De 14" Handelsfoor Jos. DE VOS-DECH I EVRE Victoria Hussard TANDPIJN DENTOGENE VERKLEED BAL MAISON Tél. 48 6 HUIS Y P R E S Rue au Beurre -SO- Boterstraaf, YPER MAR Dl GRAS 9 FÉVR1ER 1937 QUELQUES PLACES RESTENT ENCORE D1SPONSBLES. RETARDATAIRES HAÏEZ-VOUS Op Dinsdag 9 Februari 1937 STAD YPER MUZIEKSCHOOL 3AL van den OUDLEERLINGENBOND DER MIDDELBARE SCHOOL BAL DE L'UNION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE MOYENNE ALMANACK VERMOT pour 1937 oorlog verrijkten en sedertdien nog voortdurend op alle mogelijke wijzen begunstigd en bevoor- deeligd werden, maar als goede huisvader zou hij eerst en meest moeten zorgen voor de herop leving der streek die voor het bèhoud van gansch het land geslachtofferd en daarna nog, wij kun nen het niet genoeg herhalen, op wraakroepende wijze van meest al haar vooroorlogsche inkomst bronnen beroofd werd. Onze naburige stéden, Kortrijk, Roeselaere, en hare streken bevinden zich als 't ware op een berg van welstand en rijk dom hoóger gelegen ontvangen zij nog steeds de eerste en warmste zonnestralen Yper en de ver woeste streek daarentegen bevinden zich in een put, verlaten en vergeten, en de haven van Nieuw- poort, die den sleutel van den bloei dezer streek zou dienen te zijn, kwijnt treurig bij gebrek aan de onmisbare economische verbindingen die zoo mild aan de bevoordeeligde streken geschonken worden. Maar wie steekt Yper en onze streek de reddende hand toe Wie Wij hebben nog voor oogen de brochure «Com ment on tue une ville van den Heer J. Van den Driessche, algemeene secretaris der Handelska mer van Tourcoing, die wij hier in een onzer laatste nummers overdrukten en die eindigt met de woorden Yper heeft een groot uitzucht be waard... maar het handels- en nijverheidsleven hebben dit groot lichaam verlaten. Dit klinkt als een verwijt in het oor van alwie het met de toe komst van Yper goed meent, en wij richten ons tot de regeering en zeggen Is dat waardig van een land dat om zijn nijverheids- en handels geest beroemd is?... Neen, nietwaar, Heeren die de edele taak heb ben opgenomen het vraagstuk der werkloosheid in België op te lossen... W Met genoegen heeft de bevolking vernomen dat de Ypersche Handelsfoor dit jaar zal plaats heb ben zooals voorheen. Menigeen heeft reeds besloten deze met een bezoek te vereeren en met verlangen wordt reeds aan de genoeglijke uren gedacht welke men in de lokalen der Tentoonstelling zal doorbrengen. Velen vragen zich af wat men zooal zal te zien krijgen en wat de grootste aantrekkelijkheid wezen zal. Men zal verbaasd wezen over al het mooie en het vernuftige welke door onze wakkere hande laars en nijveraars zal uitgestald wezen. In dezen tijd van reklaamverkoop en dikwijls niet bevredigende aankoopen zal het publiek ge durende de Handelsfoor, door een vergelijking te maken met de wareh er in uitgestald en hunne prijzen, kunnen bestatigen dat dikwerf aanlok kende voorwerpen van geringen prijs niet beant woorden aan de vereischten waarvoor zij aange schaft zijn geweest. Men spreekt dikwijls van den goeden ouden tijd. Onder de vele gaven die hij bezat was er één heele goede, het was de gewoonte goede waar aan te schaffen, en, zooals de oorkonden het laten blij ken, gaf de hooge burgerij het goede voorbeeld met ter stede zelf al hare bestellingen te doen en alzoo aan haar stadsgenooten werk te verschaffen. Wanneer men zulks begrijpt, dan wordt het doel van het inrichten der Handelsfoor veropen baard. Het is niet om het genoegen te beleven hun naam op de lijst der tentoonstellers te zien prij ken dat onze zakenmannen hunne medewerking verleenen aan de Tentoonstelling. Neen, het is om, door de reklaam voor hunne producten ge durende deze dagen, kalanten te winnen en zoo doende den handel der stad te doen herleven. Want, men vergete niet dat hoe meer men zijne waren door hunne goede eigenschappen en voortreffelijke prijzen laat kennen, hoe meer zaken men zal bewerkstelligen. Benevens de handelsproducten, zullen de tal rijke bezoekers ook het aangename en het nut tige kunnen bewonderen dat in ruime mate in de lokalen der Foor zal tentoongesteld wezen. Zooals vroeger jaren hebben al de belangrijk ste firma's, welke hierbovenbedoelde zaken ver handelen, reeds allen zonder onderscheid hare toetreding toegezegd. De edele muziekkunst zal ook niet vergeten wo-r den en terloops weze gemeld dat de eerste toetre dingen deze zijn der maatschappijen van Dra- nouter, Moorslede^ 'jPodlqapelle, Becelaere en Vlamertinghe. Zeggen wij nog om te eindigen dat de toetre dingen talrijk zijn. Tentoonstellers, haast U! Wie eerst komt wordt eerst bediend Julien TAHON. WIJN IS GOED EN BIER IS LEKKER Maar de beste levenswekker 'k Zeg het, en 't is geen gevlei. Blijft de PACHA Chicorei. 1HAUSSURES DE LUXE SUR MESURE SPÉCIALITÉ POUR PIEDS SENSIBLES ET CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES Réparations soignées. PRACHTSCHOENEN OP MAAT BIJZONDERHEID VOOR ZIEKE EN GEBREKKELIJKE VOETEN Verzorgde herstellingen. VïLLE D'YPRES Théatre Communal Bureau a 7 heures Rideau a 7 3/4 h. précises o GRANDE REPRESENTATION organisée par la Ligue des Poilus de France LE GRAND SUCCÈS DU JOUR Budapest, 500 representations Vienne, 900 repr. Paris Bruxelles, etc. Opérette Hongroise en 1 prologue et 3 actes de Földes et Grunwald. Traduction de F. Steurs. Adaptation de R. Coens. Musique de Paul Abraham. Par la Troupe du Théatre Royal de Gand. Au 1° Acte: GRAND BALLET JAPONAIS Au 2Acte GRAND BALLET RUSSE. Au 3° Acte DIVERTISSEMENT HONGROIS. Prix des Places Première 15 fr. Seconde 10 fr. Troisième 8 francs. Cartes en vente tous les jours entre 19 et 21 h. chez M. Claeys, Président, rue de Lille, 36, a Ypres, Tél. 28. Les places peuvent être réservées au Théatre communal le Samedi 30 janvier, le Samedi 6 et le Dimanche 7 février, chaque fois de 10 a 12 h. et de 14 a 16 heures. wordt gestild, weggenomen door de DENTOGÈNE 6 fr. de flesch in alle apotheken. Opgeleteischt om 8 uur, in Lapiere's Zaal, Hondstraat GROOT PRACHTIG ORKEST INGANGSPRIJS 3 FRANK Op Zondag 14 Februari aanstaande, om 3 uur namiddag, zal het Tweede Leerlingenconcert ge geven worden in den Stadsschouwburg, Vanden Peereboomplaats. Ingang Vrij. De Beheerraad. PROGRAMMA 1. 1' beweging «allegro uit de IV Klavier trio W. A. Mozart door Juffr. J. Calus, Klavier Heer A. Huberty, Viool. Juffr. A. Dethoor, Cello. 2. Canzona, voor Klavier Juffr. Y. Gaimant. 3. a) Lentelust b) Aria uit Les noces de Figaro door Juffr. A. Croigny. 4. La Folia, voor viool met cadenza van Léonard door Heer Duhameeuw J. 5 Sonatine in La Klein, voor Klavier vierhandig Juffr. Huberty A. en Gillioen C. 6. a) Er woont een vogel in mijn hart Brands Buys b) Après un rêve Gabriel Fauré door Juffr. Leuridon J. Impromptu, Valse voor Klavier door Juffr. G. Desramault. Gavotte en Rondo Menuet I II Giga, voor viool alleen door Heer Huberty A. 9. a) 'k En hoore U nog niet b) Ariette uit «La belle Arsène door Juffr. Y. Wackenier. 10. Klavier Trio V L. van Beethoven Allegro Vivace e con brio. Largo assai ed espressivo Presto door Heer C. Van Puyvelde. Klavier Heer A. Huberty, Viool Juffr. A. Dethoor, Cello. S. Dupuis. Paul Lebrun W.A. Mozart Corelli A. Diabelli 7. 8. J. Raff J.S Bach J. Ryelandt Monsigny 1i w i Le deuxième bal d'hiver sera donné le Samedi 20 février a 21 heures en la salie Lapiere. Le Comité a obtenu de nouveau le concours du fameux orchestre «The Rhythm King's» qui lors des bals précédents a récolté tant de succès. Les fidèles habitués des bals de l'école moyenne auront de nouveau l'occasion de passer une agré- able soirée a la salie Lapiere. On peut retenir des tables a l'Ecole Moyenne, rue de la Bouche, 17, tous les jours, mais seule- ment de 10 a. 11 heures. Het tweede Winterbal zal Zaterdag 20 Februari te 21 uur, in de zaal Lapiere gegeven worden. Het Comiteit heeft nogmaals de medewerking bekomen van het reeds zoo gunstig bekende or kest The Rhythm King's dat bij de vorige bals zooveel succes geoogst heeft. De getrouwe aanwezigen hebben weer eens gelegenheid een prettigen avond door te brengen in Lapiere's zaal. Tafels kunnen voorbehouden worden alle dagen in de Middelbare School," Mondstraat, 17, maar alleen tusschen 10 en 11 uur. en vente au bureau de ce journal 3 4, RUE AU BEURRE, 34

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 3