-HET YPERSCHE- LA REGION D'YPRES «AU MIMOSA» Zielmissen Mevrouwen, 17 JAAR, N 45 6 FEBRUARI 1937 17 ANNÉE, N° 45 6 FÉVRIER 1937 BIJVOEGSEL WEKEL! JKSCH OVERZICHT Stedelijk Slachthuis van Yper Fédération des Sinistrés de I1 Arrondissement d'Ypres Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper NOTARIAAT KLEEDEREN VOOR DE COMMUNIE 19, Tempelstraaf-, le YPER - Tel. 322 - In St Maartenskerk Kerk der EE. PP. Karmelieten ROUWDIENST SERVICE FUNÈBRE Zondagrust Repos Dominical SUPPLÉMENT De rede van den Reichskanselier Hitier waar men niet alleen in Duitschland maar ook in alle andere landen met zooveel belangstelling op wachtte, is gekomen. Bijna drie uren lang sprak Hitier voor zijn volk, dat de verplichting had alle werk stil te leggen, om rond de luidsprekers ge schaard, die rede aan te hooren. En gansch de wereld, niet uit verplichting, maar uit nieuws gierigheid of belangstelling luisterde mede. En toen hij gedaan had, ging er overal een zucht van verlichting op: hij had niets gezegd, of althans hee1 weinig, dat wij niet wisten en in 't geheel niets dat nieuwe politieke verwikkelingen moest meê- brengen. En dat was 't voornaamsteHij heeft ten andere een kenschetsend woord aan zijne lippen laten ontsnappen De tijd der verrassin gen is voorbijdat wil zeggen dat hij, voor 't oogenblik althans, geene groote plannen voert, die moeten uitgevoerd worden en de wereld ver bazen, zooals het in de laatste tijden maar al te vaak gebeurd was. Eens te meer heeft hij erop gedrukt dat hij vrede wil. Maar in plaats van toe te treden tot eene algemeene conferentie ter beperking der bewapening, wil hij overeenkom sten sluiten met zijne buren, tusschen twee of drie landen, want, zegt hij, elk land moet zelf best weten hoeverre het moet gewapend zijn. De kwestie der koloniën blijft ook nog altijd op het voorplan der duitsche betrachtingen. Doch stil aan wordt men gewaar dat Hitier daartoe geen geweld zal moeten gebruiken gezapiglijk vindt die gedachte zoo wat overal ingang. Zelfs Frank rijk, zijn doodsvijand, begint over te komen Een fransch dagblad dat daarover een soort referen dum hield tusschen zijne lezers, kreeg 80.000 ant woorden die bevestigend spraken als men vroeg of aan Duitschland koloniën moesten terug ge schonken worden. Ook in Engeland wint dit voor stel stil veld en ten slotte krijgt Hitier daar ook nog zijn wensch vervuld. Dat is nog het eenige wat ontbreekt om Duitschland weer te maken wat het vroeger was De gebeurtenissen van Spanje zijn niet opmer kenswaardig. Men zou zeggen dat er van beide kanten gehoopt wordt op sommige gebeurtenissen die den doorslag moeten geven. Het is opmer kenswaardig dat, waar men ook te rade gaat, 't zij bij de rebelleh, 't zij bij de rooden, van beide kanten de zekerheid uitgedrukt wordt van de overwinning. Een'onzer ministers, die in den loop der week een bezoek gebracht heeft aan de Rooden, en er eene rol gespeeld heeft, althans in woorden, die in 't geheel niet overeenkomt met de onzijdigheid die door ons land en zijne vertegen woordigers moet gehouden worden, is terugge komen met de overtuiging dat de Rooden moeten en zullen winnen. Een ander heerschap, dat zeer goed op de hoogte schijnt te zijn der toestanden in Spanje, heeft aan een onzer groote Dagbladen verklaard dat het zeker de rebellen zijn die zul len winnen. Deze man heeft zich niet alleen uit gedrukt in woorden die hoop doen koesteren op een overwinning, maar met de overtuiging dat er moet een zegepraal komen voor de rebellen. Hij houdt staande dat er, zelfs in de rangen der rooden, 70 zijn die liever met generaal Franco zouden vechten. Maar het is onmogelijk dat zij anders handelen dan zij doen, omdat men hen met den revolver op de slapen dwingt, voor de rooden voort te vechten. Hij beweert zelfs dat de kanonniers moeten met geweld gedwongen wor den hunne beschietingen voort te zetten. Ander zijds, antwoordende op de opwerping die men hem maakte, dat het zooveel moeite kost om Ma drid in te nemen, heeft hij gezegd dat Franco niet zoekt om Madrid met geweld in te nemen, vooreerst omdat de val van Madrid alleen een zedelijk voordeel zou opleveren en gpen afdoen- den uitslag geven en vervolgens omdat Franco er op ziet menschenlevens nutteloos te slacht offeren. Alle dagen, zegt hij verder, wordt de moedeloosheid en 't gebrek der verdedigers van Madrid grooter en 't zal niet lang meer duren of de strijd zal alsdan vanzelf opgegeven worden. Een bewijs dat alles veel normaler gaat langs de zijde der rebellen, is, dat het leven, de handel en de gewone bedrijvigheid er dadelijk hernomen hebben en alles zijn regelmatigen gang gaat. Aan de andere zijde heeft men alle moeite om een dracht te bewaren en om het vuur in gang te houden. RIK. Gedurende de maand Januari 1937 werden er in het stedelijk slachthuis van Yper volgende dieren geslacht 6 Stieren 10 Ossen 37 Veerzen 34 Koeien 22 Nuchter kalvers 42 Vette kalvers 40 Schapen 198 Verkens 3 Geiten 13 Paarden. Samen 405 dieren. La prochaine réunion mensuelle, des Délégués ies clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 14 Février 1937, a 14 h. 30, en 1' Hotel Con tinental Place de la Gare, a YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Situation actuelle du Tribunal. 2) Retrait des instances d:appel. 3) La question des intéréts indüsmoyens d'en finir. 4) Question de la pension d'invalidité rempla- cée a 1'age de 65 ans par la pension de vieillesse. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont instamment priées d'envoyer leurs délégués a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. o De aanstaande maandelijksche vergadering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteis terden, zal plaats hebben op Zondag 14 Februari 1937, om 14 u. 30 in het' Hotel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Huidige toestand der Rechtbank van Oor logsschade. 2) Intrekking der rechtsvervolgingen in hooger beroep. 3) De kwestie der ten onrechte betaalde inte resten, middelen onj ermede gedaan te maken. 4) Kwestie van het invaliditeitspensioen door het ouderdomspensioen vervangen aan den ouder dom van 65 jaar. Al onze bonden en samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente-overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de ver gadering te zenden. Ingang vrij aan alle ge- teisterden. De Voorzitter, Arthur Butaye, av., Yper. Bij koninklijk besluit van 29 Januari 1937, is aan den Heer Boucquey J. M. C., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Poperinghe. Hij is gemachtigd tot het voeren van den eeretitel van zijn ambt. Is tot notaris ter standplaats Poperinghe be noemd de Heer Lahaye D. E. L. A. M. C., advo- kaat, kandidaat-notaris te Poperinghe. Vergeet Zondag aanstaande niet eens in de Tempelstraat te komen en er voor de schoone uitstallingen van de MIMOSA stil te houden. Wij stellen onze mooie slechts GEDURENDE VIER DAGEN ten toon, namelijk vanaf Zaterdag 6 tot Dinsdag 9 Februari. Na DIEN DATUM zullen de kleederen ter beschikking zijn der klanten binnen het maga zijn, dit ten einde het namaken onzer modellen te voorkomen. Wij hebben een overgroote keus voor ieders goesting en voor alle beurzen. Weest bij tijds en laat de schoonste niet weggaan. MIST NIET VAN ADRES Belangrijkste huis der stad, altijd de schoonste en laatste MODELLEN, de mooiste STOFFEN, een goede SNIT en een ONBERISPELIJKE AFWERKING. Het Veertig-urengebedd. i. de driedaagsche uit stelling en aanbidding van het Allerheiligste, wordt in de kathedraal gehouden op Zondag 7 Februari, Maan dag 8" en Dinsdag 9". De godvruchtige menschen zullen wel, binst die da gen, een half uurke vinden om Onze Lieven Heer te gaan bezoeken en aanbidden in zijn Sacrament van liefde. Naar aanleiding van het Veertigurengebed worden Vespers en Lof. op Zondag 7 Februari, gezongen om 5 uur. Er zal ook een gelegenheidssermoen gepredikt worden. Op Asch-Woensdag kwart vóór 7 u., plechtige wi jding der Asch. Er zullen asch-kruiskes gegeven worden, alle kwartier uurs, vanaf 6 u. tot 8 i u. De Vasten sermoenen zullen dit jaar gehouden wor den door een flinken predikant, E. P. Willebrordus, Carmeliet. lederen Zendag van de Vasten Sol. Vespers te 3 1 u.; Onder het Lof, te 4 u. stipt, het Passie-Sermoen. Met den eersten Zondag van de Vasten d. i. op Zon dag 14 Februari, zullen de geloovigen in groot getal opkomen naar die deugddoende meditaties over het bitter Lijden van Onzen Goddelijken Zaligmaker. 9 Woensdagen ter eere van S. Jozef Woensdag 10 Februari Vanaf 5 j u. tot 8 u., uitstelling van het Allerheiligste. Te 7 j uur, mis met zang, offerande, en algemeene communie voor de bewoners der Maloulaan, Veurne- steenweg, Elverdinghestraat en aanpalende straten, 's Avonds te 6 u., rozenkrans. Sermoen over de zaligheden grondregels van 't kris- telijk leven door den E. P. Clemens, Karmeliet, daarna aanbevelingen, oefeningen, zegen en lofzang. Heer en Vrouw Oscar Deheegher-Kerckhove en hunne kinders Heer en Vrouw Richard Demol-Deheegher De familiën Muylle, Depoers, Deheegher en Jonckeere, hebben de eer vrienden en kennissen uit te noo- digen tot den ROUWDIENST die zal gecelebreerd worden in St Pieterskerk te Yper, op Donderdag 11 Februari 1937, te 10 uur, tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Auguste DEHEEGHER geboren Lucie-Marie MUYLLE hunne teergeliefde moeder, schoonmoeder, groot moeder en bloedverwante, overleden den 10 Januari 1937, in den ouderdom van 70 jaar, te Bollezeele (Noord), en aldaar begraven. Lombaardstraat, 43, Yper. Monsieur et Madame Oscar Deheegher-Kerckhove et leurs enfants Monsieur et Madame Richard Demol-Deheegher; Les families Muylle, Depoers, Deheegher et Jonckeere, ont l'honneur de prier les amis et connaissances de bien vouloir assister au SERVICE FUNÈBRE, qui sera célébré en l'église St Pierre, a Ypres, le Jeudi 11 février 1937, a 10 heures, pour le repos de l'ame de Madame Veuve Auguste DEHEEGHER née Lucie-Marie MUYLLE leur mère, belle-mère, grand'mère et parente bien-aimée, décédée le 10 janvier 1937, a l'age de 70 ans, a Bollezeele (Nord) et enterrée au dit lieu. rue du Lombard, 43, Ypres. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 7 Februari, om 8 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Justin SPEYBROUCK en zoon Gaston. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 7 Februari, om 9 uur, in Sint- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Juffrouw Rosanne DE ROO. Les amis et connaissances sont priés d'assister a la MESSE DE REQUIEM qui sera célébrée le Dimanche 7 Février, a 9 heures, en l'église des R.R. Pères Carmes, pour le repos de l'ame de Monsieur René SYNAVE 3, rue Longue du Marais, E/V. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen <lie zal gezongen worden op Zondag 14 Februari, om 11 uur, in St Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Jules PLATEVOET zijne echtgenoote Vrouw Marie-Louise GEKIERE en hun dochter Agnès. De Apotheek van La Pharmacie de Mr SNOECK Groote Markt oGrand'Place is alleen open op reste seule ouverte le Zondag 7 Februari Dimanche 7 Février

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 9