Madame FRIED LUISTERLIJK BAL 8 EXAMENUITSLACEN Bai van den Ourleerlingenbond der Rijksmiddelbare School te leper Bai de ('Union des Anciens Élèves de l'École Moyenne a Ypres Leening der Verwoeste Gewesten 1922 Leening der Verwoeste Gewesten 1921 ONZE SCHEEPVAART Gevonden en Verloren Voorwerpen ALLERHANDE NIEUWS te YPER, Surmontstraat, 20 VERZORGD WERK. BIJZONDERE VROUWKLEEDEREN EN MANTELS. Zondag 18 October 1936 SPORTKONINGIN 1936 - 1937 HANDBOOGSCHIETINGEN Burgerlijke Stand van Yper GEMEENTE BOESINGHE TOON HEE T MILJOEN HOOGESCHOOL VAN LEUVEN FACULTEIT DER WIJSBEGEERTE EN LETTEREN. Licenriaat in de Moderne Geschiedenismet voldoe ning M. Debyser Albert, van Oostvleteren. FACULTEIT DER WETENSCHAPPEN Candidatuur voorbereidend tot de artsenijkunde of tot de vee artsenijkunde1' proef, met voldoening MM. Delanote Albert, van Rousbrugge-Haringhe Verschave René, van Alveringhem en Saver André, van Passchendaele. Candidatuur in de natuur- en geneeskundige weten schappen 2' proef, met voldoeningM. Devriendt Al- bert, van Meenen. 1' proef, met voldoeningM. Adriaan Robert, van Poperinghe. Graad van burgerlijk electrotechnisch en van burger lijk werktuigkundig ingenieur, 3' proef, met voldoening M. Van Hoorelbeke Gaston, van Yper. FACULTEIT DER GENEESKUNDEGraad van Apothekerle proef, met voldoening M. Messiaen J„ van Komen. 2' proef, met voldoening: M. Castel Félix, van Yper en Debaenst Oscar, van Pollinchove. RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT Burgerlijk werktuigkundig ingenieur 1« proef, met voldoeningM. Seynaeve Jozef, Meenen. 2 proef, met voldoening M. De Beil Albert, Staden. Licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren 2- proef, Geschiedenis: met voldoening: M. James Alfred, van Rousbrugge. Om aan de menigvuldige vragen te beant woorden zal het Comiteit van den O. L. B. een bal geven einde November of begin December. Een tweede bal zal gegeven worden zooals alle jaren in den loop van de maand Maart. Het Comiteit is verzekerd dat dit goede nieuws iedereen zal verheugen. De uitnoodigingen zul len eerstdaags gezonden worden. De liefhebbers mogen verzekerd zijn dat, zooals vorige jaren, het noodige zal gedaan worden om een prachtigen en aangenamen avond op voet te zetten. Pour répondre aux multiples demandes le Comité a décidé de donner cette année un pre mier bal fin Novembre ou début Décembre. Un second bal sera donné comme tous les ans dans le courant du mois de Mars. Le Comité est persuadé que cette bonne nouvelle réjouira le public. Les invitations seront lancées dans quel- ques jours. Les amateurs de belles danses peu- vent être persuadés que le Comité comme tous les ans fera l'impossible pour satisfaire les plus difficiles. TREKKING VAN 10 OCTOBER Een lot van 250.000 frank In de Nationale Bank te Brussel, had Zaterdag 10"'dezer de 174e trekking plaats van de leening der Verwoeste Gewesten 1922. Is betaalbaar met 250.000 fr. Reeks 173.124 nummer 20. Zijn betaalbaar met 100.000 fr.Reeks 14.696 Nr 15 en Reeks 173.124 Nr 9. De andere obligaties van deze reeksen zijn be taalbaar met 312.50 fr. of 300 fr. naar het gelang zij al dan niet gekonverteerd werden, evenals de 20 titels van Reeks 2032. TREKKING VAN 15 OCTOBER Donderdag had in de Nationale Bank te Brussel, de 127'' trekking plaats van de leening 192*1, 4 t. h. der Verwoeste Gewesten. Het lot van één miljoen valt ten deel aan reeks 48.356, nummer 19. Al de andere obligatiën van dezelfde reeks zijn uitkeerbaar met 250 fr. Binnengevaren Donderdag 8 October 1936, de Julia (schipper De Dobbelaere) met 115 ton maïs voor M. Vandeputte, leper. Vrijdag 9, de André(schipper De Bceuf) met 15 ton beurtgoed voor verscheidenen. Zaterdag 10, de Rosalie(schipper Boute) met 139 ton potasch voor M. Talpe, Kortrijk. Maandag 12, de Irena (schipper De Souter) met 155 ton kolen voor M. De Geest, leperde Stilla Juvans(schipper Kooyman) met 15 ton beurtgoed voor verscheidenen. Dinsdag 13, de Alice(schipper La Haye) met 148 ton kolen voor M. De Geest, leperde Honorine (schipper Van Vlierberghe) met 220 ton graan voor M. Vandeputte, leper. Woensdag 14, de Carco (schipper Muyshondt) met 240 ton kolen voor M. Vanoverberghe, leper. Weggevaren Vrijdag 9 October 1936, de «Elza», (schipper Van- cauwenberghe) van de beurt Westflandria, met 20 ton beurtgoed voor verscheidenen. Maandag 12, de Leona (schipper Deloz) met 140 ton oud ijzer, verzonden door Wed. Vandamme, leper. Woensdag 14, de Irena (schipper De Souter) met 29 ton kolen voor Nieuwpoort. Waterhoogtebenedenpand 2,93 m. toegelaten te varen 1,65 m. Gevonden. Zendag 11 October, door M. Foulon Georges, een bruine sjerp. Door Mevr. Dekeuwer Cyrille, twee bankbriefjes. Dinsdag 13, in de Paterskerk, Mondstraat, door Mevr. Bekaert Albert, een zilveren paternoster. Door Jvr. Donche Madeleine, een vulpen. Woensdag 14, een stopsel van een naphtavergaarbak van auto. Verloren. Donderdag 8 October, door M. Baelens Adclf, een bruin lederen ransel. Vrijdag 9, door M. Declercq Maurice, een huissleu tel in een lederen zakje geborgen. Woensdag 14, door Me Bertier Agnès, van Kortrijk, een paar zwarte lederen handschoenen. Door het zoontje van Heer Dr Grimmelprez, een lede ren handschoen. Donderdag 15, door M. Dequeker Gerard, een leur- derskenteeken Nr Y 0264. YPER. Diefstal. Zaterdag laatst, had de markt kraamster Cnockaert Marguerite, van Komen, haar geldbeugel, die een som van 1500 tot 1700 fr. inhield, achter haar gelegd, doch toen zij op zeker oogenblik er nog ander ontvangen geld in wilde steken bestatigde' zij dat de geldbeugel spoorloos verdwenen was. Onge twijfeld zal een stoutmoedige dief, alswanneer de vrouw bezig was met haar klanten te bestellen, daar van gebruik gemaakt hebben om de kostbare geldbeu gel weg te robberen. Klacht werd ingediend bij de po litie, die een onderzoek instelde. Pijnlijk ongeval. Woensdag avond was de Heer Leon Declercq, 51 jaar oud, bediende in de Centrale Brouwerij, en wonende Dickebuschsteenweg, 92, juist nevens de herberg Het Kanonna het volbrengen zijner dagtaak naar huis gegaan. Toen zijne echtgenoote eenigen tijd later, ongeveer rond 6 u. 30, op haar beurt thuis kwam, werd zij aanstonds bij het openen der deur een sterken gasreuk gewaar en haar man niet hoorende liep zij angstig naar de keuken waar zij haar echt genoot beweegloos in een zetel zitten zag. Iets ergs ver moedende en zelfs reeds door het gas gehinderd ijlde zij in de gebuurte om hulp te halen. Aanstonds werden dokter en priester verwittigd, doch het bleek weldra dat alle hulp overbodig was. E. H. pastor Denys diende den Heer Declercq nog het H. Oliesel toe in extremis. Dadelijk werd naar de oorzaak van dezen gasgeur ge zocht en in den kelder ontdekte men dat de gasleiding juist boven den gasmeter gesprongen was. Een zonder ling samentreffen is dat men daar thans langs den Dickebuschsteenweg aan de gasbuizen aan 't werken is en men vraagt zich af zoo dit soms het springen of los komen der gasleiding in de woning van M. Declercq niet zou veroorzaakt hebben. Een onderzoek is daar over ingesteld. Het parket van Yper, samengesteld uit de Heeren Devos, onderzoeksrechter, Santenaire, sub stituut. en Vanderghote, griffier, kwam Vrijdag morgen ter plaats en legde zegels op de kelderdeur. De Heer Declercq, die op zoo pijnlijke wijze het leven komt te verliezen, was een oorlogsverminkte en door allen, die hem kenden, geacht. KOMEN. Gouden bruiloft. De echtgenooten Henri Bucquet-Vandelanoite Pharaïlde, onderscheiden lijk geboren te Wervick, den J8 April 1862, en te Bece- laere, den 10 October 1863, fiébben hier op plechtige wijze hun gouden bruiloft gevierd. Uit hun huwelijk, dat den 27 September 1863 ingezegend werd, hadden zij veertien kinderen, waarvan er nog acht, vier dochters en vier zonen, in leven zijn. Tot op heden is de familie vergroot met 19 kleinkinderen, waarvan er eenige ook reeds gehuwd zijn. Omringd van gansch hun schocne familie, woonden de jubilarissen, 's morgens om 9 u. 30, een plechtige mis van dankzegging bij, waarna zij ten stadhuize door den Heer burgemeester Dujardin ontvangen en gelukge- wenscht werden, en hen den eerewijn en het gebruike lijk geschenk aangeboden werden. Dit heuglijk feest werd dan verder nog gansch den dag in familie gevierd en tot 's avonds laat dreunde (het er in de gebuurte van Leve onze jubilarissen Reninghelst. Erge val. De 46 jarige landbouwer Degrauwe Leon, was Maandag avond boven op een schelf aan 't werk toen hij opeens, tengevolge eener verkeerde beweging, het evenwicht verloor, achterover viel en zwaar ten gronde stuikte. Ooggetuigen namen den ongelukkige, die bewusteloos was blijven liggen, seffens op en verwittigden een geneesheer die, gezien den toestand van het slachtoffer, zijne onmiddellijke overbrenging naar het hospitaal van Yper ncodig oor deelde. Uit het gedane onderzoek met de Xstralen bleek dat de man het heupbeen gebroken was. Hebt gij het gezien Hebt gij haar nieuw kleed gezien Ziet gij hoe mooi het is Welnu, 't is een oud kleed in 't nieuw gezet met de verfstof Coloro. Ook gij, gaat bij den drogist en vraagt Coloro, de beste verfstof. POELCAPELLE. Ongeval. Op de wijk Tien- denbergverschrikt door het voorbijrijden van een auto, ging het paard van landbouwer Vanleynseele Od., die met een kar van uit de richting van West-Roose- beke gereden kwam, opeens op hol. De voerder, die op zijn kar gezeten was, poogde te vergeefs het dier in te houden. Op zeker oogenblik, door de hevige schokken der kar, werd de geleider van zijn zitplaats geslingerd en viel op de straatsteenen, alwaar hij met gebroken ribben bleef liggen. GHELUWE. Aanrijding. De 32 jarige wielrijder Derooze Camille, wonende Keiberg, wilde de Becelae- restraat inrijden doch in den draai der straat botste hij op een aldaar stilstaande auto, toebehoorende aan M. Leenkneght Pierre, nijveraar te Roeselaere. In zijn val liep de wielrijder kneuzingen op aan den rechter schouder en aan de beenen. KLEERMAAKSTER Vroeger te Antwerpen, komt zich te vestigen STAD YPER ZAAL LAPIERE Om 18 uur Ingericht door de Ypersche Wielrijdersclub' EN VERKIEZING DER De verkozene Sportkoningin ontvangt een bon, waarde 200 frank, voor aankoopen in het Huis DE PUPPEN, Boterstraat. De twee Eeredames bekomen elk een bijzonder Geschenk. Ieder mededingster wordt een prachtig ge schenk aangeboden. ReglementDe wedstrijd is voorbehouden voor ongehuwde dames boven de 16 jaar. De mede dingsters moeten zedig gekleed zijn. De Jury wordt samengesteld bij helften uit het publiek, bij helften uit leden der Club. De be sluiten van de Jury zijn onwederroepelijk. De inschrijvingen worden van heden af aange nomen in het lokaal Café Sportwereld Rijssel- straat, den dag van het Bal aan het winket tot 21 uur, Algemeene Ingang 3 Frank. STAANDE PERS o ZONDAG 18 OCTOBER 1936 Om 12 J uur stiptBOESINGHE OppervogelEert haas en 100 fr.Tweede oppervogel50 fr. en een stuk wildTwee zijdvogels, elk een haas en 50 fr. Twee kallen, elk 25 fr. en een koppel patrijzen of fai- sant20 geprimeerde vogels van een haas 20 gepri meerde vogels van een faisanthaan12 geprimeerde hoekvogels van 15 fr. en een wild konijn of patrijs. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Een haas voor het meeste getal minstens 18 man en een voor het nameeste getal minstens 15 man. Een haas voor de verstkomenden, minstens 8 man en een wild konijn voor de naverstkomenden minstens 4 man. Om 1 S uur: Z1LLEBEKE HOOGHEOppervogel 50 fr. en een haasieder zijdvogel 20 fr. en een faisant; ieder kalle 5 fr. en een faisant30 vogels van 5 fr. en een konijn en 10 vogels van 12 fr. voor 50 schutters. Inleg 15 fr. 50 Boven de 50 schutters al vogels van 12 fr. Schoonen haas voor de drie kleuren en een voor de verstkomende minstens 4 man. ZONDAG 25 OCTOBER 1936 Om 1 uurZILLEBEKE ST SEBASTIAAN Opper vogel Een haas en 40 fr.Twee zijdvogels, ieder een fezanthaan en 20 fr.Twee kallen, ieder twee konijnen en 5 fr.15 geprimeerde vogels, ieder een konijn en 5 fr.Kleine vogels 10 fr. Inleg 13 fr? Bij slecht of twijfelachtig weder wordt op de lig gende pers in de overdekte boltra geschoten. LIGGENDE PERS ZATERDAG 24 OCTOBER 1936 Om 5 uurbij Fr. DE HOLLANDER, Hondstraat CombatschietingInleg 5 fr. 50 te verdeelen in vogels van 2 fr. 50. MAANDAG 26 OCTOBER 1936 Om 2 uur bij Fr. DE HOLLANDER, Hondstraat, Oppervogel: 80 fr.Twee zijdvogels, elk 40 fr. Twee kallen, elk 25 fr.Kleine vogels 15 fr. Inleg 18 fr. Al zonder aftrek. van den 10 tot den 16 October 1936 GeboortenDeckmyn Julia, Arsenaalstraat, 13. Bouw Jacques, Rijselstraat, 16. Huwelijken Kools Alfons, plafonneerder en Dezeure Elisabeth, z. b., beiden te Yper. Casier Alois, metser, te Watou en Dehamers Irma, winkelierster, te Yper. Notredame Albertus, bediende en Pynoo Adriana, be diende, beiden te Yper. OverlijdensWeckesser Arthur, 7Q j., apotheker, wed. Vande Lanoitte Elisa, Dixmudestraat, 64. Devos Alphonsus, 72 j., z. b., ongeh., Rijselstraat, 133. Pattyn Alois, 62 j., aardewerker, echtg. Paatyn Juliana, Lange Thouroutstraat, 25, van Sint Jan. Maes Florent, 41 j., leurder, ongehuwd, Lange Thouroutstraat, 25, van Clerken. Nuytten Emelie, 50 j., landbouwster, echtg. Delva Camille, Lange Thouroutstraat, 25, van Renin ghelst. Verlinde Victor, 60 j., landwerker, ongehuwd, Lange Thouroutstraat, 25, van Rousselaere. Vallée Gustavine, 83 j., z. b., ongehuwd, Poperinghesteenweg, 8. Torrelle Eugenie, 69 j., z. b., ongehuwd, G. de Stuers- straat, 19. Declercq Leo, 51 j., rekenplichtige, echtg. Molly Aline, Dickebuschsteenweg, 92. Cardoen Gil bert, 10 d.. Recollettenpoort, 5, van Passchendaele. Huwelijksbeloften: Jules Vanlaere, beenhouwer, te- La Madeleine en Maria-Louisa Corneilie, z. b., te Yper. Robert Vandenboogaerde, doctor in de rechter, kandidaat notaris, en Maria-Ludovica Matton, z. b., beiden te Yper. Edmondus Vande Cavey, maatschap pelijk assistent, en Lea Dedulle, z. b., beiden te Yper. Henri Depuydt, brievenbesteller, te Yper en Maria Moo- nen, haarkapster, te Meenen. Augustus Geeraerd. landbouwer, te Yper en Raïce Beheydt, dienstmeid, te Passchendaele. Franciscus Claeys, fabriekwerker en Marthe Samoy, fabriekwerkster, beiden te Yper. Gaston Therry, fabriekwerker en Madeleine Bailliu,. dienstmeid, beiden te Yper. Op Zondag 18 October 1936, om 6 uur stipt, en op Zondag 25 October 1936, om 3 uur stipt, OPVOERING VAN Dolle klucht in drie bedrijven, door den Familiekring NUT EN VERMAAK in de zaal van het Gemeentehuis. Prijzen der plaatsen5 fr. 4 fr. 3 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 8