CARNAVALSTOET CortègeCarnavalesque Cinema Flora, Yper E G O L E JUIST OP TIJD - F O O T B A L L - 17 JAAR, N 42 16 JANUARI 1937 17 ANNÉE, N 42 16 JANVIER 1937 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres STAD YPER Op Zondag 7 Februari 1937, om 2 uur G R O O T E 15.000 Fr. Premiën en Vergoedingen VI LLE D'YPRES Dimanche 7 Février 1937, a 2 heures GRAND 15.000 Fr. de Primes et Indemnités CARNAVALSTOET DE SCHEEPVAARTBEWEGING OP DEN YZER DE KINEMA IN REL li' Zondag 17 Januari 1937 C. S. YPER - Schol. - R. S. C. MEENEN B. C. S. YPER - II - W. S. LAUWE WERELDVREDE DOOR RUILHANDEL HET YPERSCHE ORGAAN DER VEREEN1GING DER GETEISTERDEN Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 et. het nummer Naamlooze artikels geweigerd LA REGION D'YPRES ORGANE DE L'ASSOCLATION DES SINISTRÉS Rédaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés Verscheidene Fanions voor de deelnemende Maatschappijen Plusieurs Fanions pour les Sociétés participantes En zeggen dat nog slechts drie weken ons van den Carnavalstoet verwijderen. Alles is op dreef, de eenen houden zich bezig met het schrijven rechts en links en er valt wat te pennen om alles in orde te brengen, anderen zorgen voor kleedij. Ieder Commissielid heeft zijn deel en niet een blijft ten achter. Allen werken om ter meest. De Commissarissen zijn aan hunne ronde begon nen, en het begin belooft. Bijna overal zijn zij wel gekomen, de bevolking beseft goed haar plicht, het comiteit gevoelt zich ondersteund. Dit alles is een reden om nog meer te werken tot het welgelukken van het feest. Dat niemand te kort blijve, geheel de stad geniet van dit feest, iedere hoek heeft er profijt van. Elk zijn recht maar ook elk zijn plicht en dank bij voorbaat. Neringdoeners, men verwacht milden steun van u. Het Bestuur. VANAF VRIJDAG 15 JANUARI Nog twee groote superfilmen in één programma OpgeletSterker, verschrikkelijker dan King Kong... De GOLEM is in gang en verbrijzelt alles op zijn weg!!! Het grootste meesterwerk van HARRY BAUR Een groote avonturenfilm, met den volksgeliefden filmspeler RICHARD TALMADGE KINDERS NIET TOEGELATEN «Binnen kort De grootste gebeurtenis sinds de uit vinding van de Kinema In ons laatste nummer namen wij een artikel over van De Duinengalm van Oostende, over Het dilemma van de Leie-Yzerverbinding waarin gezegd werd dat de scheepvaart op den Yzer thans slechts 25.000 ton per jaar bedraagt in plaats van 42.000 ton in 1912. Verleden week reeds -deden wij opmerken dat dit cijfer van 25.000 ton, geput uit een vroeger opgemaakt verslag van den Heer F. Maertens, thans met de werkelijkheid niet meer overeen stemt en, vooral sedert het kanaal Yper-Yzer voor de scheepvaart heropend werd, merkelijk geste gen is. Volgens gezegd verslag van den Heer Maertens bedroeg de scheepvaart op den Yzer 24.480 ton in 1928, doch daar er in< dit verslag enkel spraak is van tonnemaat weten wij niet zoo dit opgege ven cijfer het totaal gewicht vertegenwoordigt der op den Yzer vervoerde koopwaren ofwel de totale tonnemaat der schepen. Uit de inlichtingen die ons over de scheepvaart beweging op den Yzer verstrekt werden zien wij dat er gedurende het jaar 1935, varende van Rous- brugge naar Nieuwpoort, 210 geladen schepen met een vracht van 17.000 ton en 640 ledige schepen eener gezamenlijke tonnemaat van 123.000 ton, 't zij een totaal van 850 schepen met 140.000 ton, opgeteekend werden. Varende van Nieuwpoort naar Rousbrugge wa ren er dit zelfde jaar 770 geladen schepen met 98.000 ton en 140 ledige schepen met 8.000 ton, 't zij in 't geheel 910 schepen met 106.000 ton. Dit maakt te zamen een totaal van 1760 sche pen met 246.000 ton, waarvan 980 geladen schepen met 115.000 ton koopwaren. Wordt in het verslag van den Heer Maertens enkel het gewicht der in 1928 op den Yzer ver voerde koopwaren aangegeven, dan zien wij dat de scheepvaart in 1935 omtrent vijfmaal meer bedraagt dan in 1928. Is het daarentegen de tonne maat der schepen die aangegeven werd, dan zou de scheepvaart nu reeds tienmaal grooter zijn. Voor het jaar 1936 kennen wij nog den volledi- gen uitslag niet. Gedurende de elf eerste maan den van dit jaar vaarden er 750 schepen eener totale tonnemaat van 95.100 ton van Nieuwpoort naar Rousbrugge en 554 schepen eener totale tonnemaat van 95.130 ton van Rousbrugge naar Nieuwpoort, 't zij een totaal van 1304 schepen met 190.230 ton. Volgens de statistieken werden er verleden jaar minder steenen vervoerd dan vroeger, terwijl de andere koopwaren omtrent op hetzelfde peil bleven. Omtrent deze laatste cijfers van het jaar 1936 dient opgemerkt dat hier de tonnemaat der sche pen en niet het gewicht der lading aangeduid wordt. Zoo er ook telkens minder schepen van Rousbrugge naar Nieuwpoort varen dan er van uit Nieuwpoort zijn aangekomen, dan komt zulks door het feit dat vroeger, wanneer de voorloopige spoorwegbrug van Caeskerke nog bestond en ook tijdens de werken van het plaatsen der nieuwe brug, veel ledige schepen verplicht waren lang£ de Loovaart terug te keeren. Nu dat de spoorwegbrug van Caeskerke geen beletsel voor de scheepvaart meer biedt zal het cijfer der scheepvaartbeweging op den Yzer nog merkelijk stijgen en, moest de vaart Yper-Komen weldra hersteld worsen, waardoor de haven van Nieuwpoort met haar hinterland zou verbonden worden, dan zou de vallei van den Yzer, dit laat geen den minsten twijfel, weldra dezelfde scheep vaart kennen als de vallei der Leie, zooals de schrijver van het artikel in De Duinengalm dit wenschte. K. B. V. B. YPERSCH STADIUM C. S. Y. Om 10 uur Om 2 uur En waarom niet De Volkenbond faalt om den vrede te besten digen Tallooze konferenties volgen elkander op om den oorlog te verbannen. Ze falen Meer dan ooit hangt krijgsrumoer in de lucht. Volkeren zien in spanning de komende dingen te gemoet. Aan den zwangeren gezichteinder geen enkel sprankje licht, geen ster van vrede. En de volkeren vragen vrede De volkeren verafschuwen den oorlog De volkeren vragen slechts elkander de hand te mogen reiken. En daar waar alle middelen falen, daar kan misschien de handel gelukken. En waarom niet Op onzen tijd, beheerscht de wereldekonomie meer dan ooit het lot van het menschdom. Indien men er in kon gelukken de natiën te dwingen malkanderen te verstaan om handel te drijven, zou voorzeker ook op politiek gebied de over eenkomsten van zelf ontstaan, vermits alle vol keren hun noodwendigheden zouden zien vol doen en zoodoende de gevaarlijke begeerlijkhe den en de droevige geschillen uit den weg ruimen. Dit ware dus een groote stap voor den zoo ge- wenschten wereldvrede. Het ware nog een andere, nog een gewichtiger stap voor het bestrijden der alleenheerschappij van het goud, dat eene te groote rol speelt op de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1