VELÖSPORT ROGER 6 BOKSEN YPERSCHE VOETBALKRONIEK SUPPORTERSCLUB C. S. Y. VOOR SCHOENEN OP MAAT ALSOOK VOOR VERMAKINGEN 27, Boterstraat, YPER DUIVENSPORT Deze week had men dus nogmaals maar af te reke nen met twee wintervelodrooms,- gezien de hoofdstad de poorten harer winterhalle nog niet had geopend ten bate van de renners, die van nu voorts toch zouden mo gen denken op de nakende prestaties door de winter- renners te leveren. Zeggen we maar aanstonds dat al deze, welke gewoonlijk een kabien huurden of zich in de kuip van de Louis Bertrandlei kwamen oefenen, dezen winter nog niets verdienden en zich nu nog eerst moeten fitt zetten om het tegen de geoefende renners van Antwerpen en Gent te kunnen bolwerken. In Antwerpen was, gezien de afwisseling van het pro gramma. een mooi brokje sport te zien. De afvalling voor abonnenten werd veroverd door Van Geut vóór Schillemans, Cotteleer, V. Doninck, enz. De snelheid vóór liefhebbers werd veroverd door Cools, die Swartepoorte en Verbergh in finaal af droogde. In den omnium per ploegen, voorzien in snelheid, ach tervolging per ploeg, en 1 km. -tijdrijden per ploeg, zag men een volledige heropstanding van Peer Ver reyckendie toevallig Deneef tot ploegmaat kreeg en daardaar 50 beter reed. 11' Match snelheid1. Cavé2. Decaluwé, op 1 1. 3. Deneef 4. Deryck. 2 Match snelheid 1. Verreycken 2. Huybrechts3. Vandendriessche 4. Dictus. 2) Achtervolging 6 km.: 1. Deneef-Verreycken, de 5 km. 380 m. in 6 min. 53 sec. 1/5 2. Decaluwé-Huy- brechts ingeloopen 3. Dictus-Deryck 4. Cavé-Vanden- driessche. 31 Km. tijdrijden per ploeg1. Huybrechts-Ce Calu- wé 2. Dictus-Deryck; 3. Verreycken-Deneef; 4. Cavé- V andendriessche. 4 Puntenkoersklassementen gewonnen door Huy brechts, Deryck, Verreycken en Deryck. Klassement1. Verreycken-Deneef, 25 p. op 1 ronde: 2. Dictus-Deryck,.36 p.3. Decaluwé-Huybrechts, 41 p. 4. Cavé-Vandendriessche, 42 p. Algemeene Rangschikking: 1. Deneef-Verreycken, 12 p. 2. Decaluwé-Huybrechts, 17 p.3. Dictus-Deryck, 21 p.4. Cavé-Vandendriessche, 26 p. Een koers achter tandems, zoowat een uitdaging, zag Veger in tegenwoordigheid van Haesendonck en al hoewel de jeugdige Hollander prachtig won op de oude pisterat Armand, en alle twee de reeksen won op een manier die alle commentaar overbodig maakt, moest die jeugdige noorderbuur niet lang de vreugde van die zege smaken. Immers, daags nadien deed hij te Gent, in den ploegkoers, een val, welke een schedelbreuk veroorzaakte en aan de gevolgen waarvan de arme jongen Woensdag laatst is overledej} zonder tot bezin ning te zijn gekomen. Tragisch einde en dit aan den ou derdom van 22 jaar. Een element van onschatbare waar de welke de Noorderburen verliezen, daar hij onge twijfeld de stappen van Pijn, Wals, Slaats, enz. ging volgen. Hieronder geven we dus nog de laatste prestaties weer van Veger 1 Reeks: 10 km.) 1. Veger, in 11 min. 05; 2. Hae- zendonck, op 130 m. 2- Reeks (15 km.) 1. Veger, in 16 min. 48 2. Hae- zendonck, op 115 m. Rangschikking1. Veger2. Haezendonck, op 245 m. De uurkoers voor stayers zag aan het vertrek den in Antwerpen bijzonder populairen Ronsse, die te kam pen had met Paillard, Moeller, Metze en Aug. Wambst. Zeggen we maar aanstonds dat Georges prachtig heeft gezegevierd en alle aanvallen heeft afgeslagen van Aug. Wambst, die het bijzonder op dien koers scheen te hebben gemunt. Uitslag1. G. Ronsse, in 1 ure 65 km. 195 m.2. Wambst, op 100 m. 3. Metze, op 125 m.4. Paillard, op 200 m. 5. Moeller, op 1 ronde 75 m. Te Gent kwamen de drie wereldsprinters elkaar in hoofdkamp meten. Oprecht jammer was het voor de Stroppen dat Poes zooniet ziek, dan toch onpasselijk was en daardoor zijn wereldtrui niet naar behooren kon verdedigen. Hieronder de uitslagen 1' Reeks met 2 1. Richter 2. Gerardin, op 2 lengten. 2' Reeks met 21. Scherens2. Richter, op i lengte. 3 Reeks met 21. Gerardin2. Scherens, op 10 cm. 4' Reeks met 3 man 1. Richter2. Scherens, op 1 1.3. Gerardin, op J lengte. 5'' Reeks (1 ronde tijdrijden) 1. Scherens, in 9 sec. 3/5 2. Richter, 10 sec.3. Gerardin, in 10 sec. 1/5. 6' Reeks (500 m. tijdrijden) 1. Richter, 31 sec. 2. Gerardin, 31 sec. 2/53. Scherens, in 31 sec. 4/5. T Reeks (10 ronden achterv.) 1. Gerardin; 2. Rich ter, op 10 m.3. Scherens ingeloopen. Algemeen klassement1. Richter, 13 p.2. Gerardin, 10 p.3. Scherens, 9 p. Achtervolgingen over 10 ronden1. Van Cauter-De- mulder kloppen Mertens-Verbraeken met 15 met. 2. Braeckeveldt-De Blauwer kloppen Verniers-Haele- meersch met 10 met.3. Raes-Van Eenaeme kloppen Hermie-Verlinden met 25 met.4. Veger-Lanssens klop pen Cromfeld-Bradt met 40 meter. Helaas, de laatste uitslag voor Veger en dan nog een klinkende zege. 5. Meerschaert-Alexander kloppen Grysolle-Carpri- aux met 10 met. 60 km. ploegkoers werd een bloemtuil te meer voor den leepen Raes, die zooals altijd een even slimmen en daarbij sterken opkomeling had uitgekozen om dien slag thuis te halen. Ik bedoel den jongen beroepsren ner Van Eenaeme, die Raeske heel flink ter zijde stond. Met hun beiden lieten zij Hermie-Verlinden, Meer schaert-Alexander en Verniers-Haelemeersch na zich. Uitslag1. Raes-Van Eenaeme, 11 p. 2. Hermie-Ver linden, 9 p.3. Meerschaert-Alexander, 3 p.4. Ver niers-Haelemeersch, 0 p. Op 1 ronde5. Cromfeld- Bradt, 5 p.6. Van Cauter-Demulder, 0 p.Op 3 ron den 7. Lansens-Carpriaux, 0 punten. In Parijs bleef Jan Aerts zijne traditie getrouw en wist er de eerste overwinningen binnen te halen. Hij deed het ditmaal met Danneels, met wien hij een ronde vooruit liep op Dayen-Falck Hansen, Magne-Pélissier en Zims-Kusters. Wel gewerkt, Jan en Gust en van onzen alroundrenner Jan mogen we nog zulke stooten verwachten. Uitslag: 1. Aerts-Danneels, 67 p., de 100 km. in 2 u. 09 min. 45 sec.Op 1 ronde2. Falck Hansen-Dayen, 32 p.3. Magne-Pélissier en Zims-Kusters, 29 p.5. Di Pacco-Rossi, 25 p.6. F. Wambst-Samyn, 4 p.Op 2 ronden7. Fournier-Archambaud, 14 p. 8. Lemoine- Guimbretière, 13 p. 9. Bouchard-Lamouroux, 7 p.10. Court-Serès, 1 p.Op 4 ronden11. Le Grevès-Magde- laine, 13 p.12. Bruneau-Bertin, 9 p.Op 5 ronden 13. Geb. Lapébie, 7 p. De boksavond, op touw gezet door de Boxing Club Wervick en de Flandria Boxing Club van Oostende in het gezellig zaaltje van de Victoria-Palace, kende het verhoopte succes niet, en de belangstelling was alles zins beneden deze welke promotor Knockaert andere jaren kende. Nochtans, het gerieflijk zaaltje der Victo ria-Palace, dat er juist lijk voor geschikt schijnt, kan daartoe geen aanleiding geven, maar wel de namen der boksers, die totaal vreemd zijn. .Voeg daarbij.dat er dan nog telkenmale op 't laatste nippertje véranderingen gedaan worden, en de namen van deze die opkomen dezelfde niet zijn van deze welke op het gratis aangeboden programma voorkomen. Dit is spijtig en, mijn inziens, is dit wel wat te verhelpen. De uitslagen waren de volgende Liefhebbers over 4x2 handschoenen 8 oneen 1) Galloo, Oostende, 51 kg., bokst onbeslist met Lingier, 53" kg„ Wervick. Match zonder geschiedenis, waarin Lingier tegen het einde zijn achterstal van punten inloopt. 2) Demuysere, 72 kg., Wervick, verliest .op punten van Winne, 70 kg., Oostende. De 1>' groot en slank en de 2C kort en gedrongen. Deze match ziet in de eerste ronden niemand in njeer- derheid, maar naarmate het einde nadert komt Winne uit zijn schelp en wint afgeteekend. 3) Nuytten, 50 kg., Wervick, wint op punten tegen Devos, 53 kg„ Oostende. Nuytten is veel beter bokser, en alhoewel Devos er alles opzet en vermoeid eindigt, kan hij het niet bol werken. 4) Hollebeke, 60 kg„ Wervick, en Jonckheere, 60 kg., Oostende, doen match nul. Harde kamp waarin Hollebeke gedurende gansch den kamp een lichte meerderheid toonde. Ons inziens moest de beslissing aan Hollebeke toekomen, daar hij licht in het voordeel was. 51 Beroepskamp 10x2 handsch. 5 oneen tusschen Carlier, 61 kg., Yper en Naesens, 59 kg., Oostende. Hierin deed de Cois wel een der schoonste kampen tot hiertoe geleverd en stellig is hij met reuzenschre den vooruitgegaan. Hij verkeerde geen enkel oogenblik in moeilijkheid, ik geloof integendeel dat, had hij in rounds 5 en 7 goed opgelet, de Oostendenaar naar het tapijt ging gespijkerd zijn en dit voor de volle rekening. Wij zijn dus verheugd dat onze Carlier, die geen oefening op den man zelf had, het zoo goed heeft af gebracht, en we hopen dat hij, eens duchtig getraind door Croquette en anderen, ons nog verrassende uit slagen zal bezorgen. Bravo Cois, 't was wel, uw kamp heeft gansch den avond vergoed, omdat er velen ver rast zijn heengegaan over uw verbazenden vooruit gang. Doe zoo voort en als bokser is u een schoone loopbaan weggelegd. SPRINTER. Matchen van Zondag 8 November 1936 Stade Kortrijk R. S. Waereghem F. C. Roeselare Knocke F. C. W. S. Lauwe Stade Mouscron S. V. Ingelmunster Waereghem Sp. G. S. Middelkerke C. S. Yper S. K. Roeselare De Panne F. C. Iseghem S. K. Sweveghem Tweede Afdeeling C. S. Yper F. C. Roeselaere Na een veertiendaagsche gedwongen rust, moeten onze jongens naar de Mandelstad optrekken om er de lokale F. C. te bekampen. De verplaatsing is bijgevolg gevaarvol, eerst en vooral omdat de tegenstrever aan de spits van het klassement prijkt, vervolgens omdat hij alles zal bij zetten om de punten te veroveren ten einde Knocke in het bereik te houden, en eindelijk omdat die ploeg, waar tal van vreemde spelers in voorkomen, niet zal willen verliezen vóór eigen publiek. En nochtans is dit elftal niet ongenaakbaar. Sweveghem speelde er immers een gelijk spel en zoo deze laatste club dat kan, dan kunnen de rood-witten het ook. Immers, om een vergelijking te maken zullen wij zeg gen dat de verdedigingen elkander waard zijn. Meer, de onze moet zelfs een tikje sterker zijn, vermits, vol gens de officieele cijfers, Roeselaere 13 doelen tegen heeft terwijl wij er 16 tellen. Doch wij mogen gerust 5 doelen aftellen, die wij op het groen tapijt voor de match Yper-Iseghem bij gekregen hebben, zoodat de goal-average feitelijk 13-11 voor Yper en 31-13 voor F. C. Roeselaere zou moeten zijn. Volgens deze gege vens bezit de Club dus een goede voorlijn, wat een lokale zege doet voorzien. Evenwel moet er rekening gehouden worden dat onze voorwaartsen pas ingespeeld geraken en dat de ontmoetingen tegen de Mandelzonen altijd op een nipten uitslag verliépen. Daarom, spelers, laat u niet beïnvloeden door de faam die sommige spe lers van het te bezoeken elftal genieten, integendeel speelt zooals tegen R. S. Waereghem, zonder vaar of vrees en uithoudend tot het einde. Het eenige dat gij moet beoogen is van eervol uit het strijdperk te treden. Derde Speciaal S. K. Heule C. S. Yper De Specialers hebben totnogtoe geen merkwaardige uitslagen verwezenlijkt en het is meer dan tijd dat zij eens hun tanden beginnen te toonen. De reeks schijnt dit jaar samengesteld te zijn uit elftallen die elkander waard zijn, want ieder ploeg heeft reeds punten ver loren. Morgen gaat het tegen Heule die een punt min der telt dan rood-wit. Een gelegenheid dus om er oogst op te doen, al ware het maar het gelijk spel. DERDE SPECIAAL B. S. C. Meenen Kortrijk Sp. Stade Kortrijk F. C. Poperinghe Stade Moescroen A. A. Moescroen C. S. Yper Deerlijk Sp. S. V. Kortrijk S. K. Heule Wevelghem Sp. R. C. Harelbeke Juniors C. S. Yper Kortrijk Sp. Na de nederlaag te Meenen opgeloopen, zullen de juniors er aan houden zich beter uit den slag te trekken 4 3 1 0 14 5 6 4 3 1. 0 15 7 6 4 3 1 0 23 11 6 4 3 1 0 12 7 6 4 2 1 1. 11 10 5 4 2 2 0 9 10 4 4 1 2 1 8 11 3 4 1 2 1 6 13 3 3 1 2 0 4 13 2 4 1 3 0 9 11 2 4 1 3 0 8 18 2 3 0 2 1 5 8 1 tegen Kortrijk Sport die op bezoek komt. Volgens het klassement moeten beide ploegen even sterk zijn. De lokale verdediging schijnt sterker te zijn, terwijl de Leiezonen beter schutters bezitten, wat ons doet ver onderstellen dat een puntenverdeeling beide partijen zal bevredigen. JUNIORS REEKS B. F. C. Isegberp 4 3, 0 1 17 5 7 S. C\ Meenep 4 0 1 17 6 7 Strde Kortrijk ,3 3 0 0 28 6 6 Wnèreghem Sp. 3 2 0 1 10 6 5 F. C Komen 4 1 3 0 8 11 2 Kortrijk Sp. 4 13 0 10 21 2 C. S Yper 4 1 3 0 5 15 2 S- K. Sweveghem 3 0 2 1 5 15 L Stade Moescroen 3 0 2 1 7 22 1 Scholieren C. S. Yper Stade Moescroen De rood-witte jongens krijgen den leider hunner reeks als gast, en staan dus voor een harde karwei. Maar wij denken dat de scholieren een goed resultaat zullen bewerkstelligen, daar zij vóór eigen volk eens willen bewijzen wat zij kunnen en doen uitschijnen dat de match tegen A.A. Moescroen geenszins hun Sterkte wëergegeveh heeft. SCHOLIEREN REEKS C. Staat- Moescroen 3 3 0 0 27 2 6 S. K. Vlamertinghe 3 3 0. 0 9 3 6 S. C, Meenen 4 3 1 O, IJ) 4 6 W. S. Lauwe 4 3 1 0 13 6 6 C. S. Yper 3 2 1 0 6 4 V. V. Reckem 3 2 1 0 7 7 4 A. A.. Moescroen 4 2 2 0 6 8 4 Toek. Meenen 4 1 3 0 3 15 2 S. C. Meenen B 3 0 3.0 4 10 0 F. C. Poperinghe 4 0 4 0 6 16 0 Wervick Sp. 3 0 3 0 5 22 0 Knapen S. V. Kortrijk 12 C. S. Yper 0 De kleintjes, die Zondag laatst moesten optreden, hebben zoo maar een dozijn doeltjes voor hun Hoogdag als geschenk mede gekregen. Daarmede is de helft van het seizoen voor hen ten einde, behalve dat er nog een uitgestelde match tegen Wevelghem te betwisten valt. KNAPEN REEKS D. Stade Moescroen 6 6 0 0 35 6 12 S. V. Kortrijk 7 6 1 0 41 8 12 Kortrijk Sp. 4 4 0 0 13 4 8 Wevelghem Sp. 5 2 2 1 10 11 5- Rac. Wervick 6 2 3 1 9 13 5 C. S. Yper 7 1 5 1 5 33 3 A. A. Moescroen 5 1 4 0 8 21 2 S. K. Roeselare 6 1 5 0 10 28 2: S. C. Meenen 4 0 3 1 4 11 1 NEMO. Zondag 8 November 1936 Match F. C. Roeselaere C. S. Yper Vertrek aan 't lokaal «Café de l'Yser», te 12.30 uur. Terug te Yper te 19.00 uur. Reiskosten leden 4 fr.niet-leden 8 frank. Bij deelname zich laten inschrijven voor Zon dag om 11 u., bij A. Blootacker, Café de l'Yser M. Fochlaan. Voetballiefhebbers wordt lid van Supporters club C. S. Y., lidkaart 25 frank. WEND U TOT Gediplomeerde werkman aan de School te Iseghem- Yper Uitslag prijsvlucht der drie Gewesten le vlucht van 11 Oct. uit Audenaerde bij Corneille E. 1. Taillieu Od. 2. Maerten Jos. 3. Wybo Maur. 4. Taillieu Od. 5. Vandamme Gust. 6. Saesen A. 7. Vanbesien R. 8. Dehaene J. 9. Vandamme G. 10. Demuynck K. 11. Derous E. 12. Vermeulen E.. 13. Maerten J. 14. Gouwy C. 15. Gouwy C. 16. Demuynck K. 17. Saesen A. 18. Hoedt E. 19. Anne R. 20. Declerck A. 21. Notebaert H. 22. Maerten J. 23. Vanbesien R. 24. Anne R. 25. Dehaene M., allen uit Yper. 2<' vlucht van 18 Oct. uit Adinkerke bij Taillieu Od. 1. Dehaene Jos. 2. Maerten Jos. 3. Vandamme Gust. 4. Vandamme Gust. 5. Saesen Alb. 6. De haene Maur. 7. Saesen Alb. 8. Saesen A. 9. Anne R. 10. Demuynck K. 11. Vandamme G. 12. Van damme G. 13. Demuynck K. 14. Corneille 15. Anne R. 16. Anne R. 17. Taillieu O. 18. De clerck A. 19. Maerten J. 20. Vermeulen E. 21. Taillieu O. 22. Vandamme G. 23. Taillieu O. 24. Notebaert H. 25. Vandamme G. 26. Vandamme G. 27. Notebaert H. 28. Dehaene M., allen uit Yper. 3' vlucht van 25 Oct. uit Oostende bij Declerck A. 1. Maerten Jos. 2. Demuynck Karei 3. Taillieu O. 4. Taillieu O. 5. Anne R. 6. Notebaert H. 7. Dehaene J. 8. Saesen A. 9. Vandamme G. 10. Maerten J. 11. Declerck A. 12. Saesen A. 13. Declerck A. 14. Vandamme G. 15. Notebaert- H.. 16. Declerck A. 17. Vanwichelen A. 18. Cor neille E. 19. Corneille E. 20. Declerck A. 21- Saesen A. 22. Maerten J. 23. Senesael D. 24. Demuynck K., allen uit Yper. Eindkiasseering 1. Maerten Jos. Yper, 7 prijzen, 70 punten 2. Van damme Gust. Yper, 7 prijzen, 73 punten 3. Saesen Alb. Yper. 6 prijzen, 55 punten 4. Taillieu Od. Yper, 6 prijzen, 56 punten 5. Anne R. Yper, 6 prijzen, 89 punten 6. Notebaert Hil. Yper, 5 prijzen, 89 punten 7. Demuynck Karei Yper, 4 prijzen, 41 punten 8. Dehaene Jos. Yper, 3 prijzen, 16 punten 9. Vanbesien Ren. Yper, 2 prijzen, 21 punten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 6