Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Work van den Akker, Yper Leest en verspreidt HET YPERSCHE Autobus in de gracht gereden te Meessen Verslag der Algemeene Vergadering gehouden in het gewoon lokaal op Zondag 15 December 1935. (o) De Heer Hector Casier, Voorzitter, opent de vergadering om 14 uur en geeft het woord aan den Secretaris, die lezing geeft van het verslag der vorige vergadering. Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Voordracht Mijnheer Arthur Lagast, Staats- voordrachthouder te Kortrijk, geeft een zeer leer zame en nuttige voordracht over het planten en aanleggen van fruitboomen en boomgaarden. Hij duidt de verschillige variëteiten aan welke het best geschikt zijn voor onze streek, en doet tevens een oproep tot het verbruiken van in- landsch fruit. Hij wordt gedurende meer dan een uur en met de grootste aandacht door de talrijke aanwezige leden in zijne wel uiteengezette les gevolgd en ten slotte luidruchtig toegejuicht. De Voorzitter weet den gevierden spreker in .goed gepaste woorden te bedanken namens al de toehoorders en wakkert de leden aan de nuttige -wenken, door M. Lagast gegeven, na te leven. MededeelingDe Voorzitter verontschuldigt het bestuurslid Emile Vermeersch, dat door ziek te onmogelijk is de vergadering van heden bij te wonen. Aanbrengsten Verscheidene aanbrengsten ■overdekken de tafels en worden als volgt be kroond 1) Jean Duthoo, 5 punten voor zijn lot selderij volle witte goud gele knolselder en spruitselder en zijn porei Olifant 2) Crepeele Gustaaf, 3 punten voor zijne knol selder Exfut 3) Bulckaen Valère, 3 punten voor zijne peren -« Josephine de Malines en Beurré Dumon 4) Buseyne Fideel, 3 punten voor zijn winter- porei Lange van Hoeien ajuin strooi gele van Veurne 5) Vanden Briele Cyriel, 2 punten voor zijne eenjaarsche schorseneeren. Vervolgens wordt er overgegaan tot het uitbe talen le) der behaalde punten voor de aanbrengsten gedurende het jaar 1935, en 2") der punten behaald bij de hofbezoeken van 1935. Nieuwe leden De volgende nieuwe ledfen wor den voorgesteld 1) Van Issacker Henri, door Deberdt Nestor 2) Verfaillie Camille, en 3) Vanginderdeuren, beiden door Hebben Henri 4) Degraeve René, door Soenen Leonard 5)Vallaeys Marcel, en 6) Dewachter Camille, beiden door Nevejans Paul. Vooraleer aan te vangen met het trekken van -de tombola, laat de Voorzitter nog weten dat, op de eerstkomende vergadering van Januari en ingevolge art. 9 van ons reglement, er zal over gegaan worden tot de verkiezing van de helft van het Bestuur. De uittredende leden zijn Lauwers Marcel, Dethoor Ferdinand, Vande- voorde Leon, Roosebeke Henri, Maerten Achiel, Victoor Theophile en Hebben Henri. De Voorzitter maakt insgelijks nog kenbaar dat het bestuur, in zijn laatste vergadering, en ge zien onze aanstaande tentoonstelling in 1937, be sloten heeft twee bijkomende bestuursleden te benoemen. De twee candidaten, door het Bestuur voorgesteld, zijn Dury Camiel en Boudein Paul. TombolaEen schoone tombola, bestaande uit allerlei landbouw- en tuinbouwalaam en geleverd door het huis Gustaaf Verhaeghe, wordt vervol gens onder de aanwezige leden uitgeloot en de vergadering sluit om 17 uur. (o) Zondag 19 Januari 1936 om 14 1/2 uur In het Hotel Continental ALGEMEENE VERGADERING DAGORDE 1) Lezing van het verslag der vorige vergade ring 2) Mededeelingen 3) Beoordeeling der aanbrengsten 4) Ontvangen der bijdrage van 1936 5) Voorstelling van nieuwe leden 6) Lezing van het jaarverslag 7) Kennisgeving van den geldelijken toestand 8) Verkiezing van de helft van het Bestuur 9) Tombola (gedeeltelijk geschonken door den Heer Baete, hotelhouder). Namens het Bestuur De Secretaris, De Voorzitter, Ferd. DETHOOR. Hector CASIER. TALRIJKE GEKWETSTEN Zondag avond, te 18 u. 40, gebeurde er langs de baan van Meessen naar de Vier Koningen, op een afstand van omtrent 500 meter van dit ge hucht, een erg autobusongeval waarbij meest al de inzittenden gekneusd en een vijftiental rei zigers min of meer erg gekwetst werden. Een autobus, toebehoorende aan M. Jean Cou sin, uitbater van den openbaren en regelmatigen Na eerst zorgvuldig al de glasscherven uit eea der vensterramen verwijderd te hebben, konden al de reizigers, met behulp van de minst ge kwetsten, langs de ruit juist boven het rechter achterwiel het voertuig verlaten. Alleen de voer der wist zich alleen uit den slag te trekken en kroop door een der gebroken spiegelruiten van voren. Alhoewel hij zelf erg gekwetst en door het ongeval ten zeerste ontsteld was, bood hij zich spontaan aan om de anderen te helpen en wei gerde volstrekt zich het eerst te laten verzorgen. Zijne toewijding werd dan ook door al de reizi gers van de autobus ten zeerste geprezen. autobusdienst tusschen Le Bizet en Yper, en ge voerd door Oscar Bailleul, van St Elooi, had te Meessen nog een aantal reizigers opgeladen,zoodat al de zitplaatsen ingenomen waren en het voer tuig ongeveer een dertigtal reizigers bevatte wanneer, eenige stonden later, het ongeluk zich voordeed. Tengevolge der uitgevoerde herstel lingswerken aan de baan van Wytschaete, is deze autobus sedert een paar maanden verplicht een grooten omweg te maken en, in plaats van uit Meessen rechtstreeks naar Wytschaete te kun nen rijden, moet er nu langs de Vier Koningen en de groote baan van Waasten-Yper om naar Wytschaete gereden worden. Langs voornoemde baan nu, van Meessen naar de Vier Koningen, viel de rechter voorband van de autobus opeens plat, juist in een kleine bocht van den weg. En hoe de voerder zich ook inspande om den draai der baan naar links te volgen, kon hij onmogelijk het zware voertuig, dat door den platten band naar rechts getrokken werd, in de goede richting houden. De autobus verliet stil aan het midden der baan, reed een eind op den graskant en kwam eindelijk met de twee rech- terwielen, het vorenste en het achterste, in de met water gevulde gracht terecht. Door de verkregen snelheid en ook wel door de zware vracht, waar mede het beladen was, kon het voertuig moeilijk op korten afstand stilgehouden worden en het bolde dan ook nog een vijftiental meter met de rechterwielen in de gracht en de linkerwielen op den oever, tot het eindelijk met den radiator tegen een duiker van een daar uitkomenden weg botste en dan op zijn rechterzijde tegen de afge rukte afsluiting der weide van M. Keignaert Auguste half omkantelde. Een hevige schok, een onheilspellend gekraak en rinkelen van gebroken glas, een angstig ge schreeuw vooral van de aanwezige kinderen en het luid gekerm der gekwetsten, dit is omtrent alles wat meest allen der dooreengeworpen rei zigers, die zich in de autobus bevonden, zich nog herinneren. Allen waren totaal onbewust van het geen er gebeurde, de eenen waren aan 't lezen, in het ontredderde rijtuig werd 's anderdaags nog een dagblad gevonden terwijl anderen over het eene of andere onderwerp druk aan 't praten waren. En daar plots werden al die rustige reizigers, waarvan velen een nieuwjaars bezoek bij familieleden gebracht hadden, ruw en brutaal, zoo onverwachts door elkander geslin gerd en geschokt te midden stukgeslagen ruiten, ingebeukte zijwanden, stukken hout en verwron gen ijzer. Dank aan de aanwezigheid van twee of drie reizigers, waaronder zich een soldaat be vond, die weinig of niet gewond waren en al hunne koelbloedigheid behouden hadden, kon een ware paniek en wellicht een grootere ramp ver meden worden. Met bevelende stem wisten zij de meest beangstigden tot bedaren te brengen en allen tot meer kalmte aan te manen. Niet zon der eenige moeite gelukten zij in hunne taak en zij verdienen dan ook om hun kranig optreden allen lof, want zonder hunne tusschenkomst had den er ongetwijfeld nog meer gekwetsten ge weest. Immers bij dergelijke ongelukken zorgt iedereen, over 't algemeen, zich zeiven eerst te redden zonder zich om anderen te bekommeren en hier in dit geval, had ieder reiziger zich enkel om zijn eigen lot moeten bekreunen, dan zouden de reddingswerken ten zeerste bemoeilijkt ge weest zijn door het feit dat twee deuren van de autobus versperd waren en de derde deur, langs voren aan de linkerkant van het voertuig, bijna onbereikbaar was, gezien de autobus op de rech terzijde half omgekanteld lag. De autobus in de gracht. Boven het achter wiel ziet men het venster langswaar de inzittenden uit het voertuig klau terden. Korts na het ongeval kwam daar een tweede autobus van denzelfden dienst voorbij gereden, die de gekwetsten dadelijk oplaadde en ze naar Wytschaete tot bij den Heer Dr Deconinck bracht, waar zij de eerste zorgen ontvingen. De meeste gekwetsten, die de hulp van den dokter noodig hadden, zijn Mevrouw Versavel, van Poelcapelle, die be wusteloos uit de autobus gehaald werd en aan hoofd en aangezicht gekwetst was. Hare twee kinders waren eveneens, doch zonder groot erg, in het aangezicht door de glasscherven gewond. M. Van Bleu Alfons, van Yper, liep verwon dingen op aan het been, zijne echtgenoote aan beide beenen en aan het gelaat, en hunne doch ter aan haar wang, oor en been. M. Coene Julien, van Crombeke, had een groote hoofdwonde opgeloopen. Men vreesde zelfs voor een schedelbreuk. Jufvr. Verbeke, van Gheluvelt, had verschil lige diepe sneden bekomen in het aangezicht dat deerlijk gesteld was. M. Leupe, van Caeneghem, werd aan den slaap en den schouder gewond, en zijne echtgenoote aan het been. M. Lepla, van Watou, op wien tal van andere reizigers gevallen waren, werd aan arm en knie gekwetst. Mevr. Becquaert, van Voormezeele, droeg ver wondingen aan het gelaat. Mevr. Verbrugghe, van Zonnebeke, was ook erg aan het aangezicht verwond. M. Depyper, van Stavele, had verscheidene vleeschwonden bekomen. M. Frantzen, van Watou, was in de lenden ge kwetst. M. Logie Willem, wonende te Yper, Zonnebeke- steenweg, had den slagader doorsneden en verloor veel bloed, en M. Bailleul Oscar, van St Elooi, de autobusvoer der, was erg gekwetst aan het rechteroog, dat als verloren beschouwd werd. Gezien den ergen toestand van deze twee laatst genoemden deed de Heer Dokter ze aanstonds naar het hospitaal van Yper overbrengen, waar zij ter verpleging moesten blijven. Wat de andere reizigers betreft, meest allen zijn er met den schrik en enkele kneuzingen of blauwe plekken nog goedkoop van afgekomen. Een taxivoerder van Wytschaete bracht enkele der gekwetsten naar huis, terwijl de overigen met de autobus of andere vervoermiddelen de onder broken reis voortzetten. Den Maandag morgen kwam de rijkswacht van Waasten ter plaats het onderzoek doen. De auto bus was deerlijk gehavend, vooral langs den rechterkant waarop hij een vijftiental meter in de gracht had voortgeslibberd. De buitenste be kleeding van dezen kant, die ook dezelfde is langswaar al de inzittenden dooreen gevallen war ren, was schier gansch afgerukt en op vele plaat sen totaal ingedrukt. Ook de rechter voordeur was ingebeukt, bijna al de ruiten waren gebro ken, het vorenste van de autobus was eveneens fel beschadigd en de plaatijzeren bedekking van den motor gansch verwrongen. Na eerst het liggend voertuig wat meer rechtgetrokken te hebben totdat het met de linkerwielen den grachtoever genaakte, kostte het dan nog heel wat moeite om het zware voertuig, dat met de voorwielen tegen den duiker genepen zat, uit de gracht te trekken en het duurde nog heel wat tijd eer het kon weggehaald worden. Gansch den Maandag voormiddag kwamen daar veel nieuwsgierigen ter plaats en dit ongeval, dat zooveel slachtoffers miek maar nog erger ge volgen had kunnen hebben, werd druk besproken»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 5