VELOSPORT 6 YPERSCHE VOETBALKRONIEK divin qui semble unir le Fini a l'lnfini, nous lais- sèrent profondément rêveurs. Oui, la Beauté de la nature, la plus pure, la plus harmonieuse serait capable de rendre les hommes meilleurs, mais pout cela, il faudrait qu'ils s'arrêtent et la contemplent INTERIM. NOTÜLES Rectification. Le bal de l'Armistice aura lieu, comme chaque année, le 10 Novembre et non le 11 Novembre comme nous l'avons annoncé dans nos circulaires. Extrait des statuts. Les personnes désirant adhérer a notre Société doivent se faire présen ter par un membre de Nos Soirées CotisationsCarte personnelle 15 fr. Carte personnelle protecteur 25 fr. Carte de familie 25 fr. Carte de familie protecteur 50 fr. N. B. La carte de familie est valable pour le titulaire et sa familie, c'est-a-dire, le père, la mèrë et les enfants non mariés habitant sous le même toit et a charge du titulaire. Les membres protecteurs ont accès aux places réservées, a deux representations théatrales. AttentionPour être admis a la soirée théa trale du 4 Novembre, il faudra présenter sa nou velle carte de membre. LE COMITÉ. Beginnen we vooreerst met het einde weer te geven van de Zes dagen, waarover er jaarlijks zooveel inkt vloeide en die dit jaar op een volledig fiasco is afge draaid. niettegenstaande het ontzaglijke en fantas tische waarmee dit sportfeest gepaard ging en de duizenden franken premiën welke er uitgeloofd wer den. De gewone premie van de auto was daarbij nog het banaalste van de historie, daar de renner Pecqueux ze opzettelijk beoogde en voor niets anders reed. Hij bekommerde zich niet om het getal achterstallige ron den, hetgeen niet juist is, daar deze belangrijke premie alleen tusschen de renners, die de eindzege nog in hun bereik zien, zou moeten betwist worden. Zoo eindigden de Belgen S. Maes-Depauw, de ploeg op wie minst gerekend werd, op de 4e plaats of 1'- der Belgen, en dit vóór de andere landgenooten Aertó- Buysse en Charlier-Deneef, waarvan eerstgenoemde van de koninginneploeg opgaf wegens een kleinen gril waarin hij een welgekomen reden vond om zijne opgave te wettigen. i i Daaruit vloeit voort dat de veete, welke eertijds tusschen de twee ploegmaten gezaaid werd, nu mis schien zal wortel schieten, en dat, hetgeen jammer te noemen is, we alzoo twee uitstekende pisterenners him lot zullen zien verbinden aan een minderwaardigen renner, die hen de noodige hulp: niet zal kunnen ;geven, en door die tweedracht zal er alzoo onrechtstreeks geholpen worden om onze Belgische faam weerom een deuk te geven. Voeg daarbij dat de gedevalueerde Fransche frank grootelijks schuld had aan de minderwaardige pres tatie der onzen, daar de contracten reeds geteekend waren en ze nadien, niettegenstaande de aanvraag der Belgische kolonie, die zich tot den start gereed maakte, niet meer gewijzigd werden. En zoo komen we aan den mogelijken uitleg hoe een S. Maes, bezield met een ijver die we andere jaren maar alleen aantroffen bij een Magne, en benieuwd om te weten wat hij eigenlijk op piste vermocht, die 6 Days uitgereden heeft en dan nog op een meer dan verdienstelijke plaats, en zijn rivaal Magne, verre na zich latende, weerom totaal onder den hiel gehouden heeft. Maar het koddigste van al, is de wijsheid van de vreemden, en de overgroote jaloerschheid en tweespalt onder de Franschen. Magne-Guimbretière hadden de gunst van het publiekIgnat-Diot, na een drietal jaren samen te hebben gereden zonder merkwaardige' uitslagen, wilden zich goedsmoeds opdringen, wijl Le- ducq-Dayen en vooral Archambaud met Lapébie, waar van laatstgenoemde zijn loopbaan op piste wil maken, en dan nog de raadselachtige heringerichte ploeg Wambst-Lacquehaye tegen elkaar opreden. Zoodus zooveel verschillige gedachten, die echter toch ak koord gingen om een Pijnenburg-Wals, Aerts-Buysse of Olmo-Di Pacco te bewaken. Hiervan wist de ge mengde ploeg Schoen-Pellenaers gebruik te maken om het er zegevierend af te brengen en lukte erin tijdens het laatstf uur niet alleen twee ronden achterstal in te winnen maar zelfs nog met twee ronden voorsprong te eindigen. Uitslag1. Schoérv-Pellenaers, 433 p., in 144 u. 3348 km.Op 2 ronden 2. Ignat-Diot, 723 p.; 3. Archambaud- Lapébie, 429 p.4. S. Maes-Depauw, 251 p.5. Leducq- Dayen. 180 p.Op 3 ronden6. Olmo-Di Pacco, 727 p. 7. Pijnenburg-Wals, 359 p.Op 5 ronden8. Wambst- Deneef, 519 p.Op 6 ronden9. Magne-Guimbretière, 406 p.Op 8 ronden10. Pecqueux-Gilléberti, 527 p. Op 9 ronden 11. Bouchard-Lamouroux, 264 p. En binst we aan de piste bezig zijn, vermelden we aanstonds de zege van het sterke ploegje Billiet-De- kuysscher, waarvan eerstgenoemde niet genoeg naar waarde is geschat, maar die heel zeker zooniet de sterkste dan toch zijn voet nevens de heele beste mag zetten. Ze eindigden dan ook met 1 ronde op Van Schyndel-Verreycken, Raes-Verlinden en Bonduel-Fred Verhaegen. Uitslag: 1. Billiet-De Kuysscher, 8 p., in 2 u. 30 112 km. 165 met.; Op 1 ronde: 2. Van Schyndel-Ver reycken, 8„p.3. Raes-Verlinden, 4 p.Op 3 ronden 4. Bonduel-Verhaegen, 0 p.Op 4 ronden5. Danneels- De Bruycker, 8 p.Op 7 ronden6. Thys-Carpriaux, 3 p.7. Hermie-Van Cauter, 0 p. In Antwerpen wist Scherens, alias Tijger of Poeske, voor zijn heroptreden op de planken, de herkansing van het wereldkampioenschap te winnen vóór zijne gewone rivalen of vrienden zooals ge het hebben wilt. Als het zoo voortgaat zal de Witte van Werchter nog sprintles geven aan de kinderen van Richter, Gérardin of Michard. Severgnini kwam uit met zijn flets met omgekeerde vork, zette zich achter de moto,.draaide de km. af of bestonden er geen tegenstrevers en won zooals hij wilde tegen Monera, Krewer, Meuleman en Van Hoeck. En daarmee wijzen we tezelfdertijd op het feit dat de velodroom van Brussel nog niet geopend is geworden, tengevolge van een geschil dat de poorten van het Sportpaleis der Louis Bertrandlei misschien voor altijd zal sluiten. Jammer voor een velodroom die zulk roem rijk verleden achter den rug heeft. Middelerwijl stellen we ook vast dat het wereldre cord te Milaan op de Vigorelli baan behaald door Olmo. die nu ongenaakbaar scheen met 45 km. 090 m.. verplet terd is geworden door Richard die er een 300 tal me ters bij afdraaide, en dus zijn faam van St Truiden alle eer aandeed. Het récord van 1 uur tijdrijden zon der gangmaking behoort dus aan Richard met juist 45 km. 398 meter. Op de baan was er maar luttel te bedingen. Alleen de Groote Jaarmarktprijs van Boom kwam in aan merking. Daar behaalde Lode Hardiquest de zege vóór Leysen. VaVi Hassel, Michel Dhooge, France, kortom dus geheel de serie gewone kermis-prijsvliegers. Uitslag: 1. Hardiquest, 110 km. in 3 u.26 min. 2. Leysen. op 1 wiel3. Van Hassel4. Dhcoge5. France 6. Baelemans 7. Kemps,allen wiel in wiel 8. Michielsen9. Noens 10. Van Amsterdam. DE ONAFHANKELIJKEN reden den Grooten Prijs van Heyst op den Berg, waar de onregelmatigheid werd toegelaten de Juniors te laten starten met de Indés. Het was een der eersten, met name 't Jollyn, die de Indés. bij de werkelijkheid wist te roepen en die ie allen vloerde. Dit ware nu nog j niets geweest zoo 't Jollyn bij de onafhankeliiken ge bleven had, maar daags nadien vinden we hem te Swe- veghem, waar hij slaag krijgt van menig junior. Een slechte zaak voor de onafhankelijken, maar nog slech ter voor de juniors die zich daardoor te veel aanstelle rig maken en zelf" verwaand doen. Uitslag1. 't Jollyn Albert, 125 km. in 3 u. 20 2. Termont Marcel, op 5 lengten'; 3. Dolf Van Peer, op 1 min. 30 sec.4. Van Ransbeeck, op 2 min. 30 sec. 5. Meesters, op 3 min.6. Vos Louis 7. Meuleman Jan. DE JUNIORS genieten volledige rust en alleen moet men nog den koers aanstippen van Sweveghem, welke gewonnen werd door Karei Catteeuw vóór Omer Debels, 't Jollyn, Rosseel en Sercu. Valt ook nog aan te stippen de juniorskoers van Breemdonck, waar een mededinger, Croket, 16 J jaar, voor zijn le koers in die categorie betwist, tijdens een sprint op een auto reed en op slag gedood werd. Een les van belang voor alle renners die, ondanks de verplichting van den B. W. B., die hierin te flauw optreedt, zonder helm rijden en ineens deze ver zuiming met het leven bekoopen. Of zijn ze reeds de les van Lemaire, Dermeaux en Heysy vergeten SPRINTER. (O) Matchen van Zondag 18 October S. V. Ingelmunster F. C. Roeselare Waereghem Sp. Knocke F. C. Stade Kortrijk W. S. Lauwe Stade Mouscron C. S. Yper F. C. Iseghem 'S. K. Róeselare R. S. Waereghem ,G. S. Middelkerke S. K. Sweveghem De Panne Uitslagen van Zondag 11 October C. S. Yper Stade Moeskroen 31 S. K. Roeselaere Lauwe 5—0 R. S. Waereghem F. C. Roeselaere 22 De Panne Waereghem Sp. 11 S. K. Sweveghem Stade Kortrijk 23 Middelkerke Knocke 23 Iseghem Ingelmunster 52. Tweede Afdeeling C. S. Yper 3 St. Moescroen 1 Groote belangstelling voor de ontmoeting tegen het geducht elftal van Moescroen. Men zou gezegd hebben dat de rood-witte supporters er zeker van waren dat hunne mannetjes het gingen halen, zoo optimistisch waren zij gestemd alswanneer zij vernamen dat Van- derbauwhede en Molein hun heroptreden gingen doen. En inderdaad, 't was alsof de ploeg een nieuw sta dium van spelen aangenomen had, want met een on verdroten geestdrift hebben de spelers zich in het strijdperk geworpen en zegevierend het veld verlaten. Moge deze overwinning de heropstanding van ons elf tal wezen, zooals het ten andere vérleden jaar ook tegen Moescroen was, dat rood-wit zich herpakte en nadien succesvol de volgende ontmoetingen won. Rood- witten, proficiat, en doet zoo voort. Nu over de ontmoeting. Scheidsrechter Wittouck, die geheel wispelturig leidde, stelde volgende ploegen in lijn Stade MoescroenAllaert J. Dobbelaere Petit Daels Bettens Breugelman Maertens Allaert A. Herwyn Vandekerckhove Vercautert, C. S. Yper Molein Cherchye Vanderbauwhede Vanlimburg Ollivier Gauquie Bourdeau Gryffon Deplancke Dechièvre Margonneau De bezoekers hebben den opgooi gewonnen en zijn dan ook dadelijk ten aanval, zoodat Margonneau reeds met de vuisten moet ontzetten. Een wel gelost schot van den binnen links komt op den zijpaal terecht. Langs onze zijde geeft Cherchye een voorzet aan Michel, die doorbreekt, doch zijn schot vliegt tegen de bovenlat te pletter. Na de ontzetting, is de bezoekende voor- waartslijn gevaarlijk op ons kamp aan 't spelen. Van dekerckhove weet dan ook het gepaste oogenblik te kiezen om het eerste doel der partij, na 5 minuten spel, aan te teekenen. Evenwel kwetst deze speler zich en moet het spel voor een tiental minuten verlaten. Doch het antwoord laat zich niet lang wachten. Een inzenden van Molein is gepast door Michel op de borst opgeno men en Allaert mag zich insgelijks omdraaien. Moes croen laat het zich niet wel gevallen en speelt goed "door. Ten andere, de aanvallen worden langs beide zijden rap afgewerkt en de achterhoeden zijn dan ook gedurig op de bres. Een hoekschop wordt door Nesten met de vuist weggewerkt. Op buitenspel wordt een doelpunt voor de bezoekers afgekeurd. Schoten van Molein en een verre zending van Bourdeau worden door Allafert gestopt. Op vrijschop redt Margonneau in corner. De Stadisten nemen de gelegenheid te baat om nog twee hoekschoppen af te dwingen. Maar niets baat, onze verdediging blijft pal en laat niets door.. Op vooruitrukken der onzen, schiet Cherchye op den zijpaal, Molein herneemt, doch Allaert is op de goede plaats. Zoo komt de rust met 1-1. Nauwelijks is de strijd hernomen of rood-wit zet het offensief in. Zen dingen van Cherchye, Vanlimburg en Ollivier moeten opgehouden worden. Maertens, die ontsnapte, schept al met eens een gevaarlijk standje voor ons doel, waaraan Gauquie een einde stelt met in hoekschop te verwerken. Doch deze levert niets op. Yper begint goed samen te spelen en de voorwaartsen houden Allaert gedurig in werking. Dit wil niet zeggen dat Stade staat toe te kijken, neen, want opeens wordt strafschop te gen ons gefloten voor fout in het gevaarlijk gebied begaan. Maar Nesten weet te redden en met ver dubbelden moed, goed door de supporters aangemoe digd, trekt de rood-witte ploeg naar het vijandelijk doel toe. Op inzenden van Molein, neemt Vanlimburg rechtstreeks op en Allaert moet-in corner ontzetten. Rood-wit blijft ten aanval, Molein maakt van een schoone opening gebruik om aan.zijn Club den voor sprong te geven aan de 21<: minuut. Nu is Yper niet meer te houden. De vijandelijke achterhoede heeft het hard teverduren, want gestadig moet zij .ingrijpen. Vanlimburg heeft geen kans, daar zijn schot op den.zij paal terecht komt. Moescroen ontzet zich eindelijk en dwingt twee hoekschoppen af, die niets opleveren. Yper wil nog meer en, op inzenden van Molein, teekent Michel nummer drie aan, na 38 minuten spel. Beide kampen verzwakken nu eenigszins in tempo. Gryffon wordt nog geraakt en kan niet meer werkdadig optre den. Na een wederzijdschen corner klinkt het eind signaal met een verdiende zegepraal der thuisspelers. Jongens, morgen gaat het tegen Ingelmunster die uit 2 B promoveerde. De strijd niet te lichtzinnig opge nomen, want die ploeg heeft reeds bewijzen geleverd een niet te versmaden tegenstrever te blijken. Gespeeld zooals tegen Stade Moescroen en de zege is aan ons. TWEEDE AFDEELING BEVORDERING S. K. Roeselare 6 6 0 0 27 6 12. F. C. Knocke 6 5 1 0 21 6 10 F. C. Roeselare 6 3 1 2 23 10 8 Waereghem Sp. 6 3 12 12 11 8 Stade Moescroen 6 3 2 1 12 11 7 R. S. Waereghem 6 3 2 1 14 14 7 F. C. Iseghem 5 3 2 0 13 12 6 Stade Kortrijk 6 3 3 0 19 12 6 C. S. Yper 5 2 3 0 6 10 4 S. K. Sweveghem 6 1 3 2 14 14 4 W. S. Lauwe '6 2 4 0 9 20 4 G. S. Middelkerke 6 1 4 1 8 22 3 S. V. Ingelmunster 6 1 5 0 17 27 2. R. C. De Panne 6 0 5 1 9- 29 1 Derde Speciaal S. V. Kortrijk 2 C. S. Yper 0 De Specialers hebben de reis naar Soete's Molen met plaatsvervangers moeten'ondernemen. En nochtans heb ben zij het meerendeel van de match het hooge woord gevoerd, maar het eindschot faalde en de meerderheid werd door de Kortrijkzanen benuttigd om bij ontsnap ping aan te teekenen en zoo de twee punten in de wacht te slepen. Specialers, gij zijt ons een weerwraak verschuldigd en daarortn moet gij ons vergasten op een zege ter gelegenheid van den eersten derby tegen Poperinghe. 't Zal niet gemakkelijk gaan, want onze geburen zijn altijd op dreef als het tegen rood-wit gaat. Opgepast dus en voor dé eerste overwinning ge zorgd. DERDE SPECIAAL F. C. Poperinghe 2 2 0 0 5 1 4 Stade Kortrijk 2 2 0 0 13 4 4 Stade Moesereen 2 1 0 1 6 5 3 S. K. Heule 2 1 1 0 6 3 2 A. A. Moescroen 2 1 1 0 5 5 2 Kortrijk Sp. 2 1 1 0 7 4 2 S. C. Meenen 2 1 1 0 6 5 2 S. V. Kortrijk 2 1 1 0 2 5 2 C. S. Yper 2 0 1 1 3 5 1 R. C. Harelbeke 1 0 1 1 3 4 t Deerlijk Sp. 10 1 1 3 .8 L Wevelghem Sp. 1 0 2 0 3 13 0 Juniors F. C. Iseghem 2 C. S. Yper 0 De juniors hebben, niettegenstaande een beter op treden, te Iseghem het onderspit moeten delven en be tuigen reeds dat zij, binnen enkele Zondagen, het ge past samenspel zullen gevonden hebben om met meer succes dan nu de tegenstrevers te bekampen. Maar zij moeten verder hun taak ernstig opnemen, daar er ge duchte elftallen in de reeks voorhanden zijn. Morgen gaat het tegen F. C. Komen, tegen wien twee oefenings matchen gespeeld werden. Indien allen het goed voor hebben, dan is de eerste zege zeker te boeken. JUNIORS REEKS B Stade Kortrijk 2 2 0 0 17 3 4 Waereghem Sp. 2 2 0 0 8 4 4 S. C. Meenen 2 10 14 3 3 F. C. Iseghem 2 10 14 2 3 Kortrijk Sp. 2 1 1 0 6 11 2 Stade Moescroen 1 0 0 1 3 3 L S. K. Sweveghem 1 0 1 0 2 7 0 F. C. Komen 2 0 2 0 2 7 0* C. S. Yper 2 0 2 0 1 7 0 Knapen C. S. Yper 1 Kortrijk Sport 3 Onze kleine mannetjes hebben zich tegen de Leie zonen duchtig te weer gesteld, maar moesten het ten slotte voor overmacht afleggen. In andere woorden bewezen de bezoekers meer macht, meer balcontrole te bezitten en kennen op deze manier hunne aanvallen beter afwerken, hetgeen bij ons te wenschen overliet. Evenwel is er reeds vooruitgang te bespeuren bij onze knapen en wij zien ze morgen te Roeselare de twee pun ten weghalen. Daarom moet er goed uitgezien worden naar de plaatsing van den bal én ieder speler moet het op de aangewezen plaats volhouden. Zoo kan er iets verwezenlijkt worden. KNAPEN REEKS D Stade Moescroen 5 5 0 0 32 4 10 Kortrijk Sp. 4 4 0 0 13 4 8. S. V. Kortrijk 5 4 1 0 22 6 8 Wevelghem Sp. 4 2 1 1 8 8 5 C. S. Yper 5 1 3 1 5 15 3 Rac. Werviclr 5 1 3 1 7 12 3. A. A. Moescroen 4 1 3 0 6 14 2 S. C. Meenen 3 ,0 2 1 3 9 1 S. K. Roeselare 5 0 5 0 4 28 0. (Zie vervolg volgende bladzijde).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 6