€k ■êeAtaataeea -tfetëbe clhatnJ? PAARDEN FEEST Mme Vandendriessche 5 STAD IEPER EN PRIJSKAMPEN Op Asschenwoensdag, 10 Februari 1937 DENTISTE Dixmudestraat, 49 YPER Telefoon 311. Raadplegingen alle dage. Specialiteit van geperfectionneerde gebitten met waarborg. OP ZONDAG 14 FEBRUARI 1937 JAARLIJKSCHE GROOTE -PRIJSKAMP- IN T BIEDEN 850 FRANK -- PRIJZEN -- 860 FRANK PLAATS VAN HUISSIER EXAMEN VOOR TYPIST Provincials Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Mev. D. Boeckx: Oh zeker! Ik drink nu heel dikwijls thee en regelmatig 's na middags. Uij: Maar houdt U er werkelijk veel van? Of is het om te doen zooals ledereen? Mev. D. BoeckxDan hebt U nog nooit thee geproefd, zooals zij zijn moet; door haar fijn aroma alleen is zij reeds te verkiezen. Gij: Ik wil echter ndg iets meer dan aroma, zelfs in den namiddag. Mev. D. Boeckx: Natuurlijk, maar ik weet bij ondervinding, dat thee een zeer sma kelijke drank is, die goed doet en licht verteerbaar is; zij verfrischt, lescht vol komen den dorst, is bijzonder lekker en werkt bijna onmiddellijk verkwikkend, zonder het minste nadeelig gevolg. GIJ: Hé wel, ik zou van Uwe ondervinding willen gebruik maken, wat moet ik doan? Mev. D. Boeckx: Drie dingen: besluit dij Uw 4 uurtje enkel thee te gebruiken, Koop thee van goede kwaliteit, Maak haar op de goede manier klaar, het is inderdaad uiterst eenvoudig. Wij hebben Uw zelfde vragen ge steld aan Mev. D. Boeckx,$7, Drink, te Borgerhout, tijdens een onder houd dat we met haar hadden. Het handelt hier natuurlijk over Indische en Ceylon theeën, die door 98% der theeliefhebbers worden verkozen. ZIEHIER DE GOEDE MANIER OM THEE TE ZETTEN Verwarm eerst den theepot. Doe er dan de thee in, een thee lepeltje per kopje. Giet er het warm water op, zoodra het goed begint te koken. Laat 3 tot minuten trekken. Den inhoud van den theepot omroeren, vooraleer U uitschenkt. Doe eerst melk en suiker in de kopjes, volgens smaak, en schenk er dan de thee in. HST THHEEU.-.HAU. U.Z.W.D., 13, iSr.rnixlaan, Brussel. LANDBQUWCOMICE IEPER-KEMMEL (O) JAARLIJKSCH onder de bescherming der Stad Om 9 uur 30. PROGRAMMA: Eerste Prijskamp HENGSTE VEULENS VAN ÉÉN JAAR T Prijs Verguld Eeremetaal en 50 fr. 2C id. Zilveren idem 40 fr. •3° id. Bronzen idem 30 fr. 4® id. Bronzen metaal en 15 fr. 5'' id. idem idem 15 fr_ fi° id. idem idem 15 fr. Tweede Prijskamp HENGSTEN VAN TWEE JAAR 1® Prijs Verguld Eeremetaal en 100 fr. 2" id. Zilveren idem 75 fr. 3' id. Bronzen idem 50 fr. 4® id. 20 fr. Derde Prijskamp MERRIËN VAN ÉÉN JAAR 1 Prijs Verguld Eeremetaal en 50 fr. 2° id. Zilveren idem 40 fr. 3° id. Bronzen idem 30 fr. 4C id. Bronzen metaal en 15 fr. 5e id. idem idem 15 fr. 6® id. idem idem 15 fr. 7® id. 15 fr. Vierde Prijskamp MERRIËN VAN TWEE JAAR 1 Prijs Verguld Eeremetaal en 60 fr. 2' id. Zilveren idem 50 fr. 3 id. Bronzen idem 40 fr. 4® id. Bronzen metaal en 20 fr. 5e id. idem idem 20 fr. 6° id. idem idem 20 fr. Vijfde Prijskamp MERRIËN VAN DRIE JAAR 1- Prijs Verguld Eeremetaal en 75 fr. 2® id. Zilveren idem 60 fr. 3° Ae id. j Bronzen idem 50 fr. Zesde Prijskamp MERRIËN VAN 4 JAAR EN DAARBOVEN 1° Prijs Verguld Eeremetaal en 100 fr. 2" id. Zilveren idem 80 fr. 3'' id.. Bronzen idem 60 fr. 4<! id- 20 fr. 5' id- 20 fr. ■6° id. 20 fr. ALGEMEENE SCHIKKINGEN I. Alle inschrijvingen op het Stadhuis van 3 tot 9 uur (niet later). Prijskampen voor hengsten op de Kiekenmarkt van 9 tot 10 uur. Prijskampen voor merriën op de Groote Markt, waar twee renbanen zullen aangebracht zijn, van 10 tot 12 uur. Onmiddellijk na den prijskamp, prijsdeeling in de benedenzaal van het Stadhuis. II. Het inschrijvingsrecht bedraagt 10 fr. per dier. Hl. De prijskamp is aangeboden aan alle liefhebbërs wonende in de omschrijving van een -der beide Cornices. IV. De mededingers zijn verantwoordelijk voor de ongevallen door hunne dieren veroor zaakt. V. Alle .onvoorzien geval of geschil zal on- wederroepelijk door de Jury beslist worden. VI. De prijzen zullen niet toegekend worden zoo de dieren niet genoegzaam verdienstelijk zijn. VII. De personen die verlangen deel te ne men aan het noenmaal (15 fr.) dat zal opgediend worden in het Gasthof Het ZweerdGroote Markt, gelieven in te schrijven bij den Secretaris Dokter-Veearts Caenepeel, Slachthuis, Yper, ten laatste op Zaterdag 6 Februari. Gedaan te leper, den 26 December 1936. De Secretaris, De Voorzitter, (g.) A. Caenepeel. (g.) J. Bruneel de la Warande. NnnnnnMnnnnMnnwMMMMMmnn» STAD YPER O om 2 uur stipt namiddag ter herberg HET GROOT HOEKJE bewoond door Gerard Vanden Berghe-Dumortier, Veurnesteenweg, (Tramstilstand). man tegen man gewaarborgd in geld en zonder aftrek. 20 Prijzen 200 fr. 150 fr. 100 fr. 80 fr. 60 fr. 40 fr. 25 fr. 25 fr. 20 fr. 20 fr. 20 fr. 20 fr. 15 fr. 15 fr. 15 fr. 15 fr. 10 fr. 10 fr. 10 fr. 10 fr. INLEG 5 FRANK PER SPELER Inschrijving van heden in gezegd lokaal GROOT HOEKJE tot den dag van den prijs kamp, zoolang de eerste ronde niet voorbij is. Iedere partij speelt ten 15 punten met elk 10 bladen. Kapot telt niet. Verders gewone voorwaarden. Eene bediening van huissier is bij het Provin ciaal Bestuur te begeven. Aanvangswedde Fr. 10.000. Te vervullen voorwaarden ten hoogste 30 jaar oud zijn (45 jaar voor de oudstrijders en daar- HWWWWWWWWWWWWWINIJWHI<HHW<I<II mede gelijkgestelden) gelukken in een examen waarvan het programma ter provinciale griffie kan geraadpleegd worden. De aanvragen moeten vóór 16 Februari in de provinciale Griffie toekomen. Een examen voor typist zal op 23 Februari aan staande in het Provinciaal Bestuur te Brugge afgenomen worden. Vereischte ouderdom 18 tot 30 jaar (45 jaar voor oudstrijders en daarmede gelijkgestelden). Aanvragen om inschrijving tot dit examen mo gen ingediend worden tot 16 Februari aanstaande ter provinciale Griffie, alwaar ook alle inlichtin gen betreffende het programma te bekomen zijn. Inschrijvingsrecht20 fr. te storten op het postkantoor waar ook de formulieren voor de aanvraag kunnen verkregen worden. Onder de impulsie van den Heer Gouverneur Baels werd op 17 December 11., in bijzijn van de afgevaardigden van de gemeenten, welke een toeristisch belang hebben, de Officieele Provin ciale Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer voor West-Vlaanderen gesticht. Tot die Vereeniging zullen niet alleen officieele besturen, vereenigingen voor vreemdelingenver keer en andere kunnen toetreden, ook partikulie- ren zullen er lid van kunnen worden. Van deze samenwerking mag niet alleen een zekere eenvormigheid in de publiciteitsmethode's worden verhoopt, maar het zal mogelijk zijn alle bestaande werking aan elkander te toetsen en naar middelen uit te zien om het toerisme op gansch de lijn te bevorderen en de daarmeê- verband-houdende bedrijven vooruit te helpen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 5