HUIS GERARD Val. HOF VAN DENDRIESSCHE Mechanische Meubelmakerij l. DEHAENE - LUIJPAERTB Leest en Verspreidt HET YPERSCHE 41, Hondstraat, 41 YPER 7 i$L\ Vow vetfYpxacer o%\% tkjwsae fSg| écooowsev IS1É \eSJ^CH Alle slag D O O D K I S T E N H CERCUEILS en tous genres Lange Thouroutsfraat, 30, YPER Rechtover O. L. V. Hospitaal s Volledige IUNNENHUISMEUBELEERING alsook van HerbergenSpijshuizenenz. Tsekeningen en prijzen op aanvraag van alle slach MEUBELEERING zonder verbintenis. MEVROUW, Voor uwe PERMANENTE, in alle vertrouwen, wendt U tot het 27, Boterstraat, 27, IEPER Tel. 288 voor GRIJS-, FIJN- EN GEVERFD HAAR ALLES MET WAARBORG. ANTOINE LESQUENDIEU LANVIN MILO YARDLEY LENTHERIC, enx. VROUWEN - RUBRIEK Na eer regenbui. Heeren Pull-Over met Polokraag. WETENSWAARDIGHEDEN De dagtaak. Eesi beetje beleefdheid. Nieuwe wijze van kunstmatige adem haling. SNOECKS ALMANAKKEN VOOR 1937 ^T4 x\\e es\sw\ow MATIGE PRIJZEN PRIX MODÉRÉS SPECIALIST Meubelen in alle stijlenalsook groot e keus in Zetels en Stoelen, Porte manteaux, Matrassen. Reparatie van oude meubelen Herpolieren van Pianos aan genadige prijzen. - K* DE BESTE PRODUKTEN Alleen vertegenwoordiger voor leper der produkten Massage Manicure Masque de beauté Teinture. Het grootste en best gekende huis der streek. Wie in een regenbui terecht kwam diene, bij zijn thuiskomst, onmiddellijk het noodige te doen om de verregende kïeederen zoohaast mogelijk in orde te brengen. NATTE KOSTUMEN en mantels laat men op een hanger drogen te gelijk trekt men alles in den goeden vorm, en strijkt men alles met de hand zooveel moge lijk glad. Plooien en kreukels die er met de hand niet uitgaan, strijke men weg, terwijl het kostuum ot de mantel nog half nat is. VLEKKEN laat men eerst opdrogeneerst daarna wrijft of borstelt men ze weg. WOLLEN KLEEDEBEN mogen om het inkrimpen ie vermijden niet te vlug gedroogd worden. NATTE HOEDEN moeten om het model te bewa ren met den bol naar beneden, in een verwarmd vertrek gehangen worden. De randen worden daarna, onder een vochtigen doek, opgeperst. NATTE SCHOENEN stopt men op met papier, dat het vocht opzuigt. Men zet ze nooit bij het vuur. REGENVLEKKEN op bruine schoenen, tasschen enz. knapt men op met een wollen lapje in benzine gedoopt, of met leerverf. DE GUMMI-REGENMANTEL die er na een tijdje onooglijk uitziet wordt opgefrischt met een spons gedoopt in een mengsel van water en geest van salmiak. DE NATTE REGENSCHERM mag men slechts half openzetten. 220 steken op 3 naalden. Boord in 1 recht, 1 averecht, 12 cm. langdaarna rechtbreien tot aan de armsgaten. Nu op 2 naalden, elk 110 steken, die als volgt worden afgewerkt4 steken afkanten, beide kanten van de naald daarna 6 keeren 1 steek minderen, telkens één maal overbreien. Vervolgens verder breien zonder min deren, tot de armsgaten hoog genoeg zijn. Nu 3 naalden vormen met 30 steken. Beide schouder naalden schuin afwerken, door 6 steken af te hechten. Schouders dicht naaien en aan eiken halskant van den schouder 5 steken opnemen, zoodat men 80 steken heeft, waarmede op 3 naalden in 1 recht, 1 averecht de kraag wordt gebreid15 cm. lang. Mouwen54 steken opzetten. Op het einde van elke naald 2 steken erbij opzetten, totdat er 82 steken zijn. Daarna in elke volgende 7e naald, aan het begin, en op het einde der naald, 1 steek minderen, totdat er 68 steken over zijn. Dan in elke 9'' naald minderen, totdat men 50 steken over heeft, waarop 8 toeren zonder minderen worden gebreid. Volgende naald steeds afwisselend 8 steken recht 2 recht te zamen. Eindelijk de boord in 1 recht, 1 averecht, 15 cm. lang. Mouwen, naad op naad, in zetten. lederen avond zou eenieder, die vooruit wil komen, zich de volgende vragen moeten stellen 1. Welke was mijn dagtaak 2. In hoever heb ik ze volbracht 3. Hoe kon ik mijn tijd meer rendeerend gebruikt hebben 4. Wat heb ik nu nog steeds uitgesteld (Die pun ten opteekenen). 5. Wat moet ik morgen doen a) noodzakelijk? b) wenschelijk 6. Wat moet ik morgen vermijden a) noodzakelijk b) wenschelijk 7. Hoe zal ik morgen mijn dag het best indeelen, om mijn dagtaak het best te volbrengen (er schrifte lijk nota van nemen). P.B. Wanneer een heer en een dame elkaar ontmoeten, komt aan de dame het recht toe al dan niet de hand uit te steken tot handdruk. Een heer steekt nooit het eerst de hand toe.aan een dame: hij laat dus het initiatief steeds aan haar. Dit geldt evengoed voor jonge meisjes, als voor getrouwde vrouwen. Op straat groet een dame niet het eerst een haar bekend heerzij wacht af of de heer haar groeten zal, waarna zij vriendelijk dien groet met een lichte hoofdknik beantwoordt. Van twee menschen, die elkaar op straat ontmoe ten. groet de mindere den meerdere het eerst en de jon gere den ouderedit betreft zoowel mannen als vrou wen. Bij diegenen welke hetzij door verdrinking, door elec- trische ontlading, versmachting door gas enz. in staat van waarschijnlijk overlijden zijn moet men zoo haast mogelijk de kunstmatige ademhaling toepassen. De methode van Schafer is de laatste uitgevondene, en wordt overal toegepast. De zieke wordt op den buik gelegd, de armen uitge strekt langsheen het hoofd, de persoon welke de kunst matige ademhaling toepast plaatst zich te paard op den rug van het slachtoffer, op de knieën, een knie langs weerskanten van hët lichaam. 1- Om de uitademing te verkrijgen, strekt de redder de armen uit, de handen plat op den rug van den lijder, onder de onderste rib, de duim aan elkander rakend, en drukt uit al zijne macht. 2 Om de inademing te veroorzaken, volstaat het, de drukking te doen ophouden, echter zonder de han den van het lichaam te verwijderen, de elastiekscheteit van de borstkas en de maagholte komen dan in werking. Deze beweging herhalen met eene snelheid van 15 per minuut. De kunstmatige ademhaling moet toegepast worden tot de herleving van den lijder, dikwijls ge durende verscheidene uren. Men moet dus veel geduld hebben, en verschillende personen ter zijner beschikking hebben om deze zeer vermoeiende bewegingen vol te houden. zijn verschenen en te koop ten bureele dezer,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 11