CINEMA FLORA TEMP5 MQDERNES 17 JAAR, N 7 - 16 MEI 1936 17 ANNÉE, N" 7 - 16 MAI 1936 - Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres La visite de M. Ie Ministre de la Guerre Britannique a Y pres MODERNE TIJDEN ^frCHARLIE v CHAPLIN De inhuldiging der Vlag van den.Bakkersbond van Yper HET YPERSCHE OKGAAN DEK VEKEENIGING DER GETEISTERDEN JJeheer, Opstel en Aankondigingen34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren fel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd LA RÉQION D'YPRES OKGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Redaction, Administration et Publicité34, rue au Beurre, Ypres. Abonnement18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés M. Ie Minstre de la Guerre Britannique, le right honourable A. Duff Cooper D. S. O., M. P., devant présider le dimanche 10 Mai l'inaugura- tion d'une plaque commémorative dans la cathé- drale d'Arras, a profité de son séjour sur le con tinent pour visiter les anciens champs de ba- taille. M. le Ministre de la Guerre Britannique, sortant de 1'Hötei de Ville. Venant de Calais, M. le Ministre est arrivé a Ypres samedi dernier, vers 5 h. de l'après-midi, accompagné de Lady Diana Cooper et de plu- sieurs personnalités, entre autres Lady Ware Sir Reginald Blomfield, architecte du Monument de la Porte de Menin le Général Macdonogh le Colonel Oswald, chef du service des Finan ces de la Commission Impériale des sépultures Miiitaires le Lieutenant-Colonel Higginson, chef Administratif de la dite Commission a Arras; M. Roseway, secrétaire privé de M. Duff Cooper et Mrs Roseway le Major Furhman, secrétaire pri vé de M. Bruce M. Sillar, du service des Finan ces de la Commission Impériale des sépultures Miiitaires, et M. Oliver Holt, secrétaire privé du Major-Général sir Fabian Ware. Le soir, a 9 h„ M. le Ministre et sa suite, qui étaient descendus a l'hótel Skindies, ont assisté a la cérémonie journalière du Last Post, sous le Monument de la Porte de Menin. Après la sonnerie, qui fut écoutée religieuse- ment par les nombreux assistants, M. le Ministre s'est fait présenter les quatre clairons Yprois ainsi que les membres présents du Last Post Committee, notamment M. M. l'avocat A. Butaye, Ver gracht Maur., Vermeulen H. et Vandevoorde Fl., ainsi que M. l'avocat Van der Mersch, éche- vin de la ville d'Ypres. M. le Ministre leur a ex- primé son entière satisfaction et a dit combien profondément ce noble geste des habitants d'Ypres touche le cceur des Britanniques. Le dimanche matin, a 9 h. 15, M. le Ministre et sa suite furent regus a l'hótel de ville par M. Vanderghote, bourgmestre, entouré de M. M. les échevins Lemahieu et Delahaye. Sur la table de vant M. le bourgmestre, se trouvaient la lampe du souvenir du Toe H. et un coussin brodé aux armoiries de la ville sur lequel sont épinglées les croix de guerre frangaise et anglaise, qui fu rent décernées a la ville. M. le bourgmestre souhaita la bienvenue aux hauts visiteurs et s'exprima, en anglais, en ces termes It is for the" town of Ypres a great honour to receive to day the visit of the British Secretary of State for War. I wish, Sir, to thank you for your very appreciated visit and am very pleased to may bid you here, in our provisional Town Hall, a very hearty welcome. Your visit at Ypres, your presence yesterday evening at the dan./ ceremony of the Last Post, your visit at our Town Hall, the hommage you will in a few moments do to the war memorial of our town, seem to me, as well as to all the population of Ypres, to be the ex pression and altogether the proof of the very feelings of sympathy you and the British People are keeping towards the little town of Flanders, which was, during the war, the theatre of the gallantry and of the heroism of the British Armies and of their loyal devotion to Country and King. If I am pleased to state that the British people is always keeping the remembrance of the Immortal Salient of Ypres with faithfulness and fervour, I am on the other hand happy to may give you the assurance that the population of Ypres is also keeping with the same faithfulness and the same care the remembrance of the high sacrifices paid by the British People and the British Dominions on the Holy Ground of Ypres to the cause of Right and Honour, Peace and Civilisation. I wish that those bonds will bind us for ever in the same spirit of sympathy and mutual confidence for the benefit of peace and perpetual friendship. I have the honour to beg the British Secretary of State for War to alight in these feelings the Lamp of Maintenance of the Town. M. le Ministre alluma, sur l'invitation de M. le bourgmestre, la lampe du souvenir en témoi- gnage des bons sentiments qui unissent nos deux nations, et le remercia en termes choisis pour ses aimables paroles et l'accueil si cordial que la ville d'Ypres lui avait réservé. M. le Ministre, ainsi que toutes les personnes qui l'accompagnaient, signèrent ensuite le livre d'or. Avant de quitter notre ville, M. le Ministre, accompagné de sa suite et de M.M. les bourg mestre et échevins, se rendit au monument aux Morts Yprois, oü il déposa une magnifique cou- ronne en hommage aux enfants d'Ypres tombés pour la défense de leur patrie. GROOTE MARKT KONING ALBERT Bereidt u om vanaf 22 Mei het meest buiten gewoon meesterwerk te komen zien dat sedert vier jaar gedraaid werd met CHARLOT in IDAN5I Een goede raad Doet nu reeds uwe clubs voor behouden. De verhuring geschiedt aan het loket der kas binst de cinemavertooningen. Zondag laatst was gansch Yper in feest ter ge legenheid van de inhuldiging der nieuwe vlag van den plaatselijken Bakkersbond. In al de voornaamste straten was om zeggens ieder huis bevlagd, zoodat men zeggen mag dat de bevol king er aan gehouden heeft eensgezind aan het feest deel te nemen en alzoo hare genegenheid voor de bakkers en voor de vreemde afvaardi gingen, die te dier gelegenheid zoo talrijk naar Yper gekomen zijn, te betuigen. Om 10 u. 's morgens werd aan het lokaal, de herberg In de Trompet Groote Markt Koning Albert, een stoet gevormd, waaraan meer dan vijftig afvaardigingen, waarvan een 25 tal met vlag, komende van alle hoeken van het land en zelfs van 't Noorden van Frankrijk deelnamen. Met de Harmonie Ypriana, onder de leiding van den Heer G. Van Egroo, sous-chef, voorop, toog de lange stoet, die ruim 6 a 700 deelnemers telde, eerst naar de R. Colaertplaats om vandaar terug naar de Groote Markt Koning Albert te komen. Onder de voornaamste bestuursleden, die in groep de Harmonie Ypriana volgden, stippen wij aan de Heeren De Temmerman, voorzitter van den Landsbond E. Gruwez, algemeene secreta ris Van Landuyt, van BrusselVerheyden, van Antwerpen Baetens, van Mechelen Creten, van HasseltDesmet, van GentJanssens, van Den- dermondePilloy, van Waalsch BrabantDe Mey, van Doornijk Delhaye, van Marche (Lu xemburg) Vansteenkiste, van Roeselaere, en De Mets, van Kortrijk, allen leden van den Landsbondverders de Heeren Coustenobel. voorzitter, en Olivier, ondervoorzitter der bak- kersvereenigingen van het Noorder Departement; Gustave Piepers, voorzitter, en De Paepe, schrij ver van den bond van Oost-Vlaanderen Legein, eere-voorzitter van den bond van West-Vlaande ren; Lowier, eerevoorzitter, Craye, voorzitter, Van Nieuwenhuyze, secretaris, en L. Vandeberghe, schatbewaarder van den Bakkersbond van Yper. Te 10 u. 45 werden de bestuursleden en de zoo talrijke bakkersvereenigingen, die onmogelijk allen een plaats in de groote bovenzaal van het stadhuis konden vinden, officieel ontvangen door den Heer Vanderghote, burgemeester, om ringd van de Heeren schepenen Lemahieu en Delahaye. De Heer Craye, voorzitter van den plaatselijken Bakkersbond, nam er het eerst het woord en hield volgende rede Heeren Burgemeester en Schepenen, Zeer geachte Heeren, Het is mij een zeer groote eer, bij deze plechtige ontvangst, Ued., in naam van de besturen en afge vaardigden van de verscheidene bakkersbonden van België, onzen innigsten dank en onze betuiging van genegenheid en eerbied aan te bieden. Evenals zoovele andere bonden, heeft de Iepersche bakkers- en pasteibakkersbond nu ook zijn vlag, zinne beeld van arbeid en teeken van samenhoorigheid in het oplossen der moeilijke omstandighedenmaar ook is dit teeken van vreugde, om den volbrachten arbeid en de bekroning van onze dagelijksche taak. Daarom hebben wij er aan gehouden, dat dit feest zooveel mogelijk door de Iepersche bevolking zou be kend geworden zijndaartoe verleenden, in het bizon der, de Heer Burgemeester en de Heeren van het stads bestuur hun bereidwillige medewerking en steun. Deze schoone tegemoetkoming vanwege de be stuurlijke overheid van onze geliefde Ieperstede, zul len wij niet vergeten. Het is dan ook mijn taak, als Voorzitter van den Ieperschen bakkers- en pasteibak kersbond, Ued. de zekerheid te kennen te geven van onze offervaardige werkzaamheid, onzen steun en onze bizondere genegenheid, in de groote taak die het Stadsbestuur, met de medewerking van de maat-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 1