dTdrïë zigeunerzusters KORTRIJKSCHE ONDERLINGE Brand - Leven Ongevallen Bij PASCAL CEINTURE «In den Engel» 3 Mengelwerk van «Het Ypersche» - N' 5 WAAR ZI)T GIJ HET ZEKERST £N VOORDEELIGST VERZEKERD TE KORTRIJK ALLE KLEEDEREN MEESTER - KLEERMAKER 2 3, Boterstraat YPER ALLEENVERK00P DER 7, Rijsselstraat YPER Ter gelegenheid der Kerstdag- en Nieuwjaarfeesten geven wij aan onze geachte clienteel een korting van 10 op alle aankoopen als Nieuwjaarge schenk (van 25 DECEMBER tot 1 j AN U AR I. door ANNY VON PANHUIJS (Vervolg) Herbert keek somber. Zijn mooie, voorname en verwende Constance zou nu in de afhankelijke positie van gezelschapsjuffrouw leven Dat wilde -er bij hem niet in. Dien nacht droomde hij zwaar en zonderling. Het was hem, als ging hij door een dicht, somber woud en zocht daar Constancetoen hoorde hij door de duisternis de stem van Mariene Wuschin, die hem toeriep Reis naar Berlijn en bezoek daar het circus BrunnerDen heelen dag door kwelde hem de droom en den volgenden nacht droomde hij precies hetzelfde. Dat leek hem vreemd, dat scheen hem een aanwijzing, een tee- ken, maar nog begreep hij de beteekenis niet. Hij kreeg een brief uit Berlijn. Men bood hem een gelegenheidskoopje aan. Een zaaimachine, die door een kooper, die een ander model geko zen had, was teruggegeven en die hij nu betrek kelijk goedkoop kon krijgen. Nu wilde hij naar Berlijn, en een beetje spottend met zichzelf, zei hij, dat hij nu ook naar het circus Brunner kon gaan. Hij ging naar de stad, wikkelde daar zijn zaken af en begaf zich, om nog een goede plaats te krij gen. al vroeg naar het circus. Tenslotte was het toch een heel aardig tijdverdrijf, weer eens goed gedresseerde paarden te zien. Hij kwam veel te vroeg, nam een kaartje en liep toen nog een beetje in de buurt van het cir cus op en neer. Het was een koude winterdag, de lucht was scherp en onaangenaam. Een auto reed hem voorbij, de schijn van een lantaarnpaal ver lichte heel even het binnenste van den wagen. Bijna had hij een luiden schreeuw gegeven, want hij had recht in het gezicht van Constance gekeken en het scheen hem, of ook zij hem her kend had. Maar de auto was al weer voorbij en stopte een heel eind verder, bij het circus. Hij zag drie slanke meisjes uitstappen, maar vóór hij de straat kon oversteken, was noch van Constance noch van haar gezellinnen waarschijnlijk Ina en Andrea meer iets te zien. Misschien waren het wel vreemden geweest en had hij zich door een toevallige gelijkenis laten misleiden. Toen schoot hem opeens Mariene Wuschins raad weer te binnen, dat hij naar circus Brunner moest gaan, en nu begreep hij, dat er tusschen den eigenaardigen raad der oude vrouw en de ont moeting van zooeven misschien wel verband be stond. Een plotselinge opwinding greep hem aan en hij ging snel naar het circus. De drie dames, die hij zooeven uit de auto had zien stappen, moesten toch intusschen al plaats genomen heb ben. Lichtblond waren ze alle drie, dat meende hij wel met zekerheid te kunnen zeggen. Maar nergens zag hij een vrouwelijk wezen, dat ook maar eenigszins op Constance of haar zusters leek. HandelsregisterKortrijk 952 NATUURLIJK bij de Naamlooze Maatschappij, de Onderneming gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 December 1932, in uitvoering van de wet van 25 Juni 1930. Hare werking uitstrekkende over gansch het land, worden er nog ernstige Vertegenwoordigers gevraagd. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het Bijkantoor te YPER 8, Mondstraat Tel. 159 .Algemeen Opziener Omer Robvn Het huis leert gratis aan alle kleermakers of aspiranten de algemeene begrippen van snijkunst en patronenteekening aan. Hij noemde zichzelf een dwaas en trachtte alle gedachten aan de geliefde uit zijn hoofd te bannen. Het circus liep langzamerhand vol, het pro gram werd stuk voor stuk afgewerkt. Herbert Tormalen kon echter de voorstelling niet met de noodige aandacht volgen, zijn gedachten waren al te zeer vervuld van het raadselachtige, dat hij pas beleefd had. Heldere fanfareklanken rukten hem opeens met hun geschetter uit zijn droomerig denken. Hij zag drie prachtige paarden, slaakte een lichte kreet en glimlachte toen over zijn plotselingen schrik. Hoe kwam hij erbij, om de drie dieren een oogenblik lang voor Mohammed Hector en Stormwind te houden Hoe zouden die hier gekomen zijn Drie beeldschoone zigeunerinnen verschenen en, terwijl ze het publiek begroetten, sprongen ze op de paarden. Gedurende de heele voorstel ling wendde Herbert Tormalen geen oog van de rijdsters af. Met tot het uiterste gespannen aan dacht volgde hij alles, wat er voor zijn oogen gebeurde. Dat waren toch dat waren toch Maar neen, dat kon immers niet, dat waren de drie zusters von Salnow toch niet, hij droomde, hij was koortsig, vandaag werd hij door iedere gelijkenis misleid en verontrust. Deze donker harige kunstrijdsters zagen er toch heel anders uit dan de meisjes van den Vossengrond. En toch eigenlijk weer niet, alleen het haar was anders, en de huidkleur. Haar rijden en springen herin nerde hem levendig aan de drie blonde dochters van von Salnow, in wier vaderhuis hij zoo dik wijls geweest was. Zij waren immers in heel de omgeving beroemd geweest om haar rijkunst. Hij streek verschillende keeren met zijn rech terhand over het heete voorhoofd. De hemel mocht weten, waarom hij zijn gedachten niet op een ander onderwerp kon brengen, maar telkens weer naar punten van overeenkomst zocht tus schen de drie zigeunerinnen en de dochters van architect von Salnow Juist riep een der rijdsters, die iets grooter was dan haar gezellinnen, de an deren een paar woorden toe. Toen werd Herbert Tormalen zoo bleek als een doek, want deze stem zou hij herkend hebben uit duizend andere, het was de welluidende, geliefde stem van Constance. Het begon hem te duizelen, alles had hij eerder geloofd dan dat, wat hij nu wist. De drie blonde zusters von Salnow traden hier in het circus op. De stem van Constance had hem de absolute zekerheid gegeven. Een plotselinge toorn kwam in hem op. Hoe konden de drie meisjes zooiets doen Zijn handen beefden. Constance, de voorname, ongenaakbare Con stance vertoonde zich hier iederen avond aan eenieder, die zijn plaats betaalde, in deze mas keradeachtige pronkkleeding en het was iederen onbeschaamden kerel toegestaan, haar schoonheid door den tooneelkijker te fixeeren en zijn goed keuring of afkeuring over haar uiterlijk te ken nen te geven, al naargelang het hem inviel. Grimmig keek hij om zich heen. Hij zag slechts goedkeurende blikken, hoorde het handgeklap en de uitroepen van bewondering om zich heen. Laurierkransen werden in de ma nége gebracht en van alle kanten vielen er bloe men neer, waarover de trappelende paardenpoo- ten heenrenden. Het nummer was afgeloopen. Het applaus brak als een orkaan los. Herbert Tormalen sloot de oogen, hij wilde heelemaal niet meer zien, dat de drie zusters terugkwamen om voor de bijvals betuigingen te bedanken. Nog vóór het volgend nummer begon, verliet hij het circus. Als in een droom liep hij door de straten en dacht er voortdurend over na, waarom de blonde dochters van architect von Salnow toch circusartisten geworden waren. Waarom, waar om Den volgenden morgen informeerde hij naar de woning van de drie zusters. In den namiddag ging hij erheen. De fijne, oude professorsweduwe ontving hem koel-vriendelijk. De jonge dames ontvangen geen bezoeken. Hij noemde zijn naam, voegde er aan toe, dat hij een oude kennis was en zeker zou worden toegelaten. De oude dame ging naar binnen en kwam te rug met de boodschap De dames zijn ook voor u niet te spreken. Toen ging hij weer heen, bleek en opgewonden, en den volgenden dag stond hij alweer bij Mar iene Wuschin op Vossengrond. Hij begroette haar met een droevigen glimlach. Juffrouw Wuschin, waarom hebt u me toch aangeraden naar het circus Brunner te gaan, nu ben ik nog veel ongelukkiger geworden. Zij hield het hoofd een beetje schuin. «Ik dacht, dat u daardoor wel genezen zoudt worden, want bij zulke wilde zigeunerinnen vergaat iemand wel de lust tot trouwen. Hij zuchtte. Eigenlijk moest dat wel, maar bij mij is het zoo niet. Sinds ik Constance terug gezien heb, denk ik over niets anders dan dit ééne op welke wijze ik haar duidelijk kan ma ken, dat zij niet in het circus thuisbehoort, en dat haar trotsche fiere persoontje niet in het pu bliek mag optreden. Ik kwam haar adres te we ten, maar werd als een opdringerige vreemde af gewezen. De oude vrouw vouwde haar handen. En ik was er vast van overtuigd, dat het circus Brunner u van uw liefde zou genezen. Jammer, nou heb ik toch verkeerd gedaan. Waarom hebben de meisjes dit gedaan, waar om braken ze zoo opeens met alle burgerlijke fatsoen Was het lichtzinnigheid, zucht naar avontuur, of wat kan haar bewogen hebben Mariene Wuschin aarzelde met haar antwoord. Zeg toch eens wat,drong hij aan. mijn woord er op, wat u me ook mededeelt, ik zal zwijgen als het graf. Weet u, ik heb niet eens mijn moeder gezegd, wat ik in Berlijn beleefd heb. Nog altijd draalde de oude vrouw. Zij had een 0

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 11