L. Despeghel=Van Raes Koloniale Loterij LEON GRILLET Beursorders Les Accroissements de notre Musée De FRIIIT- en GROEMTENWIMKEL vroeger Tempelstraat, 3 is overgebracht naar de Boterstraat, Hr 39. Belangrijk Bericht nopens de DE MIDDENSTANDERS ONBEKENDE BELGEN Meenenstraat, 31, YPER Telefoon 144 Comptant en Termijn WISSEL C O U P O N S ONDERSCHRIJVING EN REGELING VAN TITELS. Avondbloktrein Brussel (Zuid) - Yper xtu*h* «nmtup»»; 4 (Cette suite a notre article du 19 septembre dernier aurait dü paraitre avant la suite et fin du 10 octobre. Nos lecteurs voudront nous excuser cette distraction.) Une occasion s'est offerte d'acquérir une collec tion Yproise formée depuis prés d'un demi-siècle par un chercheur infatigable et c'est de cette collection que nous voulons décrire ici les pièces principales. Mettons tout d'abord hors pair un Couronne- ment de la Vierge par Foort, dit Karei van Yper, traité selon la tradition iconographique habituelle du XVI'' siècle la Vierge, de face, est agenouillée sur un coussin, les mains jointes. Dieu le Père, vêtu d'une riche dalmatique brodée et coiffé de la tiare pontificale, tient d'une main une cou- ronne au-dessus de la tête de la Vierge, et de l'autre, le globe crucifère. Cette même couronne est soutenue, a gauche par le Christ, le bas du corps drapé.d'une étoffe rouge et tenant la croix de l'autre main. Au-dessus de la Vierge, dans l'azur du ciel, le Saint-Esprit sous les traits d'une colombe. Cette oeuvre de Karei van Yper est une ré- plique de celle qui existait jadis au musée, au premier palier de l'escalier, mais en une tonalité plus fraiche et d'une conservation qui fit plus d'une fois l'admiration d'hommes compétents. Karei van Yper peut être rangé parmi les pré- raphaélesques et son faire est encore empreint de celui des primitifs flamands, sans avoir l'am- pleur de génie des maitres de la Renaissance, dont il fut le prédécesseur. L'extrême rareté des ceuvres de Karei van Yper fait du Couronnement de la Vierge une acquisition dont il v a lieu de féliciter l'administration du musée. Trés intéresante cette exquisse fort poussée du grand tableau de Louis Delbeke La Charité de Charles-le-Bon"» avec certaines variantes avec l'ceuvre originale du musée détruite par la guerre. On y reconnait la patte du maitre, dans sa première manière, trés différente de eet ar chaïsme voulu des fresques des halles. Oü sont allées les oeuvres de Delbeke On se le demande. Malheureusement, nous avons appris récemment qu'une de ses oeuvres les plus fortes est en voie de détérioration et nous nous préoccuperons de sa préservation. Théodore Ceriez est également un artiste yprois dont les oeuvres se font de plus en plus rares, la plupart ayant franchi le continent, du vivant même de l'artiste. Le Bibliophile acquis par le musée, se recommande par sa correction de dessin, sa touche fine et ce beau coup de jour qui vient frapper ce personnage en habit bleu ciel, debout tout prés d'une fenêtre, absorbé par une lecture attachante. A part l'aquarelliste Louis Titz, bien peu de peintres ont songé autrefois a planter leur che- valet dans nos vieux quartiers yprois. Le peintre anversois Dely, tout comme Titz, fut séduit par la belle courbe de l'extrémité de la rue de Lille. II l'a saisie a hauteur du Nazareth, avec une belle fagade ancienne a gauche et le clocher de St- Pierre dans le fond, tel qu'il existait encore en 1914. Cette oeuvre, d'un coloris trés frais, signée et datée de 1914, constitue un document Yprois qui excitera la curiosité de plus d'un visiteur. SERPY. Telefoon 374 Vergeet niet de speciale plakbrieven te raad plegen die de nieuwe verdeelingsplans der loten uitleggen PLAN A. Een biljet op honderd wint 1.000 fr. (Aanduiding der winnende biljetten door de twee laatste cijfers). Een groot aantal loten van 2.500 tot 100.000 fr. Een lot van een miljoen. Het groot lot2 miljoen. PLAN B. Een biljet op 10 wint 100 frank. (Aanduiding der winnende biljetten door het laatste cijfer). 61.310 loten van 100 tot 100.000 frank. Het groot lot1 miljoen. RIJK VOOR 50 FRANK. AlloAlloHier Brussel N. I. R. Minister Van Isacker bij de Middenstanders De winkelier liet van alteratie schier de olie kruik vallen met open mond en ooren, de oogen in de ruimte, hong hij aan 't toestel en daar kwam het, plechtig en zalvend, het heilaanbrengend woordMiddenstanders, aan u de beurt, de Regeering waakt over u Ik denk dat zelfs de beroepszwartzieners niet meer de buitengewone verbetering kunnen loo chenen, die zich voorgedaan heeft in den ekono- mischen toestand van het land sedert April 1935. Met den levensstandaard even hoog te houden als in de eerste maanden van 1934, niettegen staande een muntontwaarding van 28 en dank aan een snelle verhooging der grootprijzen heeft de Regeering de winst hersteld in de nijverheid en den handel. Dit eerste resultaat gaf den spoor slag aan een ekonomische uitbreiding. Het dagelijksch verkeer, dat ik persoonlijk had met de vertegenwoordigers van al de takken van het ekonomisch leven, de bestatigingen, wel ke ik persoonlijk heb vastgesteld bij mijn her haalde bezoeken in warenhuizen en nijverheids gestichten, laten mij toe te bevestigen dat de ekonomische heropbeuring een nieuw tijdperk van stoffelijken voorspoed inluidtnieuw tijd perk schitterender dan de vorige en. ziet hier waarom omdat al de klassen der maatschappij en al de lagen der bevolking een ruimer, een rechtvaardiger aandeel zullen nemen in de ko mende verbeteringen. Wij zullen paal en perk stellen aan de macht der. grootwarenhuizenwij zijn besloten alle inrichting en uitbreiding van grootmagazijnen te beletten. Maar om het tot stand komen en de vergrooting van Middenstandszakenniet te remmen, stel ik voor de grendelwet niet toe te passen bij handelszaken in gemeenten van meer dan 100.000 inwoners en die min dan 5 personen gebruiken en in de andere gemeenten min dan 3. De grendelwet voor het grootwarenhuis en niet voor den kleinen handelaar. De krisistaks verminderd met 25 zal u een nieuwe leniging brengen en dat, gevoegd bij de reeks kredietorganismen (van dewelke de meer derheid der kleine bedrijven niet kan genieten) zal den Middenstand een riem onder den arm steken. In naam der Regeering...» Woedend keerde de winkelier naar de toon bank terug. Beloften en rotte appelen En zoo ging het bij iederen kleinburger, in ieder klein bedrijf, bij ieder landbouwer. Die schielijke bezorgdheid van de Regeering voor het beste deel en meest vergeten deel der bevolking vindt misschien zijn oorsprong in de dreigende houding die de Middenstand begint aan te nemen. Immers de miskende, verschopte middenstander begint den rug te keeren naar de oude partijen, die hem immer en immer paai den. Is het onder den drang der Rexbeweging, dat de Regeering bezorgdheid toont voor den Middenstand, die omhoog en omlaag, rechts en links uitziet naar dezen, die hem de reddende hand zal uitsteken Het kan heel schoon klinken, wanneer men de Regeering hoort verklaren dat de begrooting klopt, dat de belasting opbrengst zeer bevredi gend is en dat de algemeene ekonomische toe stand verbetert. Maar de ekonomische herleving mag niet nagestreefd worden door de begunsti ging van den eenen stand ten nadeele van den anderen, maar moet wel berusten op den harmo- nischen opgang van al de standen. En dat is het geval niet voor wat de kleine burgerij, ambach ten en neringen betreft. De middenstand eischt levensmogelijkheid, recht op bestaan. De middenstand wil leven en laten leven. Hij is niet verbitterd, afgunstig of nijdig tegen de andere standen, die de bezorgd heid van de openbare besturen genieten, (niet uit genegenheid maar uit schrik), maar hij vergt dezelfde bezorgdheid op voor zich zelf hij wil geen onbekende Belg meer zijn, daar waar hij het grootste recht tot spreken en eischen heeft hij is het beu voortaan nog uitgewrongen te wor den als een schotelvod, uitgeperst te zijn als een citroen, gëstroopt te worden tot op het vel, ge- pletterd te worden op het aambeeld van het grootkapitaal door den hamer der werksyndika- ten hij is het beu afgeschipperd te worden met beloften, hij eischt daden. De voortdurende mis kenning en vergetelheid is op het punt dat mira kel te bewerken, dat onmogelijk scheen, namelijk de eenheid van streven bij de middenstanders, die tot hiertoe elkander bekampten, en dan zal de regeering voor haar verantwoordelijkheid ge steld worden en wie niet hooren wil, zal voelen. De middenstand eischt de verlaging der sociale lasten, welke loodzwaar op hem drukken, zon der dat hij zelf het voordeel der sociale hervor mingen kan genieten, zooals gezinsvergoeding en ouderdomspensioenen. Men moet niet gewa gen van betaalde verlofdagen bij den neringdoe ner, die van 's morgens 6.uur tot 's avonds laat ten dienste staat der gemeenschap en soms noch Zondag en feestdag kent. Hij eischt de verlaging en vereenvoudiging der belastingen, vooral van deze die op het be drijf drukken zooals krisis- en overdrachttaks rechtvaardiger verdeeling der belastingen en zooveel mogelijk taxatie aan de bron. Niet 25 maar 100 of algeheele wegcijfering van de krisistaks. Deze werd slechts voor 1 jaar gestemd maar van jaar tot jaar hernieuwd al leen door de goedkeuring der begrootingnooit werd er een verlengingswet gestemd eerbied dus voor de wet, heeren wetgevers. Hij eischt onmiddellijke bescherming tegen de oneerlijke mededinging van op fiskaal gebied al te zeer begunstigde kooperatieven, ekonomaten en grootwarenmagazijnen. De Minister gewaagt van een kommissie die hij ingesteld heeftdaar in zetelen 4 professors uit de 4 hoogescholen, en 4 vertegenwoordigers der grootwarenhuizen. In die kommissie moeten er ten minste 4 vertegen woordigers zijn der kleine burgerij. Of is het soms Brussel alleen die de lakens moet uitdeelen; 't was ook Brussel die hier in zake oorlogsschade al het verstand had en beter dan de ingezetenen wist wat er hun te goede moest komen. De Minis ter is persoonlijk in nijverheidsgestichten ge weest maar is hij te lande, in de steden in betrekking gekomen met de kleine burgerij en de stedelijke handelskamers heeft hij ook hun verzuchtingen gehoord de nood strekt verder dan Brussel, Heer Minister. De Middenstand eischt de vereenvoudiging van het fiskaal stelsel, de afschaffing van alle plage rijen en tergende inquisities van den fiskus. Het is niet genoeg een Koninklijken kommissaris in die zaken aan te stellen. Hij moet vlug werken om meer rechtvaardigheid in de verdeeling der lasten te doen heerschen. De Middenstand moet uit den vergeethoek. Zijn heropbeuring is voor het algemeen lands belang van kapitale beteekenis. Een voorspoedige Middenstand is de beste basis van de orde en van de rust in het land hij is tevens het eerste en het grootste krachtelement van een sterken Staat. In politieke zaken is het gevaarlijk de oogen te sluiten voor het zonlicht. De Regering speelt gevaarlijk spel met den Middenstand voort te miskennen. De Middenstand is het eerste en grootste slachtoffer van de krisis en juist hij moet er de redder van zijn. Niettegenstaande de inzinking der zaken, blijft hij nog de grootste belastingschuldige voor het evenwicht van 's lands finantiën. Bloemen en kronen voor den onbekenden sol daat. Redding en recht voor den onbekenden Belg, den Middenstander. X... WISSELAGENT CORRESPONDENT BIJ DE BEURS VAN BRUSSEL Wettelijke borgsom neergelegd bij de Nationale Bank van België Sedert het in voege treden van de nieuwe trein- gids met 4 October 11. was de bloktrein, die 's avonds uit Brussel (Zuid) om 19 u. 09 vertrok en te Kortrijk aansluiting gaf met den laatsten trein naar Yper en Poperinghe, afgeschaft. Zooals blijkt uit het hieronderstaande schrij- vén gericht aan de Ypersche Handelskamer is deze trein sedert 1 November 11. terug in dienst gesteld. Nationale Maatschappij der 2 November 1936. Belgische Spoorwegen. Den Heer H. Vermeulen, Voorzitter der Handels- en Nijverheidskamer, te Yper Ik heb de eer U te laten weten dat de avondbloktrein tusschen Brussel (Zuid) en Kortrijk sedert 1 November terug in dienst gesteld is geworden. Vertrekkende uit Brussel (Zuid) om 19 u. 09 komt deze trein te Kortrijk aan te 20 u. 12 en geeft aanslui ting met Lauwe-Moescroen te 20 u. 15. Meenen-Yper-Poperinghe te 20 u. 15. Iseghem-Roeselaere-Brugge te 20 u. 18. Een nieuwe bloktrein vertrekt uit Kortrijk te 20 u.18 ter bestemming van Gent S. Pieters (aankomst te 20.48 uur.) Ik ben overtuigd dat deze maatregel volkomen vol doening zal geven aan de Heeren leden uwer vereeni- ging. Aanvaard, M., enz.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 4