Mildreda Bras Snijkursus voor Damen Buitengewoon Orkest Met Karnaval en Kattefeest Nieuwe Sportwereld Cevonden en Verloren Voorwerpen ALLERHANDE NIEUWS Boterstraat, leper PATRONENAOP MAAT. Statiestraat, Yper. Vereenigde Hofbouwliefhebbers WORDT ONZE SCHEEPVAART NOGMAALS BEDREIGD ONZE SCHEEPVAART STAD YPER ACCORDEON-CONCERT Burgerlijke Stand van Yper Handboogmaatschappij «Yper-Hoekje» VRIENDENSCHIETING HANDBOOGSCHIETINGEN Gevonden. Bij M. James WiUiam. Boterstraat, 37, is in den loop van verleden week een wit en rosharig gevlekt hondje, van middelbare grootte, toegekomen. Maandag 1 Feoruari, door de seholierster Masselus Bertha, een zilveren medaillon met ketting. Dinsdag 2, door M. Baert Willy, een sleutel. Door M. Forret Oscar, een handsteker Denzelfden dag nog. een sjerp Woensdag 3. door M. Huyghebaert Odiel, politie agent, een sleutel aan een koordje vastgehecht. Bij M. Joos Hector. Surmontstraat, is een-klein zwart hondje toegekomen. Verloren. Dinsdag 2 Februari, door M. Leclercq Joseph, een kinderhandschoen. YFER. Noodlottige atioop. Over een veertiental dagen was de 50 jarige Vermeulen Anthine, gehuwd en vader van een dochter, wonende nabij de Rijselpoort, het slachtoffer van een ongeval aan de gevolgen van hetwelk hij thans in het hospitaal komt te bezwijken. Den Vrijdag 22 Januari 11. had hij, om 6 u. 30 's avonds, na zijne afgedane dagtaak, een pot met car bid bij middel van een ijzerdraad in den beerput ge hangen ten einde er de vliegen te dooden. Eenige uren later ging de man met een petroleumlamp zien of zijn middel om zich van de vliegen te ontmaken reeds eenige uitwerking had gehad, doch nauwelijks had hij het deksel van den put opgeheven of er ontstond een ge weldige ontploffing. Door het licht der petroleumlamp was het in den put gevormde acetyleengas ontploft. De slag was zoo geweldig dat de bril van het gemak, een aantal pannen van het dak alsook de deur van haar stijl afgerukt werden, terwijl de ongelukkige ernstig aa r het hoofd gekwetst werd, bij zoover dat er geneeskundige hulp moest ingeroepen worden en dat er zelfs een oogenblik gevreesd werd dat de man het gezicht ging verliezen. Na enkele dagen verergerde de toestand van het slachtoffer zoodanig dat men zich ver plicht zag hem naar het O. L. Vrouwhospitaal over te brengen waar hij deze week Woensdag aan de gevolgen eener hersenvliesontsteking overleed. Rijwieldiefstal. Zaterdag laatst, om 7 u. 30 's a- vonds, ging Struye Henri voor een oogenblik het Café Central, op den hoek der Groote Markt en der Dix- mudestraat. binnen en plaatste zijn rijwiel tegen de groote vitrien, waarvan de gordijn maar half toege schoven was. Niettegenstaande dit feit, waardoor men de velo van binnen de gelagzaal kon zien staan, heeft een stoutmoedige dief van een korte afwezigheid van den eigenaar en van de onoplettendheid van twee ver bruikers die bij de vitrien gezeten waren, gebruik ge maakt om met het rijwiel, dat nog maar onlangs nieuw was en een waarde heeft van 850 fr., te verdwij nen. Een klacht werd dadelijk ingediend bij de politie die een onderzoek instelde. gegeven door Beroepsleerares - Staatsdiploma- Eene nieuwe kursug begint op 9 Februari. Vraagt aanstonds inlichtingen, zonder verbintenis. GHELUWE. Ongelukkige val. De 30 jarige De- doncker Marcella, echtgenoote Vanstaen, wonende langs den Meenensteenweg, bevond zich Vrijdag avond, rond 8 u., op de baan naar Wervick toen zij opeens, aan de Kruisstraat gekomen, tengevolge der gladheid van den weg op die plaats, uitgleed en zoo ongelukkig viel dat zij haar arm gebroken werd. Het slachtoffer moest zich door een dokter laten verzorgen. ZONNEBEKE. Laffe aanranding. 's Avonds bij het naar huis gaan werd de genaamde L. K. aangerand door drie personen die hem van zijn geld beroofden. KOMEN. Leona Tombus veroordeeld. Verleden week Vrijdag verscheen Leona Tombus, beticht van moord op Clement René, voor de Rechtbank van Yper. Voor de haar ten laste gelegde feiten, welke den 30 Oogst 11. plaats grepen en waarvan wij hier destijds breedvoerig melding mieken, werd Leona Tombus, die tot op het laatste toe bleef ontkennen de doodelijke messteek aan haar vriend Clement toegebracht te heb ben, veroordeeld tot 18 maanden gevang en tot de kosten van het proces waarvoor de lijfsdwang op 15 dagen bepaald werd. De rechtbank bevool daarenboven de onmiddellijke aanhouding van de betichte, die ge vankelijk door de gendarmen werd weggeleid. in de café POPEKINGHE. Begin van brand. Verleden week Donderdag, rond 2 u. 30 namiddag, is er een begin van brand ontstaan op de zolders van het -stadhuis. De brand werd geiukkiglijk spoedig bemerk, en kon bij middel van de daar voorhanden zijnde bluschtoesteilen gedoofd worden vooraleer er groote schade aangerichi werd. Alleen een viertal vierkante meter plankenvloer zal moeten vernieuwd worden. GHELUVELT. Aanrijding. Ducastel Roger, suir kerbakker te Meenen. kwam Zaterdag morgen, rond 7 u. 15, met zijn autocamionnette alhier door het dorp voorbij gereden om zich naar Yper te begeven. Een weinig over de kerk wilde hij den bestelwagen van A. Vanmeerhaeghe, fruithandelaar te Kortrijk, die insge lijks dezelfde richting volgde, voorbijsteken, doch door de glibberigheid der baan reed hij laatstgenoemde auto langs achter aan. Dit ongeval bepaalt zich echter bij eenige stoffelijke schade. Crisis en behaagzucht zouden niet kunnen samengaan zoo de verfstoffen Coloro niet beston den. Een oude kleurstof wordt nieuw. Kiest uit de groote verscheidenheid van mooie kleuren. Gij zult verrukt zijn over de verfstof Coloro. MAATSCHAPPIJ DE OUDE van het Arrondissement Yper Lokaal Drie Koningen Groote Markt, Yper. Verslag der Algemeene Vergadering van 3 Januari 1937 De algemeene vergadering wordt te 15 uur, onder het voorzitterschap van Mijnheer Vanbeselaere, voor zitter, geopend. De schrijver geeft lezing van het ver slag der vergadering van 6 December 1936. Dit ver slag wordt met algemeege stemmen goedgekeurd. De heer Voorzitter geeft kennis aan de leden van een brief uitgaande van de Koninklijke Hofbouwmaat- schappij van Yper, die ons uitnoodigt deel te nemen aan den prijskamp welken zij, ter gelegenheid van het jubelfeest van haar 50 jarig bestaan, in het begin der maand September 1937 zal inrichten. Na eenige woor den uitleg, door den Heer voorzitter en den Heer on dervoorzitter Sinaeve gegeven, wordt de deelneming aan deze tentoonstelling, in afwachting dat wij het programma ervan ontvangen, in princiep met alge meene stemmen aangenomen. De fleer Sinaeve, ondervoorzitter, laat weten dat hij de noodige stappen zal doen om onze maatschappij aan te sluiten bij het Werk van den Akker, waarvan de maatschappij alsook de leden bijzondere voordeelen zul len kunnen genieten. Dit voorstel wordt dan ook een parig goedgekeurd. De schrijver geeft vervolgens kennis-der behaalde punten binst het verloopen jaar 1936, waarna de Heer Beyens, schatbewaarder, tot de uitbetaling ervan over gaat. De schatbewaarder geeft dan cok nog verslag over de inkomsten en uitgaven der maatschappij ge durende het jaar 1936, dat een batig slot laat, waarvoor de Heer Voorzitter Mijnheer Beyens van harte bedankt. Drie nieuwe leden worden voorgesteld, te weten Heer Vannegen E., Wytschaete, voorgesteld door M. Fournier H. Verhaeghe J., Yper, voorgesteld door M Beyens, en M. Depuydt V., Yper, voorgesteld door M. Vanbeselaere. Deze drie nieuwe leden worden met al gemeene stemmen aanvaard. Worden als Juryleden aangeduid H.H. Woussen, Verwarde H. en Petillon H. Lamps, secretaris. De Heer Fournier behaalt 4 p. en de H. Lecluse 2 p. Er wordt aan de leden en liefhebbers herinnerd dat de Heer De Coussemaker, Landbouwingenieur, op Zon dag 7 Februari, een kostelooze bespreking, met bijge voegde stalen' van meststoffen, zal komen geven in ons lokaal. Een schoone tombola, geschonken door de maat schappij, alsook eenige aanbrengsten worden vervolgens onder de tegenwoordige leden verloot. De Heer Voorzitter bedankt de leden voor hunne te genwoordigheid en hunne aanbrengsten en de alge meene vergadering wordt te 16 J u. gesloten. Op Zondag 7 Februari 1937 ALGEMEENE VERGADERING DAGORDE 1 Lezing van het verslag der voorgaande verga dering. 2. Mededeelingen. 3. Aanvaarden van nieuwe leden. 4. Voordracht door M. De Coussemaker. 5. Beoordeeling der aanbrengsten. 6. Prijsloterij. De Schrijver, De Voorzitter. A. Versavel. V. Vanbeselaere. STAD YPER Politieverordening op het Verkeer' DE BURGEMEESTER, Gezien art. 6 der Politieverordening van 18 Maart 1922, op het vervoer en het verkeer Gezien de verbeteringswerken uitgevoerd Dic- kebuschsteenweg te Yper, aanleiding geven tot het nemen van maatregelen in het belang der openbare veiligheid BESLUIT Het verkeer van voertuigen, uitgezonderd rij wielen, is verboden langs den Dickebuschsteen- weg tusschen De Kruisstraaten den overweg Yper-Zillebeke vanaf den dag der bekendma king van het onderhavig besluit. Het verkeer in beide richtingen zal afgeleid worden langs den Vlamertinghesteenweg en de Capucienenstraat. Het verkeer uitmondend in den Dickebusch- steenweg tusschen De Kruisstraaten boven- gemelden overweg, zal in verplichte richting Statiewaarts afgeleid worden, zoolang de uitvoe ring dezer werken het niet anders toelaat. De overtreders zullen gestraft worden inge volge de bepalingen van bovengemelde veror dening. Yper, den 1" Februari 1937. De Burgemeester, J. Vandcrghote. Tengevolge der overvloedige regens van deze laatste dagen is het peil van het water in de vaart Yper-Yzer zoodanig gerezen dat verschil- lige schepen, welke hier te Yper hunne vracht gelost hadden en ijdel terugkeerden, zich opge houden zagen aan het tweede sas van Boesinghe, daar zij er onder het vast voetwegbrugje, dat boven het sas is aangelegd, niet konden door varen. De aanbesteding voor het vervangen van dit vast brugje in een beweegbare brug heeft reeds plaats gehad en wij dringen thans bij den Dienst van Bruggen en Wegen aan opdat dit voorziene werk zoo spoedig mogelijk zou uitgevoerd worden, ten einde aldaar de steeds grooter wordende scheep vaart op Yper niet langer te belemmeren. Binnengevaren Maandag 1 Februari 1937, de Edro (schipper Van- cleemput) met 195 ton graan voor MM. Blootacker- Vermeersch, leper de Dieudonné II (schipper De Smet) met 150 ton phosfaat voor MM. Blootacker-Ver meersch, leper; de «Eendracht», (schipper Harjus) met 58 ton turf vcor MM. Blootacker-Vermeersch, leper; de «Marfic», (schipper Vanlandeghem) met 150 ton. graan voor M. Vandeputte, leper. Dinsdag 2, de Elza (schipper Vancauwenberghe) met 90 ton'beurtgoed voor verscheidenen de «Goed Gezelschap», (schipper Walter) met 100 ton graan voor M. Hollebeke. leper de Peter Benoit (schipper Van den Bussche) met 240 ton kolen voor M. Vanovèr'oerghe. leper. Woensdag 3, de Marie (schipper Blommaert) met 100 ton graan voor M. Vanhoudt, Boezinge de Frans», (schipper Vanhemelrijk) met 160 ton graan voor M.. Vandeputte, leper; de «Stilla Juvans», (schipper Kocyman), van de beurt Met Zorg met 70 ton beurt- goed voor verscheidenen. Weggevaren Vrijdag 29 Januari 1937. de «Leona», (schipper Deloz) met 107 ton oud ijzer, verzonden door Wed. Vandamme, leper. Woensdag 3, de Elza (schipper Vancauwenberghe) met 70 ton beurtgoed voor verscheidenen. Donderdag 4, de «Wolga», ('schipper Sterlin) met 75 ton oud ijzer, verzonden door Wed. Vandamme, leper; de Exelsior(schipper Blommaert) met 82 ton oud ijzer, verzonden door M. Degels, leperde Stilla Juvans», (schipper Kooyman), van de beurt «Met Zorg met 20 ton beurtgoed voor verscheidenen. Waterhoogte toestand normaal. door de Accordeonisten virtuozen iAlbert De Hollander en Vande Kerckhove OP ZONDAG 7 FEBRUARI (Carnaval) en de twee Zondagen van Kattefeest den 21" en ,28" Februari in de Café FrancoisHondstraat, 22, Yper bij Fr. DE HOLLANDER. van den 30 Januari tot den 5 Februari 1937. GeboortenDidier Veronique, Meenenstraat. 29. Wullus Pierre, Lange Thouroutstraat, 15. Deholian- der Leliane, Yperleestraat, 32. Berten Christiane, Maarschalk Haiglaan, 54. HuwelijkenBartier Maximiliaan, ijzerdraaier en Demait Marie-Jeanne, dienstmeid, beiden te Yper. Claes Heriri, boekbinder en Boen Joanna, z. b beiden te Yper. Overlijdens Balcaen Martha, 29 -j., z. b., echig. De- moliere Maurits, Poperinghesteenweg, 8. - C3sier Celina, 70 j., z. b., ongehuwd, Meenensteenweg, 107. Wybouw Lucia, 68 j., huishoudster, echtg. Huyghebaert Emile, Zonnebekesteenweg, 85. Vermeulen Anthine. 50 j, werkman, echtg. Verhaeghe Marie, Rijselsteen- weg, 2. Sinave Celine, 51 j., huishoudster, wed. De- haerne Jerome, Moscoustraat, 2. Desmedt Sidon.'a,. 75 j„ z. b., wed. Tant David, van Minne Caroius en Dekoker Remi. Meenensteenweg, 25. Decin Euphrasie. 58 j., z. b.. ongehuwd, Poperinghesteenweg, 8. Mom- merency Silvie, 67 j., z. b., wed. Vanbrabant Elias,. Poperinghesteenweg, 8. Florissoone Johan, 2 maan den, Basculestraat, 1. De leden der Ypersche Handboogmaatschap pijen worden uitgenoodigd tot de die zal plaats hebben in de verwarmde zaal der- herberg Au Saumon den Maandag 8 Februari 1937, om 5 1/2 uur stipt. Inleg 5 fr. 50 te verschieten in vogels van 2,50 frank zooals gewoonte. ZONDAG 7 FEBRUARI 1937 Om 2 uurPOPERINGHE, bij Em. Decrock, Statie Oppervogel 70 fr. Twee zijdvogels, elk 30 fr.Twee kallen, elk 15 fr. Kleine vogels 10 fr. Inleg 13, fr. 50 Boven de 50 schutters al primés van 12 fr. WOENSDAG 10 FEBRUARI i Asschenwoensdag) Om 2 i uurYPERCafé des Bouchers, bij Julien Camerlynck Oppervogel 80 fr. Twee zijdvogels, elk 40 fr. Twee kallen, elk 25 fr.Kleine vogels 15 fr. Inleg 18 fr. ZATERDAG 13 FEBRUARI Om 5 1 uur: VRIENDENSCHIETING, ter herberg Café des Bouchers, bij Julien Cameriynck. Inleg 5 fr. 50< te verschieten in vogels van 2 fr. 50. Andere gewone- voorwaarden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 12