YPER HERDENKT ZIJNE DOODEN Bal van den Oudleerlingenbond der Middelbare School te Yper Bal de 1'Union des Anciens Elèves de l'Ecole Moyenne de l'Etat a Ypres vaart Yper-Yzer. Wanneer volgen de werken der Yzer Na een verwoesting, waarvan de geschiede nis geen weerga kent, na twintig jaar totalen stilstand gedurende dewélke de mededingende steden zich verrijkten en zich beter toerustten, mag deze herwording gerangschikt worden onder de beste verschijnselen van het mirakel der Vlaanderen. En dit doet de ellendige tegenwer king tegen de volledige herwording van Yper als zooveel te misdadiger uitschijnen. Dank aan het kanaai Yper-Yzer, rijst een jong geslacht van ondernemende mannen hier op en zij wachten met ongeduld naar het .herstel der vaart Yper-Komen om met verdubbelden moed hunne werkzaamheid voort te zetten. Wij bestatigen met genoegen hunne tegen woordigheid op de vergadering van heden. Wij wenschen ze geluk voor de bekomen uitslagen en zeggen hen Strijdt voort met moed, de 'toe komst behoort u toe, Ja, de toekomst behoort ons toe. Men zegt, en het schrijven van den Heer Minister laat het veronderstellen, dat de Heer Minister Merlot, zooals eertijds de Congo-verove- ■raars, naar Yper zal komen met blinkende ruilwaren. Dit doet ons genoegen, want wij heb ben hier nog .zooveel af te wisselen onze rij school, onze weldadigheidsschool, onze smeden- school, ons garnizoen, onze infanterieschool, enz. en nooit zal de Belgische Staat genoeg kunnen geven om al die verliezen te vergoeden. Maar wij zijn geen Congo-negers en het werktuig waar mede Yper opnieuw zijn bloei moet bewerken, zal men ons uit de hand niet nemen. Het is niet te verruilen Neen Nooit Wij verhopen dat de Heer Minister Merlot ons integendeel de goede mare zal brengen dat order zal gegeven worden om in 1937 de herstel lingswerken der vaart Yper-Komen aan te van gen, ten einde de tien millioen, voorzien door den Heer Minister De Man, te bezigen. Wij zullen u dan allen voorstellen gansch Yper te zijner eere te bevlaggen. Doet de Heer Merlot dit echter niet, dan zal dit voor het herstel der vaart Yper-Komen een verlies van een en misschien twee jaar beteeke- nen. Een jaar, twee jaar, maar wat is dat in de geschiedenis eener stad als Yper... Doch wij zouden gaarne den Heer Minister Merlot kunnen bedanken. Daarom laat ons hopen dat hij, in het belang onzer zoo beproefde streek en in zijn eigen belang, zich een oogenblik zal kunnen onttrekken aan de noodlottige invloeden die op hem trachten te werken, en te Yper het gebaar zal kunnen doen dat geheel Yper en ge heel de verwoeste streek van hem verwacht. Langdurig handgeklap begroette het einde dezer schoone rede en merkte tevens de volledige instemming van gansch de vergadering met de zienswijze en de besluiten van den heer Ver meulen. Onder algemeene toejuichingen zegde de Hr A. Gruwez dat de leden den voorzitter nooit genoeg zullen kunnen dankbaar zijn voor zijn gansch onbaatzuchtige werking en onbegrensde toewij ding aan de zaak van het herstel der vaart Yper- Komen. De heer voorzitter stelde vervolgens voor een onderhoud te vragen bij den Dienst van Econo misch Herstel ten einde er de zaak van het her stel der vaart Yper-Komen te gaan bepleiten. Hij stelde ook voor, in geval de heer Merlot aan onze rechtmatige eischen geen voldoening zou schenken, een verhoor te vragen aan Z. M. den Koning. Hij herinnerde te dezer gelegenheid het verhoor dat korts na den oorlog door onzen betreurden Koning Albert aan een afvaardiging van Yper- lingen, waarvan verschillende personen op de vergadering tegenwoordig deel maakten, werd toegestaan. Het was in 1920 tijdens de regeering van den heer Renkin. Onze stad lag nog gansch in puin. Yper was dood, doch de Yperlingen leef den. Van uit hun ballingsoorden kwamen zij den grond opzoeken waarop hun huis had gestaan. Nog nooit kende de geschiedenis treffender voorbeeld van den drang naar den geboortegrond. Eén voor één kwamen ze zich rondom Yper, in de niet vernielde steden en dorpen, of te Yper zelf in voorloopige barakken vestigen. Ongedul dig wachtten ze naar de toelating, van regeerings- wege, om hun haardsteden terug op te trekken op de plaats zelf waar ze vroeger verrezen en aldus de eerste hand te leggen aan het Mirakel der Vlaanderendat de wereld zou verbazen. Doch de regeering had allerhande onwijze plan nen opgevat. Yper zou een zone du silence worden, de stad zou buiten hare grenzen her bouwd worden en zoo meer. Een afvaardiging van Yperlingen vroeg en bekwam een verhoor bij Z. M. wijlen Koning Albert. Zij had spoedig Z. M. van dl het onzinnige van deze voorstellen overtuigd en enkele dagen later kwam de machtiging tot bouwen op het oude alignement. Wij hadden ons tot den Koning (Zie vervolg onderaan volgende kolom). Zoóals telken jare werd hier Zondag laatst, 1° November, een grootsche en roerende hulde ge bracht aan onze geliefde Doo- den. Om 10 u. 45 vergaderden een vijf en twintigtal maatschap pijen alsook afvaardigingen on zer stadsscholen, vergezeld'Van hunne onderwijzers, op de Van- denpeereboomplaats, terwijl de vlaggen der verschillige oud- strijdersbonden zich Vóór het gedenkteeken der Ypersche ge sneuvelden opstelden, en het stedelijk brandweerkorps, de Harmonie Ypriana, de Oudstrij- d'ers en de vlaggen der andere deelnemende maatschappijen langs de Halle en links van het Monument hadden post gevat. Om 11 u. kwam de Heer bur gemeester Vanderghote, Verge zeld van den Heer Clincke- maille, arrondissementscommis saris, van de Heeren Lemahieu, Delahaye en Van der Mersch, schepenen Jvr. Cornillie, de Heeren Biebuyck, Seys, Van Alleynnes en Vergracht, gemeente raadsleden Lefebvre, rechter Sobry, oud-bur gemeester Tordeur, schoolopziener, en andere overheden, op zijne beurt voor het gedenktéeken waar hij, namens de stad als hulde aan onze Ypersche helden, na een minuut van ingetogen stilte, een prachtigen bloemenkrans neerlegde, terwijl de klaroenen het Te Velde bliezen en de Harmonie Ypriana het nationaal lied op ge- dempten toon uitvoerde. Ook de Heer Isaï Gru wez, legde namens het Verstandhoudingscomiceit der Oüdstrijders bloemen bij het monument'neer. Daarna zette de stoet zich in beweging en defi leerde vóór de overheden en vóór het gedenktee ken bij hetwelk verschillige maatschappijen op haar beurt kronen en bloemtuilen kwamen neer leggen. Voorop stapte een afvaardiging der Rijks wacht, gevolgd van de Liberale Harmonie, de af vaardigingen der stadsscholen en de lange rij der plaatselijke maatschappijen. Naarmate deze vóór het Monument voorbijkwamen ging ieder gewend en de Koning gaf ons voldoening. Indien het nu moet, zullen wij ons nogmaals tot den Koning wenden. Wij zullen tot bij Z. M. Koning Leopold III gaan met hetzelfde betrou wen, waarmede wij tot zijn diepbetreurden vader Z. M. Koning Albert gegaan zijn. De vergadering betuigde hiermede haar volle dige instemming en verscheidene leden waren bereid, zoo het noodig bleek, den voorzitter te vergezellen. Hierop greep een lange gedachtenwisseling plaats en het bleek dat er geruchten loopen dat de stad in ruil van de vaart Yper-Komen de uit voering van andere werken zou bekomen men spreekt onder ander van den heropbouw van den rechtervleugel der Hallen en van sommige andere werken. De vergadering is algemeen van oordeel dat op deze voorstellen niet kan en niet mag ingegaan worden. Deze werken kunnen geenerlei in ruil komen van het herstel der vaart Yper-Komen. Iedereen is akkoord om de volle dige opbouwing der Hallen te eischen. Yper heeft daar recht op. De Staat is ons dit verschuldigd en dit werk had 17 jaar na den oorlog reeds lang kunnen voltooid zijn. Doch daarvoor hoeven wij, mogen wij aan het herstel onzer vaart Yper- Komen niet verzaken. Nog zoovele inkomstbron nen werden Yper ontnomen en Yper kan nog zoo vele dingen opeischen in vergelding van wat ons niet teruggegeven werd. Wij mogen niets laten af dingen van hetgeen ons rechtmatig toekomt. Wij mogen ons niet laten om den tuin leiden met enkele millioenen voor werken waarop wij om andere redenen en op een anderen titel eveneens recht hebben. Het eene kan onmogelijk het andere vervangen. Op voorstel van den heer L. Vandevoorde wordt vervolgens besloten dat het bestuur der Handels kamer een vraag zou richten tot de leden van den gemeenteraad opdat deze in algemeene vergade ring een motie zou stemmen ten voordeele van het herstel der vaart Yper-Komen. Er wordt bij de leden aangedrongen opdat elkeen zou aan dringen bij de vertegenwoordigers van de poli tieke partij waartoe hij behoort, om hun tus- schenkomst te vragen voor dit herstel. De eind beslissing hangt vooral van ons zelf af, van de samenhoorige, solidaire werking van al de leden en eenieder wordt aangespoord om in de mate van zijn mogelijkheden mede te werken om deze eindbeslissing af te dwingen. Vervolgens werd overgegaan tot de bespreking der andere punten van de dagorde, waarvan wij verder afzonderlijk verslag uitbrengen. (Zie laatste bladzijde van ons bijvoegsel). De heer burgemeester, in naam van de stad, de heeren Gruwez en Cambier, in naam der Oudstrijders, hebben bloemenkransen neergelegd op de graven der gesneuvelde Yperlingen. vaandrig zijn plaats in den stoet aan het hoofd zijner maatschappij terug innemen. Ten slotte vervoegde de Harmonie Ypriana eveneens den stoet, alsmede de talrijke afvaardigingen der oudstrijdersbonden, namelijk de Oorlogsinvali den, de Nationale Strijdersbond, de Poilus de France, het British Legion, de Verbroedering van het 31" en 23°, de Vuurkruisers en de Oorlogsvrij willigers, en de overheden, omringd van het Brandweerkorps onder de bevelen van Comman dant' Vergracht, besloten dezen langen en in- drukwekkenden stoet. Aiover de Groote Markt richtte de stoet zich naar het stedelijk kerkhof terwijl de Liberale Harmonie en de Harmonie Ypriana op gansch den doortocht om de beurt passende treurmar- schen uitvoerden. In het voorbijgaan der Meenen- poort werden, namens het Verstandhoudingsco- miteit der Oudstrijders van Yper, bloemen aan dit Britsch monument neergelegd. Op. het kerkhof schaarden de overheden zich rond de zerken der aldaar begraven Ypersche ge sneuvelden en, na het De Profundis door den Zeer Eerw. Heer Deken, omringd van nog andere geestelijken van stad, gebeden, werden deze gra ven door den Heer burgemeester en namens het Verstandhoudingscomiteit der Oudstrijders met bloemen overdekt, terwijl de klaroenen schalden en de Harmonie Ypriana de Brabangonne aan hief. Ook de graven der Fransche en Engelsche gesneuvelden werden door den Heer burgemees ter bebloemd terwijl de Harmonie Ypriana er beurtelings de Marseillaise en het God save the Kinguitvoerde. Tot slot van dit officieel bezoek aan het kerkhof ging de Heer burgemees ter ook nog de graven der slachtoffers van de mijnramp van Wytschaete bebloemen. Nadien verspreidden de deelnemers van den stoet zich op het kerkhof om wie hier, wie daar op het graf van een geliefde te gaan bidden. Gansch den namiddag was het een gedurige be devaart naar het kerkhof waarvan meest al de graven beter en schooner nog dan de voorgaande jaren versierd en bebloemd waren. Het eerste bal zal op Zaterdag 12 December, te 21 u. plaats hebben in de zaal Lapiere. Het Comi- teit heeft nogmaals de welwillende medewerking bekomen van het befaamd orkest The Rhythm King's dat verleden jaar zooveel bijval geoogst heeft. Ditmaal zal dit orkest versterkt worden met een bekenden negerzanger, die gedurende het zomerseizoen te Oostende een buitengewoon succes behaald heeft. Le premier bal aura lieu le Samedi 12 décembre a 21 heures, a la salie Lapiere. Le Comité a obtenu de nouveau le concours du fameux or- chestre The Rhythm King's qui l'année pas- sée a obtenu un si grand succès. Cette année il sera renforcé par un réputé chanteur nègre qui pendant la saison d'été a constitué une attraction formidable a Ostende. Theepot en koffiekan, Neemt er gematigd van, Voor uwe maag is het scha, Drink Chicorei PACHA.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 3