ALLERHEILIGEN ALLERHEILIGEN CHRYSANTHEMEN P. Boudesr^Deïfombe F O O T B A L L - 17 JAAR, N 29-17 OCTOBER 1936 17 ANNÉE, N 29-17 OCTOBRE 1936 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres HET TREINVERKEER «IEPER-ROUSSELARE» EXTRA CHRYSANTHEMEN in potten, aan genadigen prijs bij Hector CASIER te Yper Bruggésteenweg, 58. Telefoon 82. ZAK AGENDAS VOOR 1937 De werkelijke gebruikers van de Autobus protesteeren Groote en prachtige keus van Witte en Gekleurde TER BLOEMISTERIJ Capucienenstraat, 10, YPER. Tel. 56 Schoone keus van Pensée planten Kronen en Bloemtuilen Huwelijkskorfjes en Ruikers. Zondag 18 October 1936 C. S. YPER - ill Sp. - F. C. POPERINGHE C. S. YPER -- Jun. -- F. C. KOMEN HET YPERSCHE s. it? LA RÉGION D'YPRES ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Rédaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES- Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés De eerste uitslagen der Zuinige Autobusuitbating In onze voorgaande uiteenzettingen hebben wij ongetwijfeld voldoende bewijzen geleverd om te mogen besluiten dat er iets schuilt achter de voorstellen der Directie der N. M. B. S. Het publiek, de Openbare Besturen, de HH. Senatoren en Volksvertegenwoordigers der streek moeten omtrent de afschaffing der treinen en vervanging door autobussen volkomen ingelicht worden. In het boekjaar 1933 boekte de N. M. B. S. een tekort van 13.343.190 frank in hare uitbating voor gansch het land. Voor de autobuslijn Ieper-Rous- selare was dit tekort alleen Fr. 545.000,of, 1/24 van het totale verlies. Wij vragen klaartede vooruitgestelde be weegredenen voor de afschaffing der treinen in 1932 beantwoorden niet aan de werkelijkheid. De cijfers welke wij hierna aanhalen zullen andermaal het beste bewijs leveren dat gansch de proefneming der autobusuitbating slechts berust op theoretische gegevens. Wij zullen ons bepalen bij de ontleding der bedragen voorkomende in het document N° 1400, opgemaakt door de Directie der N. M. B. S. in datum 3 Juni 1933. Alhoewel de uitslag der 10 eerste maanden der uitbating niet bekend gemaakt werd aan de aandeelhouders der N. M. B. S. waren de teleur stellende uitslagen reeds kenbaar voor de Di rectie. Van 26 Mei 1932 tot 31 Maart 1933 bedroeg het deficiet: 487.182 fr. Bij de afschaffing der treinen was er voor zelfde periode een winst voorzien van Fr. 366.000. Misrekening dus van 850.000 frank. Uitgaven Juni 1932 Fr. 115.979 30.189 Juli 1932 93.007 25.759 Oogst 1932 94.587 27.400 September 1932 94.414 26.316 October 1932 97.643 26.661 November 1932 93.781 26.619 December 1932 95.440 26.758 Januari 1933 99.165 25.625 Februari 1933 92.229 24.948 Maart 1933 98.995 25.871 Juni 1932 Juli 1932 Oogst 1932 September 1932 October 1932 November 1932 December 1932 Januari 1933 Februari 1933 Maart 1933 975.240 (a) Ontvangsten Fr. 85.182 71.992 81.468 84.022 77.517 68.622 67.258 83.287 66.757 68.099 266.146 (b) Te kort 60.986 46.774 40.519 36.708 46.787 51.778 54.940 41.503 50.420 56.767 754.204 (c) 487.182 (d) a) Deze som werd betaald aan de uitbaters975.240 b) Deze som vertegenwoordigt de uit gaven der Nationale Maatschappij Bel gische Spoorwegen 266.146 Totaal der uitgaven 1.241.386 c) De totale ontvangsten (10 maand) 754.204 d) Het nadeelig resultaat beliep tot fr. 487.182 Vergelijken wij dit resultaat met de vooruit zichten (verslag opgemaakt door de Directie der N. M. B. S. in datum 7-12-1931 nummer 936). Onkosten per dag voor een uitbating per auto bus Fr. 3200 gedurende 10 maanden fr. 960.000 De totale uitgaven beliepen evenwel tot de som van Fr. 1.241.386. Voorziene ontvangsten Fr. 4400 per dag of Fr. 1.320.000. Werkelijke ontvangsten (26-5-1932 tot 31-3-33) 754.000 fr. EindresultaatEr werd dus Fr. 281.000 meer uitgegeven en 566.000 fr. minder ontvangen dan voorzien werd bij de afschaffing der treinen. Wij verklaren dus Ofwel de vooruitzichten der autobusuitbating werden met een zeker doel op een maar al te gunstige wijze voorgedragen aan den Raad van Beheer der N. M. B. S. Ofwel de studie omtrent de afschaffing der trei nen werd op geen voldoende wijze gedaan. Het ware ongetwijfeld wenschelijk eens na te gaan hoe en in welke omstandigheden deze studie gedaan werd en door wie de voorstellen gemaakt werden. Bij zulkdanige teleurstellende resultaten zou men wellicht denken dat het bestaande deficiet der treinen (Fr. 200 per dag)... enkel en alleen een bijzaak was Hierna volgt de ontleding der som van Frank 975.240 welke volgens de contract voorwaarden uitbetaald werd aan de uitbaters gedurende de periode van 26 Mei 1932 tot 31 Maart 1933. Intresten op het aangewend kapitaal bij de in- richting der autobusuitbating 45.022,61 Loonen 170.614,51 Essence - Olie 349.849,16 Onderhoudskosten en reparatiën 64.194,73 Verzekeringen 71.979,10 Afschrijvingen materiaal 146.954,07 Sociale lasten 9.497,09 Premiën 66.408,18 5 op de bruto ontvangsten 29.175,18 Vervoer koopwaren21.745, Vergoeding inrichting treinèn 200, 975.639,63 Aftrek voor privaat dienst 400,— Totaal betaalde vergoedingen 975.240, Ten einde de zaken zoo objectief mogelijk te beschouwen zullen wij ons onthouden van alle commentaar. Alleen deze beide vragen 1. Aan wie of aan welke instelling werd de som van Fr. 45.022,61 uitbetaald In het verslag van 3 Juni 1933 verklaart de Directie der N. M. B. S. deze som vertegenwoordigt de intrest van 5 op het aangewend kapitaal en vormt dus een last voor de uitbaters. Indien deze som van Fr. 45.022,61 een last daar- stelt voor de uitbaters werd zij dus uitbetaald. Onder welken vorm? 2. Op welke wijze en onder welke voorwaarden werd het Minerva materiaal aangekocht Welke waarborg werd er verstrekt aan de tusschenko- mende financieele instelling De bespreking van het budget Ministerie van Verkeerswezen zal over enkele weken de ge schikte gelegenheid bieden om allen uitleg te vra gen aan den Heer Minister van Verkeerswezen. Zou het dan werkelijk waar zijn dat een zekere grootbank niet enkel beveelt in de N. M. B. S. maar ook haar invloed uitoefent in het Minis terie van Verkeer. Indien er soms oneenigheid bestaat tusschen het Ministerie van Verkeerswe zen en de Directie der N. M. B. S. is het juist niet omdat een Grootbank regeert in de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Die Financieele Dictatuur moet eindigen ten bureele dezer, BOTERSTRAAT, 34. Op 9 October is autobus W. V. N° 170 nummer 4 vertrokken uit leper om 17,52. Defect aan het verlichtingsstelsel aan de Potyze. De reizigers hebben moeten wachten tot de volgende autobus en werden dan opgepropt in dit rijtuig... en ook in de kooi van het reisgoed. Op 11 October is er een ongeval overgekomen met autobus N° 7 vertrekkende uit Rousselare om 9.59. De reizigers hebben geduldig moeten wachten «Moorslede Dorp»... en zijn aangeland te Yper. met een groote vertraging. Zal men eindelijk inzien dat de uitbating per autobus niet het geschikte middel is voor een spoedig en aangenaam vervoer tusschen leper en Roeselare De overgroote meerderheid der reizigers is absoluut niet gediend met dit onzeker middel van vervoer... en tijdverlies i Op aanvraag gelast men zich kosteloos de Bloemen op de graven te plaatsen op het Gemeente kerkhof van Yper. K. B. V. B. YPERSCH STADIUM C. S. Y. Om 10 uur Om 2 uur 30 Ingang 1 Fr. 50. Wanneer ik ergens binnentreed En als. 't daar lekker ruikt. Dan lach ik even, want ik weet Dat men de PACHA chicorei gebruikt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 1