-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES Zielmissen VANDERBEKE Marcel Toute la ville er. parle... 17 JAAR, N 42—16 JANUARI 1937 17 ANNÉE, N 42 16 JANVIER 1937 BIJVOEGSEL WEKELIJKSCH OVERZICHT Dat Tel. 549 TAXI Tel. 549 van woonst is veranderd naar de COLPORTAGE LEURHANDEL Padvinders St Martinus, Yper Bond van de Vrienden van Lourdes Kerk der EE. PP. Karmelieten NÉCROLOGIE STERFGEVAL Zondagrust Repos Dominical SUPPLÉMENT O Deze week is erg onrustig geweest door ver- schillige geruchten die de ronde deden der pers en voornamelijk Frankrijk zenuwachtig mieken. Er werd namelijk rondgestrooid dat er groote hoeveelheden troepen en vakmannen ontscheept werden in Spaansch Marokko door Duitschland. Vandaarging men verder en men zag in deze ge beurtenissen dat generaal Franco deze Spaansche kolonie aan het Reich had afgestaan ter vergoe ding der hem verleende hulp, of ten minste dat al de ontginningen in duitsche handen zouden overgeleverd worden. Er hing onweder in de lucht en de oorlogsbedreiging was sterker dan ooit. Maar toen Frankrijk begon de klok te lui den en de verdragen inriep die aan Spanje ver boden deze overzeesche bezitting af te staan of te yerpanden toen men reeds fransche oorlogs schepen naar de Marokkaansche kust zag uit zetten, toen men trachtte Engeland ook in het harnas te jagen, trad Hitier kalm vooruit, riep den franschen gezant te Berlijn bij zich en ver klaarde hem eerst mondeling dat er van al die geruchten niets van was. Hij voegde erbij dat men gerust mocht onderzoeken en dat men zou bevinden dat er geen duitsche legers noch duit sche functionarissen naar Marokko overgebracht werden. Daarenboven gaf hij de toelating om dit alles door een openbare verklaring aan de Regee ring en aan de pers te bekrachtigen. Daarop werd alles weer kalm en de zwarte donderwolk was afgedreven. Thans zou men bevinden dat het communistische Moskou die draak zou opgesto ken hebben om alles in de war te sturen. De Spaansche rebellen hebben deze week een gewichtige overwinning behaald op de Regee- ringsgezinden. Ze zijn op een lengte van 20 km. en op 25 km. diepte vooruitgegaan in eene rich ting die Madrid steeds meer omknelt. Daarmede is Madrid nog niet gevallen en de strijd zal waarschijnlijk nog lang duren want van beide zijden ontvangen de strijdende legers steeds versterking aan volk en aan oorlogsmate riaal. Er wordt van alle zijden gewerkt of ten minste gesproken en geschreven tot het ver hinderen dat er hulp van de buitenstaanders zou verleend worden aan de beide strijdende deelen van Spanje. Maar tot een akkoord komt het niet en intusschen trekken de zoogezegde vrijwilli gers op uit alle hoeken van de wereld, de eenen om de rebellen te helpen, de andere om het roode front te vervoegen. Er zijn ook al te veel moeilijkheden mede gepaard opdat men zou kun nen verhinderen dat er volstrekt geen hulp ver leend worde Frankrijk en Portugal palen aan Spanje en ons inziens is het toch niet mogelijk die grenzen volledig af te zetten. Ter zee is 't ook niet mogelijk alle bevoorrading te verhinde ren. Misschien zullen de vrijwilligers zelf ophou den er heen te trekken als er nog wat van die idealisten, die het ginder zoo slecht te verduren kregen, zullen terugkomen met den moed in de schoenen en den geldbeugel ledig. De zaak van den moordaanslag op onzen land genoot, Baron de Borchgrave, is ook nog niet vereffend. Onze Regeering had de militaire eer gevraagd bij het inschepen van zijn stoffelijk overschot en een millioen frank schadevergoe ding. De Spaansche regeering heeft wel toege stemd een zekere afvaardiging bij de inscheping te laten optreden, doch niet in den vereischten vorm en van een anderen kant verklaart zij dat zij niet verplicht is schadevergoeding te betalen. De belgische Regeering, die de schuld der Rooden volledig bewijst, heeft opnieuw aangedrongen om volle herstel te bekomen. Of de zaak verder vervolg zal hebben is nog niet uit te maken. RIK. C A. W Ifl A la Taverne Anglaise Statiestraat, 59, YPER. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze rubriek KLEINE AANKONDIGINGEN Le Commissaire d'Arrondissement d'Ypres porte a la connaissance des commergants ambu lants beiges domiciliés dans l'Arrondissement, qu'ils doivent s'adresser avant le 1 février 1937 a l'Administration Communale pour obtenir le renouvellement de leur carte de colporteur. Le requérant ainsi que l'employé, l'ouvrier ou le commis au bénéfice duquel une demande est introduite doit produire les pièces suivantes 1") la carte d'identité 2°) les carte et insigne délivrés antérieurement; 3°) un certificat de bonne conduite, vie et moeurs. Les cartes délivrées antérieurement sont pro- longées jusqu'au 30 avril 1937. Pour obtenir les renseignements nécessaires concernant le renouvellement de leur carte, les commergants ambulants étrangers doivent s'a dresser sans retard a l'Administration Commu nale de leur domicile. De Arrondissements Commissaris van leper brengt ter kennis van de Belgische leurhande- laars die het Arrondissement bewonen, dat de hernieuwing van de kaart en. het herkennings- teeken bij het gemeentebestuur moet aange vraagd worden vóór 1 Februari 1937. De aanvrager, evenals de bediende, arbeider of aangestelde, in wiens voordeel eene aanvraag wordt ingediend, moet de volgende stukken aan het gemeentebestuur voorleggen 1°) de identiteitskaart 2°) de vroeger afgeleverde kaart en herken- ningsteeken 3°) een getuigschrift van goed gedrag en zeden. De vroeger afgeleverde kaarten zijn verlengd tot 30 April 1937. De leurhandelaars van vreemde nationaliteit gelieven zich voor alle inlichtingen te wenden tot het gemeentebestuur waar zij woonachtig zijn. De Padvinders van St Martinus Eenheid, laten weten dat een LUISTERRIJK TOONEELFEEST zal gegeven worden in den Stadsschouwburg op Zondag 24 Januari, te 5 uur stipt. De wel bekende Tooneelkring Ic Dienvan de Scoutstroep Kristus-Koning uit Roeselaere voert op Verwoeste Levens, door Albertinus. Pclydoor en Isidoor, door Albertinus. Tusschenin Ballet en kampvuur door de Wolfjes. Prijs der kaarten 5 fr. en 3 frank. 15 fr. (familie- kaart). Kaarten te verkrijgen aan den ingang. Op Dinsdag 2 Februari, feest van O. L. Vrouw Lichtmis. Algemeene vergadering der vrienden van Lourdes van het Comiteit van Yper, in de kerk der EË. Paters Capucienen, Kruisstraat, Yper. DAGORDE Te 2 u. Rozenhoedje en plechtig Lof, gezongen door al de aanwezigen. a) Lauda, Jerusalem Dominum. b) Ave, Maris Stella. c) Tantum Ergo. d) LofzangTe Lourdes op de bergen. Onder het Lof, korte aanspraak door E. P. Athanaas, Bestuurder der Franciscaansche bedevaart. Onmiddellijk na het Lof, Aanduiding der Leden, die ons Comiteit te Lourdes zullen vertegenwoordigen. Alles tot meerdere eer van God en tot lof der Onbe vlekte Maagd van Lourdes. Namens het Comiteit De Voorzitter, Robert Soubry. 9 Woensdagen ter eere van S. Jozef Woensdag 20 Januari Vanaf 5 u. tot 8 u., uitstelling van het Allerheiligste. Te 7 u., mis met zang, offerande, en algemeene communie voor de bewoners der Mondstraat, Boom gaardstraat, de Haernestraat, Lombaardstraat en O. L. Vrouwstraat. 's Avonds te 6 u., rozenkrans. Sermoen over de zalighedengrondregels van 't kris- telijk leven door den E. P. Clemens, Karmeliet, daarna aanbevelingen, oefeningen, zegen en lofzang. Monsieur et Madame Oscar Deheegher-Kerckhove et leurs enfants Monsieur et Madame Richard Demol-Deheegher Les families Muylle, Depoers, Deheegher et Jonck- heere, ont la profonde douleur de faire part de la perte trés sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- sonne de Dame Veuve AUGUSTE DEHEEGHER née Lucie-Marie MUYLLE leur mère, belle-mère, grand'mère et parente bien- aimée, décédée a Bollezeele (Nord), le 10 janvier 1937, dans sa 70° année. Le service funèbre a été célébré a Bollezeele, le 14 janvier 1937. Un second service sera célébré ultérieurement a Ypres. Le présent avis tient lieu de faire part. Rue du Lombard. 43, Ypres. Heer en Vrouw Oscar Deheegher-Kerckhove en hunne kinders Heer en Vrouw Richard Demol-Deheegher De familiën Muylle, Depoers, Deheegher en Jonck- heere, melden met diepe droefheid het pijnlijk verlies dat zij komen te ondergaan door het afsterven van Vrouw Weduwe AUGUSTE DEHEEGHER geboren Lucie-Marie MUYLLE hunne teergeliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante, overleden te Bollezeele (Noord), den 10 Januari 1937, in den ouderdom van 70 jaar. De lijkdienst werd gecelebreerd te Bollezeele, op 14n Januari. Een tweede dienst zal later te Yper plaats hebben. Het tegenwoordig bericht geldt als kennisgeving. Lombaardstraat, 43, Yper. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 17 Januari, om 7 u., in de pa rochiale kerk van Boesinghe, tot zielelafenis van Vrouw Theophile DECOENE geboren Eugenie NORREEL. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 17 Januari, om 8 J uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Camiel LOGIER en zoon Joseph. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 17 Januari, om 8 uur, in St- Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Jean NEYS geboren Antoinette KAESTEKER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 17 Januari, om 9 uur, in St- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Emile DEGROU-CUVELIER. Vrienden en bekenden worden uitgenoodigd de HOOGMIS met OFFERANDE bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 17 Januari, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters Carmelie- ten, tot zielelafenis van Vrouw Eugène VANLANCKER Weduwe van Heer Fernand BREYNE van wege de Broederschap van den H. Joseph. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 17 Januari, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Camille HOF Echtgenoot van Vrouw Alice DUPREZ. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal opgedragen worden op Zondag 17 Januari, om 11 uur, in St Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Weduwe Louis DUMORTIER geboren Catharina DEWITTE. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 Januari, om 9 uur, in de kerk der Eerw. Paters Capucienen, tot zielela fenis van Heer Jules VERFAILLIE Echtgenoot van Vrouw Emma BERGHMAN. Monsieur et Madame Persyn - Vercamer ont l'honneur de prier leurs amis et connaissances d'assister a la MESSE ANNIVERSAIRE qui sera célébrée le Dimanche 24 Janvier, a 9 heures, en l'église des.R. P. Carmes, pour le repos de lame de leurs Fils bien-aimés. Messieurs Armand et Roger PERSYN. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 24 Januari, om 11 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer Theophile BORIES en zoon Achille. De Apotheek van La Pharmacie de Mr VAN ROBAEYS Boterstraat orue au Beurre is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 17 Januari Dimanche 17 Janvier

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 13