Drukkerij Dumortier Cinema FLORA, Groote Markt - Yper ROSE - MARIE Plechtige Communie 8 JAAR, N 8 22 MEI 1937 18 ANNÉE, N 8 22 MAI 1937 Weekblad - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres COMPOSITION CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTA IRES HET MOEDERFEEST AUSTRALISCH BEZOEK PATERNOSTERS KERKBOEKEN GEDACHTENISSEN 3 4, Boterstraat, 34 YPER PLAISIR DE CAMPAGNE Een Teekenfilm Viva Willie HET YPERSCHE LA RÉ010N D'YPRES ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERD EN ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SiMSTKES Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YFER. Redaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 et. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés de la de 1'Arrondissement d'Ypres pour l'exercice 1937 - 1938. PrésidentM'' Pierre Desimpel, Notaire a War- nêton. Syndic M' Arthur De Tavernier, Notaire a Lan- gemarek. Rapporteur M' Jos. Dupont, Notaire a Gheluwe. SecrétaireM' André Camerlynck, Notaire a Passchendaele. TrésorierMe Wilfrid Van Eecke, Notaire a Poperinghe. Membres M' Gaston Lahousse, Notaire a Ypres. Mc Prosper Therry, Notaire a Neuve-Eglise. Ter gelegenheid van het Moederfeest, dat eigenlijk op Zondag 9 Mei 11. had moeten gevierd worden doch hier te Yper om wille van den Car navalstoet, die dien dag plaats had, voor veertien dagen uitgesteld werd, zullen morgen, Zondag 23 Mei, door bereidwillige juffers, vlaggetjes en medailles met de beeltenis van wijlen H. M. Koningin Astrid te koop aangeboden worden. De opbrengst van dezen verkoop komt ten bate aan de Vereeniging der Oorlogsmoeders en Oorlogsweduwen wier edel doel eenieders steun en aanmoediging verdient. De Australische afvaardiging, bestaande uit 150 personen, die de Kroningsfeesten der Engei- sche Vorsten is komen bijwonen, wordt heden, Zaterdag 22 Mei, in den vooravond te Yper ver wacht. Te dier gelegenheid zal het muziek van het 3° Jagers te voet, van Doornijk, morgen Zondag, 23 Mei, naar Yper komen om hier de plechtig heden, ter eere onzer Australische bezoekers ingericht, op te luisteren. Den Zondag morgen worden onze hooge gasten officieel ten stadhuize ontvangen, en 's namiddags geeft de muziekkapel van het 3' Jagers te voet een Concert op de Groote Markt. Langs de hooge hemelbaan Vaart de zilverwitte maan, En heeft op haar lichte vaan 't Merk van PACHA cichorei staan. Z. M. de Koning bezoekt het niet verwoeste gedeelte der West - Vlaamsche Grensarbeidersstreek Dinsdag namiddag heeft Z. M. de Koning een bezoek georacht aan Kortrijk, Spiere, Herseeuw, Moeskroen, Meenen, Wevelghem en Sweveghem, al gemeenten die tijdens den oorlog niet vernield werden, waar de bevolking niet heeft moeien vluchten maar er integendeel aan den arbeid heeft mogen blijven en veel geld heeft verdiend, waar na den oorlog grooten bloei ontstond terwijl wij in den herbouwstrijd gedompeld lagen, en waar deze laatste jaren, om de door de crisis getroffen nijverheden op te helpen en de er heer- schende werkloosheid te bestrijden, door toedoen van den Dienst voor Economisch Hers cel tal van nieuwe en groote werken werden uitgevoerd. Het is korts na het bezoek dat onze betreurde vorstin, H. M. Koningin Astrid, in April 1935, dus twee jaar geleden, aan enkele arbeiderswij ken van het Kortrijksche,t bracht, dat besloten werd een grondig pndefzöek in te stellen over den toestand der grensarbeidersstreek van West- Vlaanderen en dat de Heer ingenieur Demeyere met dit doel tot regeeringscommissaris benoemd werd. Door dit bijzonder commissariaat werden ver scheidene werken voorgesteld, onder meer in richting of uitbreiding van het technisch onder wijs ten voordeele van de vlas- en textielnijver heid oprichting van een dienst voor Leiewater- verdeeiing gezondmaking der Heulebeek aan leggen van leidingen voor drinkbaar water in ai de gemeenten waar zulks nog niet bestond ver- breeden der vaart van Kortrijk naar Bossuyt, enz. Verscheidene steden voerden dan ook nog, met behulp der toelagen van den Orec, andere nieuwe werken uit en, geholpen door de snelle heropleving die al de nijverheden, behalve de bouwnijverheid, onmiddellijk na de devaluatie gekend hebben, heeft men daar in die streek prachtige uitslagen weten te bekomen. Het dage- lijkseh gemiddeld aantal gecontroleerde werk- loozen, dat er 24.000 bedroeg in Januari 1935, is er immers tot op 12.000 in Januari 1936 en 10.000 in Januari 1937 verminderd, en in April 1937 be droeg dit gemiddelde nog slechts 7.600. Dit uiterst mooi resultaat werd zelfs bereikt niettegenstaan de er gedurende de twee laatste jaren nog 5000 grensarbeiders uit Frankrijk gedreven werden. En het is juist om zich van de heropleving dier steden en gemeenten te kunnen overtuigen, om de er uitgevoerde of de nog in gang zijnde wer ken te bezichtigen, dat het bezoek van Z. M. Koning Leopold naar die streek ingericht werd. De Heeren Ministers De Man, Merlot en Van Isteker, de Heer Gouverneur Baels en andere overheden, die den Koning tijdens zijn rondrit vergezelden, zullen voorzeker niet weinig fier geweest zijn Zijne Majesteit op de reeds bekomen en zoo aanmoedigende uitslagen te wijzen en hem te mogen toonen wat er zooal gedaan wordt om den voorspoed dezer reeds rijke en begun stigde steden te bestendigen. Ook de bevolking, die sedert den oorlog van regeeringszijde reeds zooveel bewijzen ontving dat haar streek, alhoewel zoo ver van Brussel af gelegen, in hooger hand niet vergeten wordt, heeft thans door dit koninklijk bezoek de ver zekering gekregen dat zelfs de Koning groot be lang stelt in al hetgeen ervoor gedaan wordt, en kon dan ook haar vreugde en geestdrift niet be dwingen. Overal werd Zijne Majesteit op de meest hartelijkste wijze ontvangen en uitbundig toegejuicht. Te allen kante waren de huizen feestelijk bevlagd en tot zelfs in de meeste ge meenten, waar de koninklijke stoet slechts voor bijkwam, stonden de plaatselijke overheden en vaderlandsche maatschappijen voor het gemeen tehuis geschaard om den vorst bij zijn doortocht toe te juichen, terwijl de schoolkinderen met wuivende vlaggetjes langs den weg een dubbele haag vormden. Te Kortrijk was er op de Markt nog nooit zoo een machtigen toeloop van volk te zien geweest en nadat de Koning een bloemtuil, hem door een oorlogsinvalide aangeboden, voor het gedenktee- ken der gesneuvelden had neergelegd, werd hij door de begeesterde menigte letterlijk omringd en was de politie onmachtig om het jubelende volk te weerhouden. De daar opgestelde overhe den en afvaardigingen van oudstrijdersvereeni- gingen konden zich onmogelijk met den Koning onderhouden. Zijne Majesteit had zelfs de groot ste moeite om terug zijn auto' te bereiken, die hem van daar naar het zuiveringsstation der Spierewateren bracht. Vervolgens ging de Ko ning nog de werken der in opbouw zijnde kerk van Kristus-Koning te Herseeuw bezichtigen te Moeskroen, waar het onthaal eveneens aller- geestdriftigst was, werd eenigen tijd stilgehouden bij de in opbouw zijnde Middelbare schoolte Meenen werd een bezoek gebracht aan de nieuwe VANAF VRIJDAG 21 MEI 1937 De grootste film van de Metro Goldwin De beroemdste Operette ter Wereld. De Operette waarvan iedereen hpt muziek en de mooie liederen kent. U zult Janette MAC DONALD hooren den CHANT INDIEN» zingen. Een schoone kluchtfilm in verschillende deelen l.. H Men begint met aen PATHÉ - JOURNAL. KINDEREN TOEGELATEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 1