MGN AMOUR JACK HÏLTOM De Veertiende Handelsfoor was waardig van haar voorgangsters Cinema Flora, Yper L'ARLESIENNE e/jfaümmt 18 JAAR^N 1 - 3 APRIL 1937 18 ANNÉE, N 1 - 3 AVRIL 1937 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1 Arrondissement d'Ypres ZOMERUUR Federatie der Gefeisfrerder» van het Arrondissement Yper i Fédération des Sinistrés de ['Arrondissement- d'Ypres Jack Hilton en zijn Orchestra ««JUNE CLYDE De Zang mijner Liefde PAROLE D'HONNEUR HET YPERSCHE ORGAAN DER VEREEN1GING DER GETEISTERDEN Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd LA REGION D'YPRES ORGAXE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Redaction. Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés Het zomeruur komt dit jaar in voege in dèn j nacht van Zater.dag 3 op Zondag 4 April. Heden avond, vooraleer slapen te gaan, mag i niemand dus vergeten zijne uurwerken een uur vooruit te steken. De maandelijksche vergadering der afgevaar digden van de geteisterden, welke moest plaats hebben op Zondag 11 April aanstaande, wordt verdaagd tot den tweeden Zondag der volgende maand, zijnde den 9 Mei 1937. De Voorzitter, Arth. Butaye, adv. La réunion mensuelle des délégués des sinis- trés, fixée au dimanche 11 Avril prochain, est remise au deuxième dimanche du mois suivant, soit le 9 Mai 1^37, Le Président. Arth. Butaye, av. iréraus VANAF VRIJDAG 2 APRIL Hij is aangekomenWie Voor de eerste maal op het doek zult U den beroemden meester der melodie hooren in een nieuw, eigenaardig en onvergetelijk schouwspel Muziek. Vreugde, Liefde. Zang, Fantasie. Vroolijkheid. Een avonturenfilm ritef ''BUSTER CRABBE LET OPEn op aanvraag van verscheidene per sonen, zullen wij na dit' schoon programma een tweede maal de FILM IN RELIEF afrollen. Men begint men den PATHÉ - JOURNAL. KINDÉRS TOËGEI.AYEN. Dit jaar kende de Handelsfoor nogmaals een grooten volkstoeloop STADSSCHOUWBURG YPER Drama in drie bedrijven en vijf tafereelen van A. Daudet Muziek van G. Bizet. L'Aïlésienne dramatisch meesterwerk van den vermaarden schrijver Alphonse Daudet, speelt in de heerlijke en zeer schilderachtige streek van de Provence. Dit boeiend drama beschrijft op een eenvou dige maar zeer grijpende wijze den noodlottigen en angstwekkenden strijd die zich in het hart van een jongen boerenzoon voordoet tusschen zijn onweerstaanbare liefde voor een bekoorlijk maar... onwaardig «meisje uit Arlesen zijn gezonde fierheid van eerlijken boerenzoon die hem deze verachtelijke liefde doet verafschu wen. De fransche toondichter Georges Bizet, auteur van de zeer schilderachtige en kunstige muziek van Carmen heeft voor L'Arlésienne eene onovertroffen reeks muzikale begeleidingen en interludes geschreven die zich met de tragische idylle in streelende en diepzinnige melodij ver smelten. De partitie van G. Bizet herschept de schitterende heerlijkheid van gansch de Proven- cale streek met, onder haar laaiende zon, haar aantrekkelijk natuurschoon, haar eigenaardige liederen en bekoorlijke slingerdansen. Dit machtig en smaakvol drama zal door het wel bekende tooneelgezelschap Tournées Char les Mahieu uit Brussel in den Stadsschouwburg ten voordeele van het Ypersch gedenkteeken van H. M. Koningin Astrid voorgedragen worden op Zaterdag 3 April, te 20 ure stipt, in Galaver- tooning, en Zondag 4 April, te 14,30 ure stipt, in namiddag- vertooning. tGedurende de opvoering zullen de deuren der .aal gesloten blijven. Plaatsen aan den ingang der zaalZaterdag 3 April vanaf 19,30 en Zondag 4 April, vanaf 14 u. Een ongehoorde en nooit gedroomde bijval is onze veer tiende Handelsfoor te beurt gevallen. Niettegenstaande het uiterst gure we der in den beginne der foor, hebben onze getrouwe be zoekers den weg naar onze stad niet vergeten en hebben ze de pogingen van onze handelaars en nijveraars komen aanmoedigen. Welk een men- schenzee zich te Yper heeft verdron gen gedurende de Paaschdagen, kun nen alléén de oogge tuigen bevestigen. Dit is de uitslag van tucht en een dracht in onze gelederen Niettegenstaande alles wat onze onderneming soms dreigt te dwars- boomen, hebben allen stand gehouden en de zege is ons werk komen bekronen. Hoezee voor Yper De cijfers bewijzen dat onze veertiende Han delsfoor door nog méér bezoekers is bezocht ge worden dan de voorgaande die de kroon spande. Eenieder, die het wel meent met onze stad en hare toekomst, is tevreden dat zoo een schitte renden uitslag is verworven geweest. Dat we moeten voortgaan op den ingeslagen weg hoeft geen betoog en we roepen De Veertiende Handelsfoor is verdwenen. Leve de Vijftiende Handelsfoor Den dag der opening waren er reeds veel be zoekers die zich in de zalen der tentoonstelling verdrongen, en 's avonds werden de uitstallin gen in de stad door een groote menigte bezocht en bewonderd. Den Vrijdag was het weder uiterst ongunstig en nochtans kwamen er een groot getal vreemden onze foor bezoeken, alsook tal van scholieren door hunne leermeesters vergezeld. Den Zaterdag, alhoewel het weder niet meê wilde, was het getal bezoekers overgroot en de inrichters waren uiterst voldaan over den beko men uitslag. Het gerucht deed de ronde dat het adres van den weêrmaker ontdekt was en seffens werd er dringend om beternis gevraagd, wat ons dadelijk toegezegd werd Op Paaschzondag was het een gedrang dat het een aard had en het getal bezoekers steeg zeer hoog. De muziekmaatschappijen der stad en enkele der aanpalende gemeenten brachten het hare bij om de feestelijke stemming te verhoogen. Den Tweeden Paaschdag kwam de lieve zon 's morgens haar milde stralen over onze stad zenden. Dien dag kwamen er machtig veel be zoekers en talrijke muziekmaatschappijen, van veel harer leden vergezeld, brachten de bedrij vigheid en het druk verkeer ten top. Men meende soms in de tentoonstellingen te Brussel of te Parijs te wezen, zoo druk was het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1