CARNAVALSTOET CortègeCarnavalesque F O O T B A L L - Cinema Flora, Yper 17 JAAR, N 45 6 FEBRUARI 1937 17 ANNÉE, N 45 6 FÉVRIER 1937 - Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomaTJaire de l'Arrondissement d'Ypres STAD YPER Op Zondag 7 Februari 1937, om 2 uur C R O O T E 15.000 Fr. Premiën en Vergoedingen AVONDFEEST UITVOERING VAN BALLETTEN. VILLE D'YPRES Dimanche 7 Février 1937, a 2 heures GRAND 15.000 Fr. de Primes et Indemnités SOIRÉE EXECUTION DE BALLETS CARNAVALSTOET Leesf en verspreidt HET YPERSCHE Zondag 7 Februari 1937 C. S. YPER - Knap. - A. A. MOUSCRON C. S. YPER - Schol. - VLAMERTINGHE Vanaf Vrijdag 5 Februari LES BITES DE BORNÉO AIMFZ-MO! TOUjOURS HET YPERSCH VRAAGSTUK DER WERKLOOSHEID HET YPERSCHE LA REGION D'YPR ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Man kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Rédaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES Abonnement 18 £r. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refuses Verscheidene Fanions voor de deelnemende Maatschappijen 's Avonds om 8 uur, in den Stadsschouwburg Plusieurs Fanions pour les Sociétés participantes Le soir a 8 heures, au Théatre Communal wiiwwwuwmiiw K. B. V. B. YPERSCH STADIUM C. S. Y. I Heden geven wij de laatste berichten voor den carnavalstoet. Van 104 tot 11 i uur 's morgens zullen de leden der Jury zich op de R. Colaert- plaats (Statieplaats) ter beschikking houden van de reeds toegekomen maatschappijen. Om 12 uur, wederom op de R. Colaertplaats, voorstelling der maatschappijen. Om 1 uur vorming van den stoet t'einde de Rijselstraat (Rijselpoort). Om 2 uur stelt de stoet zich in beweging. Orde van den stoet, alsook volledige wegwijzer, worden gemeld in de prachtprogramma's die, om de inrichtingskosten van den stoet te helpen dekken, verkocht worden aan den geringen prijs van EEN frank. Om 8 uur 's avonds, in den schouwburg Avondfeest Uitvoering van Balletten. Gemak van verkeersverbindingen in alle richtingen. De personen uit het omliggende, die naar den carnaval kermen, is alle gemak gebbden om 's avonds naar huis terug te keeren. Dezen die per trein reizen kunnen vertrekken naar Vlamertinghe, Poperinghe, te 19.44 en 21.14; naar Zillebeke, Houthem, Komen, Wervick, Mee- nen, Kortrijk, te 20.22; naar Boesinghe, Lange- marek, Poelcapelle, Westroosebeke, Staden, Thou- rout, Oostende, te 19.42 u. Degenen die per buurtspoorweg reizen kunnen vertrekken naar Gheluvelt, Becelaere, Gheluwe (met aan sluiting naar Meenen) te 20.15 aan de Statie en 20.21 aan de Bascule naar Kemmel, Nieuwkerke, De Seule te 20 u naar Kemmel, Wytschaete, Meessen, Waasten te 19.00 u ;,,n naar Brielen, Elverdinghe, Woesten, Oostvle- teren te 19.40 u. Ook al de bestaande autobusverbindingen zul len ter gelegenheid van den Carnavalstoet ver sterkt worden. SPECIALE TREIN Ter gelegenheid van den Carnavalstoet te Yper, op Zondag 7 Februari zal een speciale trein inge legd worden die zal vertrekken uit Meenen te 13.04 Wervick 13.12 Komen 13.19 Houthem 13.26 Zillebeke 13.36 Terugkeer uit Yper met de gewone treinen naar keus. Om 10 uur Om 14 u. 30 Ingangsprijs 1 fr. 50. de eerste van onze reeks aangekondigde superfllmen. Het is Karnaval, iedereen wil leute en plezier hebben, iedereen wil de groote film zien van Een avonturenfim in de wildernis met MAC STUART, DORIS BROOK en inboorlingen van Borneo. KINDERS ALTIJD TOEGELATEN. BinnenkortDe grooote en wonderbare film van GRACE MOORE Wij hebben kennis genomen van een verslag, uitgaande van het Commissariaat voor het Grens- arbeidersgebied en verschenen in het Maandblad van den Nationalen Dienst voor Arbeidsbemidde ling en Werkloosheid van October 11., waarin onder meer, onder het hoofdstuk handelende over de economische heropbeuring van het grensar- beidersgebied, gezegd wordt dat voor het Noor den van dit gebied het vraagstuk zich stelt als volgtvan Nieuwpoort de sleutel maken van een industrieele bedrijvigheid welke zich stap voor stap zou uitbreiden naar het Oosten langs de vaart Nieuwpoort-Plasschendaele, naar het Zuiden langs den Yzer en de vaart Yzer-Yper, en naar het Westen langs de vaart van Veurne.» Hierdoor wordt dus nogmaals bevestigd en dit door een bevoegden en ondervindingrijken ingenieur, namelijk den Heer J. De Meyere, com missaris van den Dienst voor Economisch Herstel voor het grensarbeidersgebied in West-Vlaan- deren, die het vraagstuk der werkloosheid hier in onze streek grondig instudeerde en een reeks voorstellen deed tot opslorping ervan, dat de mogelijkheid van uitbreiding der nijverheid voornamelijk om niet te zeggen uitsluitelijk langs de waterwegen bestaat. Goede waterwegverbindingen lokken onvermij delijk vroeg of laat nieuwe nijverheden aan en vergemakkelijken beter en doelmatiger dan al de andere factoren, die ook tot hetzelfde doel kunnen bijdragen, de uitbreiding, den bloei en den vooruitgang der bestaande fabrieken en werkhuizen. Wij hebben hier vroeger reeds ge noeg voorbeelden, die deze waarheid op ontegen sprekelijke wijze bevestigen, aangehaald om daarover thans niet langer meer te moeten uit weiden. Het is omdat wij daarvan te zeer over tuigd zijn dat wij hier met zooveel aandrang en hardnekkigheid pleiten voor het herstel der vaart Yper-Komen, waarop wij op onbetwistbare wijze recht hebben en waarvan de toekomst van Yper en gansch de streek afhangt. Ver van ons te be weren dat, van zoodra het Leiewater in de kaai van Yper zal vloeien, onze stad en streek dadelijk den voorspoed van vroeger tijden terug zullen kennen. Dergelijke onzin laten wij voor rekening van dezen die graag met anderen spotten en zelf niets doen, die er behagen in vinden een anders werk te kleineeren maar zich niet eens de moeite geven de zaak grondig te ofiderzoeken. Eens de vaart Yper-Komen hersteld, zal de economische heropbeuring van onze streek nog de vrucht moeten zijn van lange jaren noesten arbeid en onverdroten werkzaamheid, maar en dit is het eenige wat wij beweren en nog steeds staandehouden dan ten minste zal, wat nu

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1