, du cöté francais, MM. Charles Delesalle, sénateur du Pas-de-Calais, président de la Fédération fran- gaise d'aviation légère, ancien sous-secrétaire

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 1