V.VERHACK Arth. Viaene Zoon TELEFUNKEN PHILIPS NOVAK S. B. R. SCARABEE HIS MASTERS VOICE Radio Service Station Juweelen, Horlogen Regulateurs en Wekkers BOUWMATERIALEN FERS METAUX «DE LOMBAARD» Mechanische Meubelmakerij A. DEHAENE - LUIJPAERTS 28, Boterstraat, Vper. IJZER METALEN 41. Hondstraat, 41 YPER VOOR LAND EN TUIN FRUITTEELT Keus - Handelsteek - Liefhebbersteelt Rijselstraat (bij de Markt) YPER De Rijwielen hunnen prijs waard de beste waarborgj TE KOOP BIJ DE AGENTEN. Tel. 356 - Veumesteenweg, 96, YPER - Tel. 356 AG M A MARMERMOZAIEK EN GEVLAMDE TEGELS WANDBEKLEEDINGEN GEPRESTE CEMENTDALLEN H E N OLLE CEWELV TUIN VERSIERINGEN TECHNISCH STUDIEBUREEL VAN GEWAPEND BETON en alle andere goede radiotoestellen seffens verkrijgbaar in het Edm. CHRISTIAEiV - HERSTELLINGEN VERWISSELINGEN Verhuren van PICK-UPS voor bruiloften en feesten. POUTRELLES 3, Blinde Liedenstraat, EMAILLACE - NICKELAGE CHROMAGE POTRELLEN Oud Huis JOSEPH SEYS YPER - Tel. 39 VERLAKKEN - VERNIKKELEN CHROMEEREN Volledige UINNENHU alsook van HerbergenSpijshuizenenz. reekeningen en prijzen op aanvraag van alle slach MEUBELEERING zonder verbintenis. - KEUS DER FRUITBOOMEN. Wie fruitboomen -wenscht te planten, doch zijn eigen keus niet kan doen. mag zich NOOIT rechtstreeks tot boomkweekers wen den. Immers bcomkweekers kennen over het algemeen slechts hun boompjes, zonder op de hoogte te zijn van de waarde der vruchten die hun boompjes zullen dra gen. Boomkweekers zijn daarenboven ook eerst en vooral zakenmenschenze hebben er dus alle belang bij cningewijden die boompjes op te dringen welke zij aan kenners niet kunnen verkoopen. Daarom blijft het voorzichtig vooraf eenige boom gaarden te gaan bezoeken, om zich eerst ter plaatse te overtuigen over de hoedanigheid, de hoeveelheid, -den pluktijd, enz... vart de variëteiten welke men denkt te teelen. Eens dat men goed is ingelicht, en men tot een besluit kwam, laat dan uw bestelling doen door een te betrouwen kenner. LIEFHEEBERSTEELT. Liefhebbers van fruit, die over een betrekkelijk kleine uitgestrektheid tuin be- .schikken, zijn er op aangewezen talrijke variëteiten lage fruitboompjes te planten. Fruitboompjes die ach tereenvolgens rijpen, gedurende vele maanden, zoodat er de tafel regelmatig kan mee bevoorraad worden. Dit geldt ook voor de appels en de peren. Temeer daar bijna alle peren- en appelvariëteiten in struik kunnen gekweekt worden. Bij de appel- en perenstruikbeplanting zal men ge middeld op 5 m. afstand rekenen, om iederen struik over genoeg licht te laten beschikken, en aldus schoon fruit te bekomen. HANDELSTEELT. Wie fruit voor den handel wil kweeken, dient o. m. met het volgende rekening te houden 1. Een koopman verplaaatst zich niet voor een kleine hoeveelheid. Aldus moet men er voor zorgen dat alswanneer een verscheidenheid plukhaar is, men er ■een groote hoeveelheid kan leveren. Daarom mag men niet te veel verscheidene variëteiten planten. 2. Sommige variëteiten kunnen met hun eigen stuifmeel niet bevrucht worden. Men moet er zich dus vooraf van overtuigen welke andere variëteiten er moe ten bijgeplant worden, die terzelfdertijde als de eerste bloeien, en die voldoende vruchtbaar stuifmeel geven. 3. Wil men vlugge en schoone resultaten bekomen, en beschikt men over een boomgaard die niet door het vee wordt beloopen. dajj kan men de teelt van lage boompjes uitbaten. (Nadruk verboden). P. B. - GROOTE KEUS van ALLE SLACH VAN BRILLEN Graveur Goudsmid, Diamantzetter Herstellingen. Voordeelige prijzen. Inkoop van goud en zilver. zijl tsn geven Vloeren naar speciale teekeningen. Alleen verkoop voor Yper en Omstreken. in kunstmatig marmer en in faience. van eigen fabrikaat. Verscheidene modellen en kleuren. voor kelders en plat-daken. in gekleurd cement. (Nabootsing van hout). Maatschappij in gemeenschappelijken Naam \W I PjF/ Meubelen in alle stijlenalsook groote keus in Zetels en Stoelen Porte-manteaux, Matrassen. Reparatie van oude meubelen Herpolieren van Pianos aan genadige prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 7