F O O T B A L L - C, S. Yper II Afd. F. C. Poperinghe 16e Jaar. N42 - 18 Januari - 1936 - 16e Anriée, N1 42 - 18 Janvier - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Chambre de Commerce d'Ypres et d'lndustrie Handels- en Nijverheidskamer van Yper CARNAVALSTOET 1936 Zondag 19 januari 1936 Om 10 uur C. S. YPER - III Sp. - HARELBEKE De nieuwe Autorails der Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen HET LA REGION YPERSCHE!: D'VPRES ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN Beheer, Opstel en Aankondigingen34, Boterstraat, 34, YPLK. Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Redaction, Administration et Publicité34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Tel. 300 35 ct. het nummer 35 ct. Ie numéro Naamlooze artikels geweigerd Tél. 50" Les articles non signés sont refusés Le comité a la satisfaction d'annoncer la con férence qui sera donnée a la tribune de la Cham bre de Commerce le Samedi 25 Janvier, a 8 heures du soir, par Monsieur Joseph DE MEYERE, Di recteur de l'Ecole Technique Supérieure de Cour- trai et Commissaire Gouvernemental pour les frontaliers des arrondissements Courtrai, Ypres et Furnes, sur L'INCIDENCE DU FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE SUR L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE - ou «LE VIEILLISSEMENT DE NOTRE POPULATION ET SlvS CONSEQUENCES Le sujet étant de grande actualité et vu la compétence toute spéciale du conférencier en la matière, le comité espère que les membres tien- dront a assister en grand nombre a cette impor tante réunion. o Het Comiteit heeft het genoegen te melden dat op Zaterdag 25 Januari, om 8 u. 's avonds, aan de tribune der Handelskamer, een voordracht zal gegeven worden door Mijnheer Joseph DE MEYERE, Bestuurder der Hoogere Technische School van Kortrijk en RegeeringscommiSsaris voor de grensarbeiders der arrondissementen Kortrijk, Yper en Veurne, over «DE INVLOED VAN DEN DEMOGRAPHISCHEN FACTOR OP DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING» of «HET VEROUDEREN ONZER BEVOLKING EN ZIJNE GEVOLGEN». Gezien de groote actualiteit van dit onderwerp en de gansch bijzondere bevoegdheid van den voordrachtgever in die zaak, hoopt het comiteit dat de leden eraan zullen houden deze belang rijke vergadering in groot getal bij te wonen. (O) Binnen enkele dagen zullen de leden van het Inrichtingscomiteit Van den Carnavalstoet de vrijheid nemen zich ten huize aan te bieden, om de bevolking aan te wakkeren hen in hun werk te helpen en om haar toe te laten hare medewer king te verleenen. Benevens den milden steun der bevolking, oogst het bestuur jaarlijks vele gelukwenschen voor zijn werk. Zelfs gebeurt het dat, na het be wonderen van den schoonen Carnavalstoet, me nigeen den wensch uitdrukt geldelijk te mogen medehelpen. Ieder huis wordt bezocht, nochtans kan het voorvallen dat sommige goede Ypersche bewoners, door afwezigheid, de gelegenheid mis sen hun steun te verleenen, en voor dezen heeft het bestuur het goed gevonden hen toe te laten hunne stortingen te doen op de postcheckreke- ning Nr 37177 van den voorzitter, Heer Aimé Gruwez. Het bestuur houdt er aan de bevolking op voorhand te bedanken voor de goede en gulhar tige ontvangst die zij de bestuursleden zooals vroeger zal voorbehouden. Het is voor het be stuur zeer aanmoedigend te bestatigen dat het volk van Yper zijne werking begrepen heeft. Zijn er in 't algemeen veel handelaars die zich met die zaak bezig houden, moet men toch weten dat evenveel andere Heeren, die van het bestuur deel uitmaken, zich bereidwillig ten dienste stel len van het algemeen belang en noch geld noch tijd sparen om hunne zeer gewaardeerde mede werking te verleenen. Deze Heeren oogsten al- zoo dubbel verdiensten, om reden dat zij er geen persoonlijk noch rechtstreeksch nut in vinden. Aan deze dappere medewerkers weze hier harte lijk dank gezegd. Het feest is ingericht zonder winstgevend doel. Het eenige wat beoogd v. ordt is uitsluitend en al leen de kleine nering te bevoordeeligen. De Car navalstoet lokt hier telken jare duizende bezoe kers, het is voor Yper et 1 dag van inkomsten en van groote reklaam. Da? rom vraagt het bestuur aan dezen, die tot hedep toe nog steeds aan hun plicht te kort bleven, dit 'aar tot betere gevoelens te komen en het bidt hek, bij het bezoek der be stuursleden, de deur niei op schof te steken, of te doen zeggen Mijnhggr of Madame zijn niet thuis... of ook nog wij GJ daarin niet mede. Het Gemeentebestuur van Yper geeft het voorbeeld, en van dezen kant wordt het bestuur goed onder steund. Onze fameuze Goliath blijft niet ten achter. Hij ook zal meedoen, 't Is toch zoo ne goeie Burger. Sedert hij naar Brussel is geweest, is hij fier over zijn succes en van thuis blijven is er geen spraak meer. Aan de Brouwersinrichtingen geeft de Bras serie Centrale het voorbeeld, dat voorzeker wel zal gevolgd zijn. De Hoteliers, de Veloclub van de Rijsselstraat, de Bakkersbond en de Haar- kappersbond lieten reeds weten dat zij een fa- nion bezorgen. Hun gebaar is prachtig en vraagt gevolgd te worden. Het bestuur zal de vriendelijkste woorden uit de Larousse knippen om de Juryleden te vra gen van 's morgens reeds hunne moeilijke taak te willen beginnen, ten einde alzoo nog meer luister aan het feest te geven. Aan het Inrichtingscomiteit is het door het Stadsbestuur toegelaten geworden 's avonds over de feestzaal op de Vandenpeereboomplaats te beschikken, om er balletten door een Maatschap pij van Halluin te doen uitvoeren. Ten slotte is het bestuur gelukkig te mogen mededeelen dat, benevens de Ypersche groepen, reeds vele vreemde maatschappijen zijn aange worven en de volgende steden en gemeenten in den stoet zullen vertegenwoordigd zijn Antwer pen, Boesinghe, Dison-lez-Verviers, Gent, Halluin, Iseghem, Kortrijk, Poperinghe, Staden, Veurne. En daar komen er zeker en vast nog andere bij. Ook tal van afzonderlijken zullen, zooals telken jare, den stoet opluisteren. Welnu, Achtbare lezers, Neringdoeners en ge heel de bevolking van stad, kunt gij nog aarzelen? Neen, nietwaar. Het bestuur twijfelt dan ook geen oogenblik zijne pogingen bekroond te zien. Dat de gewone en getrouwe medewerkers hunne bijdragen vermeerderen en dat al de an deren dit jaar niet meer ten achter blijven. Elk zijn last en elk zijn plicht en alzoo is de bijval van den aanstaanden Carnavalstoet opnieuw ver zekerd. Aan allen, zoo nieuwe als oude medewerkers, bij voorbaat van harte dank. Het Bestuur. Rik zit met een grooten hik Rap had moeder PACHA Chic Rik drinkt zich nu het buikje dik Nooit was hij beter in zijn schik K. B. V. B. YPERSCH STADIUM C. S. Y. Om 2 uur TEGEN IngangMatch van H' Afd. 3 frank Andere matchen 1 fr. 50 (Tribuun 1 fr. opleg). Zooals wij het in ons laatste nummer aankon digden, schikt de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen de stoomtrams, die hier en daar nog en ook hier in onze streek in dienst zijn, weldra door nieuwe autorails te vervangen. Op tal van hare lijnen heeft zij, sedert geruimen tijd reeds, dergelijke rijtuigen in gebruik gesteld en, gezien het dubbel profijt dat zij er in vindt, zoo door de vermindering der uitbatingskosten als door den bijval welken deze moderne en gemak kelijke wagens bij het publiek genieten en het steeds toenemend getal reizigers die er gebruik van maken, heeft de Maatschappij besloten dit stelsel te veralgemeenen. Zooals al de spoorwegmaatschappijen is ook de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, tengevolge van de snelle ontwikkeling der ver voermiddelen, op zeker oogenblik voor groote moeilijkheden komen te staan. Het steeds druk ker wordend autoverkeer ontnam haar meer en meer het reizigers- en ook het koopwarenvervoer. Het gebruikte materiaal, dat destijds zooveel diensten bewezen en tot dan toe algeheele vol doening gegeven had, beantwoordde niet meer, onder opzicht van snelheid en comfort, aan de eischen van het publiek. De Buurtspoorwegen werden schier geheel verlaten en het ging zelfs zoo ver dat de Maatschappij zich gedwongen zag van de uitbating van enkele harer minst rendee- rende lijnen, zooals hier bij ons deze van Yper- Kemmel-Nieuwkerke en van Kemmel-Waasten, af te zien. Wilde zij aan dien ernstigen mededinger, die het baanverkeer voor haar geworden was, met kans van welslagen het hoofd bieden, ten einde het patrimonium, waarvan het beheer haar toe vertrouwd was, te vrijwaren en ook de belang rijke rol, die zij sedert meer dan vijftig jaar in de algemeene economie van het land vervuld had, te behouden, dan was de maatschappij verplicht zich aan de nieuwe noodwendigheden aan te passen. Het was voor haar een dringende nood zakelijkheid geworden hare diensten te verbete ren door de snelheid der tramrijtuigen te ver- grooten, de vertrekuren ervan te vermenigvul digen, enz. ten einde aan het publiek voldoening te geven en de verloren klienteel te trachten terug te winnen. De Nationale Maatschappij van Buurtspoor-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 1