-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES Zielmissen HEROPENING Apotheek WECKESSER 17 JAAR, N 32-7 NOVEMBER 1936 17 ANNÉE, N 32-7 NOVEMBRE 1936 -:- BIJVOEGSEL -:- WEKELIJKSCH OVERZICHT «NOS SOIRÉES» ALMANACH VERMOT pour 1937 ARBEIDSGERECHT YPER Gewestelijke Rijkstuinbouw'school HANDBOOGSCHIETINCEN STERFGEVALLEN Zondagrust Repos Dominical -:- SUPPLÉMENT -:- Italië heeft deze week aller aandacht op zich getrokken bij gelegenheid van een ophefmakende rede door den heer Mussolini uitgesproken te Milanen. Ik wil, zoo verklaart de heer Mussolini, de stelling van het fascistisch Italië vaststellen en zijne betrekkingen tegenover de Europeesche landen in deze sombere en beroerde omstandig heden Daarop zet hij zijne zienswijze vooruit en deze heeft geweldig veel opschudding ver wekt, Ziehier eene korte samenvatting van die indrukwekkende redeMen heeft zich, zegt hij, begoochelingen voorgespiegeld de eerste is deze der ontwapening en deze is reeds dood De tweede is deze der gezamenlijke zekerheid de derde de onverbrokkelbare vrede de vierde de Volkerenbond. De Volkerenbond moest herop- gesteld worden of sterven. Daar eene heropstel ling zeer moeilijk te bewerken is, mag de Bond, wat ons betreft, ook gerust verdwijnen Daar na doet hij de ronde der Europeesche landen en zegtIndien Frankrijk eene afwachtende hou ding aanneemt tegenover ons, dan kunnen wij evenveel doen tegenover hem Italië en Zwitser land zijn bevriend en zullen het blijven Oosten rijk is eene nieuwe baan opgegaan in de geschie denis en er is een overeenkomst gesloten met Duitschland die de onafhankelijkheid van Oos ten versterkt. Sprekende van Hongarye, zegt hij dat dit land onrechtvaardiglijk verminkt wqrd en dat er recht moet gedaan worden aan dezen Staat. In Joegoeslavië ziet hij groote verbeterin gen. En dan spreekt hij van de groote toenadering en overeenkomst die er bestaat tusschen Italië en het Reich, zoodat zij als de spil geworden zijn waarrond al de andere landen zich zullen moeten scharen tot het handhaven van den vredeVer der laat hij zich zeer heftig uit tegen het commu nisme en spreekt ten slotte van Italië zelf en van zijne toekomst. Zich richtende tot Engeland roept hij uitde Middellandsche zee is de weg, een der talrijke wegen voor Engeland naar zijne kolo niën, maar voor Italië is deze zelfde zee het leven! Wij willen dien weg voor Engeland niet bedrei gen en ook niet afsnijden, maar de levensrechten van Italië moeten er geëerbiedigd worden. Daar om is er maar een middel over om vrede te be houden, 't is eene overeenkomst. Zoo dit niet ge beurt zal gansch het Italiaansche volk als een man opstaan met eene wilskracht zonder weêrga in de geschiedenis. En nu, besluit hij, allen aan 't werk om het nieuw Keizerrijk te doen bloeien en er in den kortst mogelijken tijd een element van welzijn, bloei en roem voor het vaderland van te maken Men kan wel denken welke overwegingen er over zulke uiteenzettingen in de dagbladen zijn verschenen. In Spanje gaat de strijd steeds met evenveel geweld voortde opstandelingen komen eiken dag nader bij Madrid en de Regeering, die gedu rig hare leden verandert, roept alles bijeen wat wapens kan dragen om de verdediging der stad te verzekeren. Nochtans wordt er algemeen voor zien dat de opstandelingen ze zullen innemen. Van de klacht door Rusland ingediend is er tot nu toe niets terecht gekomen, omdat men bevon den heeft dat zij op geen grondige bewijzen ge steund was. Valt nog te zien hoe Rusland zich thans zal gedragen. De Regeering der opstande lingen van Burgos heeft kenbaar gemaakt dat zij geen akkoord heeft noch met Italië, noch met Duitschland, noch met Portugal. Integendeel wordt er in alle landen, door toedoen der com munisten, een oproep gedaan om vrijwilligers naar Spanje te sturen ten einde de legers der Regeering te versterken. In Amerika hebben de verkiezingen plaats ge had om den nieuwen voorzitter aan te duiden. De Heer Roosevelt behaalde er een ongehoorden bijval. Woensdag avond had hij reeds 22 millioen stemmen tegen 13 millioen aan zijn tegenstrever. Nog nooit werd een voorzitter der Vereenigde Staten gekozen met eene meerderheid zooals de heer Roosevelt er thans eene behaalt. Ook kreeg nooit te voren een Republikeinsch kandidaat zoo weinig stemmen als de heer Landon er nu be kwam. Men ziet dit aan als eene volksraadple ging die de vorige handelwijze van den heer Roosevelt goedkeurt. RIK. - Maandag 9 November 1936 Dixinudestraat, 64, Yper. Ce fut mercredi dernier la première fois, croyons-nous, que les décors du théatre d'Ypres ont été utilisés pour une représentation de scène. Le cercle Nos Soiréesen aura done eu la primeur. Ces décors sont fort beaux, et il faut certes louer sans réserve ceux qui en ont congu les plans, et surtout l'artiste qui les a exécutés. Nous en verrons d'autres a l'occasion de représenta- tions ultérieuresils sont, parait-il, au moins aussi réussis que ceux de la pièce «Une Affaire d'Or Tant mieux pour tous, et particulièrement pour les cercles qui se dévouent a organiser des représentations théatrales La pièce de mercredi soix fut trés goütée des membres de Nos SoiréesPeut-être cer tains l'auront-ils trouvée un peu grave cepen- dant, le grand artiste Charles Mahieu sut, dans son röle de personnage a la fois rustique et fi- naud, y mettre la note gaie, a la dose exacte. Au surplus, cette pièce de Gerbidon a beaucoup de fond cela vaut bien aussi qu'on l'apprécie. La part ayant done été faitè a la gravité, nous nous eflforcerons de choisir, pour la prochaine fois, un sujet allègre et animé qui procurera de la joie a tous les spectateurs. Remercions, en terminant, certains des organi- sateurs, dont le travail dévoué se révéla a tous sous diverses formes, a la grande satisfaction de nos fidèles membres. R.D. en ven te au' bureau de ce journal 34, RUE AU BEURRE, 34, YPRES. ONTSLAG Bij koninklijk besluit van 23 October 1936 is aan den heer Lommez A. op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechtskundig bijzitter bij de kamer voor bedienden van het arbeidsgerecht te Yper. Filip van den Elzaslaan, Kortrijk Lessen op ZONDAG 8 NOVEMBER 1936, te 8 u. 15. lc Studiejaar Lesgeverheer J. B. Vander Borght. OnderwerpNatuur-Wetenschappen. 2f StudiejaarLesgever heer Arth. Lagast. Onder werp Algemeene zorgen aan planten van gematigde kas. Te 9 uur 15le StudiejaarLesgeverheer Arth. Lagast. Onderwerp Grondsoorten en mengsels gebruikt in de Bloementeelt. 2e Studiejaar Lesgeverheer J. B. Vander Borght. Onderwerp Natuur-Wetenschappen. De lessen worden toegelicht door filmen. Het onderwijs is kosteloos. De Bestuurder Rijkstuinbouwconsulent, J. J. CUMPS. LIGGENDE PERS ZONDAG 8 NOVEMBER 1936 Om 2 uurBOESINGHE, bij Constant Desmedt Oppervogelschoonen haas en 30 fr.Twee zijdvogels, elk een haas en 5 fr.Twee kallen, elk twee konijnen en 5 fr.10 geprimeerde vogels van een konijn en 5 fr. en 30 kleine vogels van 10 fr.. voor 50 schutters boven de 50 schutters al primés van 13 fr. Inleg 13 fr. 50. Om 2 l uurZILLEBEKE, bij Camiel Braem Opper vogel 50 fr. en een haasTwee zijdvogels, elk 20 fr. en een fezanthaan Twee kallen, elk een fezanthaan 25 geprimeerde vogels van 10 fr. en een konijn en 60 kleine vogels van 15 fr. voor 100 schutters. Inleg 18 fr. zonder aftrek. MAANDAG 9 NOVEMBER 1936 Om 2 5 uur: ZILLEBEKE (HOOGHE), bij Jules De- witte Oppervogel 100 fr. en een haasTwee zijdvoeels, elk 50 fr. en een haasTwee kallen, elk 20 fr. en een fezant10 geprimeerde vogels van 10 fr. en een fezant 4 hoekvogels van 5 fr. en een haas16 vogels van 10 fr. en twee konijnenboven de 50 schutters al vogels van 15 fr. en een konijn. Inleg 27 fr. ZATERDAG 14 NOVEMBER 1936 Om 5 uur, bij P. GOETGHELUCK, Veurnesteenweg, CombatschietingInleg 5 fr. 50 te verschieten in vogels van 2 fr. 50 na aftrek van 't pijlrapersgeld zooals ge woonte. ZONDAG 15 NOVEMBER 1936 Om 2 J uur: YPER, bij P. GOETGHELUCK, Veurne steenweg Oppervogel 80 fr.Twee zijdvogels, elk 40 fr.Twee kallen, elk 25 fr.kleine vogels 15 fr. Inleg 18 fr. al zonder aftrek. MAANDAG 16 NOVEMBER 1936 Om 5 i uur, in de verwarmde zaai der herberg AU SAUMON COMBATSCHIETING. Inleg 5 fr. 50 te verschieten in vogels van 2 fr. 50 zooals gewoonte. De wekelijksche POTJE-SCHIETINGEN op de lig gende pers in de verwarmde zaal der herberg Au Saumonzijn hernomen. Zij hebben plaats telken MAANDAG om 6 uur 's avonds. Al de leden der drie Ypersche Handboogmaatschap pijen worden ertoe vriendelijk uitgenoodigd. Jufvrouw Marie Dedryver Jufvrouw Bertha Dedryver Heer Leon Dedryver Heer en Vrouw Gentil Malfait-Dedryver en hunne dochter Agnès Heer Richard Dedryver Jufvrouw Martha Dedryver Jufvrouw Alice Dedryver De familiën Dedryver, Lemahieu, Sercu en Haute- keete, melden met diepe droefheid het afsterven van hunnen teerbeminden vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, Heer HENRI-AMATUS DEDRYVER Weduwnaar van Vrouw Leonie SERCU Voorzitter der Kerkfabriek Lid der Commissie van Openbaren Onderstand van Wulverghem geboren te St Jan-bij-Yper, den 13 Juli 1861, en god vruchtig overleden te Wulverghem, den 30 October 1936. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Wulverghem, Hooghofsteenweg, 22. Vrouw Leon Declerck, geboren Irma D'Heere Heer Roger Declerck Juffrouw Maria Declerck Vrouw Weduwe Florent D'Heere-Gauquie De familiën Declerck, Swaels, D'Heere en Gauquie, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonzoon en bloed verwant, Heer LEON DECLERCK geboren te Merckem, den 31 Januari 1887, en godvruch tig in den Heer ontslapen te leper, den 31 October 1936. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper, Meenensteenweg, 66. Zondag 8 November, om 8 uur, in St Pieters kerk, ter gelegenheid van den Feestdag der Vier Gekroonden wordt eene SOLEMNEELE MIS op gedragen, waartoe alle bouwwerkers vriendelijk uitgenoodigd worden. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 8 November, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Richard ANNE-CASTELEIN. Vrienden en bekenden worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 8 November, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters, tot zielelafenis van Mr en M""' VAN WINSEN en zoon Alfred. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 8 November, om 11 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis der overleden leden van hét Syndicaat der Beenhouwers. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Woensdag 11 November, om 8 J uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Ludovica BENOOT Echtgenoote van Heer Jules VANRAES. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 15 November, om 7 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Irma SNICK Huisvrouw van Heer Hector GOEMAERE. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 15 November, om 8 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Vrouw Rosalie GOUWY Echtgenoote van Heer Charles CLOET. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 15 November, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Joseph MOYAERT Echtgenoot van Vrouw Marguerite HOSTE. De Apotheek van La Pharmacie de Mr SNOECK Groote Markt oGrand'Place is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 8 November Dimanche 8 Novembre

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 9