Groote brouwerij Maurice Hondeghem BRANDHOUT Val. HOF - VAN DENDRIESSCHE KLEINE AANKONDIGINGEN Nieupoort-Baden Groote Belgische Brouwerij Henri Duprez (zonder armen) A saisir de suite L'HOSTELLERIE Over te nemen Herberg Witgoedwinkel Opening eener nieuwe Beenhouwerij-Charcuterie Echt BOTERPAPIER Vraagt plaats Meid REIZIGER Goede en deftige Meid Heeren voor kost en inwoon Gemeub. Appartement Appartement of 3 plaatsen Te huren Gerievig huis Appartement louer A louer 200 fr. Te huren Herberg Te huren Herberg Herberg Den Tram Schoon Burgershuis Weigel. Handelshuis A louer Maison Gerievig Burgershuis Burgershuis te huren Renteniershuis te huren Uit ter hand te koop Huis te koop Uit ter hand te koop Te koop Vleeschmolen 1200 vkm. bouwgrond Winkelstaan en Toog A vendre Moto F. N. 7 Alle slag DOODKISTEN CERCUEILS en tous genres Maarschalk Frenchlaan, 22, YPER (Porte de Menin) OVER TE NEMEN: Over te nemen, oorzaak ziekte Op Zaterdag 14 November a. s: door CAPOEN OSCAR in de Arth. Merghelynckstraat, 18 (kant der Rijsselstraat), Yper. GEVRAAGD Goede Stoomrolwalsgeleider Men zoekt zeer werkz. en krachtig met zeer gevraagde bijzonderheden vraagt voor de streek Yper goede verkoopers en depositaris. Schrijven A. B. C. bureel van 't blad. Gevraagd in deftig burgershuis Vraagt te huren Te huren gevraagd Bonne Maison Bourgeoise avec grand jardin. De ToekomstLange Meersch 1) «In "t Vosje», Elverdinghestraat; 2) «In den Tijger»,Rijselstraat,I/S. Te huren op de Kruisstraat TE HUREN Uit ter hand te koop Voordeelig te huren Slachthuisstraat, 14, Yper, met uitgang aan achterzijde. Vrij I December Zich wenden M. Delhem, Arth. Stoffelstraat, 2. Stad Yper Schoon Woonhuis Schoon groot HANDELSHUIS met poort gelegen Vanden Peereboomplaats, Nr 25 (hoek der Korte Meerschstraat), I E P E R, rechtover giooten ingang der Sint Maartens- kathedraal. Onmiddellijke ingenottreding. Voor 't bezichtigen zich wenden hooger ge meld adres 's Zaterdags van 1' tot 4 uur. TE KOOP TE KOOP BELLE OCCASION Kleermaker op maat voor Heeren en Damen Fransche coupe Ook veranderingen en herstellingen. Bukkerstraat, 18, Yper. MATIGE PRIJZEN PRIX MODÉRÉS SPECIALIST cause santé Commerce tabacs, liqueurs, confi serie, articles photographiques. Placement magnifique. Vente forcée. Prix a iébattre avec cliënt sérieux Ecrire bur. du journal init. G. A. B. Café-Restaurant Tien slaapkamers Ook café Alles goed gemeubeld Zeer goed gelegen Zich wenden bij M. A Delporte, Marktstraat, 36, Ni°upoort-Stad Vrij van brouwer, met gansch nieuwe instel ling, Capronstraat, 34, Yper. Ze> r goed voor naaister.Adres ten bureele. Dagelijks te verkrijgen Alle slach van VLEESCH van eerste hoedanigheid en FIJNE CHARCUTERIE, aan goedkoope prijzen. Bij aanvraag bestelt men ten huize. TE KOOP TEN BUREELE DEZER. 16 jaar, reeds gediend hebbende, liefst in Yper. Adres ten bureele. Onnoodig zich aan te bieden indien niet op de hoogte goede getuigschriften vereischt. Schrijven onder letters D. B. Y. bureel van 't blad. voor den verkoop binnen een omtrek van 5o km. van zwaar AUTOMOBIEL vervoer materiaal. Noodzakelijk grondig de fr. taal meester ziin en ook de elementen der techniek kennen. Voor het best wonende te Meenen of omliggende en hebbende al gereisd Toe komstige vaste toestand. Hoedanigheden en ouderdom schrijven naar het bureel van het blad letters A. V. M. van zeer befaamde bieren (echt Duitsche type) ZOEKT brouwer of bierhandelaar als DEPOSITARIS voor YPER en omstreken zeer voordeelige condities wordt ge holpen door brouwerij. Schrijven bureel van 't blad B. M. 10 reeds gediend hebbende GEVRA-VGD voor gesloten huis. Adres ten bureele. Matige prijs. Adres ten bureele. twee-drie plaatsen. Adrts bureel dezer. Adres ten bureele. kunnende dienen voor herberg, garage of groothandel, welgelegen dicht bij de goede renstatie, Dickebuschsteenweg, Nr i, Yper. Zich wenden zelfde steenweg, Nr 2 au xr étage, eau, gaz, électricité. 5, Rue de Dixmude, Ypres S'adr. M. Depoorter, 8, rue Fiers, Ypres. Zich wenden bij M. Arthur Vaodevyver, brouwer, Tempelstraat, 22. Zich wenden bij M. L. PROOT, Malou laan, 4, Yper. met inrijpoort. Vrij van brouwer. Zich wenden ernevens, Nr 232. met hof, Mk Frenchlaan, 28, Yper. Zich wenden bij Mr LAHLOUSSE, Notaris, Boterstraat, 45. bij de STATIE te YPER. Adres ten bu reele dezer. avec jardin, située centre de la ville. Adresse au bureau du journal. St-Janstraat, 18, te Yper. Sleutel en inlichtingen bij M. Em. Tanghe, zelfde straa 16. water, gas, electriciteit. Zich wenden Rijselstraat, 37, Yper. met inrijpoort en werkhuizen, dienstig voor alle bedrijven, op i5o meters van de Markt. Adres ten bureele dezer. staande Rijsselstraat, 131, Yper. Zich wenden Maloulaan, 14. met motor, in goeden staat, met een wolf in reserve en 10 plakken met messen.Tempel straat, Nr 6, Yper. in het geheel of in drie perceelen, gelegen Dickebuschsteenweg, Yper, 5 min. van statie. Adres ten bureele Huis Stevens Vandermarliere, 5, Neermarkt, Yper. 2 1/2 H.P., état neuf. S'adresser pour adresse au bureau du journal. DlCKEBUSCHSTeENWBO, 33 (Langs de Vaart) YPER. Voor den aankoop van uw wendt U tot de Mekanieke Houtkapperij Daar zult gij vinden alle slach van schoon, droog, nieuw brandhout, gesple ten in blokskens, in pakken, alsook voor centrale verwarming en bakkersovens, aan zeer voordeelige prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 13