5 Begrafenis van den Heer Apotheker ARTHUR WECKESSER NOS SOIRÉES Onder-Voorzitter der Harmonie Ypriana. Vrijdag 9 October 11., te 10 u. 30 's avonds, is de Heer Apotheker Weckesser alhier, na een .kortstondige ziekte, zachtjes in den Heer ontsla pen, in den ouderdom van 70 jaar. Geboren te Yper, den 16 Mei 1866, volgde hij, na het volbrengen zijner studiën, zijn grootvader als apotheker op in het jaar 1889. Sindsdien, heeft hij zich onophoudend ten dienste gesteld van allen, en ze waren talrijk, die op zijne be kwaamheid en vooral op zijne ondervinding be roep kwamen doen. Na zooveel jaren gewetens vol en met toewijding het bedrijf van apotheker te hebben uitgeoefend, was zijn vurigste verlan gen thans ook, evenals zijn grootvader het vóór hem had gedaan, hef nog enkele jaren achter zijn apothekerstoog te kunnen volhouden om dan weldra zijn jubileum van 50 jaar apotheker te mogen vieren. Dit geluk is hem echter niet gegeven geweest. Nochtans, tot voor enkelen tijd liet niets het zoo spoedig heengaan van den Heer Weckesser voor zien. Tot deze laatste weken nog was hij in zijn apothekerij altijd dezelfde gebleven. Soms barsch en wat ruw van uiterlijk, maar in den grond al tijd even goedhartig en kwistig in het uitdeelen van zijn raad, die goud waard was. Hij was, zoo zegden vele menschen, een ware dokter. Ook dezen zomer nog kon men hem, zooals telken jaren, bijna dagelijks in de zwemkom zijn bad, zien nemen, en eiken avond nog ging hij regelmatig uit nu eens op Café waar hij niets dan vrienden ontmoette, dan weer naar de herhalin gen van de Harmonie Ypriana, waarvan hij on dervoorzitter was en voor dewelke hij een gansch bijzondere voorliefde droeg. De muzikanten van Ypriana, zoo zegde hij weleer, waren zijn tweede familie. Voor zijn Ypriana was niets te veel, voor zijn muzikanten geen moeite te groot. Altijd en overal was hij bereid hen te helpen en bij te staan. Ook droegen al de muzikanten hem een warme en oprechte genegenheid toe. M. Weckesser was ook nog lid der Provinciale Geneeskundige Commissie en was om zijne groote verdiensten opvolgenlijk benoemd gewor den tot Ridder in de Leopoldsorde en tot Ridder in de Kroonorde. Zijn.afsterven is niet alleen een zwaar verlies voor de Harmonie Ypriana, die in M. Weckesser een harer grootste beschermers verliest, maar zal ook nog door zooveel anderen, en vooral door de armen, wiens» helper en weldoener hij was, betreurd worden. Met M. Weckesser verdwijnt weerom een onzer schoonste Ypersche figuren, een van die weinige mannen die streng was voor zich zeiven en goed voor de anderen, die plicht voor eer stelde, een man die soms barsch uit schoot en poogde zich hard te toonen maar die in den grond zijn goed hart niet kon verbergen en, vooral wanneer hij in gezelschap was, aan een bij hem niet vermoede jovialiteit wist lucht te geven, in een woord een man wiens vriend schap door allen zeer op prijs gesteld werd en die hier in stad zoowel als buiten stad sedert ja ren reeds van iedereen gekend en geacht was. Geen wonder dan ook dat zijne begrafenis plechtigheden, die Woensdag morgen, te 10 uur, in St Maartenskathedraal plaats hadden, door een overgroote menigte werden bijgewoond. Vóór de lichting werden ten sterfhuize lijk- reden, die wij hierna geven, uitgesproken beurte lings door M. Aimé Gruwez, voorzitter der Har monie Ypriana, M. Snoeck, apotheker te Yper, en M. Hendrickx, van Moescroen, namens de Provinciale Geneeskundige Commissie. Bij de aankomst der geestelijkheid, die het lijk ten huize kwam afhalen, werd, op het oogenblik dat de lijkkist op den dorpel verscheen, als groet aan hun ondervoorzitter en weldoener, door de klaroenen der Harmonie Ypriana het Te Velde geblazen. Nadien zette de treurige lijkstoet zich langzaam in beweging. Voorop stapte de Har monie Ypriana, die op gansch den doortocht treurmarschën uitvoerde, gevolgd door al de be stuursleden, het vaandel der maatschappij en een prachtige kroon welke straks, op het kerkhof, als een uiterste blijk der genegenheid welke de muzikanten hem toedroegen, op het graf van hun zoo betreurden ondervoorzitter zou neergelegd worden. Daarna kwam een talrijke afvaardiging, in dienstkleedij, van het stedelijk brandweer korps onder geleide van de Heer en Vergracht, Seys, Dr Dochy, Delahaye, enz., en een afvaardi ging met vaandel der Koninklijke St Sebastiaans- gilde van Yper, waarvan de afgestorvene sedert het jaar 1923 lid was. Dan volgde de geestelijk heid en de lijkkoets waarop een schoone kroon, door de apothekersvereeniging van Yner aange boden, rustte. De hoeken van den pelder werden gehouden door de Heeren Remi Bouquet, lid van den Beheerraad der Muziekschool van Yper, waarvan M. Weckesser insgelijks deel uitmaakte; Arm. Donck-Vermeulen, eerevoorzitter van den muziekkring Ypriana Pattou, schepen der stad Brussel en Voorzitter van de Federatie der Bel gische Apothekers, en Hendrickx, lid der Genees kundige Commissie van West-Vlaanderen. Een talrijke groep apothekers van Yper en omlig gende steden, de beheerraad der stedelijke mu ziekschool en buitengewoon talrijk opgekomen vrienden en kennissen sloten den lijkstoet en hielden eraan den duurbaren afgestorvene tot aan zijne laatste rustplaats te vergezellen. Tijdens de offerande, waaraan schier geen einde scheen te komen, voerde de Harmonie het aan doenlijke Judex van Gounod, uit. Na den kerkelijken dienst verving de Heer apotheker Snoeck, van Yper, den Heer Pattou om een der hoeken van den pelder te houden en op het kerkhof werd, na de laatste gebeden, door de klaroenen der Harmonie, op het oogen blik dat de lijkkist in den kelder geschoven werd, als een laatste afscheidsgroet nogmaals het Te Velde geblazen. De Heer Weckesser is niet meer, maar zijne ge dachtenis zal hier nog lang in eere bewaard wor den. Aan de beproefde familie bieden wij hier onze rechtzinnige deelneming aan. Lijkrede van Heer Aimé GRUWEZ Voorzitter der Harmonie Ypriana. Achtbare Familieleden, Namens het Bestuur en de werkende leden der Har monie Ypriana, moet ik de droevige taak vervullen een laatste vaarwel te zeggen aan onzen betreurden Ondervoorzitter, Heer Arthur Weckesser. Arthur Weckesser was niet alleen, voor ons, een buitengewonen Ondervoorzitter, maar hij was, voor allen, een waren vriend. Zijne verkleefdheid aan de maatschappij, zijne ge negenheid ten opzichte van al de leden, deden Hem waardeeren en beminnen. Arthur Weckesser is verdwenen. Wij verliezen, in zijn persoon, een grooten steun, een grooten weldoener, een waardevollen vriend. Hij was, voor ons allen, een voorbeeld van stiptheid en verkleefdheid. Orde en tucht, waren bij Hem in eere bewaard. Nooit was hij afwe zig, noch op de herhalingen, noch bij de uitstappen. Zijn eenige bekommering was de vooruitgang der maat schappij. Het welzijn van ieder muzikant in het bij zonder was voor Hem van het grootste belang, en de voldoening der eereleden was het loon van zijn streven. Een man met ruw karakter, maar bezield met een gulden hart. Hij vergenoegde zich niet met den groei en den bloei der Harmonie te bewerken. Hij ging ver der. Hij was een der laatstgebleven Yperlingen onder het vijandelijk geschut om de bevolking ter hulp te komen en ook om onze bondgenooten de eerste noodige geneesmiddelen te verschaffen die ze in groote maté te kort hadden. Korts na den wapenstilstand kwam hij naar zijne geboortestad terug, timmerde een barak op en stelde zich ten dienste van het volk. Ontelbaar zijn de stedelingen en buitenlieden die zijn raad kwamen afsmeeken en ontelbaar ook zijn ze die hulp en bijstand bekwamen. Nooit klopte men te ver geefs bij Arthur Weckesser aan. Zijne bekwaamheid, zijne lange jaren ondervinding ten dienste stellen van zijnen evennaaste, welk edel werk Echte volksvriend, zijne grootste voldoening bestond in goed te doen rondom hem. Goede werken ondersteu nen, hulpe bieden waar hij kon nuttig zijn, en alles in stilte... Zaterdagtoen de droeve mare van zijn afsterven bekend werd, kwamen twee oudjes langs zijn woning voorbij, vernamen het treurig nieuws, mieken het kruis- teeken en zegden onder mekaarOnze weldoener is naar de EeuwigheidZoet aandenken. Hij bracht rijkelijk zijn deel bij tot de herleving zijner geboortestad, maar boven alles lag Hem de bloei en de groei van zijne geliefde Harmonie Ypriana nauw aan 't herte, 't was zijn leven. Hier aan den voet van uw graf. Achtbare Ondervoor zitter, waarde vriend, in name van al de leden der Harmonie, een laatste vaarwel. Arthur, rust in vredeWij allen, leden der Harmonie, zullen een zoet aandenken van U, in ons midden, be waren. Mochten uw voorbeeld en Uw voorbeeldig werk vruchten dragen. Goede God, geef Hem de eeuwige rust (o) Lijkrede van Heer SNOECK, Apotheker te Yper Als tolk der apothekersvereeniging van Zuid West- Vlaanderen, waarvan de overledene voorzitter was, en in naam der apothekers van Yper in 't bijzonder, breng ik eene laatste hulde aan onzen collega en vriend Arthur Weckesser. Gedurende bijna vijftig jaren oefende hij zijn beroep in deze eeuw-oude apotheek, waar hij opvolgde aan zijn grootvader die hier ook gedurende vijftig jaren zijn ambt uitoefende. Het waren vijftig jaren van werkzaamheid, gedurende dewelke hij noch rust noch verlof kendejaren toege wijd aan zijn beroep en naastenliefdejaren alleenlijk onderbroken door den wereldoorlogen zijne mede burgers weten hoe hij in deze benarde tijden hier bleef tot de laatste en terugkwam zoohaast het hem mogelijk waswant zijne geboortestad had hij lief en hij was haar gansch toegewijd. Was hij uiterlijk soms streng, de reden was dat hij noch vleierij noch gemeenheid duldeonbaatzuchtig kende hij enkel plicht en recht en was onwankelbaar in zijn levenswandel, het spreekwoord indachtig Doe wel en zie niet om Ook streefde hij altijd naar ver heffing in zijn beroep, hetzij als lid der geneeskundige commissie hetzij als voorzitter zijner beroepsvereeni- ging. Collega Weckesser, in deze tijden van vermaak en genotzucht was uw leven een voorbeeld van onbaatzuch tigheid, rechtschapenheid en naastenliefde uw aanden ken zal in eer gehouden worden door allen die u ge kend hebben en de Heer geve u de eeuwige belooning die gij verdiend hebt door uwe lange en onberispelijke loopbaan. Collega en Vriend, vaarwel. Èloge funèbre prononcé par Monsieur HENDRICKX, Pharmacien a Mouscron. Hodie mihi, Cras tibi. La mort est venue, comme le voleur dans la nuit. enlever le cher et regretté Weckes ser, hier enccre en pleine activité, et au moment oü l'on s'y attendait le moinselle frappe a coups répétés dans les rangs de notre Collége médical, et depuis un an, e'est vous, pauvre ami, la troisième victime que nous comptons parmi nous. Au nom de cette commission si éprouvée, je viens ici, cher Collègue, apporter a votre mémcire, mission triste et pénible, l'hommage ému de notre inaltérable attachement. Arthur Weckesser fut membre de la Commission Médicale Provinciale pendant plus de vingt cinq ans élu et réélu par ses Pairs a difïérentes reprises, il était l'un des plus anciens d'entre nousd'un dévoue- ment sans bornes, il fut toujours un collaborateur actif et compétent, et dans l'exercice de ces fonctions si délicates et en même temps si ingrates, il pessédait le talent d'amener avec tact la juste solution, imprégnée toujours de la plus généreuse humanité. II jouissait au sein de notre Commission de l'estime générale, doué d'un coeur d'or, a l'ame noble et fiére, ses rapports avec ses collègues étaient toujours empreints de la cordialité la plus franche et la plus sincère. Décoré, Chevalier de l'Ordre de la Couronne pour sa conduite héroïque durant les bombardements de sa Cité pendant la Grande Guerre, et pour l'inlassable concours apporté a la reconstruction de sa ville mar- tyre, Arthur Weckesser par arrêté royal du 10 Avril 1934, fut promu Chevalier de l'Ordre de Léopold, pour les éminents services rendus a la Chose publique pen dant 25 ans comme membre de la Commission Médi cale Provinciale. Jamais distinction ne fut mieux mé- ritée ni plus dignement portée. Stoïquement, calmement, cher Collègue, vous avez quitté cette vie et ce monde bouleversé pour vous en aller dans l'au dela, vous inclinant devant les Décrets Eternels, mafs emportant, j'en suis certain, au fond de vous même un profond regret, celui de ne pas avoir pu réaliser votre Jubilé si proche de 50 années de Profession pharmaceutique, a l'instar de votre Grand' père dont vous étiez le digne successeur. Adieu, Cher Ami, au nom de tous les Collègues, adieu, votre souvenir restera toujours imprégné au fond de nos coeurs, comme votre nom restera gravé dans les archives de votre glorieuse Cité. Adieu. Nous osons affirmer qu'elles sont nées sous une bonne étoile. En effet, la première connut un franc succès, Mercredi soir, au «Vieil Ypres grace a M. Glissoux dont chacun connait et apprécie le dévouement désintéressé et le talent d'organisateur. C'était done une soirée cinématographique con- sacrée a lAutriche et particulièrement au Tyrol Autrichien. En guise d'intermède, un „délégué de l'Office national Autrichien de tourisme, nous paria de ce pays merveilleux, riche en folklore et dont les habitants sont simples et accueillants. Hélasl'organe un peu faible du conférencier n'apporta a nos oreilles que des bribes de son discours. Toutefois, nous avons retenu ceci, que l'on peut déja se permettre un voyage en Autriche pour la trés modique somme de 700 fr., sans crainte d'être blessé dans son amour-propre, et aussi que l'Autriche offre du charme et des diver tissements aux goüts les plus divers. Les films d'une grande valeur artistique nous ont agréablement impressionnés. Les vallées en- soleillées, les moraine^ embrumées, les pies nei- geux frémissant sous la caresse des nuages, les chutes d'eau vertigineuses, les lacs immobiles invitant a la douce rêverie, les villages véritables joyaux de bonheur et de paix étincellant dans leur écrin somptueux de neige ou de verdure, les villes antiques telles que Salzbourg, toujours fiére d'avoir vu naitre le grand classique Mozart, qu'elle immortalise dans des festivals consacrés a ses oeuvres, les sports sains et enivrants, en un mot toute cette vie se déroulant dans un cadre

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 5