CaféConcert "Nieuwe Sportwereld" M""' Vandendriessche -* 3 Het Banket der Handelskamer Eal van dsn Oud Leerlingenbond der Middelbare School Le Bal de l'Union des Anciens Élèves de 1'École Moyenne de l'État LICUE DES POILUS DE FRANCE GRAND BAL COTILLON Hulde, vanwege de Veldwachters van het Arrondissement leper aan den Heer Arrondissements - Commissaris DENTISTE Dixmudestraat, 49 YPER Telefoon 311. Raadplegingen alle dage. Specialiteit van geperfectionneerde gebitten met waarborg. Leening 1921 der Verwoeste Gewesten Leening 1922 der Verwoeste Gewesten (O) Zaterdag laatst had het jaarlijksch banket plaats van de Handels- en Nijverheidskamer van Yper. Talrijke leden hadden eraan gehouden dit gezellig feest bij te wonen en allen deden eer aan de stipte opdiening van het Hotel Sultan, lokaal der Kamer. Bij het nagerecht stond de Heer Julien Tahon, onder-voorzitter, recht en drukte zich uit als volgt Mijne Heeren, Vandaag ben ik gelukkig en waarom zult ge vragen Wel omdat ik mij bevind in het midden eener schaar trouwe leden van de Handelskamer en er mij, door dit jaarlijksch Banket, de gelegenheid gegeven wordt hun eenige woorden toe te richten. Ik ben gelukkig mij hier te bevinden in een vroolijk gezelschap, bij een rijk beladen tafel met fijne gerechten, in een goed ver warmde zaal, waar de kletterende regen en de koude windvlagen ons niet kunnen hinderen, en waar alléén overstrooming kan heerschen in de boordevolle glazen. Hier vergeten zakenmannen, handelaars en nijveraars voor eenige uren den drukkenden levenslast met al de moeilijkheden van den tijd, en denken slechts er aan dezen avond zoo vroolijk mogelijk door te brengen. Ziedaar voor het stoffelijk gedeelte, maar ik ben nog meer gelukkig als ik een blik werp op het verleden en mij herinner dat op dezen avond, 2° Zaterdag van Januari 1921, dus vijftien jaren geleden, de eerste be- stuursvergadèring plaats greep van den Handels- en Nijverheidsbond. tijdens dewelke de bestuursleden, on der voorzitterschap van onzen huidigen voorzitter, den heer Hector Vermeulen, de statuten van den Bond opmieken en maatregelen troffen om onzen toestand te verbeteren. 1921. Wanneer men terugblikt op dit tijdstip en den toestand van stad en streek nu beschouwt, dan kan men zich een denkbeeld vormen van de koene wils kracht en de opofferingen die noodig zijn geweest om ons, te midden de verwoesting waarin onze streek toen verkeerde, een bestaan te verzekeren. Wij mogen met fierheid verklaren dat de Handelskamer, in het oplos sen der duizende grieven die toen bestonden, ruim schoots haar deel heeft gehad en alle gebeurtenissen, die zich hier in dit tijdstip ontrolden, heeft medege leefd. U opsommen, Mijne Heeren, alles wat de Handels- kamer heeft gedaan voor ons welzijn, zou mij te ver leiden. Ten andere, dit is U allen bekend. Niettemin, wil ik hier toch gansch in 't bijzonder wijzen op het verloopen jaar 1935, dat in de annalen der geschiedenis van de Handelskamer met gouden letteren dient opge- teekend te worden. Het is immers verleden jaar dat wij onze schitterendste overwinning hebben behaald. Gij weet allen, Mijne Heeren, wat ik bedoel. Ik heb, in andere omstandigheden, den dank en de hulde der leden van de Handelskamer aan onzen ver dienstelijken Voorzitter aangeboden en, om zijne nede righeid niet op eene te harde proef t^ zetten, zal ik mij thans enkel bepalen met onzen Leider geluk te wenschen aan het hoofd te staan van onze schoone Handelskamer, die haar getal leden van 37 tot ongeveer 300 heeft zien aangroeien en die als een der werkzaamste van het gansche land mag genoemd worden. Heer Voorzitter, ik ben fier en gelukkig deel te ma ken der Handelskamer en ik ben de tolk van al de leden die mijne gevoelens deelen. Ik eindig. Mijne Heeren, met een heildronk in te stellen op de gezondheid van onzen Voorzitter en ik wensch Hem nog lange jaren aan ons hoofd te zien voor ons aller welzijn. De Heer voorzitter nam hierop het woord en stuurde eenige gevoelige woorden van dank tot <de leden, er op wijzende dat de zooeven toege zwaaide lof hem niet alleen, maar aan al de leden wan het bestuur toekwam. Verder zinspeelde de Heer voorzitter nog op een nieuwe verovering, die mogelijks in den loop van dit jaar zal kunnen gedaan worden, namelijk de inrichting van een vliegplein te Yper. Dit zou zoowel op handels als op toeristisch gebied, een nieuwe en belang rijke factor zijn die tot den grooten welstand onzer stad er machtig zou toe bijdragen. Hij meldde ook nog dat de Handelskamer een belangrijke vergadering zal beleggen en den Heer De Meyer, van Kortrijk, uitgenoodigd heeft om ons over het vraagstuk der werkloosheid te onderhouden. De Heer voorzitter richtte tot de aanwezigen een war men oproep om deze vergadering, gezien het groot belang van het onderwerp, zoo talrijk mo gelijk bij te wonen. Hij eindigde vervolgens met een tweeden heildronk voor te stellen op de goede gezondheid van al de tegenwoordige leden en den bloei en de welvaart onzer geliefde stad. De leden brachten hierop een hartelijke en welgemeende ovatie aan hunnen i.jverigen en vooruitstrevenden voorzitter en een reeks gele genheidsliederen, waaronder de traditioneele plakkerstragedie, door den Heer Leon Monkerhey voorgedragen, sloot dezen welgelukten en heug lijken avond in de beste stemming. rAlle Zondagen en Maandagen door de beroemde FREDDY'S In de Café Statiestraat, 28, YPER. Het privaat "bal van den Oud-Leerlingenbond der Middelbare School, dat voorgaande jaren een zoo groQten bijval oogstte, zal dezen winter op Zaterdag 15 Februari as. te 21 uur, in de Zaal Lapiere, Hondstraat, gegeven worden. Het Comiteit heeft zich dit jaar de medewer king verzekerd van het befaamd orkest The Rhythm King's van het bal der Hoogeschool van Brussel. Le bal privé, organisé par l'Union des Anciens Elèves de l'Ecole Moyenne, aura lieu cette année le Samedi 15 Février prochain, a 21 heures, en la Salie Lapiere, rue des Chiens. Le Comité s'est assuré le concours du fameux orchestre The Rhythm King'sdu bal de l'Université de Bruxelles. Voici l'appréciation du journal bi-hebdoma- daire Le Carillon d'Ostende sur ce réputé jazz: Depuis longtemps notre bonne ville d'Ostende compte parmi ses habitants un groupement pro- fessionnel musical qui, malgré sa modestie, a bien le droit d'être apprécié a sa juste valeur. Cette phalange, qui s'est dé ja fait connaitre aux Casinos d'Ostende et de Middelkerke, se compose de musiciens vraiment doués, pour qui la musi- que de jazz n'a plus de secrets. Le jazzCette musique rythmée, cadencée et, faut-il le dire, si mélodieuse quand même, n'apporte-t-elle pas le délassement parfait a l'esprit fatigué par la besogne journalière et ïes tracasseries parfois ob- sédantes de la lutte pour la vie Et pourquoi n'en profiterions-nous pas, alors que nous avons l'occasion d'écouter les Rhythm Kings sous l'excellente direction de M. J. Blon- deel Ce jeune chef, qui manie les baguettes avec une maïtrise évidente, et joue du xylophone et du vybraphone, a su réunir autour de lui des artistes éprouvés, tels que M. J. Asaert, sax alto et clarinettiste de valeur, maniant encore le ban doneon avec une dextérité surprenante M. M. Boedt, encore un musicien de classe, jouant du sax, ténor, de la clarinette et du violon M. F. Heusequin, trompette et contrebassiste talen- tueux M. F. Logé, trombone de qualité indiscu- table et guitariste pur-sang. Pourrions - nous oublier le pianiste, M. M. Vandecasteele, qui com pléte cette phalange de musiciens expérimentés Personne ne s'étonne d'ailleurs que la réputation de eet orchestre a franchi depuis quelque temps les limites de notre ville, et que l'Université de Bruxelles a dé ja fait appel a leur concours pour agrémenter, a la satisfaction de tous ses invités, plusieurs fêtes. Qui de nous d'ailleurs, ne se rap- pelle pas les belles soirées du Helder et de l'an- cien dancing du Casanova, oü les Rhythm Kings firent les succès des soirées dansantes et de plu sieurs fêtes intimes Envions le dancing La Terrasse oü ils se font maintenant les joyeux animateurs de la danse Pour l'avoir entendu dernièrement, nous avons pu nous assurer que ce jazz s'est préoccupé sur- tout de parvenir a une perfection d'exécution extraordinaire dans le seul but de faire oeuvre pure. II témoigne d'indiscutables qualités de conscience, de rythme et d'homogénéité. Une technique brillante, une souple discipline d'en- semble et l'impeccable intervention des soli con- firme les succès de chacune de leurs exécutions. Société sans but Lucratif Section d'Ypres o SAMEDI 25 JANVIER 1936 a 7 h. du soir, en la Salie Lapiere au profit de la Caisse de la Société Des chapeaux fantaisie seront distribués gratuitement. L'orchestre sera renforcé. Grande Bataille de Confettis et de Serpentins. ENTRÉE 3 FRANCS. (O) Maandag laatstleden, hebben de Veldwachters van het arrondissement, te dien einde in buiten gewone vergadering te leper vereenigd, hunne algemeene hulde gebracht aan den Heer Clincke- maille Robert, Arrondissements-Commissaris, ter gelegenheid zijner bevordering tot Officier in de Leopoldsorde. Alle Veldwachters van het arrondissement, met aan hun hoofd de Veldbrigadier, hadden er aan gehouden deze feestzitting bij te wonen. Na den Geachten Gepromoveerde hunne hartelijkste ge- lukwenschen te hebben toegestuurd, wegens Zijne hoogst vereerende Onderscheiding, druk ten beurtelings, Veldwachter Govaerts van Boe- singhe, in naam zijner Collega's, en Veldbriga dier Dekeuwer hunne gevoelens uit van dankbare en diepgaande erkentelijkheid, voor de hun on schatbaar bewezen weldaden, en den onvermoei baar verleenden steun en bemoedigende mede werking, tot opwerking en veredeling van hun Korps. Hun verheugende over de in de laatste jaren verworven verbeteringen in hunnen toe stand, dank aan doortastende hervormingen en vruchtbare opstanding, drukten zij het vast voor nemen uit, ondanks tegenkanting en kritiek, door nauwgezette plichtsvervulling en tucht, vastbe raden op den ingeslagen weg, naar hooger en beter, te willen opgaan, wetende dat, in de toe komst zooals in het verleden, zij steeds op den sterken steun en vooruitstrevende medewerking van hunnen Heer Arrondissements-Commissaris zullen kunnen rekenen. Als blijk hunner erkentelijkheid en onderda nige genegenheid, werd den Achtbaren Gehul digde een zinnebeeldig geschenk aangeboden, én meteen de vurigste wenschen gevormd hun voor- trefïelijken Overste, nog lange jaren, trouw te mogen dienen en vereeren. Zichtbaar ontroerd, dankte de Heer Arrondisse ments-Commissaris voor de hem bewezen ge meenschappelijke huldeblijken, dewelke hem vooral aangenaam zijn, wetende dat deze, van de meest nederigen uitgaande, daarom niet het minst hartelijk en diep gemeend zijn. Zich gelukkig gevoelende zijne Veldwachters als voorbeeld te kunnen stellen van velen, beloofde hij hun im mer te zullen blijven ter zijde staan om hunne belangen te verdedigen en, door gemeenschappe lijke samenwerking en gewetensvolle plichts vervulling, hun betrachte verzuchtingen, tot heil en volmaking van het Veldwachterskorps, aan een goed einde te helpen brengen. De herinnering aan dezen schoonen dag wil lende vereeuwigen, werd de Heer Arrondisse ments-Commissaris, middenin zijne Veldwach ters, in groep gephotografieerd. Door dit gebaar, de genegenheidsbanden tusschen Oversten en ondergeschikten nauwer toehalende, en den geest van broederlijkheid onder elkander verstevigen de, besloot deze innerlijke feestvergadering in de hartelijkste stemming, met den roep Leve lang en gelukkig, onzen Achtbaren Heer Arrondissements-Commissaris. 4 ten honderd 1921 TREKKING VAN 15 JANUARI Woensdag morgen, te 10 uur, had in de Natio nale Bank te Brussel de 121" trekking plaats der Leening 4 ten honderd 1921 van de Verwoeste Gewesten. Reeks 27878 Nr 16 wint het lot van een miljoen frank. De andere nummers dezer reeks zijn uit- keerbaar met 250 frank. PREMIËN VAN 250.000 EN 100.000 FRANK 164c TREKKING Vrijdag 10 Januari had te Brussel de 164' trek king plaats van de leening der Verwoeste Ge westen. Zijn uitkeerbaar Met 250.000 frank, reeks 18,858 nr 2. Met 100.000 frank elk, reeks 118,213 n" 7 en 19. De andere nummers dezer reeksen en die van reeks 138,863 zijn uitkeerbaar met 312.50 of 300 frank, naar gelang zij al dan niet onderworpen zijn aan de konversie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 3