M" Vandendriessche ande Lanoitte's Koffies zijn de beste B ij PASCAL 5 EEN TERUGBLIK OP HET VERLOOP DER WERKLOOSHEID IN HET GRENSARBEIDERSGEBIED GEMEENTERAAD VAN YPER DENTISTE Dixmudestraat, 49 YPER Telefoon 311. Raadplegingen alle dage. Specialiteit van geperfectionneerde gebitten met waarborg. Wiïlems - Fonds Afdeeling leper Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker, Yper ALLE KLEEDEREN MEESTER - KLEERMAKER 23, Boterstraat YPER IN 1936 Voor wat het verloop der werkloosheid betreft, mogen wij met voldoening terugblikken op het pas heengegane jaar 1936. Zijn voorganger 1935 had in dezen zin reeds prachtig werk verricht en het noodlottige spook der werkloosheid een heel eind reeds op den te rugweg gedreven. Voor gansch het Grensarbeidersgebied (115 ge meenten 425.000 inwoners) bezitten wij voor 1935 geen cijfers, maar in het gewest Meenen- Kortrijk-Moeskroen (48 gemeenten280.000 in woners) was het aantal gecontroleerde werkloo- zen gedaald van 17.166 in Januari 1935 tot 8.874 in December 1935, hetzij dmtrent tot de helft te ruggebracht. In 1936 heeft het werkloosheidscijfer niet opge houden verder in te krimpen, in een minder snel tempo althans zooals te voorzien was als in het jaar der devaluatie, 1935. Onderstaande vergelijkende tabel tusschen 1935 en 1936 bewijst genoeg dat de economische her leving tot nu toe heeft voortgeduurd en dat wij in het nijverheidsgebied Meenen-Kortrijk-Moes- kroen, waarvan reeds sprake, tot een bevredi gend en aanmoedigend resultaat zijn gekomen. De stijging in de 3 laatste maanden moet nie mand verwonderen het gaat hier om een dood natuurlijk verschijnsel dat telkenjare terugkeert de winter. (Nadeelige invloed op het bouwbe drijf, vlasbedrijf, enz...) Bij strenger worden van het vriesweder mogen wij ons aan nog een ver dere stijging verwachten. Het maximum zal even wel heel wat lager liggen dan in het voorbije jaar. Gewest Meenen-Kortrijk-Moeskroen Gecontroleerde Werkloozen Maand 1935 1936 Vermindering ten opzichte van 1 t Januari 17.166 8.964 47,8 Februari 16.424 9.270 43,6 Maart 15.313 7.733 49,5 April 12.220 6.921 43,4 Mei 11.439 6.864 40, Juni 9.923 6.600 33,5 Juli 8.692 5.862 32,6 Augustus 8.805 5.494 37,6 September 8.225 5.168 37,2 October 7.510 5.907 21,3 November 7.799 6.040 22,6 December 8.874 6.626 25,3 Voor gansch het Grensarbeidersgebied is het .aantal werkloozen gedaald van omtrent 12.500 in Januari 1936, tot 9.871 in December 1936. Voor het Iepersche is het verloop der werkloos heid minder gunstig geweest. (Gebrek aan nijver heid. (1) De cijfers over de maanden Januari en Februari ontbreken ons maar wij gelooven dat wij voor deze streek slechts een statu quo kun nen boeken voor wat betreft het begin en het einde van 1936. In het Veurnsche is het aantal gecontroleerde werkloozen zoo gering (in Juni92 in Decem ber 242 op 38.667 inwoners) het praktisch niet meer verminderen kan en als normaal mag beschouwd worden. Zonder aan gevaarlijk optimisme te doen mo gen wij verklaren dat de toestand op zijn geheel beschouwd merkelijk verbeterd is. Alle graad meters van de economische bedrijvigheid der streek (zoowel het electriciteitsverbruik als de werkloosheidsstatistiek) wijzen op een voortdu rend economisch herstel. Zekerlijk zijn alle moeilijkheden nog niet over wonnen 's lands economisch gestel is van zijn ziekelijkheid nog niet totaal genezen de werk loosheid kan nog verminderen het zakenleven kan nog voorspoediger worden. Het is een reden te meer om met vernieuwde krachtinspanning, aangespoord door het resultaat dat in het voor bije jaar werd bereikt, het jaar 1937 aan te van gen. Westvlaanderen heeft in het komende jaar een gelegenheid te meer getuigenis af te leggen van zijn taaie werkkracht en zijn noeste onder nemingsgeest hem eigen. De Regeeringscommissaris zal niets onverlet laten het daarin te steunen en hoopt dat in 1937 een begin zal kunnen gemaakt worden met de uitvoering van vele door hem voorgestelde wer ken, welke de algemeene economie van het Grensarbeidersgebied aanzienlijk kunnen ten goede komen, zoowel wat betreft de onmiddel lijke opslorping der werkloosheid als het in 't le ven roepen van nieuwe bedrijven en ambachten en de uitbreiding van bestaande nijverheden. Medegedeeld door het Regeeringscommissariaat voor het Grensarbeidersgebied. Zitting van Maandag 18 Januari 1937, om 18 ure. DAGORDE 1. Ontslag van Gemeenteraadslid Akte neming. 2. Proces-verbaal der zitting van 28 Decem ber 1936. 3. Openbare Onderstand Openbare ver- kooping van een perceel bouwgrond. 4. Openbare Onderstand Proces-verbaal van Onderzoek der kas 3"' kwartaal 1936. 5. Carnaval Verordening. 6. Casemat Rijselpoort en onderaardsche gangen Herstelling en inrichting in museum en toeristische aantrekkelijkheid Ontwerp van overeenkomst. 7. Motje Militaire garnizoen. 8. Mededeelingen. Vioolvirtuoos Willy Van der Meirsch te leper Den 23" dezer, te 8 u., zal vioolvirtuoos Willy Van der Meirsch optreden in Concordia voor 't Willems-Fonds. Deze gunstig gekende kunstenaar behaalde in 1934, op den jeugdigen leeftijd van 21 jaar, het virtuositeitsdiploma met groote onderscheiding voor zijn instrument, aan,het Koninklijk Conser vatorium van Gent, nadat hij achtereenvolgens bekwam In 1930 Eersten Prijs filet groote onderschei ding voor viool. In 1931: a) Eersten Prijsmet onderscheiding voor kamermuziek 4b) Eerëten Prijs met onder scheiding voor notenleer. 'J In 1932 Eersten Prijs met onderscheiding voor strijkkwartet en Eereprijs de Meulenaere. In 1935Tweeden Prijs met onderscheiding voor geschreven harmonifer Nu volgt hij nog cursussen van harmonie, con tra-punt en fuga, ten einde een volmaakte kennis der toonkunst te verwerven. Willy Van der Meirsch heeft reeds enkele wer ken gecomponeerd, die door bevoegde critici gunstig werden onthaald. «Beheerscht door een volmaakte techniek, waar in vooral de mannelijke sterke voordracht, als mede de zuiverheid en warmte van toon opvallen, interpreteert Van der Meirsch de opvattingen der toondichters met een kenmerkend gevoel, zoodat zijn vertolking een persoonlijk karakter ver krijgt. Zijn zeer uitgebreid repertorium omvat de beroemde composities uit de vioolliteratuur, zoo wel van de klassieken als van de meest mo dernen(Vlanara December 1936). Gedurende dezen kunstavond zullen zich nog laten gelden Mevr. W. Van der Meirsch-Beïndorff, leerlinge van den piano-virtuoos D' Steph. De Jonghe. en heer De Cadt, onzen gunstig gekenden stad genoot. Toegangsprijs 5 fr. voor niet leden. De leden van het Willems-Fonds toegang vrij en kosteloos. Maakt propaganda voor dezen kunstavond. (O) Verslag der Algemeene Vergadering gehouden op 20 December 1936 De Heer Voorzitter Hector Casier opent de vergadering om 14 1/2 uur en verwelkomt de talrijke leden die de eerste vergadering in ons nieuw lokaal bijwonen. Daarna geeft hij het woord aan den secretaris, die lezing geeft van het verslag der vorige ver gadering. Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Mededeelingen. De Voorzitter laat weten dat, tengevolge bijzondere omstandigheden, de helft, van het bestuur zal verkozen worden met de vergadering van Februari en dat, bij de eerst komende vergadering, de kandidaten voorgesteld door het bestuur aan de leden zullen kenbaar ge maakt worden. Voordracht. M. Arthur Lagast, Staatsvoor- drachtgever te Kortrijk, beantwoordt menigvul dige vragen welke hem door verscheidene leden gesteld worden en die voor allen ten goede komen en van groot nut zijn. Vervolgens geeft hij ook eenige nuttige wenken nopens het toepassen van de zomersnoei der fruitboomen. Zijne leerzame rede wordt door de talrijke aanwezige leden aandachtig gevolgd en ten slotte met luidruchtig handgeklap begroet. De Voorzitter bedankt den gevierden spreker voor zijne nuttige en leerzame wenken en wak kert de leden aan er groot nut uit te putten. Aanbrengsten. Verscheidene aanbrengsten overdekken de tafels en worden als volgt be kroond Henri Dael, 3 punten voor zijne schorseneeren eenjarige en zijne selderij goudgele du chemin Vandenbriele Cyriel, 2 punten voor zijne roode kool Negerkop3.700 kg. en zwarte ramenas 2.100 kg. Jerome Devreker, 2 punten voor zijne spruit- selder, porei, spruitkool, en veldsalade. Nieuwe leden. Worden vervolgens als nieuwe leden voorgesteld 1) Douchy Maria, door De Jonckheere. 2) Maertens Leopold, door Boudry Odiel. 3) Vermeersch Cyriel, door Hebben Henri. 4) Vermeulen Hector (eerelid), door H. Hebben. 5) Petit Gerard, door Lauwers Marcel. 6) Bailleul Jules, door Morel Arthur. Vervolgens wordt er overgegaan tot de uitbeta ling van den prijskamp voor hofbezoeken en maandelijksche aanbrengsten. Tombola. Een prachtige tombola, samen gesteld uit fruitboomen, rozelaars, enz., en gele verd door het huis Michel Vervaele, wordt ten slotte onder de aanwezige leden uitgeloot en de vergadering gaat uiteen om 17 uur. Zondag 17 Januari 1937, om 14 1/2 uur In het lokaal Au SaumonKiekenmarkt ALGEMEENE VERGADERING DAGORDE 1) Lezing van het verslag der vorige vergade ring. 2) Mededeelingen. 3) Lezing van het jaarverslag door den secre taris. 4) Kennisgeving van den geldelijken toestand der kas, door den schatbewaarder. 5) Beoordeeling der aanbrengsten. 6) Voorstelling van nieuwe leden. 7) Betaling van het lidgeld voor 1937. 8) Tombola. Namens het Bestuur: De Secretaris, De Voorzitter, Ferd. Dethoor. Hector Casier. (1) Nota der RedactieDit gebrek aan nijverheid zal duren zoolang de vaart Yper-Komen niet zal her steld zijn. Het huis leert gratis aan alle kleermakers of aspiranten de algemeene begrippen van snijkunst en patronenteekening aan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 5