VEIÖSPÖRT YPERSCHE VOETBALKRONIEK Leest en verspreidt HET YPERSCHE 6 Matchen van G. S. Middelkerke S. K. Roeselare S. V. Ingelmunster R. S. Waereghem S. K. Sweveghem C. S. Yper Knocke F. C. Zondag 17 Januari 1937 F. C. Roeselare F. C. Iseghem Stade Kortrijk Waereghem Sp. Stade Mouscron W. S. Lauwe De Panne Uitslagen der matchen van Zondag 10 Januari 1937 F. C. Iseghem C. S. Yper 3—1 Stade Moeskrcen S. K. Roeselare 03 F. C. Roeselare F. C. Knocke O—3 De Panne Ingelmunster 34 Stade Kortrijk R. S. Waereghem 4—0 Waereghem Sp. S. K. Sweveghem 1—1 W. S. Lauwe Middelkerke 31 Tweede Aldeeling F. C. Iseghem 3 C. S. Yper 1 De verplaatsing naar Iseghem bij de rood-zwarten is nogmaals op een nederlaag uitgeloopen. Voegen wij er dadelijk bij dat de ploeg twee invallers telde (Van- derbauwhede en Ollivier werden door Rotru en Devloo vervangen». Toch werd goed ingezet, want Molein be zorgde ons het eerste doel der partij en de bezochten konnen eerder kansrijk vóór de rust gelijkstellen. Na de koffie echter deden de tegenstrevers beter geslaagde aanvallen, waaruit dan ook twee doelen voortgebracht werden. Alswanneer onze mannen er nogmaals boven op geraakten was het te laat en de twee punten bleven te Iseghem. Door deze nederlaag en gezien de uitsla gen van de elftallen die ons onmiddellijk volgen, wordt de rangschikking der rood-witten bedenkelijk. Zeker is het gevaar nog niet groot, maar er dient toch een oog in 't zeil gehouden. Alhoewel het vast staat dat Lauwe, Ingelmunster en Middelkerke bij ons op bezoek moe ten komen en ons. op papier tenminste, zes punten moeten bezorgen, mag men er niet uit besluiten dat rood-wit op zijn twee ooren mag slapen. In 't geheel niet, want gedenkt dat wij insgelijks de twee punten van Sweveghem zeker waren en nochtans zijn zij met de bezoekers vertrokken. Dat wil nu niet zeggen dat al de thuismatchen met dezelfde onkans en ondoelma tigheid zullen verloopen. Neen, doch het weze nochtans een vingerwijzing, daar alle puntenverlies van de drie bovengemelde ontmoetingen noodlottig zou kunnen worden. Daarom, rood-witten, rekenen wij morgen op uwen moed. wilskracht en uithoudingsvermogen om Lauwe ijdelhands naar huis te zenden. Supporters, allen op post om uwe spelers aan te moedigen en de zege door uwe sportieve uitingen te helpen verzekeren. TWEEDE AFDEELING BEVORDERING F. C. Knocke 16 15 1 0 74 18 30 S. K. Roeselare 17 14 3 0 97 23 28 Stade Kortrijk 17 12 5 0 68 25 24 F. C. Roeselare 17 10 4 3 46 25 23 F. C. Iseghem 17 11 6 0 59 36 22 Waereghem Sp. 16 7 5 4 35 36 18 R. S. Waereghem 17 7 8 2 36 52 16 Stade Moescroen 17 7 9 1 34 47 15 W. S. Lauwe 17 7 10 0 35 52 14 C. S. Yper 17 5 10 2 28 43 12 S. K. Sweveghem 17 3 10 4 41 54 10 S. V. Ingelmunster 17 4 11 2 42 74 10 G. S. Middelkerke 17 4 11 2 25 66 10 R. C. De Panne 17 1 14 2 27 96 4 Derde Speciaal C. S. Yper 9 S. V. Kortrijk 0 De Specialers komen een derde maal met hooge cijfers te zegepralen. Na de 8-0 tegen Stade Kortrijk, de 7-1 tegen Stade Moescroen, krijgen wij de 9-0 tegen S. V. Kortrijk aan te teekenen, niettegenstaande twee spelers van de ploeg in het eerste elftal moesten optreden. On- noodig dus de match te beschrijven, daar de rood- witten een gedurig meesterschap hebben getoond. Doch wij willen even aanhalen hoe de negen doelen genet werden. Nummer één aan de 3e minuut was het werk van Versaevel, nadat Litière op gewone freekick voor fout van den keeper, achter gegeven had. Het tweede punt werd, op inzenden van Dewilde, door Versailles G. binnengezonden aan de 4e minuut. Het derde doel werd aan de 6C minuut geboren, nadat Segers op door braak mislukte en Dumalin enkel zijn werk te volle- digen had. Versailles A. wist van op 30 meters afstand een schot te lossen dat den Kortrijkschen doelwachter verraste aan de 25e minuut. Ossieur deed enkele oogen- blikken nadien voor de vijfde maal de Kortrijksche netten trillen. Dumalin was de bewerker van het zesde doel, want hij wist, op inzenden van Ossieur, prachtig en de voléeden keeper der bezoekers te doen visschen aan de 35e minuut 6-0 aan de rust. Nummer zeven is op het actief van Ossieur te plaatsen, na mooi samenspel der voorwaartsen en dit 8 minuten na de herneming. Het achtste doel is voor rekening van cen tervoor Dumalin. welke aan de 25e minuut op persoon lijke poging alleman wist voorbij te gaan. Eindelijk sloot Versailles G. de reeks met nummer negen, op inzenden van Ossieur, aan de 39e minuut binnen te ko gelen. Een hartelijk proficiat dus aan de specialers voo# hun prachtig optreden. Dat het een spoorslag weze om te volharden en de derby te Poperinghe met vollen mopd aan te pakken. Het zal zeker niet van zelfs gaan, dcjbh gezien de huidige voorwaarden van de ploeg, lifjt de zege in uw bereik. DERDE SPECIAAL B. Stade Moescroen 12 9 2 1 47 25 19 S. C. Meenen 11 9 2 0 52 12 18 C. S. Yper 12 8 3 1 47 20 17 Stade Kortrijk 13 7 4 2 53 40 16 Poperinghe 13 7 5 1 34 28 15 Kortrijk Sp. 13 6 5 2 34 28 14 A. A. Moescroen 12 5 5 2 31 26 12 S. V. Kortrijk 11 3 6 2 15 48 8 Heule 12 3 7 2 21 36 8 Harelbeke 11 2 7 2 26 38 6 Deerlijk 12 1 7 4 16 34 6 Wevelghem Sp. 12 2 9 1 24 65 5 Juniors C. S. Yper 2 R. S. C. Meenen 3 De juniors hebben deze ontmoeting onverdiend ver loren, want volgens het geleverde spel en niettegen staande de technische meerderwaarde der tegenstre vers, had een gelijk spel de echte weergave van de match geweest. Immers, de ploeg der bezoekers staat derde gerangschikt in de reeks en heeft reeds menig mooi resultaat geboekt. Ook waren de bezoekers van meet af aan de meerdere, maar stilaan geraakten onze juniors ingespeeld, wat niet belette dat Meenen het eerste doel aanteekende. Doch Beddeleem steldé, cp pas van Claeys, weldra gelijk. Van dan af waren, de Yperlingen baas en dwongen een drietal hoekschoppen af. Juist vóór de rust schoot Beddeleem voor de tweede maal in de Meensche netten, zoodat Yper met 2-1 de leiding had. Na de herneming waren de juniors opnieuw de meerdere in de aanvallen, evenwel mangelden de voorwaartsen aan doordrijvigheid, zoodat geen doelen meer gemaakt werden. Op tactische fout der achter hoede stelde Meenen gelijk, om nadien den voorsprong te nemen ons geen kans meer latende om geliik te stellen. Niettegenstaande deze nederlaag mag men toch zeggen dat ons juniors elftal vorderingen maakt en te Kortrijk wel een schoonen uitslag zou kunnen boeken. Scholieren C. S. Yper R. S. C. Meenen B. De scholieren, na een week gedwongen rust, gaan den strijd tegen Meenen B aanbinden. In de heenronde wonnen de scholieren met 4-2. doch, naar ingewonnen inlichtingen, is het bezoekend elftal merkelijk verbeterd. In andere woorden, zullen onze mannetjes goed moeten spelen om nogmaals de zege te behalen. Wij achten ze ertoe bekwaam indien zij volhouden tot het einde. NEMO. BAL VAN C. S. YPER Op Zondag 17 Januari, om 18 uur, geeft de Club haar eerste bal in de Lapiere's zaal. Het comiteit heeft be slist dat de spelers persoonlijk kosteloos toegang tot het bal zullen hebben op vertoon van hunne spelerskaart. Dat iedereen het verder zegge en veel vrienden en ken nissen medebrenge ten einde zooals voorgaande jaren zich eens ferm en leutig te verzetten. Deze week was bijzonder kalm en ware het niet van de zes dagen van Brussel, die ons nogmaals een pro- nostiekje zullen uitlokken, al zijn ze reeds aan gang en al begint er reeds afteekening te komen, dan zouden wij niets anders te melden hebben dan het sportver toon dat Antwerpen ons ten beste gaf. Maar wat bijzonder in de kaart speelde van Romain Gyssels voor zijne zes dagen nog meer luister bij te zetten, is de schoone zege welke twee van zijne man nen, die Maandag startten te Brussel, gingen weg halen te Dortmund in den 8 urenkoers of, gelijk het ginds wordt genoemd, De NachtVoegen we er aanstonds bij dat ze heel het veld beheer=chten en dat Pijnenburg, die van geen klein gerucht vervaard is, en de beste Fransche ploeg Ignat-Diot er letterlijk werden uitgereden. Dit pleit niet alleen ten zeerste voor onze twee knapen die de gezonde marken (geen van korts na den oorlog) op zak draaiden, met erbij nog eenige handteekeningen van nieuwe contracten, maar het was tevens ook een schitterende reklaam "oor de start der zes dagen van Brussel. Uitslag: 1. Deneef-Debruycker, in 8 u., 331 km. 450 m., 66 punten2. Slaats-Putzfeld, 8 p. 3. Op 2 ronden Zims-Kuster, 13 p. 4. Op 4 ronden Wals-Goebel, 51 p. 5. Op 9 ronden Boutz-Wengler, 64 p. 6. Op 12 ronden Kijewsky-Weckerling, 28 p.7. Op 14 ronden Tertilce- Schmidt, 23 p.8. Op 16 rondenIlse-Ciszimski, 48 p. 9. Op 23 ronden Clausmeyer-Sagurna. En om dit nog meer kracht bij te zetten ging Jan Aerts met Metze samen als buitenlanders de Franschen Paillard en Blanc Garin afdrogen op de Parijssche Wintervelodroom. Voor Jan, die zoo maar de rol ver laat om de Six Days aan te vatten, en een maat als Debruycker krijgt, die acht dagen te voren ook in Parijs den koppelwedstrijd won met Jan, is dit zeker ook wel. met de hierboven aangehaalde zege te Dort mund, een klop op den reklaamspijker die de deelne merslijst van Brussel nog meer kracht moet bijzetten. Voorwaar, Romain Gyssels is met den helm geboren in zijn loopbaan. En om verder het programma van Parijs uit te plui zen, zien we de slimme Michard het winterkampioen schap winnen op Chaillot en Gerardin, die alle twee verrast werden en nog meest van al Gerardin, die de noodige kracht miste om zelfs aan de tweede klasser Chaillot te weerstaan. De uitslagen waren Sprinterswedstrijd 1. Michard 2. Chaillot3. Gerardin. Halve Fond1. Metze2. Jan Aerts3. Paillard 4. Blanc Garin. Zaterdag in Antwerpen was de koers voor tandems voor Lemoine, die Kaers, Guerra en Buysse vloerde. Als men spreekt van een verrassing en van een ver rassenden kerel, dat is wel Lemoine, die in zijn beste dagen tot alles in staat is en de twee reeksen won in prachtstijl, telkens vóór Kaers, die ook het zesdagen ge doe van Brussel meedoet. Koers achter tandems le reeks (30 km.) 1. Lemoine, in 32 min. 5 sec. 3/5 2. Kaers, op 85 m.3. Buysse, op 1 ronde 60 m.4. Guerra, op 3 ronden 70 m. 2*' reeks (30 km.) 1. Lemoine, in 34 min. 17 sec. 2. Kaers, op 60 m.3. Guerra, op 1 ronde 10 m.4. Buysse, op 3 ronden 30 m. Algemeene rangschikking1. Lemoine, 60 km. 2. Kaers, 59 km. 855 meter 3. Guerra, 58 km. 920 m. 4. Buysse, 58 km. 910 m. En Gust Meuleman die zich stilaan aan hei opwerken is tot een allergrootsten kampioen. De weg door hem afgelegd is niet ineens opvliegend, maar traag en zeker. Nu won hij in prachtstijl het winterkampioenschap der Belgische stayers vóór Jan Aerts, die dus twee dagen na- een, achter den ronkenden motor, met den stalen helm de pist afdonderde. Winterkampioenschap der Belgische stayers over 1 uur1. Meuleman, 65 km. 340 m.2. Aerts, op 1 ronde 20 m. 3. Geers, op 2 ronden 7- m.4. Leysen, op 3 ron den 30 m. 5. Debaets, op 5 ronden 220 m. En nu staan we ineens midden de zesdagen van Brussel, waarvoor zooveel inkt heeft gevloeid, ingevolge de aanklacht van Antwerpen, die den 16n dezer een heele reeks der te Brussel aangeworven renners had vastgelegd, op een manier dat ze onmogelijk konden starten te Brussel, gezien deze koers maar Zondag avond eindigt. Laten we dus eens overzien welke ploegen eraan deel nemen en er een pronostiekje op wagen dat meer geluk zal aanbrengen dan dit van Gent, waar Pijn-Wals, onze favoris, opzij werden gezet door de machtploeg der Gentenaars, Billiet-Dekuysscher die de zege in huis Hielden. We hebben dusGuerra-OlmoSchoen-Deneef Dayen-Lapebie Debaets-Hurtgen Kaers-Verhaegen J. Aerts-Debruycker Hansen-PiemontesiWambst-Bru- neauVan Vlockhoven-Van Buggenhout; Tan Van Kempen-Braspenninckx Mersch-Savelberg Vroömen- Raes Naeye-Seynaeve Degreef-Thyssens Huts-Sche- persSrpets-Martin. Indien we dus een rangschikking moesten maken zou den we algauw Naye-Seynaeve uitschakelen, omdat eerstgenoemde spoedig zal ondervinden dat Junior ge weest zijn en drie maand nadien reeds tot over de ooren in de zesdagen zitten niet samengaan daar er een heel speciale atmosfeer voor noodig is. Laatstgenoemde ech ter verdiende een beter maat en had hij b. v. Debaets gehad, dan hadden het ten eerste Flandriens geweest, en dan nog twee geburen. de eene is van Heule en de andere van Gulleghem, twee aanpalende gemeenten, en ten tweede de duurbetaalde Hurtgen' had daar ge bleven en kunnen blijven zoeken achter zijne forme van weleer om, eens teruggevonden, ofis wat beters op te disschen. Verders zijn Huts-Schepers daarvoor ongeschikt. Eerstgenoemde mist ondervinding en de tweede staat er te vet voor, en doet heel zeker die zesdagen om er eenige kilos af te werpen, om tegen het baanseizoen gereed te zijn. Ook reeds een jaar of twee dat Fons achter die forme zoekt waarmeê hij de Ronde van Vlaanderen won. Mersch-Savelberg is een ploeg welke als figuro.ie dienst doet, en in dit spel de groote noten niet zal me dezingen. Degreef-Thj'ssens is eeri verdienstelijk koppel, waar van de eerste een goede pistier en de tweede verleden jaar een schoone zesdagen deed te Brussel. Smets-Martin was destijds, maar is het nu niet meer, een ploeg die soms verbazend reed, vooral ais de Rood- Rosten Smets er niet nevens vlamde en Martin in de sprintjes zich piekfijn naar de meet liet sleuren. Intusschen komen we aan de middelmatige ploegen zonder daarom toch sommigen der eersten verre van slecht te noemen. Wij meenen zelfs dat, hadden sommi ge combinaties wel overwogen geweest, we daaruit nog twee heel goede ploegen hadden zien ontstaan. We vinden daarin Vroomen-Raes. Het ware moeilijk te kiezen tusschen die twee, omdat het twee verdien stelijke jongens zijn. maar de karakters passen wel licht niet om de karwei van zesdagenwinnaars te leve ren. Verders Dayen-Lapébie die, verre van onhandig te werk gaan, maar niet genoeg opgewassen zijn, lijk b.v. een Pijn. Wals, Slaats en Pellenaers, om de zege op vreemd terrein weg te halen. Ook Jan Van Kempen- Braspenninckx waarvan eerstgenoemde jonger bloed van noode had om te kunnen winnen. Ook Van Vlockhoven-Van Buggenhout, die de hoofd stad vertegenwoordigen, leveren steeds flinke partij en dit aan de besten. Wijl Michel geheel de état-major van de Hoogstraat aan zijne zijde heeft, perst Jan Van Buggenhout sprintjes af, waartegen Piet Van Kem pen in zijn besten tijd niets vermocht. We herinneren ons nog dat Jan, voor een wedding voor 1000 tisten. er een afdraaide tegen Piet over 5 ronden en dat de Hol lander maar aan het braket gerocht. 't Is echter reeds lang geleden, dit geschiedde in 1925. Stilaan geraken we aan de heele goede en komt de keuze moeilijker. Daarin vinden we Hansen-Piemontesi en wijl de eerste, zelfs als sprinter, bewees zesdagen te kunnen winnen en de tweede van alles op de hoogte was. maar het nu niet meer is, gezien zijn gezetten ouderdom, schakelen we hen ook uit om naar de zege te dingen. Anders een heel raadsel en vooral Piemontesi, die een rare kwast is en zoo drommels leelijk kan doen, als hij: in zijne crisissen verkeert van demarreeren. Niet ver geten van ten tijde dat hij met aartsdeken Tonani de pist overeind zette te Brussel midden den rusttijd als- wanneer iedereen aan 5 km. per uur reed. Ook Kaers-Verhaegen, moeten we noodgedwongen of feren, omdat de eerste nog moet bewijzen ertegen te kunnen, en de tweede in dit spel altijd de onkans had aan geen zesdagenrenner gekoppeld te zijn. Nu Wambst-Bruneau, het raadsel van den koers, waarvan eerstgenoemde, sedert hij België bewoont, stukken beter rijdt en verhard is in den stiel, wijl Bru- neau een vieze kalant is, die vroeg of laat toch al de favoris zal afdrogen. Voorwaar een taaie rat en een. waarvan het bloed in de aderen bruischt. En nu de keuze of liever nog een der drie geofferd,, de drie overblijvende musketiers. Wie genomen Guerra-Olmo, Aerts-Debruycker en Schoen-Deneef. De keuze is moeilijk, maar laten we er den kop van af doen, omdat ten eerste Guerra-Olmo, al zijn ze machtige kampioenen, toch meer baanrenners zijn en het tegen geroutineerde pistiers nog al dikwijls moe ten afleggen, maar opgepast van Guerra, want hij heeft te Antwerpen verleden jaar bewezen met Dolfke Van Nevele dat hij bekwaam is een gansche combi natie van pistiers te pletter te kunnen rijden en te- winnen. En nu, ja, op wie valt het lot, wie blijft die laatste der mohikanen Indien we reeds niet wisten dat Deneef gekwetst is door een val, dan werd er niet getwijfeld en stelden we algauw de Rosten met den Duitschen sneltrein als maat tot onze favoris. Maar, er is een maar bij, en die moet goed worden overwogen. Voor eerst Jan Aerts is Brusselaar, en omgeven van zijn supporters, ten tweede hij rijdt opperbest heden ten dage, en ten derde hij is de piste gewoon en zal het niet nalaten, indien hij kans ziet voor eigen volk te winnen. Ook Debruycker, die heel goed rijdt en nog nooit zoo snel was als op heden, heeft eindelijk eens een maat gevonden, zoodat hij in zich zelf kan zeggen: ik heb mijne kans, hetgeen hij vroeger nooit had ge kend. Daarom zijn we dubbel verheugd, omdat Omer eindelijk niet in het zicht van de haven zal moeten stranden, omdat zijn koppelgenoot moet opgeven, het geen die verdienstelijke kerel deed wanhopen nog ooit zijn r.aam op de eerelijst eener zesdagen te kunnen schrijven. Wie nu genomen Ja, wie Evenveel kans en een vies karweike. Laten we kort zijn, en gezien op dit oogenblik Deneef, sedert zijn val, die een 40 tal uren geleden gebeurde, neg altijd voortdoet, wat ons doet vermoeden dat de roep als zou hij moeten opgeven, wat al te voorbarig, werd uitgestrooid, en Schoen cok geen kat is om zon der handschoenen aan te vatten, daarom stellen we ze voor als favori, als zijnde het machtigste koppel dezer zesdaagsche. Maar we voegen er onmiddellijk bij dat onze vurig ste wensch ware van Aerts met den flink in forme zijnde Debruycker te zien zegepralen, wat van Omer heel zeker de gelukkigste mensch ter wereld zou ma ken. daar hij eindelijk eens naar waarde zou beloond worden, en Roste Kegel tranen zou doen stor4en van geluk. SPRINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 6