VELOSPORT Kos y r isme SPORTS D'HIVER m os 6 Rijwielen Verkrijgbaar bij de Agenten. YPERSCHE VOETBALKRONIEK Aux approches d'un Hiver maussade- on apprécie le S O L E I L et la C H A L E U R. est en mesure de vous satisfaire* grace a son programme d'Hiver qui conduit vers le Soleil o COTE D'AZUR. 25 jours ALCERIE et TUNISIE. A CARGELLEN (Aufriche) 13 jours. AROUGEMONT (Suisse) 10 jours. KOSMOS TOURISME Grand'Place, 26, Ypres Tél. 515 Het seizoen der zesdagen is aangebroken, en som mige bestuurders van winterbanen, voornamelijk in Brussel, schijnen veel last te ondervinden om een degelijk programma aan het publiek te kunnen voor schotelen. Eerstens werd er door Vandekerckhove wel wat gegekscheerd, omdat hij beweerde dat Charlier- Deneef. Schoen en P. Van Kempen, door Dortmund aangeworven zijnde, deze laatste verplaatsing gingen laten varen, om hem te voldoen, maar nu is het de beurt aan den Duitsehen baandirecteur, die geen duim breed afwijkt Zoo komt men op amper 48 uren van den aanzet met een gehavende deelnemerslijst, en zal heel waarschijnlijk de oude ploeg Wambst-Broccardo in lijn worden gesteld. Intusschen geven de andere velodroms voorts hunne beste nummers ten beste. Zoo zag men in Antwerpen de snelheid, waarin grootvader Degraeve al zijne kinds-kleinkinderen de les spelde, maar geen explica tie genoeg kon geven in 't Fransch en zoo door Jezo in de finale van een niet geklopt werd. Uitslag1. Jezo, 4 punten2. Degraeve, 5 p.3. Mazy en Van Egmond, 6 p.5. Cop, 7 p.6. Van Schil, 8 p. De Australische achtervolging voor tandems over 4 km. was, in de le reeks, voor Veger-Riethoven vóór Krewer-Heylen en Loopmans-Lauwers. De 2" reeks was voor Vanderreyt-Van Sundert die Ronge-Van Ighem op 80 met. na inliep en Peeters- Pelser als dusdanig overstak. De 3" reeks zag de zege van de Gebroeders Verdyck vóór Mertens-Meerschaert op 25 m. en Deheldt-Bonvar- lez. De finaal kwam aan Veger-Riethoven ten goede vóór Gebr. Verdyck en Vanderreyt-Van Sundert. 't Is hoogstnoodig dat de tandems zoo wat opleiding en ook koersen afzonderlijk krijgen om hun te leeren de renners gangmaken die ze voor die belangrijke wed- strijden moeten op sleeptouw nemen. Immers het ge beurt maar al te dikwijls dat het publiek het schouw spel te zien krijgt van twee welbediende renners, ter wijl de anderen niet mee kunnen of aan het wiel van bun tegenstrevers moeten hangen. De halve fond <le reeks, 30 km.), waarin Ronsse, Metze. Moeller, Van Hoeck en Brossy tegen elkaar streden, was voor den Hollander welke Ronsse op 40 meter liet, Moeller op 80 meter, Metze op 125 meter, en Brossy op 2 ronden 150 meter. De 2e reeks was, zooals gewoonte, de prooi van Ronsse, die aldus altijd in de lc reeks een afwachtende houding aanneemt, om definitief in de 2« reeks ten aanval te trekken en het klassement in te palmen. Uitslag1. Ronsse, 40 km. in 35 m. 52 sec.2. Metze, op 5 meter 3. Van Hoeck, op 1 ronde 110 meter4. Moeller, op 2 ronden 240 meter 5. Brossy, op 5 ronden. Algemeen klassement1. G. Ronsse, 5 punten2. Van Hoeck, 7 p.3. Metze, 11 p.4. Moeller, 13 p.5. Brossy, 19 punten. In Berlijn werd, door den naijver der Belgen, de zege bevoordeeligd van de ploeg Zims-Kusters, (altijd de zelfde historie van de 2 honden). Niettemin moest Van Nevele zwoegen voor twee, daar Tietz veel te oud is om nu nog zulke vluchtkoersen te doen. Billiet sloeg ook gensters, maar Buschenhagen was dezelfde niet van ten tijde dat hij in 1927 met Piet Van Kempen vijf Zesdagen naeen meekaapte. Aerts-Buysse waren in superforme, maar lieten zich door een handigen zet der Duitschers vangen. Uitslag1. Zims-Kusters, in 8 uur, 328 km. 750 meter, 41 punten Op 1 ronde2. Aerts-Buysse, 92 punten Op 2 ronden3. Billiet-Buschenhagen, 56 punten Op 4 ronden4. Ehmer-Grundhall Hansen, 57 p. 5. Hurtgen-Buse, 28 punten Op 7 ronden6. Ignat-Diot, 32 punten Op 12 ronden7. Tietz.-W. Nickel Op 23 ronden8. Grillo-Gillibert In Gent werd weerom een ploegkoers geloopen, waar in vele schoone ploegen en niet van de minste tegenover elkaar kwamen te staan. Zoo werd, voor de zooveelste maal, Haemerlinck van Debruycker gescheiden, welke terug aan Verhaegen werd toegezegd, om het op te nemen met De Kuysscher. Er rond geweven liepen de ploegen Kaers-Loncke en Charlier-Deneef, wijl de in ternationale faam werd hoog gehouden door Van Schyn- del-Vandenbroeck. Toch haalde de buitengewone brio van Fred, gepaard met de'jeugd en den strijdlust van den jongen De Kuysscher, de bovenhand. Uitslag1. Fred Haemerlinck-De Kuysscher, 12 p. TL Raes-Verreycken, op 1 ronde, 8 p.3. Van Schyndel- Vandenbroeck, 5 p.4. De Bruycker-Verhaegen, 2 p. 5. Charlier-Deneef, 1 puntOp 2 ronden6. Kaers- Loncke. 1 puntOp 8 ronden7. Depauw, alleen8. Bogaert, alleen. In Parijs werd de heropstanding gevierd van de sprintwedstrijden, wier beoefenaars een heelen tijd met het Bestuur overhoop lagen. Te dier gelegenheid bad een persoon, welke wenschte onbekend te blijven, 10.000 franken uitgeloofd voor den renner welke de finaal veroverde. Dit was omtrent 20.000 franken in onze munt. indien Poes die kon veroveren. Maar hij liet zich vangen aan een demarrage van Michard, welke onver wachts op den loop ging, en daar Gerardin de achter volging door Poes liet doen en er zelfs voor zorgde dat hij meegetrokken werd, leek het dan een kleine moeite Vermaard sedert 40 jaren voor hunne goede rollementen en verzorgde fabricatie. Nieuwe modellen voor 1936 ■■aan matige pry zen. om hem ter plaats te laten en zijn landgenoot op de meet zelf met eene banddikte te kloppen. Uitslag1. Gérardin 2. Michard, op 1 banddikte 3. Scherens, op 1 J lengte. Achter kleine motoren palmde Dayen de 2 reeksen binnen en natuurlijk ook het algemeen klassement, vóór Tonnelier, Terreau, Pecqueux, Bruneau en Richard. In halve fond (1 reeks van 50 km.) won Lemoine vóór Raynaud, Minardi en Sérès, in den tijd van 41 min. en 23 sec. De km. vliegend vertrek achter motos was voor den jongen Sérès, vóór Raynaud, Lemoine en Minardi. Deze laatste koersen zijn speciaal ingericht om het nemen van de gangmakers te bevorderen, wat op zijn eigen wel aan te prijzen is voor de stayers. N B. Bij het ter pers gaan vernemen we dat de B. W. B. intijds heeft ingegrepen en de Zesdagen van Brussel tot Maandag a. s. verdaagt. SPRINTER. 2° Afdeeling Bevordering Matchen van Zondag 19 Januari 1936 C. S. Yper Poperinghe R. S. Waereghem Wevelghem Sp. Knocke Waereghem Sp. De Panne S. K. Roeselare F. C. Roeselare Iseghem S. K. Sweveghem St. Moeskroen W. S. Lauwe Heyst Uitslagen der matchen van Zondag 12 Jan. 1936 Waereghem Sp. R. S. Waereghem 2—1 F. C. Heyst F. C. Knocke 1—1 Wevelghem Sp. W. S. Lauwe 2—2 St. Moescroen F. C. Roeselaere 1—1 S. K. Roeselaere C. S. Yper 40 F. C. Poperinghe S. K. Sweveghem 10 F. C. Iseghem R. C. De Panne 2—4 Tweede Afdeeling S. K. Roeselaere 4 - C. S. Yper 0 Zooals wij het verleden week schreven, speelden de rood-witten aan 't Motje altijd schoone partijen, maar de puntenoogst was er zeldzaam Het geval heeft zich Zondag laatst er nogmaals voorgedaan. Alhoewel de Sportkringers de zege verdienden, mag er wel aan toegevoegd worden dat er een of twee tegenpunten mochten aangeteekend worden, vermits enkele rake schoten boven Dekimpe's hoofd op de bovenlat te plet ter kwamen. De stand was 3-0 aan de rust, zoodat de bezochten nog enkel éénmaal den weg der netten von den na de herneming. Dit strekt ten andere ter eere van onze verdediging, 't Zijn echter de uitslagen van de voorlijn die te wenschen overlaten. Dat de onkans er niet zelden mede bemoeid was, is even waar. Maar als wij nu den toestand in al zijn werkelijkheid be schouwen, moeten wij vlakaf bekennen, dat het tijd wordt dat er een kentering in de ontmoetingen van rood-wit plaats grijpe. Morgen immers staan de Yper- lingen nogmaals voor een gewichtige taak de zoo ge kenmerkte gewest-derby. Onze tegenstrevers zijn Zon dag twee punten rijker geworden en tellen 13 punten. Dat zij nog aan punten behoefte hebben, lijdt geen twijfel. Doch wij hebben er, voor het oogenblik, nog meer van doen. Dit alles om te doen uitschijnen dat de ontmoeting van morgen over de toekomst van C S. Yper zal beslissen. Wij hebben nog vijf thuisontmoetingen te spelen en deze moeten, kost wat kost, in ons voor deel afloopen, zooniet is de afdaling een voltrokken feit. Wij doen dus een beroep op spelers, supporters en voetballiefhebbers om morgen allen eendrachtig samen te werken om de zege te helpen behalen, 't Is juist in de hachelijkste oogenblikken dat iedereen het hoofd moet koel houden. Wij rekenen vervolgens op de spor tiviteit van allen die op het terrein van de Augustinus- straat zullen tegenwoordig zijn om dezen schoonen voetbaldag in de beste orde te doen voorbijgaan. 2e Afdeeling Bevordering F. C. Heyst 18 14 2 2 78 25 30 S. K. Roeselaere 18 13 4 1 58 29 27 F. C. Knocke 17 9 2 6 54 29 24 Waereghem Sp. 18 10 7 1 51 37 21 Stade Moescroen 18 8 6 4 37 26 20 F. C. Roeselaere 18 8 7 3 33 31 19 R. S. Waereghem 18 9 8 1 36 27 19 S. K. Sweveghem 18 8 9 1 47 47 17 F. C. Iseghem 18 7 9 2 32 43 16 W. S. Lauwe 18 6 9 3 27 37 15 F. C. Poperinghe 18 5 10 3 31 57 13 R. C. De Panne 18 5 12 1 31 69 11 C. S. Yper 17 4 11 2 22 51 10 Wevelghem Sp. 18 2 12 4 30 59 8 Derde Speciaal W. S Lauwe 2 C. S. Yper 0 De Specialers waren wederom met plaatsvervangers opgetrokken en hebben het tegen de Leiezonen niet kunnen halen De bezochten teekenden op strafschop het eerste doel aan en zoo kwam de rust. Na de herne ming werd de voorsprong nog éénmaal aangedikt, zon der dat rood-wit de eer kon redden. Daarmede is alle kans op den titel verkeken. Nochtans hebben de Spe cialers er alle belang bij een mooie tweede plaats te veroveren. Daarom zal Harelbeke het hier morgen onder de markt niet hebben en wellicht zullen de Spe cialers de 4-2 van den heentoer willen herhalen. IÏT Afdeeling Speciaal Reeks B. Stade Moescroen 12 9 1 2 53 18 20 C. S. Yper 13 7 4 2 40 17 16 Stade Kortrijk 12 7 4 I 38 27 15 Kortrijk Sp 13 6 5 2 29 33 14 F. C. Poperinghe 12 6 5 1 40 30 13 Wevelghem Sp. 12 6 6 0 35 41 12 Cuerne Sp. 12 4 7 1 28 46 9 Harelbeke 13 4 8 1 31 56 9 W. S. Lauwe 13 2 11 0 20 46 4 Juniors C. S. Yper 2 Stade Kortrijk 2 De groote schok tusschen de twee eerst geplaatste ploegen had vele toeschouwers naar het terrein ge lokt, want waarlijk het was de moeite waard die ploe gen eens aan 't werk te zien. Onder leiding van scheids rechter Stofferis ging de kamp door en dadelijk waren, de rood-witte juniors in werking. Nauwelijks 3 minuten aan gang of Beddeleem teekent op mooie wijze het eerste doel der partij aan. Fel aangemoedigd doen de bezochten werkdadig voort en het achtertrio der Sta- disten heeft het hard te verduren. Onze voorwaartsen combineeren dat het een plezier is en Beddeleem tee kent weldra een tweede punt aan na 8 minuten spel. Een weinig nadien eindigt Carlier in de zijnettén. Men dacht reeds aan een derde doel. Doch intusschen heeft Stade zich ingespeeld en doet insgelijks prachtige aan vallen. Op ontsnapping schiet Dauchy naar 't doel^ maar de Mauve keeper redt even mooi. Vermeersch heeft ook de gelegenheid zich te onderscheiden, want. de Kortrijksche voorwaartsen leggen het ook goed aan boord om handelend op te treden. De strijd is waarlijk boeiend en mooie staaltjes voetbal worden ons voorge schoteld. Stade bekomt twee hoekschoppen, doch onze portier weert alles af. Op vooruitrukken van den cen tervoor der bezoekers, wil Camerlynck tusschenkomen, terwijl Vermeersch reeds uitgekomen is. Het leder vliegt echter in het ledige doel en de stand wordt 2-1 aan de 33e minuut. Deze echter zal tot aan de rust niet meer veranderen. Na de herneming is rood-wit wederom het eerst voor de netten, drie hoekschoppen brengen niets op. Stade wil kost wat kost gelijk stellen en stelt dan ook alles in 't werk om aan zijn doel te geraken. Heel lichtjes geraken ze in meerderheid en het is goed dat onze achterhoede zich in een goeden dag bevindt. Nochtans wordt Vermeersch aan de 19" minuut voor de tweede maal verslagen door Stade's centervoor, die. een mooien pas benuttigde om gelijk te stellen. Sedeyn gaat met de scheidsrechterlijke beslissing niet t'akkoord en wordt van het veld verwezen. Wanneer zal dit redeka velen eens ophouden De wedstrijd gaat verder door met tien tegen elf en de juniors doen hun uiterste best om de nederlaag niet te kennen, iets waarin ze ten slotte gelukken. Doch na de match gebeurden er jam merlijke feiten die met voetbalsport niets te maken hebben. Wij zullen over de zaak niet uitwijden, maar eindigen met te verklaren dat zulke voorvalletjes enkel en alleen schade kunnen berokkenen aan alle oprechte voetballiefhebbers, die toch niets anders vragen dan een aangenamen Zondag namiddag door te brengen. Juniors Stade Kortrijk 10 9 0 1 60 9 19 C. S. Yper 10 8 1 1 64 16 17 Kortrijk Sp. 8 4 4 0 26 26 8 Stade Moescroen 8 3 5 0 29 32 6 Deerlijk 8 1 7 0 8 38 2 Wevelghem Sp. 8 0 8 0 9 75 0 Knapen S. K. Becelaere C. S. Yper De terugmatchen van de Knapenreeks nemen morgen een aanvang. In de eerste ontmoeting werden onze kleine voetballertjes onverdiend met 2-1 verslagen. Gezien ze reeds meer ondervinding opgedaan hebben,, verhopen wij dat zij die eerste ontmoeting met wel slagen zullen eindigen. NEMO. 12 jours en autocar muni d'une installation de- chauffage vers la Prix2.475 fr., transport, hotels, service et boisson compris. Départs 18 Février et 7 Avril. Prix7.400 fr., transport en autocar et bateau. Ville d'Alger) frais d'hótels et boissons- (sauf dans les hotels en Afrique). Un seul départle 7 Février. Prix 1.325 fr., transport en chemin de fer 3me classe de Bruxelles a Bruxelles, les 3 repas et logement dans un hotel confortable, taxes et pourboires compris. Départs le 25 Janvier et le 8 Février. Prix970 fr., transport en che'min de fer 3me classe de Bruxelles a Bruxelles, 3 repas et loge ment dans un hotel trés confortable, taxes et pourboires compris. Départs 18-25/1 1-8-15/2. Pour to us renseignements et Programmes s'adresser a

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 6