K0FFIES en CHICOREI met PREMIEN Christiaens Devolder - KortrijK VELOSPORT Te koop in allo goode winkels. - PremiedepotG. Laroye, 20, Boomgaardstraat, Ypnr. CYCLO-CROSS ROODE BERG EISCHT ALTIJD EN OVERAL DE YPERSCHE VOETBALKRONIEK De KOSMOS - H Ol E I, 3de Officieel Cyclo-Cross kampioenschap, van West - Vlaanderen Naklank van het Zwemmers bal BAL VAN C. S. YPER Op Dinsdag Februari, zijnde Vastenavond, om 20 u., geeft de Club haar tweede bal in de Lapieres zaal. Het Comiteit heeft nogmaals beslist dat de spelers persoonlijk kosteloos toegang tot het bal zullen hebben op vertoon van hunne spelers kaart. Het is te hopen dat het opnieuw een leutigen avond zal worden, maar daarom moet iedereen het zijne bijbrengen en maken dat de zaal goed gevuld weze of, anders gesproken, vele vrienden en kennissen aanwakkeren om het bal- feest bij te wonen. Matchen van Zondag 14 Februari 1937 F. C. Roeselare S. K. Roeselare R. S. Waereghem C. S. Yper Stade Mouscron Waereghem Sp. Knocke F. C. S. K. Sweveghem W. S. Lauwe F. C. Iseghem S. V. Ingelmunster G. S. Middelkerke Stade Kortrijk De Panne Uitslagen der matchen van Zondag 31 Januari C. S. Yper Ingelmunster uitgesteld Iseghem F. C. Roeselaere 31 S. K. Roeselaere Waereghem Sp. 90 R. S. Waereghem Knocke 25 Middelkerke Stade Kortrijk 13 S. K. Sweveghem W. S. Lauwe 23 De Panne Stade Moeskroen 25 Het grillige weder heeft ons Zondag laatst van ons aangenaam iijdverdrijf beroofd. Want niet alleenlijk werden de ontmoetingen der lagere afdeelingen ambts halve uitgesteld, maar daarenboven verklaarde 's na middags scheidsrechter Pinteion ons terrein onbespeel baar. Ingelmunster mocht de terugreis aanvangen zon der uitgepakt te hebben en de liefhebbers, die reeds talrijk aanwezig waren, moesten, tot hun groot spijt, den terugweg inslaan. De uitslagen, die wij dan later te kennen kregen, waren nog al welkom bij de aanhan gers van rood-wit, daar al onze onmiddellijke tegen strevers onder hun broek gekregen hadden, zoodat het klassement, voor wat ons betreft, geen verandering onderging. Laten wij nu eens vluchtig de matchen van morgen met hunne mogelijkheden opsommen Tweede afdeeling R. S. Waereghem C. S. Yper Heenronde 6-0 voor Yper) Puntenverdeeling. Derde Speciaal A. A. Moescroen C. S. Yper (Heen- ronde 4-1 voor Yper) overwinning. Scholieren C. S. Yper S. K. Vlamertinghe (Heen ronde 4-0 voor Vlamertinghe) Puntenverdeeling. Knapen C. S. Yper A. A. Moescroen (Heenronde 2-0 voor Moescroen) Nipte nederlaag. Juniors bye. TWEEDE AFDEELING F. C. Knocke 19 18 1 0 92 23 36 S. K. Roeselare 20 16 3 1 115 24 33 Stade Kortrijk 20 15 5 0 82 28 30 F. C. Roeselare 20 12 5 3 52 28 27 F. C. Iseghem 20 12 7 1 65 48 25 Waereghem Sp. 19 8 6 5 37 46 21 Stade Moescroen 20 9 10 1 42 53 19 R. S. Waereghem 20 7 10 3 39 61 17 W. S. Lauwe 20 9 11 0 39 64 17 C. S. Yper 19 6 11 2 39 46 14 S. K. Sweveghem 20 4 12 4 46 61 12 S. V. Ingelmunster 19 4 12 3 46 84 11 G. S. Middelkerke 20 4 14 2 27 79 10 R. C. De Panne 20 1 17 2 31 107 4 NEMO. Telkenjare rond dit tijdstip kunnen we een zekere verslapping waarnemen, omdat eenerzijds de piste renners wat verpoozing zoeken en, anderzijds, omdat de baanmannen, die een verbintenis lospeuterden, om de soepelheid in de beenen te behouden, dit nu stellig van de hand wijzen en reeds de gezonde buitenlucht hebben opgezocht met het oog op het aanstaande sei zoen, waarop nogmaals zooveel hoop wordt gebouwd. Allerwege kan men ze ontmoeten in groepjes en er wordt gedemarreerd als in echte koersen. Intusschen hebben we nog als overgangsperiode het Cyclo-Cross seizoen, waarvan de provinciale kampioen schappen eerstdaags worden verreden, om dan in Brussel tot het nationaal kampioenschap en te Parijs tol het internationaal kampioenschap over te gaan, waarna de 6 dagen van Parijs als opsluit dienen van het winterseizoen en reeds Parijs-Nizza als een der groote brokken moet worden verorberd. Deze week wordt de zesdagenkoers van Antwerpen geloopen, en vermits het in ons klein landeke de 3e uitgave is van dit winterseizoen, moet men zich begin nen afvragen of dit niet aan den volkstoeloop zal scha den, vooral na de polemiek die Brussel en Antwerpen hebben gevoerd en die aan vele liefhebbers onthullin gen heeft veropenbaard, die allen lust tot de liefhebberij zouden ontnemen. Middelerwijl gaan we over tot het overzicht van de uitslagen behaald in de verschillende winterbanen. In Kopenhagen werd een 50 urenkoers geloopen, waarin als Belgen startten, Kaers-Loncke, Debrüycker die met den jeugdigen Stieler van wal stak, Deneef met Depauw, en laten we maar zeggen dat onze mannen zich flink uit slag trokken, gezien ze respectievelijk de 21', 5" en 3 plaats behaalden. In den Nacht van Rotterdam vergenoegden de Belgen Billiet-Dekuysscher zich niet alleen met te winnen met het grootste puntenaantal, maar namen zoowat 2 ron den voorsprong op hun naaste tegenstrevers Zims- Kusters en 3 ronden op Walthour-Crossley, Van Schyn- del-Vandenbroeck, Piet Van Kempen-Piet Verreycken en Braspenninckx-Vroomen. De einduitslag1. Billiet-Dekuysscher (Belg.) 99 p., 331 km. 960Op 2 ronden 2. Zims-Kusters 38 p.Óp 3 ronden 3 Walthour-Crossley 88 p.4. Van Schyndel- Vandenbroeck 66 p.5. Piet Van Kempen-Verreycken 53 p.6. Braspenninck-W. Vroomen 49 p.Op 4 ronden 7. Vander Ruit-Charlier 48 p. 8 Bakker-Cremer 24 p. Op 6 ronden9. Buhler-Al 41 p. Op 7 ronden10. Matena-Heslinga 29 punten. In Parijs in een 100 km. ploegkoers, waarin Billiet- Dekuysscher aanzetten na een vermoeiende en haastige reis van Rotterdam, viel deze laatste uit door onge steldheid. Billiet moest dan ploeg vormen met Wiegant, en den koers vervolgen met 6 ronden achterstand, die' natuurlijk niet meer konden worden ingeloopen. De koers werd gewonnen door Di Pacco-Bini, die de 100 km. aflegden in 2 u. 10 min. 14 sec. vóór Choque-Dayen en met 1 ronde voorsprong op Ignat-Dioi, Warnbsi- Tonnelier en Archambaud-Lapébie. Uitslag1. Di Paco-Bini, de 100 km. in 2 u. 10 min. 14 sec. 4) punten 2 Choque-Dayen 39 p. Op 1 rende 3. Ignat-Diot 22 p. 4. Wambst-Tonnelier 20 p. 5. Ar chambaud-Lapébie 17 p. Op 2 ronden 6. Comès-Hef- finck 8 p.7. Bouchard-Merviel 5 p. Op 3 ronden 8 Pélissier-Magdelaine 22 p 9. Richard-Pecqueux 22 p.; Op 4 ronden 10. Letourneur-Sérès 30 p. 11. Speicher- Le Grevès 12 p.Op 5 ronden 12. Pijnenburg-Slaats 18 p.Op 9 ronden13. Hoffmann-Groenning 20 p. Al de andere renners gaven op. In Dortmund, waar een koers werd uitgeschreven voor stayers, haalde Ronsse de 4e plaats in het algemeen klassement na Metze, Paillard. Lohmann. maar vóór Wals. Ziehier de technische uitslagen1. Tijdrijden over 1 km.: 1. Metze 58" 2/5 2. Paillard 3. Lohman 4. Wals; 5. G. Ronsse. 1 reeks: 20 km.: 1. Wals 18' 47" 2/5; 2. Metze op 35 m.3. Lohman op 75 m. 4. Ronsse op 105 m. 5. Paillard 200 m. 2'' reeks: 25 km.: 1. Metze 23' 20" 2/5; 2. Paillard op 30 m.3. Lohman op 35 m. 4. Ronsse op 145 m. 5. Wals 155 m. 3'' reeks30 km.1. Paillard 26' 45" 4/5 2. Metze op 10 m.3 Lohman op 50 m.4. Ronsse op 1000 m. 5. Wals, opgegeven. Einduitslag1. Metze, 5 p.2. Paillard 8 p.; 3. Lohman 9 p. 4. Ronsse 12 p. 5. Wals opgegeven En vermits in Antwerpen met het oog op de zesdagen. die Vrijdag beginnen, geen vast programma werd verre den en ons overzicht déze week heel beknopt is, kunnen we dit opsluiten met een krachtdadigen oproep te doen aan alle sportliefhebbers om het Cyclo-Cross kampioen schap van West-Vlaanderen, te Westouter geloopen, te gaan bezichtigen. Waarlijk, na de gedane krachtsinspan ningen welke de veloclub der Bergstreek zich getroost om deze proef wel te. doen slagen, en gezien dat be faamde renners als Vermassen en misschien de spe cialist Seynaeve aan het vertrek zullen zijn om den ti tel aan Fons Ghisquière te komen betwisten, zal de ver plaatsing, om deze aan het werk te zien, heel zeker de moeite waard zijn. Intusschen is Fons vast besloten dezen titel, behaald op Marcel Kint, te verdedigen tegen eender wie hoe befaamd ze ook mogen wezen. Een prachtstrijd in het verschiet, aangenaam om volgen en die, voor de streek van de West-Vlaamsche bergen, een heele massa moet te been brengen. Loker - Wosl outer- Zondag 14 Februari 1937, om 1 u. 30 terrassen van het bieden de schoonste ligging en gelegenheid om den VELDRIT te volgen. Allen naar KOSAIOS GEMEENTE WESTOUTER OP ZONDAG 14 FEBRUARI 1937 om 1.30 uur namiddag Voor alle renners B.W.B. 22 km. 3.500 FRANK PRIJZEN EN PREMIEN. Verdeeld als volgt Aan den eersten; 500 fr. en palm, verder.-.: 350 225 200 175 150 125 100 100 75 75 60 60 50 50 40 40 25 en 25 fr. Voor de clubs met vier renners200, 150, 100. 50 fr. WEGWIJZER Westouter (plaats). Zwartenberg, Brouckelsen, Lange dreef, Plaats, Hoekjes, Roodenberg, Hellegat, Westouter (2 maal af te leggen). Trui aan den eersten West-Vlaming. Het vertrek zal gegeven worden door den overwin naar der Ronde van Frankrijk, Sylveer Maes. Inschrijvingen worden aanvaard bij A. Bafcop, Plaats Reninghelsï, tot 12 Februari, na dien datum valt er 20 fr. te betalen. De Inrichters. Eerste ingeschreven renners V. C. Vive Sint Eiooi (volledig) Alfons Ghesquiere Andre Defoort Georges Chris- tiaens Jer. France Jul. Lowie Ern. Planckaert Noël Decfercq -Felicien Vervaecke - Albert Bekaert Cyriel Vanoverberghe Gaston Rebry Michel Dekee Jeroom Dufromont Octaaf Verbeke Mar cel Vanhoutte Medard Barbe Cesar Paepens - Fernand Duquenne Michel Descamps Andre Hal- laert Louis Mistriaen Jos. Knockaert Arseen Verschelden Remi Capoen Omer Tack Gerard Balducq Florent Litière Maur. Lacante Jer. Verbeke Albert Leersnyder August Dejonck- heere Richard Depoorter Noël Windels Char les Belaen Cyriel Catteeuw Oscar Lefever Marcel Rosseel Roger Dujardin Omer Debels Paul Salomé A. Vansteenkiste Nestor Degryze Michel Muylle Henri Clement Jan Deman Charles Catteeuw Albert Sercu Albert Vanden- broecke Remi Vanhoutte Michel Coussens. Vlug en Vrij Werviek (niet volledig) Michel Catteeuw Remh Decroix Albert Van- daele Edmond Vanslembrouck. D. O. S. Brugge (niet volledig) Aimé Lievens Marcel Clayes Maurits Willems Marcel Van Wayenberghe. Zeemeeuw Oostende (niet volledig) Kamiei Van Iseghem Emiel David. De Denderstreek (niet volledig) Kamiei Vermassen Robert Vangrootenbruele. Afzonderlijken Hector Dekeerschieter Achiel Michieis Omer Van Molle Emiel Vandepitte Remy Hendrickx Kamiei Lapere Gaston Denys Lucien Vlaemynck Albert Rosseel Emiel Decroix Leon Decappelle. Waarlijk, dat was me nu eens een succesje! De Ypres Swimming Club was er op verlek kerd eens iets prachtigs voor den dag te halen, en of het gelukt js, moet u maar eens vragen aan die vijf honderd mimof meer die Zondag avond in Lapiere's zaal tegenwoordig waren. Het was. waarlijk een gezellig feest en daarbij wat er hoe genaamd niets een bederft was er veel vermaak en leute. De Prezen was in de wolken van tevre denheid, dat alles zoo goed marcheerde en dat er zooveel kameraadschappelijkheid onder' zijn kudde jonge sportmannen heerscht. Louis gaf iedereen een lesje in het dansen van den Rumba; die, tusschen haakjes gezegd, juist iets is voop den Macaroniman. Zeg Louis, als ge er aanstaan den zomer zulk een vorm op nahoudt, beklaag ik mezelf en al uw andere tegenstrevers, hoor 't Jeppen, de schatbewaarder, wreef zich gedurig, de handen, terwijl hij aan de kas zat. Was het van de koude, Jef, of was het van tevredenheid voor de schoone ontvangst Miel was bang dat zijn makker er met de kas var.door zou gaan, en daar om hield hij er dan ook goed de wacht bij. Om te eindigen, moet ik nog een woordje van dank zeggen, aan 'de leden van het Comiteit van Ypres Swimming Club voor dit prachtig ge slaagd Bal, alsmede aan de schenkers' van de .prachtige prijzen, die allen kosteloos ter be schikking van de inrichters gesteld geweest zijn. Dit weze een spoorslag om voort te doen op den ingeslagen weg, en al zijn krachten aan te wen nen tot bevordering van de Zwemsport te Yper. Van nu af kunnen we verzekeren dat, indien het gemeentebestuur, en dat hopen we, de noodige- veranderingen doet aan de stedelijke zwemkom, we in den loop van volgenden zomer in staat zul len zijn één of meer kampioenschappen van Bel gië in te richten. Ik dank nog het publiek voor zijn talrijke op komst, en zal maar zeggen tot volgend jaar. ROGISA.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 6