-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES f Zielmissen ROGER 17 JAAR, N 29 - 17 OCTOBER 1936 17 ANNÉE, N 29-17 OCTOBRE 1936 BIJVOEGSEL SUPPLÉMENT WEKELIJKSCH OVERZICHT LAST POST COMMITTEE NOTARIAAT Visite de TAncien Gouverneur Général de TAustralie CONFÉRENCE DE CHARITÉ CHRISTUS - KONINGHULDE De Rozenkrans-Octaaf te Yper Nieuw kunstbeeld van de Heilige Theresia van Lisieux STERFGEVALLEN Zondagrust Repos Dominical VOOR SCHOENEN OP MAAT ALSOOK VOOR VERMAKINGEN 27, Boterstraat, YPER De gebeurtenissen in Spanje houden meer dan ooit de algemeene aandacht gaande. Het gaat er immers niet alleen om de uitslagen na te gaan door de eene of de andere partij bekomen in den bloedigen burgerkrijg die aldaar woedt, maar om de gevolgen die deze strijd zou kunnen hebben op 't algemeen plan van Europa. Wij komen daar straks op terug, na een algemeen overzicht van den toestand te hebben gegeven. De strijd woedt steeds met vernieuwde woede voort aan beide kanten de opstandelingen wer ken uit alle macht om voorüit te gaan en 't oogenblik te doen naderen om Madrid te over weldigen. De Rooden moeten langs alle kanten oproep doen om strijdkrachten in 't gelid te krijgen ten einde dezen vooruitgang te stuiten. Het gaat maar nietalleen schijnen de Rooden een lokale overwinning te behalen op Oviedo. Doch volgens sommige berichten zouden de op standelingen daar ook weer de overhand gaan halen. Intusschen wreken de Rooden zich nog steeds overal met menschen dood te schieten die hun eigenlijk niets misdaan hebben. Laat ons nu terug komen tot de wereldgevol gen die zouden kunnen uitgelokt worden. Men weet dat, op verzoek van Frankrijk, eene over eenkomst' getroffen wierd om zich neutraal te houden en aan geen van beide tegenstrevers wa pens te leveren. Nu het echter zoover gekomen is dat zelfs de grootste voorstanders der Spaan- sche Regeering geen hoop meer zien om te over winnen, is er al met eens een klacht ingediend door Rusland omdat Duitschland en Italië wa pens, vliegtuigen en geschut zouden leveren aan de opstandelingen. Moest dit bewezen zijn en moesten Italië en Duitschland plichtig erkend worden, dan zouden deze beide landen bijna zeker openbaarlijk met eigen wapens in de hand hunne handelwijze ver dedigd hebben. Dit ware de oorzaak geweest van een nieuwen wereldoorlog. Doch niets kon stellig bewezen worden, dan afzonderlijke feiten die de algemeenheid niet aanbelangen, doch slechts als individueele gevallen mogen be schouwd worden. Er zijn immers in de handen der opstandelingen als in de handen der Rooden wapens van allerlei afkomst, zoowel engel- sche als duitsche, zoowel belgische als fransche enz. maar Duitschland en Italië hebben daaren boven dadelijk te kennen gegeven dat zij er meer van wisten dan de Sovjets vermoeden en laten hooren dat zij de bewijzen in handen had den dat Rusland meer dan welk ander land reden had om te zwijgen, zooniet zou men klaar be wijzen waar de Rooden meest steun vinden, niet alleen aan wapens, maar aan geld, levensmidde len, vliegtuigen en zelfs officieren en onderricht- gevers. Men denkt thans dat er geene beklagens waardige gevolgen zullen voortvloeien uit die geruchtmakende tusschenkomst van Rusland. Er is deze week een ander ophefmakend feit voorgevallen de communistische voorman Thor- rez, die in den Elzas een groote communistische beweging op touw gezet had, heeft zich in onge meten bewoordingen uitgelaten tegen Hitier en zijn werk. Dit viel in 't geheel niet in den smaak van den Fuhrer en deze was op het punt er een internationaal geschil door uit te lokken met zijn gezant te Parijs verontschuldigingen te doen in brengen. Het onweder is echter nog eens voor bijgegaan zonder los te barsten. Doch aan talrijke zulke aangelegenheden voelt men dat er electri- citeit in de lucht hangt en dat een nietigheid zou voldoende zijn om de bom te doen barsten. Ten slotte kunnen wij niet nalaten even te wijzen op de plechtige verklaring afgelegd door onzen Koning nopens de landsverdediging. De dagbladen geven er in 't lang en in 't breed ver slag over. De afbreuk die hij daarstelt met alle vroegere overeenkomst heeft te Parijs indruk verwekt. RIK. Au cours de l'assemblée annuelle, tenue Ven- dredi dernier, 9 Octobre, M. R. Leclercq, vice- président de l'association, a été nommé président du Last Post Committee eji remplacement du regretté fondateur de l'institution, M. P. Vanden- braambussche, M. H. Vermeulen, administrateur, a été désigné pour remplacer M. Leclercq en qualité de vice-président, et M. Arth. Butaye, membre, a été élu administrateur pour achever le mandat d'administrateur. Nous leur adressons nos bien sincères félicita- tions. Bij Koninklijk Besluit van 10 October 1936 werd, op zijn verzoek, aan den Heer T. Proot ontslag verleend uit zijn ambt van Notaris ter standplaats Brugge. Te zijner vervanging werd zijn zoon de Heer P. Proot, candidaat-notaris, benoemd. The Right Honourable Sir Isaac Isaacs, Ancien Gouverneur Général de l'Australie, et Lady Isaacs, qui font un pèlerinage aux Cimetières et Monuments de l'ancienne zone de Guerre en Belgique et en France, sont arrivés en notre ville Jeudi dernier, 15 Octobre. Ils étaient accömpagnés du Major Général Sir Fabian Ware, Vice-Président permanent de la Commission Impériale des Sépultures Militaires Britanniques, et du Colonel F. Higginson, Chef Administratif de la Commission pour l'Europe Occidentale. Le soir, a 8 h., ils ont assisté a la sonnerie quotidienne du Last Postsous les voütes du monument Britannique de la Porte de Menin. Vendredi matin, a 9 h. 20, eüt lieu en leur honneur une réception officielle a l'hötel de ville. M. le Bourgmestre leur souhaita la bienvenue en termes choisis, aprè's quoi nos hótes signèrent le livre d'or, et se rendirent ensuite au Mémorial Britannique oü Sir Isaacs déposa, aux pieds des plaques commémoratives des soldats australiens, une couronne naturelle faite ivniquement de fleurs recueillies sur les tombes australiennes dans les cimetières britanniques aux environs d'Ypres. Au cours de la journée ils ont quitté Ypres pour aller visiter des Cimetières Militaires Britanniques en Belgique et dans le Pas-de-Calais. Le samedi et dimanche ils se rendront dans la Somme et dans l'Aisne pour y visiter également des cimetières. C'est mardi prochain, 20 Octobre, a 8 h., qu'aura lieu, dans la Salie des fêtes de la Ville (Théatre Communal), l'émouvante et délicieuse Confé rence du R. P. DRAIME, O. P. SUJET «LA REINE ASTRID, MÈRE CHRÉTIENNE Le talent du conférencier, le choix du sujet, cornme aussi la sympathie généreuse dont jouit l'oeuvre des Dames de la Miséricordetout fait prévoir une foule nombreuse et choisie. Des cartes seront mises en vente a l'entrée de la salie. Op Zondag 25 October wordt Christus Koning gevierd. Niet alleen in de kerk met Hoogmis en plechtig Lof maar ook in een openbaar huldebetoon ingericht door ons V. J. V. K.A. (Vrouwelijk Jeugdverbond voor Katholieke Ac tie). Die Christus-Koningviering zal doorgaan, op 25 October, te 5 u. in den Stadsschouwburg. Een flink programma met liederen en spreek koor, toespraak en film zal uitgevoerd worden door de verschillende vertakkingen van het V. J. V. K. A. De toegang is kosteloos, en iedereen wordt uit- genoodigd. In onze ruime Sint Jacobskerk werden de oefeningen ter eere van O. L. Vrouw van den Rozenkrans god vruchtig gevolgd en de dagelijksche sermoenen gepre dikt door E. P. Hubertus, met slotsermoen van onzen stadgenoot E. P. Joachim, beiden Karmelieten van het klooster te Yper. De groote Bidprocessie van Zondag 11. door het weder begunstigd, werd talrijk bijgewoond. Deze aloude Ypersche Octaaf werd gekenmerkt door eene reeks plechtige loven in heerlijke kerkmuziek, gecomponeerd door onzen Yperschen kunstenaar Heer Henri Moerman ,die persoonlijk de begeleiding aan het orgel zijner zoo diep godvruchtige motetten uit voerde. Het vrouwenkoor van St Jacobs, onder de hooge lei ding van den componist zelf, en het verkleefd bestuur van Jufvrouw Verbeke, verdient den meesten lof. Aan allen een warm en welgemeend proficiat. Sedert veertien dagen prijkt in onze Ypersche Kathedraal een prachtbeeld van de Kleine H. Theresia. Uit een blok hard Congoleesch hout gesneden door den beroemden beeldhouwer Oscar Sinia van Gent wordt de volksgeliefde Heilige verbeeld in extatische houding. Deze mystische opvatting van den vromen kunstenaar vormt een meesterstuk onze heerlijke Kathedraal weer- dig. Mevrouw Marie Vande Lanoitte, Weduwe van Heer Notaris Jules Ramault Mevrouw Marie-Antoinette Baekeroodt, Weduwe van Heer Notaris Evariste Vande Lanoitte Heer en Mevrouw Georges Vande Lanoitte-De Bandt; Heer en Mevrouw René Mahieu-Vande Lanoitte De families Weckesser en Vande Lanoitte, melden met diepe droefheid het smartelijk verlies dat zij komen te ondergaan in den persoon van hunnen beminden schoonbroeder en bloedverwant, Heer ARTHUR WECKESSER Weduwnaar van Mevrouw Elisa VANDE LANOITTE Apotheker Lid der Geneeskundige Kommissie Ridder in de Leopoldsorde Ridder in de Kroonorde Onder-Voorzitter der Harmonie Ypriana geboren te Yper, den 16 Mei 1866, en aldaar godvruch tig overleden, den 9 Oktober 1936. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Dixmudestraat, 64. Heer Henri Dierynck Heer en Vrouw Camille Catteeuw-Dierynck Heer en Vrouw Arthur Nollet-Dierynck Heer en Vrouw Jules Simoen-Dierynck Heer en Vrouw Jules Vandenbroucke-Di^ynck De familiën Vandoolaeghe, Dierynck, Debrabandere en Wullepit, melden met diepe droefheid het pijnlijk afsterven van hun teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoe der en bloedverwante, Vrouw SIDONIE-SOPHIE VANDOOLAEGHE geboren te Zillebeke, den 5 September 1867, en overle den te Voormezeele, den 10 October 1936, na ontvangen te hebben de H. Gerechten. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 18 October, om 7 4 uur, in St- Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Henri CASTEL. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 18 October, om 8 j uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer Emile TALON en overleden Huisvrouw. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS te willen bijwonen die zal gezongen worden op Zondag 18 October, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters Carmelieten, Mondstraat, tot zielelafenis van Vrouw Bertha MOLEIN. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 18 October, om 11 4 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer Amand VERMEERSCH. Rijselstraat, 31. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal opgedragen worden op Zondag 25 October, om 8 4 uur, in St-Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Leopold PROVOOST - DEDRYVER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 25 October, om 8 4 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Emile SANTY Echtgenoot van Vrouw Elodie DECROOS. De Apotheek van La Pharmacie de Mr VAN ROBAEYS Boterstraat orue au Beurre is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 18 October Dimanche 18 Octobre WEND U TOT Gediplomeerde werkman aan de School te Iseghem

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 11