mmma hom* 11 NOVEMBER - F O O T B A L L - Het Herstel der Vaart Yper Komen Cinema Flora, Yper 17 JAAR, N 32-7 NOVEMBER 1936 17 ANNÉE, N 32-7 NOVEMBRE 1936 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d Ypres Fédération des Sinistrés de ('Arrondissement d'Ypres Federatie der Ceteisterden van het Arrondissement Yper OPROEP TOT DE OUD-STRIJDERS Zondag 8 November 1936 C. S. YPER - Schol. St. MOESKROEN C. S. YPER - Juniors - KORTRIJK SPORT Een belangrijke Vergadering der Ypersche Handels- en Nijverheidskamer DAN HUIDARRliUX -L'EPREUVE- HET YPERSCHE LA REGION D'YPRES ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Rédaction, Administration et Publicité r 34, rue au Beurre, YPRES. Tel. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. 500 35 ct. het nummer -Naamlooze artikels geweigerd Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 8 Novembre 1936, a 14 h. 30, en 1' Hotel Con tinental Place de la Gare, a YPRES. ORDRE DU JOUR 1) La question du remboursement d'intérêts pay és. 2) Protestation contre la révision des contrats conclus avec le Haut Commissariat Royal. 3) Voeux a émettre pour l'ordre du jour de la prochaine assemblée. De aanstaande maandelijksche vergadering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteis- terden, zal plaats hebben op Zondag 8 November 1936, om 14 u. 30, in het Hotel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) De kwestie der terugvordering van vroeger betaalde interesten. 2) Protest tegen de herziening der contracten met het Hoogcommissariaat afgesloten. 3) Wenschen voor de dagorde der aanstaande vergadering Al onze bonden en samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente-overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de ver gadering te zenden. Ingang vrij aan alle ge- teisterden. De Voorzitter, Arthur Butaye, av., Yper. De wapenstilstand zal dit jaar nogmaals plech tig gevierd worden. Het Verstandhoudingscomiteit der Ypersche Oud-Strijders doet een dringenden oproep tot alle strijdmakkers dien dag mee te vieren. PROGRAMMA Om 10.30 uur in St-Maartenskerk, plechtige dienst ter nagedachtenis der dierbare gesneu velde en overleden wapenbroeders. Om 11.15 uur Neerlegging van bloemen aan de Gedenk teekens. Om 11.45 uurGezamenlijk vertrek naar 't Kerkhof St Charles. Neerlegging van bloemen. Óm 13 uurHotel Continental, demokratisch banket per inschrijving. Prijs 15 frank. Om 18.30 uurOptocht met Ypriana. Om 20 uur Lapiere's ZaalArmistice Bal. Vrienden oud-strijders, uw Bestuur rekent op uwe deelneming. Vergadering der maatschap pijen aan 't lokaal N. V. I. Au Saumonom 10 uur. Het Bestuur. K. B. V. B. YPERSCH STADIUM C. S. Y. Om 10 uur Om 2 uur Ingangsprijs 1 fr. 50. Het bestuur der Ypersche Handels- en Nijver heidskamer had op Donderdag 11. een algemeene vergadering bijeengeroepen met als eerste punt der dagorde Het Herstel der Vaart Yper-Komen. De leden waren buitengewoon talrijk opgeko men en het was voor een volle zaal dat de heer Voorzitter H. Vermeulen de vergadering opende. In een inleidend woord zette hij de redenen uit een waarom de Handelskamer niet vroeger ver gaderde en hield daarna de hiernavolgende be langrijke rede Mijnheeren, De dagorde van heden draagt als eerste punt Het herstel der vaart Yper-Komen. Wij hadden gehoopt dat dit vraagstuk voor goed opgelost was. De omstandigheden hebben er anders over beslist en de tegenwoordige ver gadering zal waarschijnlijk de eerste moeten zijn van een nieuwen en hardnekkigen strijd tot ver overing van hetgeen ons toekomt. Verleden jaar op 27 Oogst schreef de Heer Hendrik De Man, alsdan minister van openbare werken, aan uw bestuur het volgende Het verheugt mij u te kunnen meêdeelen dat, wat mij zelf betreft, u zich geene verdere in- spanningen moet getroosten in deze zaak, aan- gezien het ontwerp, van het kanaal Yper-Leie opgenomen is op het programma van de wer- ken van den Dienst van Economisch Herstel. Het is mijn oprechtste wensch dat met de uit- voering zoo spoedig mogelijk een aanvang zou genomen worden en ik heb instructies ge- geven opdat de bevoegde dienst van Bruggen en Wegen dadelijk met het opmaken van de plans zóu beginnen Dit gqede nieuws bracht een algemeene vreugde in gansch de streek van Nieuwpoort tot aan de Leie. Meest al de gemeenten zonden aan den Heer Minister De Man brieven van dank en Yper zou door een algemeene bevlagging dit goede nieuws gevierd hebben, had de schrikke lijke mare der dood van onze zoo beminde Konin gin Astrid alle vreugdebetoogingen niet belet. Gij hebt dit goede nieuws met luister op 7 September 1935 gevierd. Een krediet van tien millioen werd in de Staatsbegrooting geschreven, ten einde met 1936 het herstel der vaart aan te vangen. Een ingenieur, de Heer Merlin, werd aange duid om zich met het opmaken der plans te ge lasten. De Heer Merlin kreeg als voorschrift zijne plannen zoodanig op te stellen dat de spijzing met Leiewater niet kon gebezigd worden. Dit was de groote struikelsteen welke het hooger bestuur van Bruggen en Wegen van meet af legde om de uitvoering der werken onmogelijk te maken. De Heer Merlin diende verscheidene voor stellen in. Allen waren dusdanig gemaakt dat zij het bovengrondsch water naar de vaart draineer den, ten einde door eigen spijzing te kunnen uit gebaat worden. Vandaar de groote diepte der vaart voorzien in de ontwerpen van den Heer ingenieur Merlin, vandaar ook de afschaffing van meest al de bestaande kunstwerken en de groote kost der herstelling. Men zegt dat deze ont werpen voor het herstel der vaart Yper-Komen verschilden van 105 tot 150 millioen. Wanneer zij vóór den Hoogeren Raad van Bruggen en Wegen kwamen, voegde deze er nog 15 bij voor de kosten veroorzaakt door de nieuwe sociale wetten en 30 voor de onvoorziene uitgaven, en, onder voorwendsel dat de kosten te groot waren, verwierp de Hoogere Raad dan de voorstellen tot herstel der vaart Yper-Komen. Intusschentijd deden allerhande geruchten de ronde in onze streek. Uw bestuur richtte zich, door tusschenkomst van onze mandatarissen, tot den nieuwen Minister van openbare werken, Heer Merlot, welke ons in datum van 30 Juli 11. het volgende antwoordde Thans is men bezig met de noodige peilingen voor de instudeering van het ontwerp. Het is onmogelijk te zeggen wanneer daarmede zal kunnen aangevangen worden. De ernstige en herhaalde ongevallen aan de insnijding van Hollebeke en de omwoeling van den grond tijdens den oorlog leggen de grootste omzichtigheid op. De spijzing van het kanaal is ook een uiterst moeilijk op te lossen vraagstuk. De vergelijkende studie van vier varianten van voorontwerp laat de mogelijkheid voor- zien de groote trekken van het definitief ont- werp te kunnen vaststellen. Ik zal er voor zorgen dat de studies met den MMM* VRIJDAG 6 ZATERDAG 7 ZONDAG 8 en MAANDAG 9 NOVEMBER 1936 Deze week twee groote sprekende films, waarvan een groote muzikaalfilm en een groote film vol leven en avonturen. Een ideaal programma. PIERRE MIHGAÜG dsns uh film d YVAR MOE come Die musicals ga ie nusiQut KWAL-BERG «krets C.FBAMCOIS »wc BARON fils PAULINE CARTON CHRISTIAME OOR E, PIERRETTE CAILLOL DISIRIBur PA8 LES ARTISTES ASSOCIÉS pmdduction YVAM MOE 5 C De schoonste muzikale film, de schoonste liederen, de fijnste klucht in de prachtigste tooneel- versiering en de schoonste dan seressen van het oogenblik. De wonderlijkste wolfshond BIN - TIN - TIN in Een film vol handeling onder de pelsenjagers van Canada. KINDEBEN niet TOEGELATEN. OPGELETTer gelegenheid van 11 November groote verandering van programma met twee buitengewoon prachtige sprekende filmen. Woensdag 11 November om 3 u. en 8 uur en Donderdag 12 November om 8 uur.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 1