HLM.V. KOFFIES en CHICOKEI met PREMIEN Christiaens S Devolder - ♦♦♦H.M.V. GLASHANDEL Te koop in allo goede winkels. - PremiedepotG. Laroye, 20, Boomgaardstraaf. Yper. 1 1.975.- André SEDEYN, 4, Dixmudestraat, 4, Yper. Mce Cherchye=Kesteloot ONVERGELI i KB ARE SONORITEIT EISGHT ALTIJD EN OVERAL DE ...is het uitsluitend^óorreehjtsyan »c EENIGE OFFICIEELE VERTEGENWOORDIGER AANNEMERS - LANDBOUWERS Voor alle GLASWERKEN wendt U tot het gekend Huis Hoek der Elverdinghestraat en Veurnesteenweg l - IEPER MASTIEK VERVEN EN VERNISSEN Tel. 484. beslist Uw oor; een keuze, die Uw praktische geest, Uw zuinigheids zin en Uw ondervinding bevesti gen. MODEL 651 De schoonste veruiezenlijhing. Een combinatie van hoedanig heden, die V nergens voor den zelfden prijs zult vinden, superheterodyne 6 lampen selec tiviteit 9 K.c. geruischlooze rege ling anti-fsding progressieve regelaar der tonaliteit extra steek- contacten voor pick-up en luidspre ker automatische voluumregelaar voor wisselstroom van 96 tot 260 zelfden prijs voor gelijkstroom. of per maand >Fr. 98.75 De Stem zijfis Meestersbiedt U een voHajigs serio toestellen, binnen ieders bereik. Ontvccotcaatcllen vanaf fr. 1.973,tot fr. 3.375,of per maand; vanaf fr. 93,73 tot fr. 168,75. Rcdlo-gramofoons vanaf fr. 3.975,tot fr. 24.000, of per maand: vanaf fr. 197,50 tot fr. 1.200,Al deze toestellen dragen het merk en bezitten de voortreffelijkheid van H. IY3. V. gevoel, alsof ze de drie zusters moest rechtvaar digen en toch wist ze niet, of zij over die dingen spreken mocht, die eigenlijk alleen de meisjes aangingen. Het had haar gegriefd, dat Herbert Tormalen van lichtzinnigheid en zucht naar avontuur gesproken had. Maar ze mocht hem geen klaren wijn schenken. Ze mocht niet zeggen, hoeveel schulden de goedhartige, een beetje on bedachtzame heer von Salnow had nagelaten, en dat Constance en haar zusters zich tot taak ge steld hadden, de schuldeischers te betalen. Daarom zei ze slechts Men moet niet altijd naar den schijn oordeelen, mijnheer Tormalen.» Hij glimlachte droevig. Mijn beste juffrouw Wuschin ik blijf bij mijn meening, want een beetje lichtzinnigheid en zucht naar avontuur zit er zeker achter, als drie dames als uw meeste ressen als het ware van den éénen dag op den anderen in kunstrijdsters veranderen. Hoe gaarne had Mariene Wuschin hem tot een ander inzicht gebracht maar ze moest hem nu laten gaan. Wat viel het soms zwaar, te moeten zwijgen. IV. Constance von Salnow moest er altijd weer aan denken Herbert Tormalen was aan haar deur geweest en zij had hem den toegang laten ver bieden. Ach, al had hij haar ook duizendmaal leed berokkend en al wilde zij hem ook geheel en al vergeten, haar hart trok zich daar niets van aan. Dat bleef vol droefheid en verlangen naar den geliefde. En de vraag liet haar maar geen rust, hoe Herbert Tormalen haar adres te weten was gekomen. Wist hij ook, dat zij en haar zus ters en de drie zigeunerinnen dezelfden waren Wist hij ook dat Ze schreef naar Mariene Wuschin en vernam de waarheid. Ze was boos op de oude vrouw om de onbe zonnenheid, waarmee ze Herbert Tormalen op haar spoor gebracht had en wilde haar een boo- zen brief schrijven. Maar ze deed het niet, de goede, oude, trouwe ziel verdiende wel een beetje toegevendheid, en booze woorden maken 't ge beurde toch niet ongedaan. Ze onderdrukte alle gepieker, en als de forsche ridderlijke gestalte van Herbert Tormalen voor haar geest kwam, dan trachtte ze zooveel mogelijk terug te denken aan het uur, toen hij haar verteld had, waarom hij met zijn aanzoek zoolang had gewacht. Dan hui verde ze en haar verlangen verdween. Zij en haar zusters hadden zich al heel goed aan het circusleven gewend, maar met niemand van de collega's hadden ze omgang en daarom gingen ze door voor trotsche, hoogmoedige meis jes. Maar geen onbescheiden of onbeschaamd woord durfde men tot haar richten, omdat allen wisten, hoezeer directeur Brunner het drietal waardeerde. En dat hij Andrea, de jongste, liefhad, daarover fluisterde men heimelijk in de kleedkamers en de afgunst trachtte Andrea's blonde lieftalligheid met leelijke praatjes te bekladden. Andrea ech ter merkte er niets van, ze verheugde zich op iedere repetitie en op iedere voorstelling, omdat ze dan den sympathieken directeur zag, en dat waren haar schoonste uren. Op zekeren morgen studeerden de drie zusters onder zijn leiding een nieuwen truc in, en An drea, de nooit falende, deed een onhandige sprong en zou zeker gevallen zijn, als Marcus Brunner haar niet juist bijtijds had opgevangen. Ze lag heel stil in zijn armen, en hij vergat de nieuws gierige oogen om zich heen. Andrea,fluisterde hij met teedere stem, en. reeds rustten zijn lippen op de hare. Ze verweerde zich niet, jubelde luid zijn naam en lachte toen gelukkig. Onze verloving is wel eigenaardig, vind je niet, Marcus Hij herstelde ziclr/ zag de afgunstige, nieuws gierige blikken van hét circusvolkje en kuste Andrea nog eens toeri iging hij arm in arm met haar naar het midden dér baan en riep met luide stem Dames en heeren, ik heb de eer. u mijn zooeven aangegane verloving met mejuffrouw Andrea von SalnoV mede te deelen. Allen drongen op hem tóe, om hem geluk te wenschen, Constance en Ina voorop. Marcus Brunner was de meest attente verloofde ter wereld, maar ook de meest jaloersche. Hij ergerde zich plotseling over iederen blik, die op Andrea werd geworpen, als zij in haar rijk ge plooid, schitterend kleed reed en sprong of als men haar heerlijke bloemen zond. Je mag niet meer' optreden, mijn liefste zei hij kort en bondig. Ik lijd er onder, dat an deren je met welgevallen bekijken. En hij dreef zijn wil door, de drie zigeunerzusters werden voortaan de twee zigeunerzusters. Eén was plot seling verdwenen. In plaats daarvan echter zat bijna iederen avond in de directieloge een slanke lichtblonde dame, wier trekken merkwaardig veel gelijkenis vertoonden met de twee zigeunerinnen, die in de arena haar kunsten vertoonden. V. Marcus Brunner bezat geen bloedverwanten buiten zijn zuster deze was vroeger schoolrijd- ster geweest en nu met den bekenden arts Dr Meerholz getrouwd. Zoo dikwijls mogelijk bracht Marcus Brunner zijn verloofde bij haar en in haar huis zou ook de bruiloft gevierd worden. De dokter had een broer, Alfred, die directeur van een groote bank was. Hij ging door voor een financieel genie, en Ina voelde, toen ze aan hem werd voorgesteld, hoe zijn blikken met een uit drukking van grenzelooze bewondering op haar rustten, zoodat ze ervan begon te blozen. Marcus Brunner lachte. De broer van mijn zwager had allang graag kennis met je gemaakt, beste Ina, maar jullie wilden niemand leeren kennen en leefden als nonnen.Hij keek den bankdirecteur met een knipoogje aan en wendde zich toen weer tot Ina. Zoo dikwijls deze geldman maar kon, zat hij 's avonds in het circus en je mooiste bloemen, Ina, kwamen van hem, hij dweept geweldig met zigeunerinnen. Alfred Meerholz maakte een afwerend gebaar, Sinds ik weet, hoe blond en teer het er onder donker zigeunerinnenhaar en een verbrande huid kan uitzien, begrijp ik pas, wat echte schoonheid is. Ina vond die vleierij wel een beetje al te duide lijk. Ze wilde boos worden, maar het lukte haar niet. Het verstandige, knappe gezicht van Alfred Meerholz beviel haar en zijn vlotte manieren eveneens. Een lichte overmoed gaf aan zijn per soon iets eigenaardigs, dat een aanvullend con trast vormde met haar zacht karakter. Het duurde niet lang, of allen bemerkten, dat er tusschen Ina von Salnow en Alfred Meerholz meer dan enkel maar vriendschap bestond en allen verheugden zich daarover, alleen Con stance niet. Het zou niet lang duren, dan was Ina haar partnerin niet meer, en dan kon ze s avonds alleen in de baan rijden, dan kon ze alleen haar kunsten aan het publiek vertoonen. Juist zij, die den grootsten hekel had aan een op treden in het openbaar. Maar er zat niets anders op, ze moest nog meer geld verdienen, wrant al waren er dan ook al eenige schulden betaald, er stonden er nog genoeg open. Een gevoel van bitterheid deed haar de toe komst somber en droevig inzien. Haar zusters trokken zich terug in het land van liefde en ge luk, zij moest in het openbaar blijven optreden en als haar contract met het circus Brunner op een goeden dag zou afloopen, dan moest ze met haar paard de wijde wereld in trekken, die zij niet kende en die ze vreesde. Avond aan avond zou ze dan in deze vreemde wereld rijden en springen en geen enkel vertrouwd gezicht zou ze m haar nabijheid zien. Met angst en vreeze zag ze, hoe de verhouding tusschen Ina en den nog jeugdigen bankdirecteur al hartelijker en inniger werd. En op Andrea's bruiloft gebeurde, wat ze allang gevreesd had. Ina verloofde zich met Alfred Meerholz, en deze wilde, dat zijn verloofde haar optreden in het circus direct zou staken. Marcus Brunner bromde wel, maar hij gaf toch toe. Verboden nadruk. ('t Vervolgt). GROOT KLEIN TE KOOP TER DRUKKERIJ DUMORTIER 34, BOTERSTRAAT, 34 YPER ^nókkëHT^DÜMORTTÊR^^4^^otë^tr^at^^4^Ypër'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 12