RAPH Tailor r: MONO POEDERS Het Y persche - 2'"' Bijvoegsel - La Région d'Ypres Voor 60 fr. per maand Edm. CHRISTIAEN KOLONIALE LOTERIJ LEON GRILLET Beursorders Likwidatie Einde Seizoen PARDESSUS KOSTUMEN Zuiver Wol -1 - i»:tr VAN WEEK TOT WEEK Naamdagen Bij zonder© dagera. Zon Maan Herdenkingen Intenties kunt U zich deze prachtige NOVAK Radio, het laatste sukses der radio-con structie, aanschaffen bij 28, Boterstraat, YPER Tel. 301 NOVAK JUNIOR LUXE Comptant 1450 fr. Prijskamp voor Toeristische Foto's lste Snede van 1937 (ROOD-BRUINE BILJETTEN NIEUWE TYPE). Uitgifte 25 Miljoen EEN BILJET OP HONDERD WINT DUIZEND FRANK. HET BILJET 50 FRANK. Election de MISS YPRES pour le titre de MISS BELGIQUE Meenenstraat, 31, YPER Telefoon 144 Comptant en Termijn WISSEL C O U P O N S ONDERSCHRIJVING EN REGELING VAN TITELS. Binnenlandsche Premieleening 1932 M» -«O Zaterdag 2 Jan.Adalardus. Zondag 3 Jan.Genoveva, Florentius. Maandag 4 Jan.Faraïldis, Benedicta. Dinsdag 5 Jan.Edward. Woensdag 6 Jan.Balthazar, Melchior. Donderdag 7 Jan.Cletus, Reynoldus. Vrijdag 8 Jan.Lueianus, Gudula. Zaterdag 9 Jan.Passchasia, Julianus. Zondag 10 Jan.Blondina, Wilhelmus. Woensdag 6 Jan.K.H. Drie Koningen. 1 November 1936 1 December 1936 1 Januari 1937 Opgang 6.39 7.26 7.30 Ondergang 16.30 15.55 16.30 Laatste Kwartier 4 Jan. te 14 u. 22 m. Nieuwe Maan 12 Jan. te 16 u. 47 m. Eerste Kwartier19 Jan. te 20 u. 2 m. Volle Maan 26 Jan. te 17 u. 15 m. 2 Jan. 918 Dood van Boudewijn den Kale, II1' graaf van Vlaanderen. 3 Jan. 1356 Blijde inkomst van Wenceslaus en Jo hanna als hertogen van Brabant' 4 Jan. 1790Keizer Jozef II wordt vervallen ver klaard van het graafschap Vlaanderen. 5 Jan. 1477 Dood van Karei den Stoute, Hertog van Burgondië. 6 Jan. Dertiendag. 7 Jan. 1744Aartshertog Karei van Lotharingen treedt in het huwelijk met aartshertogin Maria-Anna, zuster van Maria-Theresia. 8 Jan. 1560Oprichting van nieuwe bisdommen in de Nederlanden. Sterke naturen laten zich niet uit het veld slaan zij zetten bij alles hun werk voort, regelmatig en stipt. De grootste praters voeren altijd 't minste uit. Wij zijn geneigd te gelooven, wat wij gaarne wen- schen. Eigen lof strekt niet tot aanbeveling. Een aap blijft een aap, ook al heeft hij een zijden pakje aan. Wat drie weten, weet iedereen. Luiheid is de sleutel tot armoede. lampen Anti - fading stroomfilter dynamieke luidspreker 6 duim stroom - antennesteker klankregeling van PARDESSUS en WINTERKOSTUMEN aan verbazende pryzen by Boterstraat, 12, YPER (by den Grooten Bazar) RAPH. PANNEKOUCKE, aangenomen kleermaker derj Spoorwegen, Leeraar aan de Vakschool te Yper. Met het doel een fotografische documentatie te ver zamelen en deze onder alle mogelijke publiciteitsvor- men te kunnen benuttigen heeft de provinciale com missie voor toerisme een prijskamp in toeristische foto's uitgeschreven, die wij hier vroeger in ons blad hebben aangekondigd. Hieronder geven wij den volledigen uitslag van dezen wedstrijd en bestatigen met innige voldoening dat twee Ypersche liefhebbers de heeren P. Buckinx en H. De- hueck, en een gewezen Yperling thans te Kortrijk ver blijvende, de heer N. Gruwez zich in den wedstrijd eervol hebben onderscheiden. Deze voortreffelijke uit slag strekt tevens ter eere van de Ypersche Fotoclub waarvan de heeren Buckinx en Dehaeck bestuursleden en de heer N. Gruwez een gewezen lid is. UITSLAG Prijs van uitmuntendheid van 2000 fr. aan den heer Hersleven Jacques, reporterfotograaf, 336, Kroonlaan, te Brussel, voor zijn totale inzending. Over de streek de Leie lc prijs van 125 fr. aan den heer Veroft Lode, Van Helmontstraat, 7, te Antwerpen. 2'' prijs van 75 fr. aan den heer Buckinx Pierre, Hond straat, 27, te leper. Over de streek van Kortrijk Troostprijzen aan den heer Vandeplas Marcel, Blijd- schapstraat, 95, te Anderleehtden heer Jef Van Moor- hem, Plezantstraat, 5, te Moerbeke (Waes). Over de West-VIaamsche Bergen 2' prijs van 75 fr. aan den heer Nand Gruwez, Laan der Weggevoerden, 28, Kortrijk. Over de streek Veurne. Niets. Over de Frontstreek 1' prijs van 125 fr. aan den heer Buckinx Pierre, Hondstraat, 27, te leper. 2'' prijs van 75 fr. aan den heer Dehaeck Hector, Rijseistraat, leper. Troostprijs aan den heer Veroft Lode, Van Helmon- straat, 7, te Antwerpen. Over Brugge lc prijs van 125 fr. aan den heer Lowyck, Adolf, Leeg- weg, 55, St Andries. 2' prijs van 75 fr. aan den heer Bruder Jozef, Clara Snellingstraat, 3, Deurne. Troostprijzen aan Mej. Maria Lauwers, Jozef II straat, OostendeMej. Lucie Van Oosten, Everaert- s'.raat, 76, te Antwerpen. Over het Brugsche le prijs van 125 fr. aan den heer Vandenberghe Ray mond, Damme. 2° prijs van 75 fr. aan den heer Veroft Lode, Van Hel montstraat, 7, te Antwerpen. Troostprijs aan den heer De Maen Leonard, Vrij heidsplein, 1, Lokeren. Over de Kust 21- prijs van 75 fr. aan Mej. Van Oosten Lucie, Eve- raertstraat, 76, Antwerpen. Troostprijs aan Mej. Maria Lauwers, Jozef II straat, 9, Oostende. in 500.000 genummerde biljetten van 100.000 tot 599.999. VERDEELING DER LOTEN VOLGENS HET PLAN k Het groot 1 Groot 10 loten 10 loten 10 loten 250 loten 200 loten 500 loten 5000 loten lot van lot van 100.000 50.000 25.000 10.000 5.000 2.500 1.000 van van van van van van van TOTAAL 2.500.000 fr. 1.000.000 fr. 1.000.000 fr. 500.000 250.000 2.500.000 1.000.000 1.250.000 5.000.000 fr. fr. fr. fr. fr. fr. aangeduid aangeduid aangeduid aangeduid aangeduid aangeduid aangeduid aangeduid aangeduid door door door door door door door door door cijfers, cijfers, cijfers, cijfers, cijfers, cijfers, cijfers, cijfers, cijfers. 15.000.000 fr. Het is aangeduid door dè twee laatste cijfers. TREKKING EINDE JANUARI. (O) L'élection de Miss Ypres 1937 pour les titres de Miss Flandre Occidentale, de Miss Belgique et éventuellement de Miss Europe et de Miss Uni- vers, aura lieu au cours d'un grand bal, le di- manche 3 janvier, de 5 a 11 h. du soir, en la Salie Lapiere, 46, rue des Chiens, a Ypres. Un prix de 5.000 fr. est attribué au titre de Miss Belgique. Les jeunes filles concourront exclusivement en toilette de ville ou de soirée, a leur choix. Elles sont priées de se faire inscrire le soir même au cours du bal. Le Jury procédera a l'élection, avec le concours du public, qui sera admis a voter. Le prix d'entrée est fixé a 4 frs. par personne. Les compétitions sont organisées par le Comité National d'Election de Miss Belgique, qui com- prend les artistes peintres et statuaires les plus réputés du pays et dont le siège est situé, 48, rue des Pierres, a Bruxelles. WISSELAGENT CORRESPONDENT BIJ DE BEURS VAN BRUSSEL Wettelijke borgsom neergelegd bij de Nationale Bank van België TREKKING VAN 24 DECEMBER Donderdag had te Brussel de 58'' trekking plaats van de Binnenlandsche Premieleening 1932. Reeks 134800 uitkeerbaar met fr. 250.000. Elk der volgende reeksen zijn uitkeerbaar met 25.000 frank 107389 108121 114104 123038 123915 127625 130969 144134 156263 187980 191367 199259 209561 226158 226972 233718 234259 234620 237393 244192 244728 250365 251774 254513 256909 269915 278105 279138 280093 288754 292141 297040 299532 Elk nummer van de uitgetrokken reeksen heeft recht op een tiende van de betreffende premies. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen Onschadelijk voor de maag en door de voor naamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12.00 en de kleine 7.00 fr. Apotheek NOTREDAME, Poperinghe en te Yper bij de Apothekers SNOECK VAN ROBAEYS en HOUTEKIER.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 9