HET YPERSChE- LA REGION D' t Zielmissen Bijvoegsel Supplément WEKELIJKSCH OVERZICHT Leest en verspreidt HET YPERSCHE S. Jozefs Kerk der Paters Karmelieten OKTAAF DER H. ACNES NECROLOGIE STERFGEVALLEN BEDANKING Zondagrust Repos Dominical Zie Notarieele Aankondigingen op volgende bladzijden. 16e Jaargang, Nr 42 18 Januari 1936 16e Année, N° 42 18 Janvier 1936 Er is van week tot week slechts weinig veran dering aan te stippen over de gebeurtenissen van den oorlog tusschen Italië en Ethiopië. Er worden nochtans dagelijks berichten uitgestuurd, maar er is slechts weinig geloof aan te hechten en 't duurt een heelen tijd eer men de juiste toe dracht der zaak weet. Nochtans mag men, alles bijeen genomen, verzekeren dat er geene ernstige of ten minste gevolggevende gebeurtenissen voor komen. Italië zelf voelt dat de wereld verbaasd blijft staan vóór dezen tragen vooruitgang en het geeft in zijne dagbladen de redenen op waaraan dit te wijten is. Vooreerst om wille der groote afstanden 100 km. van Massoeah tot Asmara, 290 km. van Asmara tot Makkalé, 230 km. van Makkalé tot Dessié. In Somaliland is deze afstand nog grooter 430 km. van Mogadisk naar Dolo, 600 km. van Mogadisk naar Guerlogubi, 440 km. van Dolo noor Guerlogubi. Doch dit ware nog zoo erg niet voor de sneltuigen die men thans be zit, maar het slechtste is dat er geen gebaande wegen bestaan en dat de streek zoo bergachtig is en in die streek is het niet mogelijk bevoor rading te vinden. Dit is een der gewichtigste vraagstukken. Voor 10.000 man en hunne last dieren zijn er 70.000 kgr. voedsel noodig per dag, en aan amunitie 100.000 kgr. als er geschoten wordten daartoe zijn 170 vrachtwagens noodig per dag, zonder rekening te houden met het ver voer van materiaal en Rood-Kruisinstellingen. Deze cijfers spreken klaar genoeg om er niet verder te moeten over schrijven. Men kan daar uit besluiten wat al moeite het moet kosten om daar een strijd aan te gaan zooals Italië er een begonnen heeft. En wat alles nog meer bemoei lijkt is dat men, tegen alle verwachtingen in, reeds hevige stortregens heeft gekend, 't geene sedert 1907 niet meer gebeurd was. Wij hebben er in een vorig schrijven reeds op gewezen wat al schade daardoor zal aangericht worden aan de wegenissen in der haast door de Italiaansche ar beiders aangelegd. Binnen kort is er weer bijeenkomst te Geneve, waar het Komiteit der XVIII zal moeten beslis sen of men de strafmaatregelen verder zal door drijven tegen Italië en inzonderheid of meft embargo zal leggen op petroleum (t. t. z. verbod van uitvoer naar Italië). Engeland heeft besloten, zich niet rechtstreeks met de zaak te bemoèien, omdat het wil dat deze maatregel toegepast of verworpen worde niet door één land maar door al de landen die de voorschriften van de overeen komst van den Volkerenbond moeten in voege brengen. Er is deze week ook nog een ander soort be langrijke samenkomst verstoord gewordener had namelijk eene algemeene vergadering plaats om eene wereldovereenkomst te treffen over de zeemacht der groote mogendheden. En Japan, dat andere plannen had dan deze die werden voorgesteld, heeft geweigerd nog verder deel te nemen aan de besprekingen. Men zou waarlijk zeggen dat het noodlot ermede gemoeid is, als men pogingen aanwendt om beperking te bren gen in de bewapeningen. Iedereen wil vrede, maar als er sprake is van de oorlogstuigen te ver minderen in aantal en macht is er geene alge meene overeenkomst te verwezenlijken. Nochtans geeft men in de betrokken kringen niet alle hoop op om toch tot iets afdoends te geraken. In Frankrijk heeft men een mooie zegepraal gekend voor den Heer Laval en iedereen heeft bewondering gevoeld voor de behendigheid van dien grooten politieker. Doch in zijn eigen land is die bewondering en die waardeering reeds ge slonken. Er ontstaat weeral eene nieuwe opposi tie die ditmaal zeker niet zal rusten vooraleer zij haar tegenstander ten gronde ziet liggen. Doch zijne tegenstrevers zijn het niet eens over de te gebruiken middelen de eenen zouden hem wil len doen vallen in de Kamers, de anderen zouden er hem willen toe brengen zelf zijn ontslag te nemen En dit alles omdat er weldra verkiezin gen moeten plaats hebben en de candidaten moe ten natuurlijk een stokpaardje vinden om hun propaganda op behoorlijke manier te kunnen doorvoeren. De heer Laval schijnt goed hun plan nen te doorkijken en heeft reeds genoegzaam la ten verstaan dat het zijne bedoeling niet is er zoo goedsmoeds van door te trekken. Hij heeft ten andere tot hiertoe genoeg bewezen dat hij niet bang is om zijn verantwoordelijkheid te nemen en dat hij beter wapens heeft dan gelijk wie om den strijd aan te gaan. Doch wie niet bang is moet toch soms het onderspit delven. RIK. 9 Woensdagen van S. Jozef Toekomenden Woensdag Te 7 u., Mis met zang, Offerande en algemeene Communie voor een der gebuurten der stad. 's Avonds te 6 u., Rozenkrans, Sermoen door den E. P. Julianus, Karmeliet, aanbevelingen, oefeningen, zegen en lofzang. Wij verwachten vele geloovigen steeds getrouw aan de godsvrucht tot den H. Jozef. (gediend tegen keel- en hoofdpijn) sedert 1279 vereerd in de kapel van Belle's Godshuis. MAANDAG 20 JANUARI Om 5 uur, Opening van de Oktaaf met Veni Creator en Solemneel Lof. DINSDAG 21 JANUARI FEESTDAG VAN DE H. AGNES Om 6 uurGelezene Mis Om 7 uur Gezongene Mis Om 5 uur Lof. De andere dagen onder de Oktaaf Om 6 uur Gelezene Mis Om 7 uur Gezongene Mis Het Lof om 5 uur. ZONDAG 26 JANUARI Gezongene Mis om 8 uur Om 5 uur Lof en Sermoen. DINSDAG 28 JANUARI Laatste dag en Sluiting der Oktaaf, om 6 uur Gelezene Mis Om 7 uur Gezongene Mis. 's Avonds om 5 uur Lof, Te Deum. Nous apprenons que le Chef estimé de la Chrétienté d'Ypres vient de perdre sa mère bien-aimée Madame Jules VERMAUT, née Hortense Van Avermaete, décé- dée pieusement a Courtrai, a l'age de 85 ans. Le service funèbre, suivi de l'inhumation dans le caveau de familie, aura lieu Lundi prochain, 20 Janvier, a 11 heures, en l'église décanale de Courtrai. Un Service Solennel de Requiem sera célébré, en la Cathédrale de St Martin, a Ypres, le Mercredi 22 Jan vier, a 10 heures. A notre trés Révérend Doyen, Monsieur Julien Ver- maut, et a sa familie éprouvée, nous présentons nos chrétiennes condoléances. Monsieur et Madame Paul Bultiauw-Houvenaghel et leurs filles Monsieur et Madame René Deguisne-Bultiauw et leurs enfants Monsieur et Madame Georges Bultiauw-Peuvrel et leurs filles Monsieur et Madame Gérard Bultiauw-Canler et leurs enfants Monsieur et Madame Robert Dumont-Bultiauw et leurs fils, ont la douleur de faire part de la perte cruelle de Madame PAUL BUI/HAUW née Ernestine DETHOOR leur mère et grand'mère, décédée a Ypres, le 14-1-36, dans sa soixante dixième année, administrée des Sacre- ments de Notre Mère la Sainte Eglise. Les amis et connaissances qui, par oubli, n'auraient pas regu de lettre de faire part, sont priés de consi- dérer le présent avis comme en tenant lieu. De Heer Advocaat Robert Vermaut Zeer Eerwaarde Heer Julien Vermaut, deken van leper De Heer en Mevrouw Jos. Vermaut en hunne kin deren, melden U met innige droefheid dat hun teerbeminde moeder, schoonmoeder en grootmoeder Mevrouw JULES VERMAUT geboren Hortense VAN AVERMAETE godvruchtig overleden is te Kortrijk in den ouderdom van 85 jaar, voorzien der HH. Gerechten onzer Moeder de H. Kerk. De lijkdienst, gevolgd van de begrafenis in den familiekelder op St-Janskerkhof, zal plaats hebben op Maandag 20 Januari, te 11 uur, in de dekanale kerk van St-Maartens te Kortrijk. Vergadering ten sterfhuize, Leopoldstraat, 7, te 10 1/2 uur. De vrienden en kennissen, die geen doodsbericht zouden ontvangen hebben, worden vriendelijk verzocht deze mededeeling als zoodanig te beschouwen. Een plechtige nadienst zal gecelebreerd worden in St-Maartenskerk te leper, op Woensdag 22 Januari, te 10 uur. Heer Theofiel Decoene Heer en Vrouw Gerard Decoene-Cassette en kinders Bernard en Jean-Pie'rreHeer Albert DecoeneHeer Daniel Decoene De familiën Noreel, Decoene en Liebaert. melden met diepe droefheid het pijnlijk verlies van hun teerbeminde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante, Vrouw THEOFIEL DECOENE geboren Eugenie NOREEL te Meenen, den 8 Mei 1882, en godvruchtig overleden te Boesinghe, den 14 Januari 1936. De lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling, zal plaats hebben in de parochiale kerk van Boesinghe, op MAANDAG 20 JANUARI 1936, om 9 uur. Vergadering ten sterfhuize, Brugstraat, 24, om 8 u. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aaneen. Heer en Vrouw Jean Van Campen-Gilleman en familie danken, langs dezen weg, vrienden en ken nissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefden zoon, neef en bloedverwant, Heer André-Philibert-Joseph VAN CAMPEN en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 19 Januari, om 8 uur, in St Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Emiel VERMEERSCH. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 19 Januari, om 8 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Camiel HOF. De vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 19 Januari, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emiel BEIRNAERT Les amis et connaissances sont priés d'assister a la MESSE DE REQUIEM qui sera célébrée le Dimanche 19 Janvier, a 9 heures, en l'église St- Nicolas, pour le repos de l'ame de Monsieur Emile BEIRNAERT. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 19 Januari, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Daniel HEUGHEBAERT echtgenoot van Vrouw Leontine SAMBAERE. De vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 19 Januari, om 11 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Jules PLATTEAU-DECONINCK Les amis et connaissances sont priés d'assister a la MESSE DE REQUIEM qui sera célébrée le Dimanche 19 Janvier, a 11 heures, en l'église St Martin, pour le repos de l'ame de Monsieur et Madame Jules PLATTEAU-DECONINCK. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 26 Januari, om 8 uur, in St- Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Leon V AN O VERBERGHE overleden echtgenoot van Vrouw Marie BEUN Vandenpeer eboomplaats. Monsieur et Madame PERSYN-VERCAMER ont l'honneur de prier leurs amis et connaissances d'assister a la MESSE ANNTVERSAIRE qui sera célébrée le Dimanche 26 Janvier, a 9 heures, en l'église des R. P. Carmélites, pour le repos de l'ame de leurs fils bien-aimés Messieurs ARMAND et ROGER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 26 Januari, om 11 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Emile TALON-ROSSEEL en Vrouw Elisa SAMBAERE overleden huisvrouw van Hr Valère TALON. Vrienden en kennissen Worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal opgedragen worden op Zondag 2 Februari, om 11 uur, in St Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Weduwe Louis DUMORTIER geboren Catharina DEWITTE. De Apotheek van La Pharmacie de Mr VAN ROBAEYS Boterstraat orue au Beurre is alleen open op reste seule ouverte Ie Zondag 19 Januari Dimanche 19 Janvier

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 9