Georges CNOCKAERT Charcuterie Kruidenierswinkel Charcuterie - Epicerie VELOSPORT OPENING van de OUVERTURE de la Vrijdag 1 Januari ^Vendi-ecli 1 Janvier 3, VEURNESTEENWEG - (bij M. Vanlimburg) YPRE8 Tél. 399 CHAUSSEE DE FURNES, 3 (chez M. Vanlimburg) rPERSCHE VOETBALKRONIEK z z A C C O O R D taf voorkoming van Faillissement bericht ZAKAGENDAS VOOR 1937 ten bureele dezer, BOTERSTRAAT, 34. Charcuterieartikelen van allereerste hoedanigheid aan genadige prijzen Alle Kruidenierswaren - MEN BESTELT TEN HUIZE - Matchen van Zondag 3 Januari 1937 Stade Kortrijk F. C. Roeselare De Panne F. C. Iseghem Waereghem Sp. W. S. Lauwe Stade Mouscron C. S. Yper S. K. Sweveghem S. K. Roeselare Knocke F. C. S V. Ingelmunster R. S. Waereghem G. S. Middelkerke Uitslagen der matchen van Zondag 27 December De Panne C. S. Yper 3—6 Stade Kortrijk F. C. Roeselare 41 S. K. Roeselare Sweveghem 130 Waereghem Sp. Middelkerke 51 Iseghem R. S. Waereghem 63 Stade Moescroen Ingelmunster 51 Lauwe Knocke 34 Tweede Afdeeling R. C. De Panne 3 C. S. Yper 6 De rood-witten hebben aan de zeekust een afgetee- kende zege behaald en twee kostelijke punten in de wacht gesleept Ofschoon gedurende de partij weinig of geen mooi voetbal werd voor den dag gehaald, ver dienen de onzen ruimschoots de overwinning. Aan de rust was de stand 3-2 voor Yper en 't is enkel na de herneming dat de rood-witte meerderheid tot uiting kwam. Twee strafschoppen werden toegestaan waaruit Yper voordeel trok, terwijl de bezochten ver nevens zonden. De doelen werden door Cherchye (2), Ollivier, Vandamme en Vanlimburg binnen gezonden. De Panne gaf ons het eerste doel als geschenk, daar een back in eigen netten zond. Gezien de ploeg zonder Bourdeau vertrekken was en Litière zijn plaats innam, mag de uitslag als schoon bestempeld worden. In alle geval zal deze puntenwinst aanmoediging bij de spelers ver wekken en tevens Stade Kortrijk doen inzien dat de mannetjes van Yper zich nog zoo gemakkelijk niet ontmoedigen. Wel zijn wij de 6-1 nederlaag te Kortrijk nog indachtig, maar van den anderen kant blijft ook nog in ons geheugen dat de stand aan de rust enkel 0-0 was. Dit alles doet voorzien dat wij Zondag 3 Januari, eerste voetbaldag van het nieuwe jaar, een mooien wedstrijd zullen bijwonen. Als nieuwjaarswensch zou den alle voetballiefhebbers, die onze rood-witten ge negen zijn. geheel zeker verlangen dat onze spelers het nieuwe jaar beginnen zooals zij het oude geëin digd hebben. Daarom verwachten wij dan ook veel toe schouwers om het Ypersch elftal aan te wakkeren tegen de kundige oud-promotieploeg van Stade Kortrijk. TWEEDE AFDEELING BEVORDERING F. C. Knocke 14 13 1 0 67 17 S. K. Roeselare 15 12 3 0 78 23 F. C. Roeselare 15 9 3 3 45 22 Stade Kortrijk 15 10 5 0 61 25 F. C. Iseghem 15 10 5 0 55 31 Waereghem Sp. 14 6 5 3 30 34 R. S. Waereghem 15 6 7 2 35 48 Stade Mcescroen 15 6 8 1 33 44 C. S. Yper 15 5 8 2 27 37 W. S. Lauwe 15 6 9 0 32 50 G. S. Middelkerke 15 4 9 2 24 62 S. K. Sweveghem 15 3 9 3 40 52 S. V. Ingelmunster 15 3 10 2 37 67 R. C. De Panne 15 1 12 2 24 76 2<£ 2-6 2fr 20l 20 14 13 12 12 10 9 8 4 Juniors C. S. Yper 5 F. C. Iseghem 5 Wij moeten waarlijk bekennen dat onze juniors voor uitgang gemaakt hebben en, is het dan nog niet de ge- wenschte uitslag, toch mag men zeggen dat er reeds beter samenspel te bespeuren is. De uitslag tegen Ise ghem is effenaf schoon en met wat meer oordeel zouden beide punten te Yper gebleven zijn. Voegen wij er ook bij dat het heroptreden van Beddeleem insgelijks het zijne bijgebracht heeft om tot dit resultaat te geraken. In de eerste speelhelft waren de rood-witten den baas, niettegenstaande Iseghem het eerste doel op zijn actief nam. Op strafschop stelde Vuylsteker gelijk, maar een tactische fout der achterspelers gaf aan de bezoekers wederom den voorsprong. Evenwel duurde het niet lang of Beddeleem stelde opnieuw gelijk op inzenden van Cofïyn. Yper nam nu de bovenhand. Op schot van De- haene en aandringen van Beddeleem wilde een Ise- ghemsche back ontzetten, maar het leder kwam in zijn eigen doel terecht. Het vierde doel was het werk van Dumalin en Claeys, die den bal mooi opbrachten en Coffyn had maar in de netten te leggen. De rust kwam met een 4-2 voorsprong der onzen. Na de herneming zette Iseghem geweldig op en weldra luidde de stand 4-3. Dumalin dacht er evenwel anders over, want hij benuttigde een overzet van Claeys om nummer vijf te netten. Terwijl Vuylsteker zich moest verzorgen, maak te Iseghem van onze minderheid gebruik om den ach terstal te verminderen. Verder ging het spel verdeeld op en men dacht reeds aan een zege der lokale juniors, alswanneer op freekick de bezoekers den gelijkmaker konden binnenzenden in de laatste oogenblikken der partij. MorRen trekken de juniors naar Komen die te Yper met 3-0 verloor. Indien de ploeg speelt zooals Articles de Charcuterie de toute première qualité a des prix avantagéux Tous articles d'épicerie - - OX PORTE A DOMICILE - Zondag laatst dan is een tweede overwinning op de bezochten best mogelijk. Scholieren C. S. Yper 1 R. S. C. Meenen 4 Onze jonge kerels hadden tegen harde partij te doen en niettegenstaande hunne nederlaag hebben zij een schoone ontmoeting achter den rug. Meenen immers moest bijna twintig minuten spelen vooraleer het eer ste doel binnen te krijgen, na eerst een penalty gemist te hebben. Het tweede doel was een geschenk van den scheidsrechter, die liet doorspelen op klaarblijkend buitenspel. Ten slotte bereikte men de rust met 3-0 voor Meenen. Korts na de herneming ging de stand op 4-0 op misverstand onzer achterhoede. Maar van dan af speelden onze scholieren den baas met het gevolg dat. op inzenden van Crepeele, Dumalin de eer voor zijn elftal kon redden. Verder deden de onze nog schoone uitvallen, maar de score veranderde niet meer tot het einde. Morgen komen de scholieren nogmaals aan huis uit en wel tegen Wervick Sp.. elftal dat in den eersten toer met 5-3 verslagen werd. Te hopen dat onze mannetjes hunne overwinning zullen herhalen om, op deze manier, de tweede ronde goed in te zetten. Derde Speciaal Stade Moescroen C. S. Yper Na veertien dagen rust vangen de specialers insge- gelijks de tweede ronde aan en begeven zich naar Stade Moescroen. die het te Yper niet verder dan 3-3 kon brengen. Sedertdien is Stade aan den kop van de rang schikking geplaatst, maar ook onze specialers zijn goed vooruitgegaan. Daar zij nog altijd op den eindtoer belust zijn, zullen zij zich geheel zeker met hart 'en ziel in den strijd werpen om tenminste het gelijk spel af te dwingen. DERDE SPECIAAL B. Stade Moescroen 10 8 1 1 44 16 17 S. C. Meenen 9 8 1 0 46 8 16 Poperinghe U .7 3 1 30 22 15 C S. Yper 10 6 3 1 31 19 13 Kortrijk Sp. 11 5 4 2 29 22 12 Stade Kortrijk 11 5 4 2 42 39 12 A. A. Moescroen 11 4 5 29 25 10 S. V. Kortrijk 10 3 5 15 39 8 Heule 10 2 6 2 17 28 6 Deerlijk 10 1 5 4 13 27 8 Harelbeke 9 1 6 2 20 33 4 Wevelghem Sp. 10 1 8 1 18 56 3 Ter gelegenheid van het nieuwe jaar wenscht Nemo aan Comiteit en spelers van C. S. Yper de beste uitsla gen voor het overige van het voetbalseizoen. Deze week was in het teeken der Zes dagen van Gent, die als .bijzonderste gebeurtenis doorging en ook de massa liefhebbers der beide Vlaanderen speciaal aan trok. L, Om van nfeét af ermeê aan te vangen, laten we eerst bekennen dat ik slecht gepronostikeerd heb met Pijn- 15V Wals voorop te stellen als favoris, maar niettemin nu dubbel verheugd ben de meer dan verdienstelijke zege te mogen toejuichen van Billiet-Dekuysscher, het sterke Gentsche koppel dat alle aanvallen prachtig heeft afge slagen en, ofschoon ze steeds op kop prijkten en daar door reeds een mikpunt waren van alwie schijn van kans had op de eindzege, dit prachtig hebben volgehou den, en aan Pijn-Wals, Slaats-Pellenaers en Kilian- Vopel getoond hebben dat ze niemand hoeven te vreezen. Billiet-Dekuysscher, welke prachtige namen. Begin nen we met Billiet, vermits hij niet alleen de oudste der twee is, maar me dunkt wel ook de verdienstelijk ste, al moeten we er aan toevoegen dat Dekuysscher nog den tijd heeft. Billiet dus, gaan we voort is heel zeker niet een, maar de renner, die meest miskend is door de zeemende en zalvende artikels van zekere sportpers, en hij is, me. dunkt, tegenwoordig de beste pisterenner die ons land voor het oogenblik bezit. Beter dan Deneef, volmaakter dan Charlier, niet zoo passief als Buysse maar meer Aerts, niet Jan, maar Miel Aerts, die zoowat de weer- splete is op gebied van Zes dagen en ander ploeg- koersengedoe. Moest Deneef met Billiet ploeg vormen, met de eerstgenoemde onder volle stoom, de vreemde lingen mogen komen met al wat ze willen, het zou niet gaan om de zege buitenhuis te slepen. Dekuysscher, of de man der toekomst, indien, ja, indien hij luisteren wil naar de wijze raadgevingen, waarvan hij "zelf nu reeds de gevolgen ondervindt bij middel van zegepralen die tellen in het leven van een jongen, die nu nog dienst doet in het leger, en hem heel zeker verre brengen zullen, want het is aan iedereen niet gegeven om reeds aan 20 jarigen ouderdom twee Zes dagen op de eerelijst te hebben. Van de anderen waren de Hollanders, Pelleniers- Slaats en Pijn-Wals, de besten, niet als best presteeren den, maar omdat ze een combinatie vormden tegen Kilian-Vopel, die maar alleen stonden als Duitschers tegen 4 Hollanders en ook omdat Kilian-Vopel voor afgegaan waren van een reputatie, die onze Noorder buren wat prikkelde, gezien we reeds zoo gewoon z jn van te hooren noemen. Pijn, Slaats, Wals en de Pe het tegenovergestelde, dat waarachtig niemand nog verwonderd opkijkt. Maar tegen Kilian-Vopel, die de groote attractie en het groot betalende nummer waren der Zes dagen, daar tegen moest storm geloopen werden met alle macht, waarin zelf Van Schyndel-Vandenbroeck een zekere rol met nauwgezetheid vervulden. Toch kon er niet belet worden dat die 2 flinke renners, de 3' plaats bezetten en zulks meer dan verdiend. Die zekere combinatie gericht tegen Kilian-Vopel. mag ons daarom niet doen besluiten, ten 1', dat het geen schoone Zes dagen waren en, ten 2', moet men aannemen dat deze combinatie veeleer een uiting van nationaliteitsgevoel was, dan een van die onfaire koop jes. die weieens werden afgesloten en die de Sixdays nam den afgrond leiden. Hieronder volgt dus den uitslag 1. Billiet-Dekuysscher, 405 p., in 145 uur2. Pelte- naers-Slaats, 241 p.Op 1 rende 3. Kilian-Vopel. 387 p.; 4. Pijnenburg-Wals. 354 p. 5, Charlier-Depauw. 201 p.; Op 2 renden6. Verreycken-Meerschaert, 239 p. 7. Van Schyndel-Vandenbroeck, 253 p. In Parijs is het nu eens en voor goed uitgemaakt wie van de twee, Olmo of Richard, op 10 km. de beste ach tervolger is. Immers, waar Richard voorgaande maal had gewon nen. had de Italiaan zijne revanche aangevraagd en, vermits hij op Kerstdag zelf te Brussel optrad, ging de gelegenheid niet te loor hem ook te Parijs te doen optreden. Dit is nochtans heel zeker slecht voor de prestaties, want ten slotte, het is hetgeen het publiek aanstonds verstaat dcor van de winterbanen weg te blijven, en hetgeen én renners én bestuurders van winterbanen maar niet willen begrijpen dat zulke be langrijke prestaties niet mogen geleverd worden daags of 2 dagen na een anderen wedstrijd die aanbetaald wordt door de velodrooms om er veel profijt uit te slaan en luttel sportvertoon ten beste te geven, en door de renners om zooveel mogelijk de spijkers op te schar relen. Zoodus Richard won opnieuw en daarmee zijn de an dere matchen tusschen die twee voor eens en voor goed aan den haak. In den puntenril, die ook deel uitmiek van den om nium Frankrijk-Italië, was Ch. Pélissier de meerdere vóór Archambaud. Guerra, Charpentier, Battesini, Bini, Di Pacco en Mithouard. In achtervolging liepen de Franschen voornoemde Italianen in na 5 km. 755 met. te hebben afgelegd. Door de 20 krn. achter lichte motoren, waarin Ar chambaud de zege behaalde vóór Guerra, Charpentier, Mithouard, en Ch. Pélissier, werd de zege der Franschen nog vollediger en konden de Italianen gerust de matten oprollen. In den bijkomenden wedstrijd achter motoren, werd Lemcine winnaar vóór Sausin, Maréchal en Grassin. Grassin moet wel leelijk in verval zijn en zou van nu voort zich best bezig houden met zijn kano en zijne af te handelen films. Voor een renner met zulk een heerlijk verleden en met zooveel zegepralen op zijn actief, is het niet prettig zoo achteraan te bengelen, vooral nog als men het niet noodig heeft. En daarmee staan we vóór de Zes dagen van de Avenue Bertrand en het Jeruzalemstraatje, t.t.z., van Brussel. Pas zijn die van Gent verloopen, of Romain Gyssels, de nieuwe bestuurder van de Vel. d'Hiv. van de hoofd stad, werpt de bagage tusschen de beenen en komt aan gedraafd met een heel puik programma, waarin we de namen zien van Guerra, Olmo, enz. Ware het niet dat Antwerpen, de laatste zijnde om ook een Zes dagenkoers aan te gaan en, ten andere, er bewust van is dat 3 Zes dagenkoersen te veel is voor ons landeke en dit in een tijdspanne van 44 dagen waartusschen Kerstdag en Nieuwjaar, dit maar moei lijk kan verteren en daarin een reden zoekt om Romain het leven onaangenaam te maken, we zouden Antwer pen ook toejuichen met zijn optouw gezette programma. Maar we kunnen en mogen ons daarin niet laten ver leiden, omdat in Antwerpen de leiding en het scheids rechteren in handen zijn van sportmenschen, die heele dagen kolommen zitten te vreten op de welbekende manier van 't is Ik die persoon maar die deerlijk te laat komen tegen wroeters als Berten Carlier te Gem en Romain Gyssels te Brussel, die, alhoewel niet bijzonder nog op de hoogte van het vak. niets zeggen, geene ellenlange kolommen kritiek schrijven, maar de beroepssportmenschen een lesje van belang toe dienen. En "t is daarom dat Romain al onze waardeering ver dient, evenals Berten Carlier, die tegengekant als ze zijn en misgund door de hcogere zoogezegde mentors» niet nalaten van ze op hunne plaats te stellen waar en wanneer het moet. Waar de eerste bewees een karakter te bezitten en met de pedalen te bewijzen tot wat hij in staat is, heeft de tweede door zijn krachtdadigen wil de Zes dagen van Gent weerom op de been gesteld en, spijts deze niet meer werden geloopen sedert 1927, een massa volk gelokt en onze Vlaanders weerom dit ge noegen teruggeschonken, zooveel te meer dat de win naars nog twee gegeerde volksjongens zijn. Dit mogea en zullen we niet vergeten. SPRINTER. Rechtbank van Eersten Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Yper, er zetelend, wijzend in koophandelszaken. -o De Rechtbank van Eersten Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Yper, er zetelend, wijzend in koophandelszaken, in openbare Koop handelsterechtzitting van Woensdag 30 December 1936, heeft bekrachtigd het accoord tot voorko ming van faillissement, bekomen, van zijn schuld- eischers, door VANDENBROECK Pierre-Joseph, maalder en handelaar, wonend en gehuisvest te Staden-Linde, op 16 December 1936. Yper, den 30 December 1936. De Rechter-Afgevaardigde H. LEFEBVRE. t

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 6