Radio Service Station -ANTHRACENE- H. SCHAEKEN-DEMOLIN «AU MIMOSA» Juweelen, Horlogen Regulateurs en Wekkers r MONO POEDERS 28, Boterstraat, Yper. Aanleg van Hovingen Fruitbeplantingen Création de Jardins Plantation d'Arbres Fruitiers en alle andere goede radiotoestellen seffens verkrijgbaar in het - Edm. CHRI8TIAEK HERSTELLINGEN VERWISSELINGEN Verhuren van PICK-UPS voor bruiloften en feesten. ANTHRACITE ARTIFICIEL KUNSTMATIGE ANTHRACITE 11, Rue Carton YPRES Cartonstraat, 11 Détaillants demandés. Kleinverkoopers gevraagd. HUIS VAN VERTROUWEN MAIS ON DE CONFIANCE YPRES - Tél. 82 HHEFiHBaHBBii 19, Tempelstraaf - YPER WAAROM OMDAT... OMDAT... OMDAT... OMDAT... Rijselstraat (bij de Markt) YPER Transports et Déménagements Place de la Care - YPRES Technische en practische kennissen worden doelmatig toegepast bij den in allen stjjl. Extra zware PEERPYRAMIDEN en LEIBOOMEN. Allerhande Sierboomen en Planten. Uitgelezen keus van Rozelaars. Zomerversierlng en onderhoud van Tuinen, enz. Les connaissances techniques et pratiques soni appliquées d'une fagon appropriée lort do It en tous styles. POIRIERS EXTRA FORTS Pyramides Espaliers. Arbres d'Ornement et Plantes de toutes sortes. Variété choisie de Rosiers. Ornementation estivale, entretien de jardins, etc. TELEFUNKEN PHILIPS NOVAK S. B. R. SCARABEE HIS MASTERS VOICE Cendres 6.66 Pouvoir calorifique 7854. Mat. volatiles 4.26. Combustible idéal pour le chauffage central et les foyers continus. Formats 20/30 et 30/50. Dans la cave Pas de déchets, pas de pierres Dans le foyer Pas de fumée, pas de machefer Manipulation propre. Pouvoir calorifuge élevé. Combustion lente. Chaleur intense. Rendement de 20 a 30 supérieur a celui des meilleurs anthracites. Asschen 6.66. Verwarmingskracht 7854. Vluchtige stof 4.26. Uitmuntende brandstof voor centrale ver warming en voortdurende vuren. Formaat20/30 en 30/50. In den kelderGeen afval, geen steenen In den haardGeen rook, geen zinders. Reine behandeling. Zeer hooge verwar mingskracht. Langzame branding. Hevige hitte. Uitwerking 20 a 30 grooter dan de beste anthraciten. Agent Provincial pour le gros Provinciaal Agent voor het groot Hector Casier-Vandeputte Staatsgediplomeerde Tuinbouwkundige S8, Bruggegteenweg, H YPER - Tel. 82 Horticultuur diplömé de l'Etat iï H, Chauasée de Bruges, üH Telefoon 322 geven de KLEEDEREN en MANTELS van 't Huis MIMOSA aan allen zoo groote voldoening de COUPE goed is de MODELLEN wel bestudeerd zijn zij AFGEMAAKT zijn door goede naaisters, en niet door leermeisjes zij GEWAARBORGD zijn in eerste kwaliteit van stof. Vraagt onze Ceremonie- en Rouwkleederen en Mantels. ROUW IN 12 UREN Met gelijke kwaliteit concurrentie onmogelijk. Magazijn open op Zondag en feestdagen. GROOTE KEUS van ALLE SLACH VAN BRILLEN V.VERHACK Graveur Goudsmid, Diamantzetter Herstellingen. Voordeelige prijzen Inkoop van goud en zilver. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen Onschadelijk voor de maag en door de voor naamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12.00 en de kleine 7.00 fr. Apotheek NOTREDAME, Poperinghe •en te Yper bij de Apothekers SNOECK VAN ROBAEYS en HOUTEKIER. par Voiture ou Auto - tapissière Cars de 20 - 30 - 50 personnes. AUTO DE LUXE poor toutes cérémonies et excursions. Cornelte-Sabbe fils Téléphone N° 50 Maisou renommée depuis longue date, et se tenant i 4a disposition de ses clients jour et nuit Tous ren- •eignements pour le déménagement pour l'étranger. Oud bekend huisstelt zich ten alle tijde, dag en ■acht ter beschikking van de kalanten. Alle inlich tingen over het verhuizen naar den vreemde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 7