Soirée Dansante a l'Hötel Bristol HARMONIE YPRIANA - Bestuur - Direction: M. FRANCOIS DE RIDDER. Wapenstilstand L'ARMISTICE ARMISTICE DAY -GROOT BAL- LUISTERRIJK BAL Emballagepapier 4 1 gste VERJAARDAG Woensdag 11 November 1936 1 8me ANNIVERSAIRE Mercredi 11 Novembre 1936 THE 18th ANNIVERSARY Wednesday 11 of November 1936 STAD YPER Op Zondag 29 November 1936 GROOT APPELSIENEN BAL ^^AÖ_yper" LAPIERE'S ZAAL, HONDSTRAAT 2de BAL MUSETTE STAD YPER MUZIEKSCHOOL Stedelijk Slachthuis van Yper IEPERSCHE FOTOCLUB IN ROLLEN* te verkrijgen aan voordeelige voorwaar den, ten bureele dezer. TOUS LES DIMANCHES MB de 19 a 23 heures m van den Het Bestuur der Harmonie Yprianaheeft besloten dien heuglijken dag op plechtige wijze te vieren. Het noodigt al de maatschappijen uit met vaan dels, vlaggen en kartels aan die betooging deel te nemen. te 18 ure, vergadering op de R. Colaertplaats (Statieplaats). Om 18 u. 15 stipt vertrek. De maatschappijen plaatsen zich achter de Harmonie «Ypriana» in de volgorde die ze ver kiezen. In de eerste reek plaatsen zich de vlag gen der Invaliden, Oudstrijders en Ypriana. Vandaar gaat de stoet, langs Statie-, Tempel- en Boterstraat, naar het Gedenkteeken der Yper- sche Gesneuvelden waar de Harmonie Ypriana uitvoert De Brabangonne De klaroenen blazen de Taptoe. Vervolgens trekt de stoet naar het Britsch Ge denkteeken der Meenenpoort langs de Thourout- en Kauwekijnstraat, waar de Harmonie «Ypria na uitvoert Het God save the King. De klaroenen blazen The Last Post. Ten slotteOptocht langs de Meenenstraat naar de Groote Markt. Uitvoering door de Har monie Ypriana van het God save the King, de Marseillaise en de Brabangonne, als blijk van erkentelijkheid tegenover de Engelschen, Fran- schen en Belgen als helden gesneuveld voor de verdediging van onzen geboortegrond. Het Bestuur der Harmonie «Ypriana» rekent op de medewerking van gansch de bevolking. Beleefd verzoek de huizen te bevlaggen Le Comité de l'Harmonie Ypriana a décidé de fêter solennellement cette journée mémo- rable. II invite toutes les sociétés a participer a cette manifestation avec drapeaux, étendards et cartels a 18 heures, réunion Place R. Colaert (Place de la Station). Départ a 18 h. 15 précises. Les sociétés occupent Ia place qui leur con- vient derrière l'Harmonie Ypriana Prennent place au premier rang les drapeaux des Invalides, Anciens Combattants et Ypriana. Le cortège se rend par les rues de la Station, du Temple et la rue au Beurre au Monument aux enfants d'Ypres morts pour la Patrie oü l'Harmonie Ypriana exécute La Brabangonne Les clairons sonnent La Retraite. Le cortège se rend ensuite au Mémorial Bri- tannique de la Porte de Menin par la rue de Thourout et la rue du Corbeau, oü l'Harmonie Ypriana exécute Le God save the King. Les clairons sonnent The Last Post. Pour terminer: Défilé par la rue de Menin a la Grand'Place. Exécution par l'Harmonie Ypriana de God save the King, La Marseillaise et La Brabangonne, en hommage de reconnais sance envers les Anglais, Frangais et Beiges tombés pour la défense du sol natal. Le Comité de l'Harmonie Yprianacompte sur la participation de toute la population. Prière d'arborer les drapeaux The Committee of the Ypriana Band have de cided to form a Pilgrimage for the purpose of Honouring this Memorial day. And have the Honour of inviting all Societies with their Flags and Banners. at 6 p.m. the Societies will meet in Station Square start at 8.15 p. m. for the purpose of forming a Pilgrimage and will march behind the Ypriana Band. Flags, etc. should be placed together. The Flags of the «Invalides», Old Soldiers and «Ypriana» will have the first place. The first visit will be paid to the Ypres Memo rial through the Station street, Temple streef, Butter street and when there the Ypriana Band will first play La Brabangonne. The Buglers will sound La Retraite. The second visit will be to the British Memo rial at the Menin Gate, where through the Thou rout street and Corbeau street, the Pilgrimage will pay hommage to the Dead. The Ypriana Band will play God save the King. The Buglers will sound The Last Post. The Pilgrimage will then march through the Meninstreet, up to the Grand'Place, where the Ypriana Band will play God save the King, La Marseillaise and La Brabangonne in Honour of the British, French and Belgians, who have fallen in defence of our Country. The Committee of the Ypriana Band wishes that the whole Population of Ypres will take part in the Pilgrimage, it is also the wish of the Com mittee that all Flags should be hoisted on this occasion. OP ZONDAG 8 NOVEMBER 1936 om 6 uur 's avonds in de Lapiere's zaal, Hondstraat Ingericht door het Karnavalkomiteit. INGANGSPRIJS 3 FRANK Yperlingen, steunt de werking van het Karnavalkomiteit Verstandhoudings - Komiteit der Oud - Strijders rr r v P P R OP WOENSDAG 11 NOVEMBER 1936 om 20 u., in Lapiere's zaal, Hondstraat TEN VOORDEELE DER KINDERS VAN DE OUD - STRIJDERS. INGANGSPRIJS: 3 FRANK. om 6 uur 's avonds in LAPIERE'S ZAAL, Hondstraat ingericht door DE WARE TRACHTERSCHUTTERS Ingangsprijs 3 Frank. Kaarten op voorhand te bekomen bij de leden. Het populaire orkest der Jonge Accordeonisten onder leiding van Albert De Hollander, geeft zijn op Zaterdag 5 December, om 7 ure en CONCERT om 23 ure. PROGRAMMA 1. Met mijn Harmonika Alb. De Hollander Officieele marsch der J. A. 2. Liefde Herinnering, Alb. De Hollander Wals. 3. Germaine, Valse acrobatique id. duo Alb. De Hollander en M. Vande Kerckhove. 4. Valse Militaire Beige L. Fremaux Ingangsprijs 3 frank. Kaarten te bekpmen bij al de leden en in het lokaal. Hondstraat, 22. Het Bestuur. f9, Op Zondag 15 November aanstaande, om 15 u., in den Stadsschouwburg CONCERT EN PRIJSUITDEELING. PROGRAMMA 1°) In de Steppen van Midden Azie Borodine voor Orkest. 2°) Adagio assai L. Van Beethoven Marcia funebre uit de Heldensymfonie voor orkest. 3°) Konzertstück voor cello J. Klengel door Jufïr. Dethoor Antoinette 2r Prijs met onderscheiding 1936. 4°) 12r Solo voor Klarinet H. Klosé door Mr Vermeulen Maurice le Prijs 1936. 5°) Trio in la groot J. Hay dn voor Klavier-Viool-Cello Allegro - Adagio cantabile. Klavier M. Vanpuyvelde Constant, VioolM. Huberty Alexandre, Cello Jvr. Dethoor Antoinette, 1' Accessiet 1936 voor Kamermuziek. 6°) Prijsuitdeeling. 7°) Robespierre, H. Litolff Openingsstuk voor Orkest. Gedurende de maand October werden er in het Stedelijk Slachthuis van Yper volgende dieren geslacht 3 Stieren 30 Ossen 44 Veerzen 13 Koeien 16 Nuchter kalvers 59 Vette kalvers; 33 Schapen; 226 Verkens 9 Paarden. Samen 433 dieren. Vergadering van 20 October 1936 (Wegens plaatsgebrek kon het hieronderstaand verslag niet vroeger verschijnen). Deze zitting moest betrekking hebben op pro jecties van kleurenfotografie gegeven door den Heer Voorzitter. Op het laatste oogenblik werd dit gewijzigd daar M. Leeuwerck van Poperin- ghe in akkoord met M. Vandromme zich bereid willig aanbood om een cinematografische voor stelling te geven. Deze voorstelling was ten zeerste interessant en sprak voor de kunde van M. Leeuwerck. Als belangwekkende films mochten we be schouwen 1) Bezoek aan de instelling van M. Delbaere- (Kweekerij van Castors, enz.) 2) De Hoppeoogst. 3) Landelijk Leven. 4) Bezoek aan hovingen te Poperinghe. (In kleuren). Nog andere films werden afgerold die ten zeer ste in den smaak vielen van de aanwezige leden. M. Vandromme dankte hartelijk den Heer Leeuwerck die ons vergast had op een zeer inte ressanten avond, en was de overtuiging toegedaan dat alle leden den besten indruk zouden bewaren van deze zitting. 29, Rue de Dixmude, YPRES.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 12