Lessive JEANNE D'ARC KLEINE AANKONDIGINGEN Madame Permanente 'Wella Joseph Aeke-Cailliau NATUURWINKEL Berberggerief over te nemen Aangiften om te brouwen Voor het weeken en koken van Uw linnen De best geparfumeerde A REPRENDRE OVER TV. NEMEN Maalderij over te nemen STAD YPER Vr. plaats Huisgezin Chauffeur- Mecanicien Jongeling zoekt plaats "Werkvrouw vr. plaats Verzekeringsagenten gevraagd Gevr. neerstige Klerk Goede Meid gevraagd Gevraagd goede Meid Men vraagt Meisje Gevraagd Appartement HUIS TE HUREN Te huren Burgershuis A LOUER A louer Belle Maison Te huren HUIS Sch. groot Burgershuis Huis te huren Modern Burgershuis Te huren HOTEL Te huren HOF Te koopBouwgrond Welgel. Handelshuis Nieuwg. Woonhuizen Bouwgrond te koop Uit ter hand te koop Te koop Broeimachien Drie Broeimachienen Te koop Auto Citroën A VENDRE Te koop Etalage bij Jos- Thoma-Deronne 7 Pour cause de départ Uit oorzaak van vertrek Confortable Maison Bourgeoise HUREN Kaaistraat, Nr 1. Zich wenden Jardin d'Espagne, Boterstraat, 29, Yper. HUREN Maison avec jardin Uit ter hand te koop XE KOOPs Stad Yper, Mondstraat Mclioon Bui'gersliuis Üit ter hand te koop HANDELSHUIS Te koop per occasie Itéelle occasion Cabriolet ESSEX Parfait état. Rue de la Station, 11, Ypres. Weet gij het al dat gij eene goede kunt bekomen VOOR 40 FRANK Dickebuschsteenweg, 132 YPER Telefoon 142 De PERMANENTEN zijn gedaan in de zelfde hoedanigheid als vroeger. 32, Rijselstraat, Yper - Tel. 578. te koop ten bureele dezer. ravoiement d'une exploitation d'environ 2» rta. 5JO a., s se a COMINES- CRUIS EECKE. Pour tous renseignements s'adresser en l'étude du Notaire NAUDTS a Comines. O -den inboedel eenei- uitbating van ongeveer S Ha. SÊO aren, gelegen te KOMEN - CRUIS EECKE Voor alle inlicht neen zich wenden ter stu die van den Notaris NAUDTS te Komen.- Volledige installatie in werkzaamheid, be vattende 2 steenen van t m 20 en 2 steenen -van I m., met graanbreker (concasseur met :2 cylinders) Alles in geheel goeden staat Zich te wenden voor alle inlichtingen ter studie van den Deurwaarder Georges Tahon, Jules Capronstraat. 11, te Yper. Openstaande plaats van Onderwijzeres aan de Stadsbewaarschool der Rijselstraat. Wettelijke wedde. Aanvragen bij het Gemerntebestuur van Yp<r vóór 20 Januari ig36, met afschrift van diploma. man alle werk, vrouw keuken kennende en meisje kunnende dienen. Adres t. Lur. vraagt plants. Adres ten bureele. xoor bakkerstiel te leeren. Marcel T.ooze, Molenstraat, Boesinghe. *s Vrijdags, niet in herberg. Adres t. bur. Zich wenden bij Denys-Vanlede, MEESSEN. -Zich wenden Kantoor der Registratie, i36, Rijselstraat, Yper reeds gediend hebbende, 18 21 jaar. Zich wenden Statieplaats, 9, Yper. reeds gediend hebbende.Adres ten bureele. van i5 tot 18 jaar, voor alle werk. Adres ten bureele. bestaande uit slaapkamer en woonplaats, in burgershuis te leper. Voor Heer alleen. Aanbiedingen A. E. bureel van 't blad. Maloulann, 37, Yper. Zich wen den Notaris VANHEE, Zonnebeke. met hof, Maarscht-lk Plumetlaan. Inlich'ingen 12, Elverdinghestraat, Yper. S'adresser Rue des Rif hes Claires, N° 20. avec grand jardin, eau, gaz, électricité, avec ou sars garage. S'adresser Bóucherie Kalf- vaart, 3rYpres. kunnende dienen voor handt 1, met 800 m. grond, gf legen op uiterste grensgebied. Zich wenden 20, Henri Deribreustraat, Uizet. met poort, Waterkasteelstraat, 33, Yper. Zich wenden Veurnesteenweg, 109. water, gas, electriek. i5o Fr. per maand. Adres ten bureele. grootendeels geme uheleerd, zeer schoone lig ging, gelegen te Wenduyne a Zee. Zich te begeven bij den eigenaar Maurice De Coninck, Capronstraat, 12, Yper. gelegen Buitenwandeling. Zich wenden M® w® Gheldof, Korte Meersch, 10. Recherche a Ypres de 3o a 5o.ooo fr. Faire offre a V. D. bureau du journal. gelegen Zonnebekesteenweg, Yper. Voor inlichtingen Zonnebekesteenweg, 61. bij de STATIE te YPER. Adres ten bu reele dezer. met hof, gelegen Basculestraat. Zich wenden Zonnebekesteenweg, 2. STAD YPER 3oo vkm. (6 x 5o m,), Veurnesteenweg. Verschillende loten van 5 m. op i5, 20 of 3o m. diep, Yperleestraat. —o Een Woonhuis, kunnende dienen voor handel, Rijselstraat. Voor alle inlichtingen zich wenden bijjheer A. VERSAVEL, bouwkundige, 17, Meenen- straat, Yper. 3 plaatsen beneden en 4 kamers boven, kelder, koer, gas en electriek. Zichtbaar Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4 uur. Adres ten bureele dezer. Groote Danszaal C Coiffeur Salon Stallingen, enz onder bebouwden grond 684 vkm., vormtn le hoek. Water,gas, elect., benevens bouwgrond, hovenier hof en weiden, groot I Ha 77 aren 66 ca. te koop in blok of afzonderlijk, langs de groote baan Veurne- Nieuport, stilstand tram en autobus, bij heer E. Pylyser - Ollieuz, Café du Commerce OOSTDUINKfRKE, Dorp. In de Kroone 202, Dickebuschstw., Yper. voor 3oo eieren. Zich wenden Zonne bekesteenweg, 26, Yper. meik CORDONNIER, in goeden staat. Adres ten bureele. 6 plaatsen, prijs 6.SOO fr. Zich wenden: Zonnebekesteenweg, 2, Yper. kunnende dienen voor kruideniers- of anderen winkel. Zich wenden Meenensteenweg, 11. BIJ Oorzakelijkheidsproef der meeste ziekten De weg naar natuurlijk voedsel Mineralen Rijkdom in het volkoren brood Gebruikt natuui brood, naiuursuiker, plan- tenvet, koudgeperste olijfolie, groenten, fruit, enz., alles te bekomen in den Dienstbezorger Onder leiding van peneesheer E. DELILLE, Maldegem. Men bestelt ten huize.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 11