Koopt Nuttige Geschenken voor St Maarten Achetez des Cadeaux Utiles pour la St Martin DE VISCHWINKEL ter Drukkerij DUMORTIER a l'Imprimerie DUMORTIER In deze tii van crisis Par ces temps de crise 34, Boterstraat, 34, Yper. 34, Rue au Beurre, Ypres. 2 Teraardbestelling van Heer WOUTS Daniël, SNOECK'S ALMANAKKEN VOOR 1937 VERANDERING VAN WOONST VERCOUTER - TALON NAAR DE POPERINGHESTRAAT, 5. U vindt een groote keus Vulpennen Passerdoozen Woorden boeken Penned oozen Kleurpotlooden Schilderdoozen Kleur- en Prentenboeken Vous trouverez un grand choix de Porte-plume réservoir Plumiers Boites a compas - Dictionnaires Boites couleurs Crayons couleurs—Livresd'images et a colorier 27. Boudry Odiel, Yper, 15 i p.28. Carpentier Camille. Yper, 15 p.29. Beele Alois, Yper. 15 p. 30. Devreker Jerome, Yper, 15 J p.31. Hebben Henri, Yper, 15 p. 32. Ordies Arthur, Yper. 15 p.33. Soenen Alfons, Yper, 15 p.34. Claeys Emile, Yper, 15 p.35. Depoorter Désiré. Vlamertinghe, 15 p.36. Vandenbussche Joseph, Yper, 14 J p.37. Vandenbriele Cyriel, Yper, 14 p.; 38. Tytgat Petrus, Yper, 13 i p.39. Lesage Julien, Yper, 13 p.40. Lamont Jules, Vlamertinghe, 13 p.41. Soetaert Désiré, Yper, 13 p.42. Du- moulin Camille, Yper, 13 p.43. Mortreu Daniel, Yper, 13 p.44. Coffyn Raoul, Yper, 12 J p.45. Odent Gaston, Yper, 12 p. 46. Buseyne Fideel, Yper. 12 p.47. Vandevoorde Leon, Yper, 12 p. 48. Pyncket Charles, Yper, 12 p.49. LeuDe Arthur, Yper, 12 p.50. Schouteten Gaston, Yper, 12 p.51. Breyne Henri, Yper, 12 p.52. Harteel Edmond, Ypef, 12 p.53. Juffer Hallaert, Yper, 11 i p.54. Jacques Henri, Yper, 11 J p.55. De- witte Sylveer, Yper, 10 punten. Veldwachter te Zantvoorde. Op Dinsdag 6 October, overleed te Zantvoorde, na eene pijnlijke en slepende ziekte, in den ouder dom van 38 jaren, de heer Wouts Daniël, geboren te leper, groot oorlogsverminkte en veldwachter te Zantvoorde. Onder algemeene deelneming, greep op Zater dag 10 dezer, de begrafenis te Zantvoorde plaats, en onder de talrijke aanwezige Overheden be merkten wij onder meer den Heer Arrondisse mentscommissaris, den Heer Politiecommissaris van Wervick, de Heeren Burgemeesters van Ko men en Zantvoorde, de plaatselijke Gemeente- raa'dsleden en bedienden, benevens eene afvaar diging der Rijkswacht van Komen, en van de stedelijke politie van leper. Komen, Waasten en Wervick. Ook de plaatselijke Oudstrijdersbond, de Gewestelijke Invalidenbond van Belgisch en Fransch Komen, met hunne vlaggen, waren sterk vertegenwoordigd. Verders hadden een vijf en twintigtal veldwachters en oud-collega's uit het arrondissement leper, onder geleide van den Veldbrigadier, eraan gehouden, den afgestorvene naar zijne laatste rustplaats te begeleiden. Op het kerkhof werd beurtelings door den Veldbrigadier, en door een Bestuurslid van den Gewestelijken Invalidenbond, een lijkrede uit gesproken. Rede uitgesproken door den Heer Cyrille Dekeuwer, Veldbrigadier voor het Arrondissement leper Mevrouwen, Mijnheeren, In naam der veldwachters van het arrondissement leper, valt mij de droeve plicht te beurt, een pijnlijken afscheidsgroet en een laatste vaarwel toe te sturen, aan Hem, die zoo vroegtijdig uit ons midden, en aan de liefde der zijnen werd ontrukt. Het is met een gevoelen van treurnis en diepen eer bied, dat ik mij neerbuig voor het stoffelijk overschot van dezen Martelaar, slachtoffer van den plicht, die van in zijn prilste jeugd daden heeft gesteld, die alléén Helden vermogen. Toen in 1914 het Vaderland door vijandelijke legers werd overrompeld, stond de jeugdige soldaat WOUTS pal. om desnoods ten prijze van zijn leven, onze voor vaderlijke vrijheden veil te houden en te bestendigen. Gedurende den veldtocht en in de loopgraven van den Yzer, gedroeg Hij zich als een heldhaftig krijger, en verwierf aldra den graad van Onderofficier. Daar ook zou Hij, door het noodlot getroffen, het zware offer brengen, en tot tweemaal toe, doordrenkte Hij met zijn bloed, den duurbaren Geboortegrond. Vreeselijk ver minkt, zou Hij jarenlang, hoopvol en gelaten, de pijn lijkste der smarten doorstaan, dewelke helaas, lang zaam maar- zeker, Hem eensdaags ten grave zouden slepen. Oorlogsverminkte in den hoogsten graad, met de on baatzuchtige dienstvaardigheid Hem eigen, en best wetende hoe menigeen zijns gelijken in kommer en nood verkeerden, verwaarloosde hij zijn eigen belangen, om de rechten zijner min ontwikkelde makkers ter harte te nemen, en deze uit al zijne macht te helpen verdedigen. Op 7 Juni 1935 tot veldwachter te Zantvoorde be noemd, stelde Hij zich heelemaal ten dienste van den Plicht en van de Gemeenschap, zoodat Hij weldra de waardeering zijner Oversten, en het volle vertrouwen zijner medeburgers afdwong. Gedienstig en gewetens vol beambte, was zijn grootste bekommernis, de Hem toevertrouwde taak, nauwgezet en met stiptheid te kunnen vervullen. Man van eer en plicht, gaf Hij blijk van hoogstaande burgerdeugd, en wist Hij de tucht en het gezag hoog in eere te houden. Hoe dikwijls heb ik zijn grenzeloozen moed en zijne wilskracht moeten bewonderen, alswanneer zijn kranke toestand Hem pijnlijk en lastig viel. Hij desondanks, toch zijne dag taak wilde ten uitvoer brengen. Enkele dagen geleden, op zijn lijdensbed gekluisterd, was zijne laatste daad, eene van diepgaande menschelijkheid, en in eene uiterste krachtinspanning, ontleende Hij zijne laatste krachten, om aan een misdeelden oorlogsmakker, daad werkelijke hulp te verleenen. Van Hem mag gezegd worden Hij heeft den goeden strijd gestreden Hoe gaarne hadden wij nog lange jaren, in Hem, onzen Ambtsbroeder mogen begroeten. Helaasde Al mogende heeft er anders over beschikt. Hij is gevallen op 38 jarigen leeftijd, neergeveld in den vollen bloei zijner jaren, als een Held en Martelaar, die Hij was. Chère Familie éplorée, Avant de quitter ce champ de repos, devant une victime nouvelle de ces années sanglantes, nous éstt- mons, que c'est pour nous, un rigoureux devoir de justice, et un impérieux devoir du pceur, de rendre hommage a notre Cher Disparu. Daniël, vous avez combattu pour la plus juste des causesvous avez défendu la Patrie au moment du dangervous avez lutté pour assurer l'honneur et la fierté de la race, et jusqu'a votre dernier souffle, dans la paix comme dans la güerre, vous n'avez eu qu'un désir, toujours le même, celui de servir au poste qui Vous était assigné. Voila les buts pour lesquels vous avez bravé la mort, et pour lequel vous venez -de mourir. Tous ceux qui vous ont connu, même ceux qui ne partageaient pas vos sentiments, n'ont pu se dé- fendre d'admirer en Vous, outre votre grand courage, l'épanouissement des plus belles vertus civiques, et le trésor des plus hautes qualités morales. Qu'il me soit permis, au nom des Gardes-Champêtres de 1'Arrondissement d'Ypres, et de notre Fédération Nationale toute entière, de présenter a la digne Com- pagne, le cher Fils et les Parents bien aimés de notre regretté Collègue, l'expression de toute notre affection et de nos condoléances profondément émues. Qu'ils sachent, que nous prenons une large part a l'immense malheur qui les frappe. Cher et Regretté Disparu Puissent les témoignages de sympathie profonde, qui se manifestent ici autour de votre dépouille mortelle, adoucir la douleur de toute votre Familie, a laquelle vous avez laissé un passé d'honneur et de loyauté. Avant de finir, nous voulons Vous saluer une fois encore, ainsi que la phalange sacrée des glorieux té- moins de la Patrie, qui ne sont plus. Adieu, grand et noble cceur, repose en Paix, dans la Gloire et dans l'Eternité zijn verschenen en te koop ten bureele dezer, BOTERSTRAAT, 34. (O) is overgebracht van de Rijselstraat, 166, ALLE VERSCHE EN GEZOUTEN VISCH SPECIALITEIT van OPGELEGDE VISCH.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 10