Notarieele Verkoopingen Ventes Notariales NIJVERHEIDSEIGENDOHI Twee Burgershuizen Nijverheidsgebouwen Magazijnen EIGENDOM HOFSTEDEKE TOESLAG Dinsdag 19 Januari 1937 HOFSTEDEKEN Meubelvoorwerpen West - Vlaamsche HYPOTHEEKKAS OPENBARE VERKOOPING TE STADEN A vendre de la main A la main Weide Zaailand Schoon perceel Bouwgrond uiterst welgelegen te ROUSSELARE, Schoon perceel Bouwgrond Openbare Verkooping Openbare Aanbesteding Openbare Verkooping en Winkelwaar Donderdag 21 Januari 1937 Instel met Premie Toeslag: Maandag 18 Januari 1937 Gemeente Moorslede Groot 1 Hectare 21 aren 94 ca. Studie van den Notaris A. m e y e te Rousselare. Uit reden van dubbel gebruik. VAN EENEN SCHOONEN met Stoomketel Piedbceuf, van omtrent 70 M2 verwarmingsoppervlakte, en Stoommachien Bollinckx 100 HP. met dynamo voor verlichting, samen groot 2782 vierkante meters, Landbouw-, Ronde Kom- en Weverijstraten, in 't Centrum der stad, bij de Statie en den Kleinen Bassyn. Ingesteld 397.000 fr. Afzonderlijk ingesteld. samen 100.500 fr. Recht van samenvoeging. in net Gasthof Au Bourgogne Statieplaats, te ROUSSELARE. Woensdag 3 Februari 1937 Qemeente Zonnebeke 1 Ha. 91 aren 40 ca. der onderhoudswerken op de Landbouwwegen Nrs 3-4-8-9-10. BIJ RECHTSMACHT Zondag 17 Januari 1937 te PASSCHENDAELE Depositokas op zicht en op termijn Grondpandobligatiën Leeningen op eerste hypotheek M. Maur. DECLERCQ, Kaaistraat, Yper van eenen schoon gelegen en kloek betimmerden Woonhuis, ruime Schuren en Bouwgrond Toeslag Donderdag 28 Januari 5937, I. - Deux Maisons ouvrières II. - Deux Maisons ouvrières attenantes, situées a NEUVE EGLISE, au chemin dit Zeepestraat Studie van den Notaris CamerlyncK te Passchendaele. te 2 uur namiddag, te MOORSLEDE, ter herberg 'T OUD STADHUIS bij M. Reynaert, van Veldhoek Langs den gravier genaamd Rousselarestraat KOOP I Welbetimmerd en goed BESTAANDE UIT KOOP II Verdeeld in 5 koopen. (Zie plakbrieven met plan) - Alles vrij vaa gebruik. BEZOEK Alls Dins en Donderdagen van 2 tot 4 uur namiddag, en alle andere week dagen op aanvraag. groot i5 aren 65 ca. KOOP III groot i5 aren 65 ca De drie koopen gebruikt door M. Emile Lemahieu Boone met recht van pacht tot 1 October 1939, mits 25oo fr. 's jaars, boven de lasten. Recht van samenvoeging. Studiën der Notarissen CamePlynck te Passchendaele Tlbbaut te Aalst en Wynanls te Opwyck. om 2 uur namiddag, Kantoor van Deurwaarder A. V ANC APPEL St Niklaasstraat, 11, te Yper. te 2 uur stipt nanoen, in d'herberg DEN ANKER te PAS SCHENDAELE, Plaats in één zitdag, van Bij den Grir.tweg leidende van het dorp naar d'herberg De Vijfwegen EENIGE KOOP EEN GOED EN WELBETIMMERD bestaande uitWoonhuis, schuur, stallingen, weide en zaailand, samen groot Gebruikt door M. Georges Dewulf, met recht van pacht tot I October 1941, mits 2000 fr. 's jaars, ongeminderd de belastingen en verzekeringspremie. Ten overstaan der heeren Vrederechter en Griffier des Kantons Passchendaele. West- Vlaanderen Gemeente Sint JAN-bij -leper Er zal op, Donderdag 21 Januari 1937, om 10 uur, ten Gemeentehuize alhier, over gegaan worden tot de Bestek i5.g3o frank. Lastenboek en bestek liggen ter inzage op het Gemeentehuis en ten bureele van den Ar- rondissementsingenieur, te leper. Prijs van het lastenboek 10 fr B. b De Secretaris, De Burgemeester, Vermeulen. E. Boussemaere. te 9 uur voormiddag, rechtover de herberg genaamd Sint Joris gehouden door Deré, Marktplaats, VAN Met gereed geld, zonder kcslen. Naamlooze Vennootschap, gesticht in 1911. Zetel BRUGGE, Moerstraat, 19 Beheerraad Baron Raymond PECSTEEN, eigenaar, Ruddervoorde. Voorzitter. Joseph VAN DER MERSCH, advokaat, Yper, Onder voorzitter. Joseph SCHRAMME, advokaat, Brugge Jean VAN CAILLIE, notaris, Brugge. Baron Karl van CALOEN, eigenaar, Lophem. Ferdinand JANSSENS de BISTHOVEN, eigenaar, Brugge. Ridder Amédée van OUTRYVE D'YDEWALLE. eige- □aar, St Andries. Collegie der Commissarissen Ernest IWEINS d'EECKHOUTTE, eigenaar, Brielen- bij-Yper. Paul DEWITTE, eigenaar, Dadizeele. Louis DE DEURWAERDER, beheerder, Veurne. Bestuurder Marcel WYSEUR, Doctor in de Rechten, Brugge. Vertegenwoordiger voor Yper en Omstreken Vertegenw. voor PoperingheM. Urbain DELBO Notarisklerk, Duinkerkestraat, 31, Poperinghe. Vertegenwoordiger voor Zonnebeke Bon Noël de VINCK, Eigenaar, Villa Zonnedaele. Studie van Meester Edgg. Reynaert Notaris te Staden. te 2 y» uur stipt namiddag, te STADEN, ter herberg IN TIVOLI bij heer Jules Astaes, Statiestraat bestaande uit Samen groot 28 aren 27 ca. Wijk Mispelaereik Op 10 minuten van 't Dorp. Is best geschikt voor vlashandel, veehandel, handel in pluimgedierte, smis, wagenmakerij of hoenderkweekerij. Verdeeld in drie koopen met voorbehoud van samenvoeging. Alles gebruikt door den eigenaar heer Em. Busichaert Swaenepoel tot 1 October 1937. (O) te 2 y. uur stipt namiddag, te Staden, Cap pellerijstraat (Houthulststraat), ter herberg «De Vlaamsche Leeuw» bij h. Od. Oeckaert. Étude de Maitre Prosper» Therry Notaire a Neuve-Eglise, attenantes situées sur le territoire de DRA- NOUTRE, le long du pavé de Neuve Eglise a Ypres, section Zwijnbak.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 14