Notarieele Verkoopingen Ventes Notariales ZAAILAND AUTO merk Citroen MEUBELS BELLE MAISON InstelWoensdag 10 Februari 1937 'Au Café de la Gare' West Vlaamsche HYPOTHEEKKAS Le Royal Amer et le Bitter Zigomar Perceel Bouwgrond Openbare Verkooping Partij ZAAIL Dinsdag 9 Februari 1937 Zaterdag 6 Februari 1937 Openbare Verkooping Merkweerdige Verkooping Nieuwe Mans-, Vrouw- en Kinderschoenen Openbare Verkooping WOONHUIS WOONHUIS VEN TE PÜBLIQUE 2 Gemeente Nieuwcappelle 18 Ha. 26 aren 80 ca. Ingesteld 740.000 fr. Koop 2 Ingesteld 10.000 fr. Gemeente Merckem Groot 4 Ha. 97 aren 60 ca. Ingesteld als volgt Koop 3 150.000 fr. - 4 3.500 fr. - 5 10.000 fr. Groot 5 Ha. 19 aren 90 ca. Partij ZAAILAND Ingesteld 15.000 fr. OVKRSLAQ BIJ FALING 8 P.K., type Rosalie, 5 pl., 1933. Uit oorzaak van sterfgeval. Zaterdag 13<$' Maandag 15 Februari 1937 Vareuzen, Vrouw- Kinderkleederen, Mobilaire voorwerpen, Herberggerief Depositokas op zicht en op termijn Grondpandobligatiën Leeningen op eerste hypotheek M. Maur. DECLERCQ, Kaaistraat, Yper Gemeente DICKEtiVSCH ZITDAGEN k usage de cabaret fenseigne a Warnêton, Le Touquet SÉANCES Mise-a-Prix Mardi 16 Février 1937 Adjudication Mardi 2 Mars 1937 GEGOMD PAPIER IN ROLLEN npinpipin>iww»i)i»ii inpi>i»niP>wwwwww»i»»nwww»»>niPninpinw»wp<PinnnwwwwwwpiwwwwwwmNwww>iwPiPin>iPi>i>iPiw Studie van den Notaris Pollet te Eessen. o van de volgende onroerende goederen Bij de Dorpplaats Koop 1 HOFSTEDE groot onder grond van gebouwen, hofplaats, weiden, zaailanden en hooiland, in eenen blok, Groot 71 aren 40 ca Beide koopen gebiuikt door Cyr. Bulcke, mits 13.000 fr. 's jaars benevens de belastin gen en de verzekeringspremie, voor 9 jaren ingegaan I October 1929 Langs den steenweg van Merckem naar Jonckershove Koopen 3 tot 5 Koopen 6 tot 10 in eenen blok. Bij samenvoeging ingesteld 162.000 fr. Bij afzonderlijke koopen 160.000 fr. Koop 11 Groot 87 aren 13 ca. Gebruikt als volgt Koopen 3 tot 7 en deel van 8, 9 en 10, samen 8. Ha. 62 aren 54 ca., door FranQois Vanlerberghe, mits 55oo fr 's jaars benevens de belastingen en de verzekeringspremie opzeg tegen 1 Oct. ig38 is aan den gebruiker beteekend bij exploot van deurwaarder. Deel van 8, 9 en 10 (75 aren) door Edmond Vandamme mits 700 fr. 's jaars benevens de belastingen tot I October 1940. Koop 11 en deel van 8, 9 en 10, samen I Ha 67 a. i3 ca., door Leon Maeckelbergh, mits 1200 fr. 's jaars benevens de belastingen, tot 1 October 1940. om 2 uur stipt namiddag, te DIXMUDE, in de gehoorzaal van het Vredegerecht. Ten overstaan van den heer Vrederechter van 't kanton Dixmude. Met tusschenkomst van de Notarissen TIBBAUT te Aalst en WYNANTS te Opwyck. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze rubriek «KLEINE AANKONDIGINGEN». Kantoor van den Deurwaarder G. Tation II, Jules Capronstraat, te Yper. O om io uur voormiddag, te YPER, Groote Markt, rechtover de her berg Het Zweerd van een Comptant en gewone voorwaarden. O telkens om 9 uur voormiddag, te YPER, Koeimarkt, 10, ten wponhuize van h. Godard Maerten van eene groote hoeveelheid alsook van toog met bufiet in spiegelglas, bierpomp met met 3 kranen, tafels en stoelen, matrassen, volledige kamer, rayons, enz., enz. Comptant en gewone voorwaarden. Naamlooze Vennootschap, gesticht in 1911. Zetel BRUGGE, Moerstraat, 19 Beheerraad Baron Raymond PECSTEEN, eigenaar, Ruddervoorde. Voorzitter. Joseph VAN DER MERSCH, advokaat, Yper, Onder voorzitter. Joseph SCHRAMME, advokaat, Brugge Jean VAN CAILLIE, notaris, Brugge. Baron Karl van CALOEN, eigenaar, Lophem. Ferdinand JANSSENS de BISTHQVEN, eigenaar, Brugge. Ridder Amédée van OUTRYVE D'YDEWALLE. eige naar, St Andries. Collegie der Commissarissen Ernest IWEINS d'EECKHOUTTE, eigenaar, Brielen- bij-Yper. Paul DEWITTE, eigenaar, Dadizeele. Louis DE DEURWAERDER, beheerder, Veurne. Bestuurder Marcel WYSEUR, Doctor in de Rechten, Brugge. Vertegenwoordiger voor Yper en Omstreken Vertegenw. voor PoperingheM. Urbain DELBO Notarisklerk, Duinkerkestraat, 31, Poperinghe. Vertegenwoordiger voor Zonnebeke B°° Noël de VINCK, Eigenaar, Villa Zonnedacle. ONT TOUJOURS ÉTÉ ET RESTENT LES MEILLEURS Studiën van de Notarissen Thevelln te Meessen en Van Cayzenle te Poperinghe. o VAN Koop 1 Yperstraat, 41 Schoon en geriefvol met stagie, grond en hof, groot 3 a 82 ca. Het tuis bevat Kelder, voute, 3 plaatsen beneden, 2 kamers boven, zolder, opperzolder en ruime afhankelijkheden. Gebiuikt door M. Michel Dael, onderwij zer, zonder recht -van pacht mits 60 fr. te maande, boven de lasten, assurantie aan de eigenaars. Koop 2 Yperstraat, 43 Schoon en geriefvol met stagie, grond en hof, groot 3 a. 21 ca. kunnende dienen voor allen handel. Het huis bevatKelder, voute, 3 plaatsen beneden, 2 kamers boven, zolder en opper zolder, en ruime afhankelijkheden. Koop 3 Yperstraat Nevens voorgaanden koop Groot 2 aren 97 ca. Koopen 2 en 3 ONGEBRUIKT. Eigendom der familie Indevuyst-Timperman. Recht van samenvoeging. Instelpremie o,5o per honderd. (Zie plakbrieven met plan). Overslag Woensdag 24 Februari 1937 telkens om 2 uur namiddag, inde,herberg «HOF VAN CASSEL bij M, Remi Delannoy Indevuyst, op de Plaats te RENINGHELST. Etude du Notaire Thevelln a Messines. O d'une située en face de la gare, avec 3 ares 20 ca. sous fonds bati et jardin. Occupée-sans droit de bail par M. Charles Vandamme, moyennant 165 fr par mois, outre les contributions et primes d'assurance. Prime de mise a p ix o,5o p. c. (Voir affiche avec plan). en l'estaminet A la Ville de Gand a PLOEGSTEERT BIZET en l'estaminet A l'Etoile des Flandres a PLOEGSTEERT-BIZET, chaque fois a 2 heures de relevée. TE KOOP TER DRUKKERIJ DUMORTIER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 10