M°" Vandendriessche DE CHINEESCHE WARBOEL Zondag ti «1011001*1 HEROPEIV'IMG dei* Herberg DE ZOM »9 door Joseph Maerten-Descamps, Sta( ieHl raat,v ^51, Yper. DENTISTE Dixmudestraaf, 49 YPER Telefoon 311. Raadplegingen alle dage. Specialiteit van geperfectionneerde gebitten met waarborg. Vereenigde Hofbouwliefhebbers DUIVEN WEDVLUCHTEN Het is zoo moeilijk de juiste waarheid te ken nen over al hetgeen op het huidig oogenblik in het Verre Oosten omgaat, gezien den grooten af stand, de vooringenomenheid der Mogendheden, wier belangen in het spel zijn maar vooral het gemis aan kennis van den Chineeschen volks aard. Die is toch zoo verschillend van den onzen. Wil men een klaren kijk hebben op de Chi- neesche gebeurtenissen, dan is het noodig door te dringen in den doolhof van dien volksaard en er de vreemde werking van te onderscheiden. Zoo b. v. stelt het duizendjarige China familie groepen tegenover personengroepen gelijk men in Europa doet.Vandaar, gedurige misverstanden. Hun ekonomisch oogpunt verschilt ook hemels breed van het onze. Ieder provincie had over en kele jaren nog bijna een volslagen onafhankelijk heid. Het centraal bestuur, de keizer zelf, leefde van zijn inkomsten de provinciën zonden slechts iets van hun te veeler was geen staatsbegroo- ting. Sedert 1674 is China bestuurd geweest door een vreemd en oorlogszuchtig ras, de Mandchous, een barbaarsch volk, gekomen van het N. O. Het is aan zijn hoovaardige, vadsige en ontaarde meesters, dat China al de rampen dezer laatste 60 jaar te danken heeft. Zij begrepen niets van hetgeen buiten hun grenzen omging en leefden in een afzondering, die hun noodlottig zou komen te staan. In de 19 eeuw eischten de expantiebegeerten van het Westen gebiedend toelating binnen dit besloten terrein en China was te log om zich de vreemden van het lijf te houden. Engeland dwong in den opiumoorlog het He- melsch Rijk het eiland Hong-Kong, voor de ha ven van Kanton, af te staan. Tegelijk werd China gedwongen 35 vrijhandelssteden te openen. In 1860 kwam Frankrijk, ook zijn hapje doen en Rusland deed zijn invloed gelden in Mongolië en Mandchourië. Japan toonde in 1894 voor het eerst zijn jonge kracht in den oorlog met China. In een korten zegetocht, overwon het geminachte Japan zijn loggen tegenstander. Japan zou China overheer- schenDit vonden de verblufte mogendheden te gevaarlijk en tandenknarsend moest Japan veel van zijn overwinning afstaan. Iedereen ging nu riemen snijden van China's leer, maar dat binnendringen van de vreemde duivels» deed dë- völkéWöéde losbarsten. In 1900 werden door leden van het geheim genootschap De sterke Vuistveel Europeanen en Chinee- zen vermoord en de gezantschappen te Peking belegerd. Eerst na vreesejijke gevechten gelukte het aan een internationale troepenmacht de re geering tot genoegdoening te dwingen. Zoo ein digde de Boksersopstand. China was nu overtuigd dat alleen navolging van Japans voorbeeld de natie zou kunnen red den regeering, leger, onderwijs, werden op Wes- tersche wijze hervormd, jonge Chineezen werden in de leer gestuurd naar het buitenland. Het Hemelsch Rijk was te ongeduldig om de aanpassing van het volk aan de Westersche be schaving af te wachten. Het ontwikkelde element, uit" den vreemde teruggekeerd, stuwde voor waarts. In 1911 brak China af met het Keizerrijk en riep de republiek uit, doch sterk was de nieuwe Staat nog niet en in financieel opzicht nog geheel afhankelijk van de vreemde Staten.. Allicht zal men begrijpen hoe de Chineezen met leede oogen zien dat hun havens, hun natio- nalen rijkdom in vreemde handen zijn. Hun haat richt zich vooral tegen Japan, dat door het trak taat van Mei 1915 China ekonomisch tracht af hankelijk van zich te maken toen kreeg Japan het monopolie van mijnwerken in Oost-Mongolië en uitwijking daarheentevens erfde het al de rechten en bezittingen der Duitschers. Hun haat gaat ook naar Engeland, dat meester is van zijn havens, geheel den inlandschen handel in handen heeft en nestelt in alle nijverheden wier uitbating het den Chineezen ontrukt heeft zooals thee, papier, brons, die eeuwen lang Chi neeschen eigendom waren. Die haat komt nu tot uitbarsting. Doch vooraleer verder te gaan, werpen we een oogslag op het land zelf. China is een overgroot land van omtrent 450 miljoen inwoners of de 3/4 van Europa, en bevat nu nog 5 provinciën het eigenlijk China met zijn miljoenensteden Peïping (voormalig Peking), Kanton, Sjanghai, Hankou, Poetsjeoe, dan Thibet met zijn beroemde Lama'sverder Binnen- Mongolië met Nanking als hoofdstadNoord Mongolië, dat nu kommunistisch getint is en waar de opstandige generaal Liang de lakens uitdeeltten laatste Turkestan. De provincie Mandchourije heeft Japan afgenomen, heeft er een keizerrijk van gemaakt met name Mandsjoe- koeo en Piou, (afstammeling van het voormalig Keizerrijk) als keizer. Onnoodig te zeggen dat Om 4 uur stipt Gratis Prijskaarting in het Bieden Man tegen man. 4^ Minstens ÏO wilde Konijnen. Japan daar het hooge woord voert. De Chineezen zijn akkerlieden, de Mongolen zwervers, steppenvolken. Om de steppenvolken tegen te houden werd vroeger de Groote Chi- neesche Muur gebouwd, die een lengte heeft van 2500 km. of een afstand van Berlijn naar Gibral tar. Toen God de wereld schiep, keken wij over den muur zegden de Chineezen om over hun aloude beschaving te roemen, want zij kenden buskruit, kompas, papier langen tijd voor Chris tus. Die beroemde muur is nu van geen tel meer, te meer daar in eigenlijk China zelf duizenden kommunisten afstammend van de 12 miljoen uit wijkelingen, die wederkeerend die gedachten meebrachten. China is de grootvoorbrenger van rijst, hoofd bestanddeel der volksvoeding van thee, de natio nale drank en van de zijde, de nationale kleeder dracht. Keeren we nu terug naar den politieken kant. Van 1911 af was het een onafgebroken strijd tusschen de generalen eenerzijds, die het hooge woord wilden hebben en wat later tusschen natio nalisten en kommunisten volgelingen van den beruchten Sun-Yat-Sen, met de doelbewuste me dewerking van Moskou. Men moet wel erkennen dat de beweging die den burgeroorlog ontketende niet enkel door de Chineezen werd in het leven geroepen, noch door de mistevreden satrappen. De Soviets hebben hierin een zware verantwoordelijkheid maar ze pogen achter de schermen te blijven gelijk in Spanje. Zoo teekenden de Soviëts met den protestant- schen generaal Peng-Yn-Hsiang den 1 November 1925 een verdrag, waarbij zij, hem, 50 miljoen goudroebels voorschoten, terugbetaalbaar binnen 20 jaar te beginnen met 1930. Zij gelasten zich zijn troepen te bewapenen op één voorwaarde de Russen moesten zijn troepen onderrichten en Van officiëren voorzien. Er kraakt iets in het Verre Oosten. Volkeren, welke men deelachtig maakte aan de Westersche beschaving, verklaren zich mondig. Zij zien hun voorlichters ovë.r het hoofd, willen zich onttrekken aan hun voogdij en zich opwer ken tot vrije Staten. Dat wordingsproces ontwikkelt zich zelden langs vreedzamen weg. Dat C'hina zich wil op werken tot onafhankelijkè Staèt moet ons niet verwonderen, maar dat het daartoe de hulp aan vaardt der Soviëts moet bij ons onrust baren. Immers Moscou droomt slechts Van wereldbrand. Te zwak om het Westen openlijk aan te vallen, poogt het zijn invloed irt het Oosten te breken. Het gaat er hard tegen hard. Slaagt het opzet der Russische omwentelaars, is Aziëvoor hun zaak ge wonnen, dan mag het oude, vermolmde, zichzelf verscheurende Europa beven. Geljk het weleer verpletterd lag onder den hiel der barbaren, zoo zal het bezwijken onder den vloed van het kommunisme. Neen, het daagt niet in het Oosten Het laait Wanneer eenmaal de 450 miljoen Chineezen tot ontwaking zullen komen, volledig hun groote ekonomische kracht leeren beseffen, op de inter nationale markt hun arbeidskracht en produk- ten in mededinging aanbieden wanneer het Chi- neesche volk ophouden zal nog langer een koelie volk te zijn, dat slavenwerk verricht in Amerika, JaVa, Indië, maar op eigen grond door eigen tek- niekers geleid, hun ontzaggelijken rijkdom aan produkten zullen bewerken waiineer de inwen dige twisten zullen ophouden en eindelijk vrij, doordrongen van den kommunistischen geest handelend zullen optreden, dan staat het Westen zware dagen te wachten voor het Gele gevaar De grijphand van Moskou vastgestrengeld in deze van Canton en Madrid zal ver reiken. X. MAATSCHAPPIJ DE OUDE van het Arrondissement Yper Lokaal Drie Koningen Groote Markt, Yper. o Verslag der Algemeene Vergadering van 6 December 1936. De algemeene vergadering wordt te 15 uur, on der het voorzitterschap van den Weledelen Heer Graaf de Laubespin, Eere-Voorzitter, geopend. De Heer Vanbeselaere, voorzitter, bedankt den Edelen Heer voor zijne aanwezigheid en de le den betuigen door hun handgeklap hunne in stemming met de woorden van den Heer voorzit ter. De schrijver geeft lezing van het verslag der voorgaande vergadering, waarna dit verslag met algemeene stemmen goedgekeurd wordt. Mijnheer Vanbeselaere geeft kennis aan de le den van een schrijven van Mijnheer Beyens, schatbewaarder, die zich voor zijne afwezigheid laat verontschuldigen. Een nieuw lid, Mijnheer Van Hoff, Yper, wordt aan de leden voorgesteld en met algemeene stemmen aanvaard. Mijnheer Vanbeselaere, overgaande tot de voordracht, geeft ons eerst een uiteenzetting no pens de verschillende soorten van planten die met nut in de verloren hoeken van onzen tuin kunnen gebruikt worden voor de bijënteelt. Spreker geeft ons de bijzonderste redens waarom deze teelt hier in onze streek ten achter blijft, nochtans wakkert hij de leden aan hunne me dewerking te willen verleenen om deze teelt te doen bloeien, daar, zegt spreker, men niet ver geten mag dat de voortbrengst der bijenteelt een der nuttigste voedsels is voor de gezondheid te bewaren en een zeer voordeelige zaak in den handel. Worden als juryleden aangeduid Heeren Wi- boo, Verraest, Th. Dekeerschmaker, en M. Lamps, secretaris. Deze Heeren overhandigen vervolgens den uitslag hunner werking. Mijnheer Wöussen behaalt 4 p. H. Buseyne 3 p.H. Verwarde H. 3 p. H. Fournier 3 p. H. Lecluse 2 p. H. Petillon 1 p. H. Versavel 2 p. Er wordt aan de leden en liefhebbers ter kennis gebracht1° dat de punten der aanbrengsten van het jaar 1936 zullen uitbetaald worden 2° dat door den Heer De Coussemaker, Landbouw ingenieur, een kostelooze bespreking met bijge voegde stalen zal gegeven worden, 1° nopens de nieuwe volledige organische meststof, 2° Agri- carboon, 3° Hoperol (bestrijding der ziekten) in ons lokaal De Drie Koningenop Zondag 7 Februari 1937. Een schoone tombola, geschonken door Mijn heer A. Hoflack, lokaalhouder, alsook eenige aanbrengsten worden vervolgens onder de tegen woordige leden verloot. De Heer Voorzitter bedankt de leden voor hunne tegenwoordigheid en hunne aanbrengsten, en de algemeene vergadering wordt te 17 u. ge sloten. Op Zondag 3 Januari 1937 ALGEMEENE VERGADERING 1. Lezing van het voorgaande verslag. 2. Mededeelingen. 3. Aanvaarden van nieuwe leden. 4. Voordracht. 5. Beoordeeling der aanbrengsten. 6. Prijsloterij. De Schrijver, De Voorzitter, A. Versavel. V. Vanbeselaere. UITSLAG DER PRIJSVLUCHT UIT LE TOUQUET van Zondag 20 December 1936 bij DEL'HAYE Henri, Yper 30 prijsduiven, gelost om 11 18.31 Snelheid eerste duif 11 53.00 m. 1. Gekiere 2. Taillieu Od. 3. Gekiere 4. Lefèver 5. Fauvaert J. 6. Fauvaert J. 7. Taillieu Od. 8. Debreyer 9. Vandekerkhove 10. Debreyer I Anne R. - Del'haye H. - Snelheid laatste duif 10 16.00 m. UITSLAG DER PRIJSVLUCHT UIT ARRAS van Vrijdag 25 December 1936 bij te. OLLEVIER, Dixmudestraat, Yper. 74 prijsduiven. gelost cm 10 uur Snelheid eerste duif 1103.00 m. 1. Lewilly 2. Lefèver N. 3. Samyn R. 4. Anne R. 5. Taillieu Od 6. Maerten Jos. 7. Declerck And. 8. de Vinck ft. Vandekerkhove 10. de Vinck 11. de Vinck 12. Ollevier 13. Lefèver 14. Vandekerkhove 15. Samyn R. 16. de Vinck 17. Sigier 18. Belaen H. 19. Vanuxem 20 Grcuset A. 21. Samyn R. 22. Ollevier 23. Olie- vier 24. Taillieu Od. 25. Dickels Fauvaert Lewilly Snelheid laatste duif 977.00 m.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 5